Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2004
413 s. ; 21 cm

ISBN 80-7203-565-7 (váz.)
Každodenní život ; sv. 19
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
000039679
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ___ 11 // ÚVOD___ 13 // Zločin jako objekt vědeckého (i historiografického) uchopení___ 20 // Zločin a trestněprávní problematika v historiografii___ 24 // Prameny, metoda a organizace práce___ 28 // 1. „BECCARIÁNSKÁ REVOLUCE“ DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ - // NÁSTUP NOVÉHO PARADIGMATU V KRIMINÁLNÍ POLITICE___ 34 // Kriminalizace a formování „první modernity“ a státu v 16.-18. století. // Od přirozenoprávních kritik po dílčí reformy___ 35 // Trestní spravedlnost a sociální disciplinace v 16.-18. století- 35 // Kriminalizace a disciplinace--- 38 // Kodifikační snahy, procedura, tresty___ 42 // Krize legitimity mocenského „monopolu násilí“ // a epistemologický obrat druhé poloviny 18. století___ 46 // První fáze beccariánské revoluce. Přirozené právo, první kritiky, // první reformy___ 47 // Zrození vězení a „policie“--- 50 // Krize legitimity „nespravedlivé spravedlnosti“ // a „epistémologický obrat“ z let 1760-1780 ___ 53 // Fenomén Beccaria a „klasické“ školy 18. století___ 53 // Kritika a krize. „Sturm und Drang“ 60.-80. let - kritický diskurs versus krutost a neúčinnost starého trestního systému // jako součást sociální kritiky___ 59 // Čas krize a reforem___ 66 // Možnosti a limity beccariánského modelu mezi reformou a utopií. // Recepce nového trestního paradigmatu v prvních moderních // kodifikacích (asi 1780-1815)___’___ 70 // Reformy v Habsburské
monarchii___ 71 // Trestní reformy Francouzské revoluce do jakobínského teroru___ 78 // Limity osvícenství: zpochybnění beccariánských modelů // a reformy reforem--- 79 // Srovnávací závěr. Otázka cíle a forem trestu185)___ 83 // 2. HŘÍCH NEBO ZLOČIN?___109 // Co je to zločin?___109 // Mezi zločinem a hříchem na prahu tradiční a moderní společnosti 109 // Přirozenoprávní kritika a osvícenská filozofie---110 // Oddělení „zločinu“ a „deliktu“ a zavedení nové kategorie „policejních deliktů“___122 // Svoboda, legalita, úmyslnost___124 // Otázka viny a modality trestného činu___126 // Hierarchie trestných činů___128 // Systematizace předosvícenského katalogu trestných činů: // hierarchie a vztahy___130 // Hledání nového systému a nové hierarchie ve francouzském kritickém diskursu 70.-80. let a uplatňování nového paradigmatu // v nových kodexech---133 // Kriminalizace a dekriminalizace___137 // 3. ZLOČINY PROTI MRAVŮM A NÁBOŽENSTVÍ___ // Od crimen laese maiestatis divinae ke svobodě vyznání___ // Crimen laese Maiestatis Divinae - zločiny proti Bohu a náboženství // v tradiční společnosti___ // Systém náboženských deliktů v tradiční společnosti___ // Vítězství „božského architekta“ v kritickém diskursu___ // Osvícenská dekriminalizace a cesta ? rekriminalizaci // „náboženských delikventů“ v Evropě Svaté aliance___ // Zločiny proti čistotě těla: od „zločinů
z vilnosti“ ? deliktům // proti rodině a veřejné morálce___ // Klasifikace „mravnostních deliktů“ v tradiční společnosti // a jejich proměna na prahu modernity___ // Dekriminalizace a „graduální změna“___ // Ochrana „mravů“ v kritickém diskursu___ // Posvátno a interdikt. Problém rouhačství a svatokrádeže___ // Aféra rytíře de la Barre--- // Posvátno a interdikt. Rouhačství a svatokrádež v tradiční společnosti___ // 155 // 156 // 156 // 158 // 160 // 162 // 166 // 166 // 170 // 172 // 178 // 178 // 180 // 4. DISCIPLINACE SLOVA. OTÁZKA ROUHAČSTVÍ___192 // Rouhačství v tradiční společnosti a jeho represe v rámci raně novověké // disciplinace___192 // Instrumentalizace „boží msty“ ve službách raně novověké // disciplinace___195 // Justiční teorie a justiční praxe___198 // Problematická definice rouhačů a jejich potrestání___198 // Sociální praktiky___199 // Rouhači a jejich soudci___203 // Dekriminalizace de iure___205 // 5. ODKOUZLOVÁNÍ POSVÁTNÝCH PŘEDMĚTŮ: OTÁZKA // SVATOKRÁDEŽE A PROFANACE___212 // Svatokrádež a profanace v tradiční společnosti___212 // Co je svatokrádež?___213 // Mstící obrazy a zázraky hostie___213 // Kolektivní „vykupitelské ceremoniály“___215 // Diskurs justice a justiční praxe - svatokrádežníci před tribunály_217 // Dekriminalizace. „Odkouzlování“ posvátných nádob___220 // Dekriminalizace a rekvalifikace „krádeže posvátných předmětů“___220
// „Zákon o postihu bohovrahů“ v restaurační Francii___221 // 6. OTÁZKA DOBROVOLNÉ SMRTI___ // Dějiny sebevraždy, dějiny sebevrahů, dějiny bez sebevrahů___ // Tělo a duše sebevraha v imaginaci a kriminalizace sebevraždy tradiční // společnosti___ // Desperado či melancholia?___ // Sebevrazi v sociálních praktikách a soudním diskursu: „výslechový souboj“ - „desperatio“ nebo „melancholia“? a dekriminalizace // de facto___ // Ústup profanaci těla___ // Boj o posvěcenou půdu___ // Od Werthera ? Brutovi. Občanský delikt nebo individuální právo?__ // Nový termín - nový problém?___ // Boj za dekriminalizaci sebevraždy v kritické diskusi // a dekriminalizace de iure v nových kodexech___ // Filozofie josefinismu___ // Nová legislativa a dekriminalizace___ // Dekriminalizace de iure: tendence ? úplné depenalizaci___ // „Smrt po antickú“ a elita Francouzské revoluce: valorizace sebevraždy // jako „ars moriendi“--- // Revoluce, tělo a jmění sebevraha___ // „Revoluční sebevraždy“ - patologický jev patologické doby?___ // „Občanské nebo neobčanské“? Zbabělost nebo hrdinství?___ // „Zeď zavržených“. Mezi právní dekriminalizaci a mravní sankcí -zápas mezi církví a obcí o tělo a duši sebevraha v porevoluční // a napoleonské Francii___ // Od normy právní ? normě lékařské. Psychopatologizace sebevraždy // a otázka „normálního“ chování___ // Medikalizace sebevraždy___
// Sebevražda jako chorobný „sklon“, její sídlo a metody léčby___ // „Vnitřní příčiny“___ // 232 // 234 // 236 // 241 // 242 // 247 // 248 // 249 // 250 // 251 253 255 255 // 259 // 259 // 261 // 267 // 275 // 282 // 282 // 283 // 285 // 7. PŘEDCHÁZET ČI TRESTAT?___310 // Problém infanticidia v osvícenské společnosti___310 // Infanticidium v tradiční společnosti a raně novověká kriminalizace_313 // Strategie výslechu - tělo jako svědek i žalobce___316 // Kruté matky, nešťastné matky?___318 // Nelítostné matky, nelítostní soudcové?___321 // „Vláda kritiky“ a „Markétčini advokáti“___323 // Čas reforem - předcházet či trestat?___327 // K novému trestnímu systému: posílit nebo zmírnit represi?___332 // Vina a odpovědnost matek vražednic v lékařském diskursu___336 // ZÁVĚR___357 // Dekriminalizace, (de)fabrikace zločinu a modernizační proces___367 // Fenomén dekriminalizace___367 // TABULKY___375 // VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE___383 // Prameny nevydané___375 // Edice pramenů a dobové literatury___376 // Odborná literatura___385 // JMENNÝ REJSTŘÍK___409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC