Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
338 s. ; 25 cm

Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult univerzit, pedagogických fakult a AMU
000039916
Rekat.
OBSAH I. DÍLU // Předmluva ...7 // Informace o pracovním kolektivu ...13 // A. DĚJINY HUDEBNÍ VĚDY ...21 // I. POZNÁNÍ HUDBY V DĚJINÁCH LIDSTVA A VZNIK VĚDY O HUDBĚ ...23 // a) Základní formy reflexe hudby a předpoklady jejich vzniku ...23 // /1/ Výchozí úvahy o typu a kontinuitě poznání hudby (23) — /2/ Hypotézy o elementárních stupních hudebního vědění (25) // b) Spekulativně empirická pojetí hudby a jejich znaky v různých kulturních okruzích ...28 // /1/ Nástup ucelených výkladů hudby (28) — /2/ Zvláštnosti spekulativně empirických výkladů hudby v anticko-helenistické kultuře (32) — /3/ Pozdní antické syntézy poznatků o hudbě (36) // c) Ars musica a další středověké typy reflexí v evropském a středomořském okruhu ...38 // /1/ Vztah středověku ? antickému odkazu (38) — /2/ Pojem musica a jeho vývoj (39) — /3/ Reflexe hudby ve středověkých kulturních okruzích Evropy a Středomoří (41) — /4/ Linie hudebně teoretického myšlení (45) — /5/ Další typy výpovědí o hudbě (47) // d) Humanisticko-osvícenské formování vědních přístupů k hudbě ...51 // /1/ Evropské vývojové předpoklady vědy (51) — /2/ Příčiny vědního zájmu o hudbu (54) — /3/ Charakteristika evropské produkce (56) // e) Český přínos k rozvoji vědeckého zkoumání hudby před ustavením novodobé muzikologie ...60 // /1/ Členitost společensko-ideového prostředí (60) — /2/ Poznání hudby (62) //
II. VZNIK A VÝVOJ MUZIKOLOGIE JAKO MODERNÍ VĚDY ...70 // 1. Konstituování oboru ...70 // /1/ Institucionalizace oboru (70) — /2/ Historicko-společenské podmínky (71) — /3/ Přípravná úloha hudební kritiky (72) — /4/ Hudební historismus (73) — /5/ Noetic-ké předpoklady (74) — /6/ Předchůdci (75) — /7/ Profesionalizace hudební vědy na univerzitách (77) — /8/ Vznik národních muzikologických škol (78) // 2. Zakladatelské koncepce ...81 // /1/ Čtyři základní vývojové linie (81) — /2/ Hugo Riemann (81) — /3/ Guido Adler (85) — /4/ Polarita a komplementárnost obou koncepcí (87) — /5/ Pokusy o konstituování hudební estetiky v moderní vědní disciplínu (88) — /6/ Syntetická tendence přírodovědní linie a tzv. srovnávací hudební věda (90) // 3. Prohlubování specializace a nové úsilí o syntézu ...92 // /1/ Historický vývoj ontických podmínek, noetických předpokladů a společenské funkce hudební vědy (92) — /2/ Muzikologické školy (95) — /3/ Metodologický rozvoj oboru: tzv. dynamikové a vznik hudební psychologie (102) — /4/ Vyvrcholení hermeneutického úsilí (106) — /5/ Fenomenologové (108) — /6/ Pokusy o psychologicko--estetickou syntézu (110) — /7/ Kulturně historická linie (111) — /8/ Krystalizace nových disciplín (113) — /9/ Pokusy o sociologickou syntézu (115) // 4. Současný stav světové muzikologie od roku 1945 až po současnost ...118 /1/ Poválečné geopolitické změny a jejich vliv na vývoj vědy, a muzikologie zvláště (118) — /2/ Proměny postavení německé muzikologie a její současný přínos (119) — /3/ RISM, RILM, RldIM (122) — /4/ Celkové proměny národnostní muzikologické mapy světa (123) — /5/ Rozmach americké muzikologie, jeho příčiny a význam (125) // — /6/ Pokusy o uplatnění metod matematiky a teorie informace (126) —
/7/ Konstituování hudební sémiotiky (127) — /8/ Stoupající význam etnomuzikologie (130) — /9/ Proměny objektu a jejich vliv na vývoj oboru (131) — /10/ Změny v hierarchii oboru a vytváření nových disciplín (133) // 5. Vznik a vývoj marxistické hudební vědy ...135 // /1/ Krize západní muzikologie jako buržoázni pozitivní vědy (135) — /2/ Noetický a sociální rozdíl buržoázni a marxistické muzikologie (130) — /3/ První pokusy o marxistickou syntézu (140) — /4/ Další úsilí o marxistickou muzikologů v SSSR (143) — /5/ Počátky marxistické muzikologie v ostatních socialistických zemích (145) // III. VÝVOjOVÝ PROCES ČESKÉ HUDEBNÍ VĚDY ...147 // 1. Vznik české hudební vědy ...147 // a) Hlavní směry utváření oboru v českých zemích ...147 // /1/ Předpoklady vzniku národní produkce a jejich specifická složitost (147) — /2/ A. W. Ambros a hudební věda na pražské univerzitě (149) — /3/ Úzké sepětí rodící se české hudební vědy s národním životem (152) — /4/ Počátky českého hudebně teoretického myšlení (153) — /5/ Vliv teorií národní hudby (155) // b ) Obecný rozmach odborného studia hudební problematiky ...156 // /1/ Diferenciace produkčních okruhů a nový vztah teorie a praxe (156) — /2/ Podněty z jiných vědních oborů a kulturních resortů (157) — /3/ Intenzita mimouniverzitní publicistiky v Praze a v českém terénu (158) — /4/ Počátky hudební vědy na Moravě (160) // — /5/ České přínosy, vzory a momenty v muzikologickém dění mimo Čechy a Moravu (162) // c) Otakar Hostinský ...163 // /1/ Historická situace české společnosti v období Hostinského nástupu (163) — /2/ Život a dílo Hostinského (164) — /3/ Východiska (167) — /4/ Vědecký profil a význam (169) — /5/ Bibliografie (170) — /6/ Literatura (171) //
d) Zdeněk Nejedlý ...172 // /1/ Historická situace v období Nejedlého nástupu (172) — /2/ Život a dílo (173) — /3/ Východiska (175) — /4/ Vědecký profil a význam (177) — /5/ Bibliografie (180) — /6/ Literatura (181) // 2. Česká hudební věda v letech 1918 — 1945 ...183 // a) Institucionální základna ...183 // /1/ Hudební věda v nových společenských podmínkách (183) — /2/ Péče o památky a fondy. Hudební muzea, knihovny a společnosti (185) — /3/ Pražská a brněnská konzervatoř (187) — /4/ Ediční činnost (190) — /5/ Hudební časopisectví a publicistika (192) // b) Univerzitní střediska a nositelé hlavních myšlenkových proudů ...196 // /1/ Obrysy koncepčního vývoje (196) — /2/ Nejedlého škola (197) — /3/ Otakar Zich (200) — /4/ Bibliografie O. Zicha (203) — /5/ Literatura o O. Zichovi (203) — /6/ Josef Hutter (204) - /7/ Vladimír Helfen (206) - /8/ Bibliografie V. Helferta (211) - /9/ Literatura o V. Helfertovi (212) — /10/ Helfertova škola (213) — /11/ Bratislavská univerzita, Dobroslav Orel (214) — /12/ Pražská německá univerzita (215) // 3. Česká hudební věda po roce 1945 ...217 // a) Instituce a osobnosti ...217 // a) Vstupní fakta a jména ...217 // /1/ Situace oboru po roce 1945 (217) — /2/ Rozvoj oboru (218) — /3/ Druhy a typy personálních seskupení (218) — /4/ Osobnosti (219) — /5/ A. Sychra (220) - /6/ M. Očadlík (222) - /7/ J. Racek (224) - /8/ K. Janeček (226) // b) Společenské organizace ...227 // /1/ Poválečná situace (227) — /2/ Svaz československých skladatelů a Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (228) — /3/ Československá společnost pro hudební výchovu (233) — /4/ Česká hudební společnost (233) — /5/ Česká společnost pro estetiku (234) // c) Vysoké školství ...235 // /1/ Organizace studia hudební vědy (235) — /2/ Pražská katedra (236) —
/3/ Brněnská katedra (238) — /4/ Olomoucká katedra (240) — /5/ Jiné uměnovědné katedry (242) — /6/ Katedry hudební výchovy na pedagogických fakultách (243) — /7/ AMU a JAMU (245) // d) Vědecká pracoviště ...248 // /1/ Ústav pro hudební vědu a Ústav teorie a dějin umění ČSAV (248) — /2/ Jiná pracoviště ČSAV (250) // e) Odborné instituce ...252 // /1/ Divadelní ústav (252) — /2/ Další pracoviště (253) // f) Dokumentační instituce ...254 // /1/ Úvodem (254) — /2/ Muzeum české hudby (255) — /3/ Oddělení dějin hudby Moravského muzea (256) — /4/ Hudební oddělení Státní knihovny ČSR (256) — /5/ Hudební úsek Univerzitní knihovny v Brně (257) // g) Publikační a diskusní základna ...257 // /1/ Časopisy, sborníky, knižní řady (257) — /2/ Konference, sympozia a semináře 1945 až 1981 (259) // ß) Obecné rysy vývoje české hudební vědy po roce 1945 ...265 // /1/ Vstupní poznámka (265) — /2/ Určující vliv vnějších motivací (265) — /3/ Intence vnějších kontextů vědy o hudbě (267) — /4/ Vývojové tendence objektu a předmětného kontextu (270) — /5/ Noetický kontext působící na strukturu hudební vědy zvnějšku i zevnitř (272) — /6/ Struktura oboru a proměny systematiky (272) — /7/ Formující vliv subjektivních činitelů (273) — /8/ Intergrační snahy jako výraz objektivních potřeb // společenského uplatnění muzikologie (274) — /9/ Hudební věda jako nástroj poznání (275) — /10/ Problémová orientace (276) — /11/ Vztah hudební produkce (dílo) — společnost jakožto osová problematika (277) — /12/ Posílení společenskovědního profilu oboru (278) — /13/ Etapizace vývoje české muzikologie po roce 1945 (279) // y) Perspektivy české hudební vědy ...280 // /1/ Předpoklady dalšího rozvoje hudební vědy (280) —
/2/ Organizační úkoly české hudební vědy (284) — /3/ Základní směry muzikologického výzkumu (289) — /4/ Výhledová koncepce rozvoje hudební vědy (292) // B. TEORIE HUDEBNÍ VĚDY ...297 // 1. Muzikológie jako věda ...299 // /1/ Obecná zjištění (299) — /2/ Muzikológie a obecné problémy novodobé vědy (299) // — /3/ „Vývojové typy“ vědy (300) — /4/ Vývoj vědy a Kuhnova teorie paradigmatu (302) — /5/ Kategorie věd o umění (305) — /6/ Společné problémy věd o umění (306) // — /7/ Mezioborový tým Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (306) — /8/ Vzájemné vztahy různých druhů umění (308) — /9/ Praktické a organizační problémy soudobé hudební vědy. Hypertrofie specializované vědecké produkce (309) — /10/ Problémy vědy jako kolektivního procesu (310) // 2. Předmět hudební vědy ...311 // /1/ Objekt a předmět vědy (311) — /2/ Terminologická a sémantická problematika pojmu hudba (312) — /3/ Různé klasifikace hudby (314) — /4/ Problém pojetí hudby ve smyslu hudebního díla (316) — /5/ Zrod nových pojetí (318) // 3. Metody hudební vědy ...319 // /1/ Vědecké metody, jejich klasifikace. Věda o metodě (319) — /2/ Metody empirické a teoretické (320) — /3/ Hypotézy a teorie (321) — /4/ Obecná problematika metod v muzikologů (321) — /5/ Empirické metody používané muzikologů (322) — /6/ Historická metoda (323) — /7/ Zvláštnosti metod ve vědách o umění (325) // 4. Struktura a systematika hudební vědy ...326 // /1/ Různé druhy oborové struktury (326) — /2/ Disciplinární struktura, její počátky (327) — /3/ Adlerova a Riemannova systematika (327) — /4/ Působnost nových tendencí (329) — /5/ Elschekova systematika (331) — /6/ Disciplinární struktura použitá v přítomné práci (332)
(OCoLC)85634347
cnb000044290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC