Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Togga, 2002
1168 s. : il.

ISBN 80-902912-1-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík, resumé německy a anglicky
Bibliografie: s. 1085-1110
Nástroje hudební - druhy - vlastnosti - pojednání
000039505
Instrumenta musica — Hudebnj nástrogowé 15 // PŘEDMLUVA 17 // I. Organologie // A. Teoretická část 21 // 1. Úvod do oboru 21 // 2. Několik důležitých definic 25 // B. Některé méně obvyklé metody výzkumu // HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 // 1. Humánní geografie 33 // 2. Teorie Hanse Naumanna, funkční Strukturalismus a „lidové hudební nástroje“ 43 // 3. Rentgenografie jako metoda pro zjištění konstrukce a technologie výroby hudebních nástrojů 50 // 4. Terénní výzkum 54 // C. Dělení a systematiky hudebních nástrojů 55 // 1. Úvod do systematiky hudebních nástrojů - výklad pojmů 55 // 2. Organologické vývojové schéma 56 // 3. Stručný přehled vývoje dělení a systematik hudebních nástrojů 59 // 4. Systematika od Hugo Riemanna 89 // 3. Hombostelova a Sachsova systematika 90 // 6. Poujití Hombostel-Sachsovy systematiky při třídění chordofonů 110 // 7. Systematika od Kagjmierga Sikorského 115 // 8. Systematika od Josefa Huttera 116 // 9. Řád znějících nástrojů od Alexandra Buchnera 124 // 10. Systematika od Ladislava Lenga 127 // 11. Systematika od Karla Irmanna 136 // 12. Rozdělení hudebních nástrojů od Adolfa Špačka 139 // 13. Třídění od Luďka Zenkla 141 // 14. Rozdělení hudebních nástrojů od Václava Zamazala 141 // 13. Systematika od Ulricha Michelse 143 // 16. Třídění a názvosloví hudebních nástrojů ČSN 145 // I/. Systematický přehled všech modifikací mirlitonů a aerofonů 146 // 18. Systematika historických smyčcových nástrojů da braccio 156 // 79. Specializovaná systematika dřevěných // dechových nástrojů 16. století 157 // 20. Specialisovaná systematika automatofonů 159 // 21. Specializované systematiky akordeonů, tahacích a foukacích harmonik 161 // a) Systematika od Karla Irmanna 161 // b) Systematika od Ladislava Koiyčana 162 // 22. Zajímavé mošnosti rosjřídění varhan 164 //
23. Metoda sestavování stemmatu 166 // 24. Éoliphone - kam s ním? 176 // II. Organologická ikonologie // A. Úvod do oboru 179 // 1. Násev oboru a další odvosenépojmy 179 // 2. Vývoj hudební ikonografie v sahraničí 181 // 3. Česká hudební ikonografie 211 // 4. Organologická ikonologie 216 // J. Slovníček pojmů 225 // 6. Ikonofotografie a kresba 229 // a) Fotografie 230 // b) Kresba 231 // B. PŘÍKLADY 232 // 1. Kithara 232 // a) Názvosloví 233 // b) Funkce nástroje a jeho částí 233 // c) Rekonstrukce techniky hry 237 // d) Zánik kithary 237 // 2. Hybridní nástroje 238 // a) Salpinx kaj chordé 239 // b) Šalmajová citera 241 // 3. Šáh-rúd 244 // 4. Utrechtská lyra 257 // J. Spanélsko-maurskáfidula 260 // 6. Bygantské „Pantojfelfiedeľ 266 // 7. Brněnská lira 269 // 8. Křídlo - ala 275 // a) Chronologický přehled literárních dokladů 275 // b) Chronologický přehled ikonografických dokladů 278 // с) Vznik a zánik nástroje 283 // d) Provedení nástrojů 284 // e) Struny 285 // f) Ladění 285 // g) Rekonstrukce křídla 287 // h) Zvukové vlastnosti 287 // i) Technika hry 287 // j) Co se na křídlo hrálo 288 // k) Závěr 289 // C). Harfa se dvěma regonátory 291 // a) Přehled písemných zmínek 291 // b) Použité názvosloví částí nástroje 292 // c) Chronologický přehled ikonogramů podle // jednotlivých typů nástroje 29З // d) Rekonstrukce dvourezonátorové harfy З0З // e) Hypotéza o vývoji dvourezonátorové harfy З07 // f) Časové rozšíření dvourezonátorových harf З11 // g) Držení nástroje při hře a techniky hry З12 // h) Zvukové vlastnosti З15 // i) Vznik a zánik dvourezonátorové harfy З16 // 10. Platerspiel 320 // 11. Suka ЗЗ2 // 12. Betlémští muzikanti 335 // 13. Andělská hudba 339 // 14. Středověké „orchestry“ 340 // 15. Neopomenutelné prameny - ceníky 342 //
C. Některé obecnější výsledky organologické ikonologie 343 // 1. Vznik a počáteční formy chordofonů 343 // 2. Důležité momenty ve vývoji některých evropských chordofonů 345 // 3. Jak vypadaly středověké chordofony? 354 // 4. Problém dvojitých kobylek a dlouhých struníků u středověkých chordofonů З56 // 5. Vývoj smyčcových nástrojů da braccio v ikonogramech české a slovenské provenience od třináctého století do současnosti 359 // a) Smyčcové nástroje da braccio ve středověku 359 // - Liry 359 // - Rubeby 359 // - Fiduly 361 // b) Violové a violinové nástroje 364 // - Staré violy 364 // - Violina 365 // c) Vývoj smyčcových nástrojů da braccio na našem území 377 // I. Hudební nástroje v českých spních // A. Etnoorganologie 385 // 1. Úvod do oboru 385 // 2. Definice 385 // B. Idiofony 387 // 1. Klepací deska 387 // 2. Ferule 394 // 3. Priče 395 // 4. Velikonoční obřadní idiofony 396 // 3. Xylofon 401 // 6. Grumle 404 // 7. Kanadská pila 407 // 8. Flexaton 408 // 9. Fířebíkové housle 409 // 10. Zvon 412 // 11. Rolnička 416 // 12. Skleněná harmonika 419 // C. Membranofony 423 // 1. Velký buben 423 // 2. Malý buben 427 // 3. Tympány 428 // 4. Tamburína 431 // D. Chordofony 434 // 1. Bukač 434 // 2. Ozembouch 437 // 3. Kobza 439 // 4. Citera 442 // 3. Cimbál 447 // 6. Tamburašské nástroje 454 // 7. Mandolína 456 // 8. Kytara 458 // 9. Americké modifikace dmkacíck nástrojů 462 // a) Kytara 462 // b) Mandolína 464 // 10. Ukulele 464 // 11. Rezofonické chordofiony 466 // 12. Violinofon - Harofion 470 // 13. Banjo 472 // 14. „Nechanická harfa“ 472 // ij. Jednotné názvosloví violinových nástrojů 476 // a) Názvosloví základních součástí houslí podle Oborové normy ON 89 1300 477 // b) Návrh na jednotné názvosloví součástí smyčcových violinových nástrojů 47? //
16. Violinizace a deviolinizace smyčcových nástrojů 493 // 17. Lidové housle v Čechách a na Moravě 497 // 18. Karpatské húsle 508 // 79. Krátké housle 513 // 20. Jihlavské skřipky 522 // a) Zařazení do kontextu evropských smyčcových nástrojů 522 // b) Terminologie skřipkařských nástrojů 534 // 21. Popis hudebního nástroje a jeho částí na příkladu jihlavských skřipek 542 // 22. Popis hudebního nástroje a jeho částí, technologie výroby, prodeje, cen, údržby a oprav na příkladu Ploschpermentu 552 // 23. Ploschperment v kontextu evropských smyčcových nástrojů 564 // 24. Vývoj tvaru zvukových otvorů и basových nástrojů lidového instrumentáře na příkladu Ploschpermentu 568 // 25. Rozlomení vyhraněných typů smyčcových nástrojů da braccio v lidovém hudebním instrumentáři na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska 57і // 26. Niněra 572 // 27. „Barokní“ housle 580 // 28. Smyčcové violinové nástroje středních poloh 584 // 29. Tenorové housle a jejich druhá existence v českých zemích 592 // 30. Basové smyčcové nástroje a trumšajt 600 // 31. Chordofony s přídavným yaříyením 6o8 // 32. Arpeggione 611 // 33. Struny 620 // 34. Smyčec 624 // 33. Plektrum 629 // 36. Změna tónů u strunných nástrojů 631 // 37. Ladicí systémy u chordofonů 632 // 38. Klávesové chordofony 633 // E. Aerofony 643 // 1. Bič 643 // 2. Bzučák 645 // 3. Lupínek 646 // 4. Trouba proti mračnům 647 // 3. Trouba 649 // 6. Šofar 655 // 7. Dobytčí rohy 658 // 8. Vývoj chromatizace nátrubkových aerofonů 661 // 9. Lesní roh v Kriinitypvě encyklopedii 672 // 10. Křídlovka 677 // 11. Nátrubky 678 // 12. Okarína 679 // 13. Vábničky 682 // 14. Šalmaje a další dvou- ajednoplátkové nástroje // v devatenáctém a dvacátém století 683 // 13. Dudy -gajdy 705 // 16. Flétny 715 // 17. Bohmův systém 727 // 18. Varhany 729 //
19. Krátká a lomená oktáva 735 // 20. Harmonium 736 // 21. Harmoniky 737 // F. MIRLITONY 742 // 1. Hřeben 742 // 2. Dýbán 743 // G. Automatofony 745 // 1. Flašinet 745 // 2. Orchestrion 747 // H. Elektrofony 749 // 1. Elektrofonické kytary 749 // 2. Fíavajské kytary 750 // 3. Elektronické nástroje 754 // I. KORPOFONY? 756 // J. Tradiční seskupení hudebních nástrojů 760 // 1. Tradiční seskupení hudebních nástrojů v českých zemích 760 // 2. Muzikanti při lidové slavnosti roku 1836, konané při příležitosti poslední korunovace v Praze 767 // 3. Dechová kapela 770 // 4. Šraml 781 // 5. Lidová hudba ve městě a blízkém okolí na příkladu Brna 782 // 6. Potulní a žebrající muzikanti 787 // K. Muzikanti 795 // 1. Výuka lidových muzikantů 795 // 2. Postavení skřipkařů ve společnosti 797 // 3. Diferenciace folkloristických souborů 799 // 4. Zánik tradičních muzikantských seskupení 803 // 5. Druhá existence (imitace) folklóru na příkladu skřipkařské muziky 810 // 6. Na pomoc souborům 813 // L. VÝROBCI 818 // 1. Hudební nástrojařství v českých zemích 818 // 2. Hudební nástrojařství do roku 1900 v brněnských archivních pramenech 833 // 3. Český nástrojař světového jména 861 // 4. Profily lidových houslařů a houslařů-vynálezců 866 // 3. Sociální rozvrstvení lidových houslařů 878 // 6. Pověry v hudebním nástrojařství 880 // a) „Vyhrávání“ houslí 880 // b) „Zázračné“ laky 882 // c) Pověry lidových houslařů 882 // 7. Nářadí lidových houslařů 885 // 8. Viněty houslařů 891 // a) Lidoví houslaři 891 // b) Profesionální houslaři 893 // 9. Stavba hudebních nástrojů 894 // 10. Unikátní výstava 895 // IV. Různé // 1. Dětské hudební nástroje 899 // 2. Nástroje v pracovních rytmech 919 // 3. Kalafuna 920 // 4. Dřevo 921 // 5. Hudební nástroje z netradičních materiálů 923 // 6. Staré míry 925 // 7. Stará platidla

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC