Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
s. 653-1036 ; 25 cm

Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult univerzit, pedagogických fakult a AMU
000039919
Rekat.
OBSAH III. DÍLU // 11. Hudební historiografie ...653 // a) Charakteristika disciplíny ...653 // /1/ Poslání, předmět a metody (653) — /2/ Gnozeologické problémy (656) — /3/ Autonomní a heteronomní pojetí hudební historie (659) — /4/ Periodizace hudebně historických procesů (662) — /5/ Evropocentrismus a výzkum mimoEvropských hudebních kultur (663) — /6/ Vztahy k příbuzným oborům a disciplínám (667) — /7/ Literatura o hudební historiografii (668) // b) Vývoj hudební historiografie ...673 // /1/ Počátky (673) — /2/ Zrod měšťanské vědy (676) — /3/ Historismus (679) — /4/ Německá biografistika (683) — /5/ Medievalistika a choralistika francouzského jazykového okruhu (685) — /6/ Vydávání pramenů (686) — /7/ Hledání hudebně historiografické koncepce ve 20. století (687) // c) Typy a tematické okruhy hudebně historiografických prací ...692 // /1/ Vztah syntetických a monografických prací (692) — /2/ Všeobecné dějiny hudby (694) — /3/ Hudební druhy a formy (699) — /4/ Instrumentální hudba (700) — /5/ Vokální a vokálně instrumentální hudba (703) — /6/ Tónové systémy, kompoziční techniky a složky hudební struktury (707) — /7/ Dějiny národních hudebních celků (709) — /8/ Hudba sociálních a náboženských skupin, dějiny hudebních institucí (711) — /9/ Biografistika (714) — /10/ Nové problémové okruhy (716) // d) Česká hudební historiografie do roku 1945 ...720 // /1/ Národní ráz disciplíny a počátky jejího formování (720) — /2/ Hlavní rysy vývoje (723) — /3/ České reflexe evropských dějin hudby (727) — /4/ Zpracování české hudby, jeho problémy a vývoj (730) — /5/ Na hranici mezi výpovědí současníků a historickou reflexí (736) //
e) Vývoj české hudební historiografie po roce 1945 ...740 // /1/ Společenské podmínky hudebně historiografického výzkumu (740) — /2/ Metoda českých hudebně historiografických prací (740) — /3/ Pokusy o aplikaci marxistické metodologie (741) — /4/ Proměny v evidenci pramenů a institucionální základna (742) — /5/ Vydávání pramenů (743) — /6/ Vlastní formy hudebně historické reflexe. Vývoj jejich tematických okruhů (745) — /7/ Stav bádání o jednotlivých epochách (747) — /8/ Jednotlivé typy hudebně historiografických prací (751) — /9/ Česká hudební historiografie v mezinárodním kontextu (753) — /10/ Některé klíčové otázky (754) — /11/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (756) — /12/ Literatura (757) // 12. Etnomuzikologie (hudební folkloristika) ...778 // /1/ Problematika předmětu (778) — /2/ Dějiny disciplíny (781) — /3/ Syntetizující entomuzikologická díla (787) — /4/ Využití technických prostředků a problémy transkripce (790) — /5/ Metodologická problematika (793) — /6/ Význam etnomuzikologie pro hudební historiografii a teorii (798) — /7/ Předpoklady české etnomuzikologie, sběratelství (799) — /8/ Vývoj a současný stav české etnomuzikologie a její mezinárodní kontext (806) — /9/ Výhledy a úkoly české etnomuzikologie (813) — /10/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (815) — /11/ Literatura (815) // 13. Teorie a dějiny nonartificiální hudby ...823 // /1/ Vymezení předmětu (823) — /2/ Charakteristické rysy nonartificiální hudby (826) — /3/ Terminologická problematika (828) — /4/ Ke stratifikaci sféry nonartificiální hudby (830) — /5/ Formování badatelské disciplíny (831) — /6/ Pracovní pole a metody (832) — /7/ Vztah k jiným muzikologickým disciplínám a nemuzikologickým oborům (833) —
/8/ Charakteristika vědeckého studia NA hudby v zahraničí (835) — /9/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (837) — /10/ Předstupně vědeckého studia NA hudby u nás (839) — /11/ Krystalizace samostatné disciplíny a její současný stav (842) — /12/ Bibliografie, časopisy, instituce a organizace (845) — /13/ Literatura (846) // II. PRAKTICKO-APLIKAČNÍ VYÚSTĚNÍ OBORU ...854 // 1. Hudební popularizace ...854 // /1/ Charakteristika problematiky (854) — /2/ Formy hudebně popularizační práce (855) — /3/ Dějiny hudební popularizace (856) — /4/ Popularizace hudby v českých zemích (858) // 2. Hudební kritika ...859 // /1/ Jev hudební kritiky (859) — /2/ Definice hudební kritiky (861) — /3/ Vztah hudební kritiky k muzikologii (861) — /4/ Povaha kritického soudu a funkce kritiky (863) — /5/ Typologie hudebně kritických projevů (865) — /6/ Vědecké poznávání hudební kritiky (866) — /7/ Dějiny hudební kritiky // (867) — /8/ Vznik české hudební kritiky (870) — /9/ Česká hudební kritika po roce 1945 (873) - /10/ Literatura (876) // 3. Organizace a řízení hudebního života ...878 // /1/ Charakteristika problematiky (878) — /2/ Institucionální základna společenské existence hudby v ČSR (879) - /3/ Teorie kulturní politiky (882) — /4/ Ekonomika hudební kultury (883) — /5/ Právní problematika (883) — /6/ Technicko-výrobní problematika (884) — /7/ Otázky organizace a řízení (884) - /8/ Prognostika (886) // D. HUDEBNĚVĚDECKÁ DOKUMENTACE ...889 // 1. Vědecká dokumentace a její místo v muzikologii ...891 // /1/ Příprava materiálu pro vědeckou práci (891) — /2/ Vývoj a pracovní oblasti vědecké dokumentace (891) — /3/ Předmět a materiálová základna muzikologické dokumentace (895) //
1) Specifika jednotlivých oblastí ...903 // a) Dokumentace literatury o hudbě ...904 // /1/ Vymezení pojmů (904) — /2/ Katalogizační technika (904) — /3/ Bibliografická technika (907) — /4/ Dějiny a typologie hudební bibliografie (909) // b) Dokumentace hudebnin ...917 // /1/ Vymezení pojmu (917) — /2/ Technika katalogizačního popisu hudebnin (917) — /3/ Technika katalogizačního třídění hudebnin (924) — /4/ Dějiny a typologie soupisů hudebnin (928) // c) Dokumentace zvukových záznamů, hudebních nástrojů a obrazového materiálu ...933 // /1/ Úvodem (933) — /2/ Zvukové záznamy hudby (934) — /3/ Hudební nástroje (939) — /4/ Obrazový materiál (942) — /5/ Další typy materiálu (943) // d) Kritické edice hudebnin a literatury o hudbě ...945 // /1/ Úvodem (945) — /2/ Ediční technika (945) — /3/ Dějiny ediční praxe (949) // e) Komplexní typy hudebně vědecké informace ...953 // /1/ Oblast souborných informací (953) — /2/ Hudební slovníky (954) // 3. Hudebně vědecká dokumentace v ČSR ...962 // /1/ Vývoj materiálové základny (962) — /2/ Soupisy hudebnin (964) — /3/ Bibliografie literatury o hudbě (967) — /4/ Kritické edice hudebnin a literatury o hudbě (969) — /5/ Diskografie a vědecké edice gramodesek (973) — /6/ Lexikografie (975) — /7/ Teoretická produkce v oblasti dokumentace (979) — /8/ Literatura (980) // Jmenný rejstřík 987
(OCoLC)39418551
cnb000044850

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC