Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
226 s. : il. ; 21 cm

Obory speciální pedagogiky
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
000038536
Rekat.
1. ÚVOD ...5 // 2. INFORMAČNÍ DEFICIT A KOMPENZACE ZRAKU ...9 // 2.1. Charakteristiku kompenzace zraku ...9 // 2.2. Kompenzace zraku hmatem ...10 // 2.2.1. Překážky kontaktnosti při hmatovém vnímání ...11 // 2.2. Charakteristika informačního deficitu zrakově postižených ...12 // 2.4. Míra informačního deficitu zrakově postižených ...13 // 2.5. Vývoj potřeb a prostředků tyfloinformace ...15 // 2.0. Utváření komplexního systému tyfloinformačních prostředků . . 17 // 2.0.1. Optimalizace zpracovatelnosti a srozumitelnosti informace // 2.0.2. Druhy informačních potřeb u zrakově postižených ...17 // 2.0.3. Druhy tyfloinformačních médií ...18 // 2.0.4. Druh, stupeň a věk vzniku zrakového postižení a charakter informační situace ...19 // 2.0.5. Model komplexního tyfloinformačního systému ...19 // 3. HAPTIZACE A KOMPENZACE ZRAKU ...23 // 3.1. Charakteristika a význam haptizace ...23 // 3.2. Haptizační postupy a procesy. Komponování obrazové informace ...24 // 3.3. Zásady haptizační tvorby ...25 // 3.4. Esteticko-kompoziční prostředky haptizace ...27 // 3.5. Kritéria a význam optimalizace v haptizaci ...29 // 3.0. Problémy haptické úpravy reálných objektů ...30 // 3.7. Formy haptizace (model, reliéf, tyflografika, abecední a číslicové formy) ...31 //
4. TYFLOGRAFIКA A KOMPENZACE ZRAKU ...34 // 4.1. Pojem grafiky a po jem tyflografiky ...34 // 4.2. Typologie, třídění, techniky, formy a způsoby tyflografického znázorňování ...36 // 4.2.1. Základní aspekty typologizace a třídění tyflografiky ...37 // 4.2.1.1. Charakter zobrazovaného předmětu ...38 // 4.2.1.2. Psychologické aspekty obrazové informace ...40 // 4.2.1.3. Vztah haptizačních a vizualizačních prvku zobrazování ...42 // 4.2.1.4. Informační hodnoty tyflografického zobrazení ...42 // 4.2.1.5. Formy obrazového vyjádření skutečnosti ...43 // 4.2.1.6. Sémantický aspekt tyflografických zobrazení ...44 // 4.2.1.7. Aspekty specifik odborných, profesních a zájmových potřeb ...44 // 4.2.1.8. Technologie vytvoření reliéfní kresby ...44 // 4.2.1.9. Aspekty použitých materiálů ...46 // 4.2.1.10. Pedagogické aspekty tyflografiky ...4ti // 4.2.1. II. Sociologické aspekty tyflografické typologie ...46 // 4.2.1.12. Aspekty optimalizace tyflografiky ...46 // 4.2.2. Typologické jednotky tyflografických zobrazení a jejich seskupování ...47 // 4.2.3. Druhy tyflografického zobrazování ...48 // 4.2.4. Třídění tyflografických zobrazení ...53 // 4.3. Hodnota a frekvence různých druhů tyflografického zobrazení ...56 //
5. OPTIMÁLNÍ FORMA A ZPŮSOB TYFLOGRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ ...60 // 5.1. Význam neostrých a ostrých typů grafického zobrazování ...60 // 5.2. Hlavní kritéria optimálnosti neostrého tyflografického zobrazení ...62 // 5.3. Podmínky optimalizace tyflografického zobrazení ...63 // 5.3.1. Závislost optimálního tyflografického kódu na technických a technologických možnostech zhotovení reliéfního obrázku ...64 // 5.3.2. Závislost optimálnosti na funkci tyflografického kódu ...67 // 5.3.3. Závislost optimálního tyflografického zobrazení na charakteru zobrazovaného předmětu ...71 // 5.3.4. Závislost optimálního tyflografického zobrazení na psychických, věkových a individuálních zvláštnostech nevidomých ...73 // 6. KOLMÝ PRŮMĚT JAKO OPTIMÁLNÍ NEOSTRÝ TYFLOGRAFICKÝ KÓD ...77 // 6.1. Optimální tyflografický kód a rozvoj představ u nevidomých ...79 // 6.2. Optimální tyflografický kód z hlediska věku zrakově postižených ...81 // 6.3. Optimální tyflografický kód pro později osleplé ...82 // 6.4. Optimální tyflografický kód a spontánní kresba nevidomých ...86 // 6.5. Optimální tyflografický kód a užitá kresba různých oborů ...87 // 6.6. Zvyšování účinnosti optimálního tyflografického kódu učením ...87 // 7. TECHNICKÉ PARAMETRY A STANDARDY V TYFLOGRAFICE ...89 // 7.1. Reliéfní bod a optimalizace jeho parametrů ...90 // 7.1.1. Standardy v používání reliéfního bodu v tyflografice ...91 // 7.2. Reliéfní čára a její charakteristika ...92 // 7.2.1. Vztah čáry a velikosti reliéfního obrázku ...94 // 7.2.2. Optimalizace reliéfní čáry ...95 // 7.2.2. Standardy v používání reliéfních čar v tуflografice ...97 // 7.3. Plocha jako prostředek reliéfní kresby ...98 // 7.4. Optimalizace a standardizace reliéfní plochy ...99 //
7.5. Optimalizace parametrů a standardy reliéfního obrázku ...1OO // 7.5.1. Stupeň náročnosti zobrazení z hlediska složitosti konfigurace předmětů ...101 // 7.5.2. Stupně náročnosti situačních obrázků a kompozic z hlediska složitosti figur a jejich uspořádání ...104 // 7.0. Optimalizace rozměrů kresby ve srovnání se stupni náročnosti tyflografického zobrazení ...100 // 7.0.1. Optimální rozměr a standardy tyflografického zobrazení jednotlivého předmětu ...107 // 7.0.2. Optimalizace parametrů a standardy technologického ztvárnění obrazových kompozic ...107 // 7.7. Standardy při propojování slovních a obrazových informací, unifikace značek a piktogramů ...113 // 8. OPTIMALIZACE A STANDARDY V HAPTIZÁTORSKÉ A TYFLOILUSTRAČNÍ PRAXI ...115 // 8.1. Optimalizace tyflografického zobrazení v praxi haptizátorů a ilustrátorů ...115 // 8.2. Standardizace forem tyflografických zobrazení ...110 // 8.3. Rozhodování o použití tyflografické ilustrace ...118 // 9. STUPNĚ NÁROČNOSTI TYFLOGRAFIKY Z HLEDISKA VĚKOVÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH ZVLÁŠTNOSTÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ...122 // 10. PRVKY V1ZUALIZACE V TYFLOGRAFICE ...124 // 10.1. Částečné vidění a možnosti reedukace zraku s pomocí tyflografik ...124 // 10.2. Analogie hmatového a zrakového vnímáni v podmínkách jejich omezení ...124 // 10.3. Optimalizace hapticko-vizuálního obrazu pro částečně vidící ...125 // 10.4. Koedukační pomůcky a zvláštnosti využívání zbytků vidění při rozlišování tyflografického zobrazení ...126 // 10.5. Technické a technologické možnosti optimalizace hapticko-vizuálního ztvárnění tyflografického zobrazení ...130 //
11. MAPA, PLÁN A TYFLOGRAFIKA ...131 // 11.1. Tyflokartografické dílo a jeho funkce ...131 // 11.2. Třídění tyflokartografické produkce ...132 // 11.3. Zobrazovací metoda v tyflokartografii ...133 // 11.4. Tyflokartografická generalizace ...133 // 11.4.1. Generalizace fyzikálně zeměpisných prvku tyflomapy ...134 // 11.4.2. Generalizace společensko-ekonomických prvků tyflomapy . . 140 // 11.4.3. Popis tyflomap a generalizace ...140 // 11.5. Vydavatelská a projekční příprava, redakční a sestavitelské práce ...145 // 11.6. Trendy vývoje, výroby a výzkumu v tyflokartografii ...145 // 12. DIDAKTIKA TYFLOGRAFIKY ...143 // 12.1. Základní problémy ...143 // 12.2. Programy, cíle a úkoly výuky tyflografiky ...143 // 12.2.1. Soubor základních poznatků o tyflografice ...144 // 12.2.2. Tyflografické dovednosti a návyky ...141 // 12.2.3. Ovládnutí tematických souborů tyflografického zobrazení ...145 // 12.2.4. Osvojování tyflografické kultury ...145 // 12.3. Učební plán a učební osnovy tyflografiky pro dospělé zrakově postižené ...147 // 12.4. Proces čtení tyflografického zobrazení ...148 // 12.5. Proces reliéfního kreslení ...151 // 12.6. Podmínky tyflografického výcviku nevidomých ...155 // 12.6.1. Vnitřní podmínky výcviku nevidomých v tyflografice ...155 // 12.0.2. Vnější podmínky výcviku nevidomých v tyflografice ...156 // 12.7. Pomůcky pro výcvik čtení a kreslení reliéfních obrázků ...156 //
12.8. Metodické postupy v tyflografickém výcviku ...161 // 12.8.1. Metodické postupy hmatově pohybového výcviku ruky . . . 102 // 12.8.2. Metodické postupy pro převádění představ o trojrozměrných předmětech na dvojrozměrné představy o jejich zobrazení v ploše ...164 // 12.8.3. Metodické postupy při čtení reliéfních obrázků ...165 // 12.8.3.1. Techniky a postupy vyhmatávacích pohybů ruky ...165 // 12.8.3.2. Postup čtení reliéfního obrázku ...167 // 12.8.4. Metodické postupy při kreslení reliéfních obrázků ...168 // 12.8.4.1. Specifika reliéfního kreslení nevidomých ...168 // 12.8.4.2. Postupy kreslířského výcviku nevidomých ...169 // 12.8.5. Metodické postupy podle typu zvolené pomůcky ...171 // 12.8.6. Metodické postupy podle gradace obtížnosti kresby ...173 // 225 // 12.8.7. Metodické postupy z hlediska učebního plánu a osnov tyflografiky ...J73 // 12.8.8. Metodický postup při rozvoji tyflografické kultury ...174 // 13. INSTITUCIONALIZАСЕ VÝCVIKU NEVIDOMÝCH V TYFLOGRAFICE ...175 // 13.1. Kurs tyflografického výcviku pro dospělé nevidomé ...175 // 13.2. Jiné formy tyflografického výcviku a osvojování tyflografické kultury ...176 // 14. ZABEZPEČOVÁNÍ PODMÍNEK ROZVOJE TYFLOGRAFICKÉ KULTURY ...177 // 15. PŘÍLOHY ...180 // 10. LITERATURA ...205 // 17. REJSTŘÍK JMENNÝ ...213 // 18. REJSTŘÍK VĚCNÝ ...215 // 19. SOUHRN ...220
(OCoLC)39411501
cnb000042007

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC