Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
s. 351-642 ; 25 cm

Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult univerzit, pedagogických fakult a AMU
000039917
Rekat.
OBSAH II. DÍLU // C. DISCIPLÍNY HUDEBNÍ VĚDY ...349 // I. TEORETICKO-POZNÁVACÍ DISCIPLÍNY // 1. Hudební akustika ... 351 // /1/ Předmět a metody (351) — /2/ Dějinné tříbeni hudebně akustických poznatků (353) — /3/ Helmholtz a Stumpf (354) — /4/ Hlavní témata hudební akustiky (355) — /5/ Postupná specializace bádání (360) — /6/ Akustika jako specifická muzikologická disciplína (361) — /7/ Bibliografie, časopisy (362) — /8/ Česká hudební akustika do r. 1945 // (362) — /9/ Česká hudební akustika od r. 1945 (364) — /10/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (366) — /11/ Literatura (366) // 2. Hudební teorie ...369 // a) Obecné problémy ...369 // /1/ Současné koncepce hudební teorie (369) — /2/ Hudebně teoretická témata (373) — /3/ Zpracování dějin hudební teorie (375) // b) Vývoj disciplíny ...375 // /1/ Starověká věda o hudbě (375) — /2/ Středověká hudební teorie, její vztah k hudební praxi (376) — /3/ Teorie vícehlasu ve středověku a renesanci (377) — /4/ Rozvrh dalšího výkladu (380) — /5/ Teorie kontrapunktu 17.—20. století (380) — /6/ Teorie tonality v 17.—20. století // (382) — /7/Teorie melodie, rytmu a hudební formy v 18.—20. století (385) — /8/ Problematika sónické složky hudby (390) — /9/ Vznik moderní hudební analýzy (391) /10/ Současné tendence v hudební analýze (393) — /11/ Speciální analytické problémy (395) — /12/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (397) // c) Česká hudební teorie ...398 // /1/ Počátky české hudební teorie (398) — /2/ Hudební teorie v Čechách v 17. a 18. stol. (400) — /3/ Teoretická literatura první poloviny 19. stol. (401) — /4/ Teoretická literatura z let cca 1860—1918 (402) — /5/ Teoretická témata a osobnosti v meziválečném období (404) — /6/ Teoretická témata a osobnosti po roce 1945 (406) —
/7/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (411) — /8/ Literatura (411) // 3. Hudební psychologie ...418 // /1/ Předmět disciplíny, problémové okruhy (418) — /2/ Metody (421) 639 — /3/ Vztahy k psychologii a k psychologii umění (424) — /4/ Vztahy k ostatním muzikologickým disciplínám a nemuzikologickým oborům (428) — /5/ Formování disciplíny (429) — /6/ Vývoj disciplíny od vystoupení Kurthova (431) — /7/ Hudební psychologie v socialistických zemích (437) — /8/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (443) — /9/ Vývoj české hudební psychologie (443) — /10/ Formování české marxisticky orientované disciplíny (445) — /11/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (450) — /12/ Literatura (450) // 4. Hudební estetika a sémiotika ...454 // a) Obecné problémy 454 // /1/ Předmět hudební estetiky (454) — /2/ Sociální praxe a estetické osvojování světa (455) — /3/ Působivost estetická (456) — /4/ Působivost výchovná (457) — /5/ Působivost magická (458) — /6/ Působivost psychoakustická (459) — /7/ Hlavní vývojové protiklady estetických koncepcí (459) // b) Vývoj disciplíny ...460 // /1/ Matematicko-racionální a číselně symbolický výklad hudby (460) — /2/ Empirický a deduktivní výklad sluchové libosti z hudby (461) — /3/ Afektová teorie, teorie nápodoby a spory ve Francii 18. století (462) — /4/ Od teorie tónomalby k teorii výrazu a k německé romantické estetice (465) — /5/ Hanslick a Kant (467) — /6/ Hegel a marxistická estetika 19. století (468) — /7/ Herbartovský formalismus a přírodovědecké tendence hudební estetiky (470) — /8/ Pokusy o překonání přírodovědeckých tendencí v hudební estetice (472) — /9/ Sociologický proud estetiky a jeho proměny (473) — /10/ Současná situace hudební estetiky (474) —
/11/ Marxistická hudební estetika 20. století (478) — /12/ Sémiotický proud hudební estetiky (483) — /13/ Bibliografie, časopisy, instituce, organizace (488) // c) Česká hudební estetika ...489 // /1/ Zárodky české hudební estetiky (489) — /2/ Pražská univerzita v 18. a 19. století a její vliv na rozvoj estetiky u nás (491) — /3/ Otakar Hostinský a jeho škola (492) — /4/ Česká hudební estetika po roce 1945 (496) — /5/ Česká hudební sémiotika (500) — /6/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (505) — /7/ Literatura (505) // 5. Hudební sociologie ...516 // /1/ Vědní charakter disciplíny: hudební sociologie v užším a širším smyslu (516) — /2/ Problémy předmětu (518) — /3/ Základní pojmy: hudební život a kultura, determinace a aktivita (520) — /4/ Empirické a teoretické metody hudební sociologie (522) — /5/ Vznik věd o společnosti a sociologický zřetel v muzikologii (523) — /6/ Vznik autonomních koncepcí disciplíny (525) — /7/ Současné integrační tendence (529) — /8/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (530) — /9/ Vývoj hudebně sociologického myšlení v českém prostředí (531) — /10/ Nástup empirických a marxistických koncepcí (532) — /11/ Současný stav hudebně sociologického výzkumu (533) — /12/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (537) — /13/ Literatura (537) // 6. Hudební pedagogika ...540 // /1/ Specifičnost osvojování a „předávání“ hudby, pedagogická dimenze celého bytí hudby (540) — /2/ Hudebně výchovný proces v užším smyslu (542) — /3/ Vymezení předmětné oblasti a vnitřní členění disciplíny (543) — /4/ Metody (545) — /5/ Vztahy k jiným disciplínám a oborům (545) — /6/ Problémy dějin hudební pedagogiky (546) — /7/ Vývoj do zformování moderní vědecké disciplíny (547) — /8/ Nárys dnešního stavu (551) —
/9/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (556) — /10/ Vývoj českých hudebně pedagogických idejí do přelomu 19. a 20. století (557) — /11/ Vývoj a současný stav moderní české a slovenské hudební pedagogiky (560) — /12/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (566) — /13/ Literatura (566) // 7. Teorie a dějiny hudební interpretace ...572 // /1/ Vymezení disciplíny (572) — /2/ Terminologické problémy (573) — /3/ Předstupeň teorie (573) — /4/ Teoreticko-didaktická literatura 18. století (575) — /5/ Aufführungspraxis (provozovací praxe) // (576) — /6/ Druhá etapa vývoje Aufführungspraxis (578) — /7/ Pokusy o syntézu (579) — /8/ Základní ideové problémy vývoje a teoretické reflexe interpretace hudby do poloviny 20. století (581) — /9/ Význam marxistické muzikologie pro teorii hudební interpretace (584) — /10/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (585) — /11/ České práce // (585) - /12/ Literatura (588) // 8. Teorie a dějiny notace ...591 // /1/ Způsoby fixace hudby a zrod nauky o notaci (591) — /2/ Paleografie. Notace a písmo (592) — /3/ Teorie notace, vymezení jejího předmětu (593) — /4/ Historické typy notace (594) — /5/ První zprávy a spisy o notaci (597) — /6/ Otázky transkripční techniky a ediční praxe (597) — /7/ Studia neumatické a chorální notace (598) — /8/ Studia mensurální a tabulatární notace (599) — /9/ Průzkum byzantských a slovanských památek (599) — /10/ Bádání o novodobé notaci (599) — /11/ Kritika hudebního zápisu (600) — /12/ První české spisy o notaci. Spisy Konráda a Nejedlého (601) — /13/ Spisy Dobroslava Orla. Hutterova Česká notace (601) — /14/ Práce Františka Mužíka (603) — /15/ Soupis Václava Plocka. Diskuse o způsobech přepisu (604) — /16/ Notační otázky v českých pracích hudebně historických a jiných (604)—
/17/ Literatura (605) // 9. Organologie ...606 // /1/ Výměr disciplíny a jejího předmětu (606) — /2/ Co vypovídá hudební nástroj (607) — /3/ Organologický obraz nástroje (607) — /4/ Organologické práce akustického a hudebně historického zaměření (608) — /5/ Název disciplíny (608) — /6/ Sbírky hudebních nástrojů (609) — /7/ Zvláštnosti organologie (609) — /8/ Počátky organologie — /9/ Curt Sachs (611) — /10/ Novodobá organologická literatura (612) — /11/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (613) — /12/ První zprávy o hudebních nástrojích ve spisech českých autorů (614) — /13/ Česká literatura 19. a počátku 20. století (615) — /14/ Práce o jednotlivých nástrojích, souborné spisy A. Modra a J. Huttera (615) — /15/ Organologické práce po roce 1945 (616) — /16/ Literatura (618) // 10. Hudební ikonografie ...627 // /1/ Předmět a poslání disciplíny (627) — /2/ Vývoj (630) — /3/ Česká hudební ikonografie (635) — /4/ Literatura (637) //
(OCoLC)85635272
cnb000044849

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC