Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
V Praze : Jan Laichter, 1930
600 s. ; 23 cm

objednat
Spisy Františka Drtiny ; sv. 3
Obsahuje rejstřík
000040776
OBSAH // I. IDEÁLY výchovy. // Volné kapitoly. // (Původně vyšlo v knihovničce Času, ev. 2, 1900, 8°, 40.) // 1. Úvod. Výchova antická. Kalokagathia. Ideál křesťanský. Svatost a žití zbožné - 5 // 2. Nedokonalosti křesťanské výchovy. Renaissance a reformace. // Komenský. Realism a nacionalism. Odcírkevnění školy - - 9 // 3. Stát jako orgán výchovný. Naturalism, Praktické cíle. Bacon, Leibniz, osvícenství...---13 // 4. Poměr kultury 18. stol. k náboženství křesťanskému. Basedow a Pestalozzi ... 17 // 5. Romantism a novohumanism. Moderní meliorism. Nová skepse 21 // 6. V čem je cena křesťanství ...24 // 7. Myšlení, nikoliv vědění cílem rozumového vzdělání - - - - 27 // 8. Aktuálnost konkrétních věcí. Socialisace vzdělání. Svobodná škola ... 29 // II. O ÚKOLU A SMĚRECH LIDOVÉHO VZDĚLANÍ. // (Česká Osvěta, VIII, 1912.) // 1. Vzdělání a národ. // Individualism. Vzdělání, Význam vzdělání. Život rodinný školou lidskosti - -...33 // 2. Výchova v rodině. // Význam sňatku. Výchova dítek. Úcta к dítěti. Vývoj dětského poznání. Životopisy v době vývoje. Počátek vychování. Život rodinný. Ochrana mládeže. Škola dílna lidskosti. Starověk 40 // 3. Výchova ve škole. // Středověk. Církev. Renaissance a reformace. Osvícenství. J. Pestalozzi. Novověk. Povinná a bezplatná škola. Odcírkevnění. // Nové úsilí o školu konfesijní. Problém výchovy náboženské. // 598 // Škola a národ. Mateřský jazyk. Školy menšinové, měšťanské a pokračovací. Otázka učednická. Reforma učitelského vzdělání -...- - - 50 // 4. Vzdělání ve společnosti. // Význam knihy. Knihovny a čítárny. Knihovny a čítárny v cizině. České požadavky. Knihovny a čítárny. Tisk a přednášky, časopisy. Universitní extense v Anglii. Universités populaires. Přednášky u nás.
Přednášková činnost u nás. Lidové domy. Kulturní demokratism. Úkoly osvětové --- 70 //III. KULTURNÍ POSLÁNÍ ČESKÉHO NÁRODA. // Řeč proslovená na sjezdu učitelstva moravského v Boskovicích 21. července 1912. // (Pedagogické Rozhledy XXVI. 1912.) // Podstata češství. Smysl českého života. Vývoj národa na základech humanitních. Pokrok na základě všelidské solidarity. // Péče o školství. Instituce lidového vzdělání. Kulturní rozvoj český--- 89 // IV. KULTUR. VÝVOJ A VÝZNAM ČESKÉHO NÁRODA. // (Pražská lidová revue. 1913.) // Křesťanství, husitství, českobratrství. Protireformace, úpadek a obrození. Obrození jazykové, literární, politické. Osamostatnění university. Politické strany. Ušlechtilé vlastenectví a šovinism. Nedostatek školství. Nutnost společné práce kulturní 107 // V. ÚKOLY VZDĚLANÍ VE ŠKOLE A SPOLEČNOSTI. // Reč k studentům v Domě umělců v únoru 1919. // Reforma školství. J. A. Komenský. Condorcet. Pestalozzi. Vzdělání a školství. Instituce lidového vzdělání, knihy, časopisy. Vzdělávací činnost, mravní censura. Ušlechtilý pokrok. Povinnosti svobodných občanů. Svoboda, pravda a práce. Mravní čistota. Průprava pro občanský život. Zušlechťování Života. Úcta k ženě. Povinnosti mládeže...121 // VI. O MRAVNÍ VÝCHOVĚ. // (Naác Doba 1920.) // Idea mravní dokonalosti a demokracie. Náboženství ve službách pokroku. Reforma výchovy mravní a náboženské - - - 142 // VII. PŘÍRODNÍ VÉDY A VZDĚLANÍ HUMANITNÍ. // (Česká Mysl, roč. 1907. Po druhé v brožuře, Praha 1907, 8*, 18.) //Vzdělání a přírodní vědy. Zkoumání přírody. Realism. Vzdělání přírodovědné a jazykové. Školští reformátoři. Verbalism a realism ve škole. Učebné předměty na střední škole. Zeměpis, anthropogeografie, vědy přírodní. Matematika a geometrie. Odborné vědy.
Samočinnost žákova. Non multa sed multum. Biologie. Hypothese. Filosofická propedeutika. Praktická výchova---149 // VIII. VÝCHOVNÉ ŠKOLY NA VENKOVĚ. // (Naše Doba 1909.) // Návrat k přírodě. Škola v Abbotsholmu. Školy podle abbots-holmského vzoru. École des Roches. Collěge de Normandie. Výchovný ústav v Ilsenburgu. Haubinda, Bieberstein. Program ústavů Lietzových. Hodnota přirozené výchovy. Literatura 176 // IX. UNIVERSITA BUDOUCNOSTI. // (Pedagogické Rozhledy 1904.) // Škola v starověku a středověku. University v středověku a v novověku. Trojí typ universit. Vědecký rozvoj. Rozkvět věd přírodních, školy technické. Snahy o jednotnou vysokou školu. Fakulta theologická. Fakulta právnická, lékařská a filosofická. Učitelstvo a vzdělání akademické. Pedagogická akademie. Jednotná universita. Poměr vysokých škol a státu - - 214 // X. O STUDIU FILOSOFIE VE FRANCII. // (Athenaeum 1893.) // 1. O vývoji filosofie francouzské v 19. stol. // Vývoj francouzské filosofie v 19. stol. Comteův positivism. Littré. Laffite. Eklekticism Cousinův. Vacherot. Ravaisson. Lachelier a jeho soustava. E. Boutroux a A. Fouillé o determinismu. Ch. Renouvier, pokračovatel v díle Kantově. P. Janet. Vliv Comteův v cizině. H. Taine. Ribot. J. M. Guyau, E. de Roberty, Cournot - 245 // 2. O vývoji organisace školské a vyučování filosofického ve Francii v 19. stol. //Internáty. Školská disciplina. Učební plán z r. 1821. Reakce za druhého císařství. Zákon Fallouxův. Učební plán z r. 1852. Duruy. Rozvoj hnutí universitního. Filosofie na lyceích - - 273 // 3. Nynější stav studia filosofického na středních školách francouzských. // Rozvrh učení na lyceích a kolejích. Postup ve vyučování filosofie. Vyučování filosofie na lyceích. Učebnice filosofie na lyceích. Čtení spisů filosofických na lyceích. Section des sciences.
Lycea moderní. Uvolnění dogmatismu při vyučování filosofie. Nynější stav filosofického studia na vysokých školách.Duruy. École pratique des hautes études. Fakulty vědecké a literární. Rozvoj filosofie positivní. Boutroux, Espinas. Cours public. Stolice na pařížské fakultě. Bacheliers es lettres. // 600 // Francouzský doktorát. College des deux langues. College de France. Vysoká škola normální. Postavení profesorů filosofie. Kandidáti agregace. Zkoušky agregační. Závěrečné úvahy - 284 // XI. GYMNASIUM, JEHO VÝVOJ A NYNĚJŠÍ ORGANISACE. // (Ottův slovník naučný, 1896.) // Dějiny gymnasia. Jan Sturm. Jesuité. Vývoj s rozvojem věd přírodních. Období osvícenské. Hnutí novohumanistické. Gymnasia pruská. Reforma v zemích rakouských. Gymnasia rakouská. Úřad učitelský, maturita. Organisace gymnasií cizozemských. Gymnasia uherská a německá. Gymnasia v Rusku a Švýcarsku. Gymnasia v Holandsku, v Belgii a ve Francii. Učební plán kantonální školy v Šafhúzách. Literatura - - - 344 //XII. Nástin dějin vyššího školství a teorií PEDAGOGICKÝCH VE FRANCII OD DOBY REVOLUCE. // (Bursík a Kohout v Praze 1898.) // 1. Doba francouzské revoluce. //1. Doba před revolucí. Nespokojenost se stavem studií. Úpadek na fakultách...388 // 2. Snahy reformní. Fleury a Crousaz. Vliv Lockea. Rousseau. Condillac, Diderot...397 // 3. Jan de la Salle, Bernardín de Saint Pierre, La Chalotais. Rolland. Turgot...411 // 4. Mirabeau a Talleyrand. Condorcet ... 420 //
5. Období konventu. Daunou. Lakanal. Lepelletier. Zrušení universit. Školská komise. Romme. Naivní a nepřátelské názory na vědu. Neblahý stav veškerého školství ... 428 // 6. Počátek reforem obecného školství. Vzdělání středoškolské. Školy ústřední. Zrušení škol ústředních. College de France. Zřizován! škol praktických, školy normální. Školy lékařské. // Úřad námořní, konservatoř, odborná musea, škola Martova. Institut national. Význam konventu ve školství...440 // 7. Doba direktoria.- Dugalland. Pokusné návrhy. Komise pro školy speciální, školy speciální. Roger Martin. Briot. Vliv revoluce - 467 // 2. Doba konsulátu a prvého císařství. // 1. Doba konsulátu. Plány Chaptalovy a Fourcroyovy. Zákon // o organisaci školství národního. Lycea, školství vysoké - - 478 // 2. Monopolisování školství. Cíle Napoleonovy, školy soukromé 497 // 3. Školství podporou absolutismu. Universitní funkcionáři. Tresty členů university. Celibát. Napoleonova školská politika - - 505 // 4. Zbědovanost obecného školství. Požadavek loyality. Vyučování náboženství... // 5. Lycea vojenskými kláštery. Vojenský duch na lyceích. Vylučování žáků na lyceích. Nepřístojnosti na lyceích. Udílení cen. Úzký rámec Napoleonův. Náboženství a bohoslužba. Kázeň žactva a mravní výše učitelstva. Školy soukromé... // 6. Školy vysoké. Fakulty. Fakulty literární a vědecké. Bakalářství, licence, doktorát. Vysoká škola normální. Školní řád Vysoké školy normální. Profesoři theologie. Studium theologické a lékařské. Studium právnické. Institut. Vliv Napoleonův v Institutu. Úsudky současníků o universitě napoleonské. Dobré a špatné stránky její... // Literatura...583 // Doslov...591 // Rejstřík jmenný ...593 // Obsah ...597
(OCoLC)82485886
cnb000934346

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC