Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Stratifikace (@@20120930-18:54:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1992
257 s. : il.

objednat
ISBN 80-7066-530-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, předmluvu, věcný rejstřík
Bibliografie: s. 233-244
Hydrobiologie - učebnice vysokošk.
000040690
Předmluva // Postaveni hydrobiologie v systému přírodních věd // Voda jako životni prostředí, její podíl v biosféře, typy vod // Zdroje a spotřeba užitkové vody // Vodní hospodářství ČSFR // Struktura a základní fyzikální a chemické vlastnosti vody // Hustota vody a její anomálie // Viskozita vody // Adhezívní a kohezívní vlastnosti vody // Povrchové napětí // Tepelné vlastnosti vody // Elektrická vodivost vody // Redox potenciál // Reakce vody (pH) // Alkalita vody // Hydrostatický tlak // Sluneční záření a světelné klima ve vodách // Průhlednost vody // Barva vody // Tepelný režim vod // Koloběh látek ve vodách // Koloběh kyslíku // Koloběh uhlíku a uhličitanový systém // Koloběh vápníku // Koloběh dusíku // Koloběh fosforu // Koloběh železa // Koloběh hořčíku // 8.8 Koloběh síry // 8.9 Koloběh křemíku // 9 Organické látky rozpuštěné ve vodě ...61 // 10 Rozpustnost pevných látek ve vodě ...64 // 11 Sedimenty dna a koloběh látek ...65 // 12 Struktura vodních biocenóz ...67 // 12.1 Podmínky utváření biocenóz ...67 // 13 Členění biocenóz stojatých vod ...69 // 13.1 Pelagiál ...70 // 13.1.1 Velikostní klasifikace planktonu ...74 // 13.2 Bentál ...74 // 13.2.1 Litorál ...75 // 13.2.2 Profundál ...76 // 14 Charakteristika a osídlení některých extrémních vod ...80 // 14.1 Rašeliniště ...80 // 14.2 Periodické vody ...82 // 14.3 Saliny ...83 // 15 Tekoucí vody ... 84 // 15.1 Obecná charakteristika ... 84 // 15.2 Fyzikální charakteristika tekoucích vod ... 86 // 15.2.1 Proudění a rychlost vody ...86 // 15.2.1.1 Hraniční vrstva a zóna klidné vody ...88 // 15.2.2 ’ohyb a práce vody ...88 // 15.2.2.1 Množství splavenin a jejich ekologický význam ...90 // 15.2.3 Teplotní režim . ...90 // 15.2.4 Světlo ...92 // 15.3 Charakteristika chemického složení tekoucích vod ...93 // 15.3.1 Rozpuštěn
15.3.1 Rozpuštěné látky ... 93 // 15.3.2 Rozpuštěné plyny ... 95 // 15.3.3 Uhličitanovápenatý systém ...98 // 15.3.4 Dusík ...99 // 15.3.5 Fosfor ...100 // 15.4 Látkový koloběh ... . 100 // 15.5 Teorie říčního kontinua ... 102 // 15.6 Ekologický model interakcí v říčním systému ...105 // 15.7 Životní prostředí tekoucích vod ...106 // 15.7.1 Volná voda (reopelagiál) ...107 // 15.7.2 Bentál ...108 // 15.7.3 Hyporeál.(potamofreatal) ...109 // 15.8 Společenstva tekoucích vod ...110 // 15.8.1 Plankton ... 110 // 15.8.1.1 Drift ... 112 // 15.8.2 Bentos (reobentos) ... 114 // 15.8.2.1 Mikrobiální bentos ...115 // 254 // 15.8.2.2 Fytobentos ...115 // 15.8.2.2.1 Adaptace rostlinných organismů na proudění ...117 // 15.8.2.3 Zoobentos ...118 // 15.8.2.3.1 Adaptace reobentontů na proudění vody ...120 // 15.8.3 Hyporeos ...124 // 15.8.4 Nekton ...125 // 15.8.4.1 Morfologická adaptace ...126 // 15.8.4.2 Fyziologická adaptace ...127 // 15.8.4.3 Ekologické vztahy v ichtyocenózách ...128 // 15.8.4.4 Potrava ryb ...128 // 15.8.4.5 Raci a krabi ...130 // 15.9 Změny společenstev v podélném profilu toku v přírodních podmínkách ...131 // 15.9.1 Krenon ...132 // 15.9.2 Ritron ...134 // 15.9.3 Potamon ...135 // 15.10 Periodické a ponorné toky ...140 // 15.11 Znečišťování a samočištění ...141 // 15.11.1 Zdroje a druhy znečišťujících látek ...146 // 15.11.1.1 Odpadní vody s převahou organických látek a hnilobné kaly ... 146 // 15.11.1.2 Minerální kaly ...146 // 15.11.1.3 Toxické a kumulativní látky ...147 // 15.11.1.4 Radioaktivní odpadní látky ...149 // 15.11.1.5 Odpadní vody s olejovými látkami a ropnými produkty ...150 // 15.11.1.6 Oteplené odpadní vody ...151 // 15.11.1.7 Odpadní vody s patogenními organismy a parazity ...152 // 15.11.2 Saprobní systémy ...152 // 15.11.2.1 Limnosaprobita ...155 // 15.11.3 Stanovení saprobity ...158 //
15.11.4 Eutrofizace tekoucích vod ...159 // 15.12 Vliv člověka na hydrologický režim a na společenstva tekoucích vod 161 // 15.12.1 Prácevtoku ...161 // 15.12.2 Změny průtoků ...161 // 15.12.2.1 Nulové průtoky ...163 // 15.12.3 Vliv úprav toků ...163 // 16 Acidifikace vodních ekosystémů ...167 // 16.1 Kyselý déšť* jeho výskyt a výzkum ...167 // 16.2 Zdroje acidifikujících polutantů ...168 // 16.2.1 Emise, transport a ukládání polutantů ...169 // 16.2.2 Od plynných oxidů S a N ke kyselinám ...169 // 16.3 Tři stupně acidifikace // 17 Proces eutrofizace stojatých vod ...172 // 18 Rozkladné procesy ve vodách ...181 // 18.1 Anaerobní procesy ve vodách ...183 // 18.2 Významné skupiny vodních baktérií ...184 // 18.3 Typické reakce samočištění probíhající ve vodních ekosystémech a při biologickém čištění odpadních vod ...185 // 255 // 19 Čištění odpadních vod ... 188 // 19.1 Mechanické způsoby čištění ...190 // 19.2 Biologické čištění odpadních vod ...190 // 19.2.1 Půdní filtrace a závlahy ... . 191 // 19.2.2 Biologické rybníky ... 191 // 19.2.3 Skrápěná tělesa - biofiltry ...192 // 19.2.4 Ponorné štěrbinové biodisky ...193 // 19.2.5 Aktivační nádrže ... 193 // 19.2.6 Cirkulační (oxidační) příkopy ... 194 // 19.2.7 Anaerobní biologické čištění ...195 // 19.3 Třetí stupeň čištění odpadních vod ... 195 // 20 Biologická produktivita vod ... 197 // 20.1 Trofické úrovně pohybu látek a energie ...198 // 20.2 Produktivita a produkce ...200 // 20.3 Primární a sekundární produkce ... 201 // 20.4 Primární produkce ...202 // 20.4.1 Měření primární produkce ...203 // 20.4.1.1 Metoda sklizně ...203 // 20.4.1.2 Kyslíková metoda ...204 // 20.4.1.3 Radioizotopová metoda ...206 // 20.4.1.4 Metoda měření úbytku biogenních prvků v systému ...207 //
20.4.2 Závislost primární produkce vod na faktorech prostředí ...207 // 20.4.2.1 Vliv světla a teploty ...207 // 20.4.2.2 Zdroje a utilizace živin ...212 // 20.4.3 Podíl fytoplanktonu na primární produkci vod ...215 // 20.4.4 Podíl makrovegetace na produkci vod ...216 // 20.4.5 Podíl fotoautolrofních baktérií na produkci vod ...219 // 20.4.6 Význam hlavních primárních producentů vod ...220 // 20.5 Sekundární produkce vodních ekosystémů ...221 // 20.5.1 Měření sekundární produkce . ...223 // 20.5.1.1 Uplatnění P/? koeficientu při odhadech produkce ...225 // 20.5.2 Účinnost přenosu primárního produktu úrovněmi konzumentů ...226 // 21 Právní ochrana vody a vodních zdrojů a péče o ně ...230 // Seznam citované literatury ...233 // Věcný rejstřík ...245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC