Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Bratislava : Ikar, 2004
432 s. : il.

ISBN 80-551-0766-1 (váz.)
Pegas ; [vol.] 3
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, souhrny, jmenný a věný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 418-424
Inteligence (schopnost) - monografie
Myšlení - monografie
000041356
4 // Obsah // ÚVOD... 13 // 1. VÝVOJ INTELIGENCIE ... 17 // 1.1 INTELIGENCIA ZVIERAT ... 17 // 1.1.1 Učenie bezstavovcov... 18 // 1.1.2 Usudzovanie a vhlad... 20 // 1.1.3 Schopnosti špecifického učenia ... 20 // 1.1.4 Perspektíva... 21 // 1.2 VZNIK MYSLENIA A INTELIGENCIE U ĽUDÍ... 21 // 1.2.1 Prvé obdobie... 22 // 1.2.2 Druhé obdobie... 22 // 1.2.3 Tretie obdobie ... 23 // 1.2.4 Štvrté obdobie... 23 // 1.2.5 Big-bang ľudskej kultúry: vznik umenia a náboženstva... 27 // 1.2.6 Kognitívna flexibilita a pôvod umenia... 29 // 1.2.7 Kognitívna flexibilita prvých ľudí... 31 // 1.2.8 Evolúcia jazyka ... 31 // 1.3 KREACIONIZMUS ... 32 // SÚHRN ... 34 // OTÁZKY ... 34 // 2. INTELIGENCIA V HISTORICKOM HORIZONTE... 35 // 2.1 GRÉCKE KONCEPCIE INTELIGENCIE A MÚDROSTI... 36 // 2.2 MÚDROSŤ V STREDOVEKU ... 41 // 2.3 MÚDROSŤ V NOVOVEKU... 44 // SÚHRN ... 49 // OTÁZKY ... 50 // 3. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ V PSYCHOLÓGII... 51 // 3.1 ONTOLOGICKÁ TRADÍCIA... 52 // 3.2 PRAGMATICKÁ TRADÍCIA ... 53 // 3.3 OD PRAGMATICKEJ TRADÍCIE K DIAGNOSTIKE INTELIGENCIE ... 55 // SÚHRN ... 59 // OTÁZKY ... 59 // 4. VÝVIN MYSLENIA ... 60 // 4.1 ŠÍRKA ĽUDSKÉHO VÝVINU ... 60 // 4.1.1 Intenzita prežívania ... 61 // 4.2 MYSLENIE A VEK... 62 // 4.2.1 Vývin myslenia podľa Jeana Piageta ... 62 // 4.2.2 Vývin myslenia podľa Leva Vygotského ... 69 // 4.2.3 Prístup spracovania informácií a vývin myslenia... 70 // 4.2.4 Teória poznávacieho vývinu Jerome Brunera...
73 // 4.2.5 Vývin myslenia a koncepcie geštaltu... 74 // SÚHRN ... 74 // OTÁZKY... 75 // 5 // 5. MYSLENIE A RIEŠENIE PROBLÉMU... 76 // 5.1 FUNKCIE MYSLENIA... 77 // 5.1.1 Klasifikácia ... 77 // 5.1.2 Formálne a prirodzené pojmy ... 78 // 5.2 DEDUKTIVNĚ USUDZOVANIE... 78 // 5.2.1 Mentálne modely... 79 // 5.3 INDUKTÍVNE USUDZOVANIE ... 80 // 5.4 RIEŠENIE PROBLÉMU... 81 // 5.4.1 Problém... 81 // 5.4.2 Problémový priestor ... 83 // 5.4.3 Pochopenie problému... 84 // 5.4.4 Mentálne bloky... 84 // 5.4.5 Odmietanie pascí v usudzovaní... 85 // 5.5 HĽADACIE STRATÉGIE: ALGORITMY VERZUS HEURISTIKY ... 85 // 5.6 FÁZY RIEŠENIA PROBLÉMU ... 86 // 5.6.1 Orientačno-analytická fáza... 86 // 5.6.2 Strategicko-operačná fáza ... 87 // 5.6.3 Synteticko-overovacia fáza... 88 // 5.7 USUDZOVANIE A ROZHODOVANIE... 89 // 5.7.1 Usudzovanie: Udeľovanie zmyslu svetu ... 90 // 5.7.2 Lipnutie na falošných presvedčeniach ... 91 // 5.7.3 Poznávacie zaujatosti... 92 // 5.8 KRITICKÉ MYSLENIE ... 94 // 5.9 ROZHODOVANIE ... 94 // 5.9.1 Rozhodovacie rámce... 95 // 5.9.2 Hodnoty a hodnotenia ... 95 // 5.10 RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH PROBLÉMOV... 96 // SÚHRN ... 96 // OTÁZKY ... 97 // 6. MYSLENIE A |AZYK ... 98 // 6.1 CHARAKTERISTIKY JAZYKA ... 98 // 6.2 JAZYK A MYSLENIE... 99 // 6.2.1 Watsonov prístup... 99 // 6.2.2 Whorfova hypotéza ...100 // 6.2.3 Modifikovaná Whorfova hypotéza ... 101 // 6.2.4 J. Piaget...102 // 6.2.5 L. Vygotský ...102 // 6.2.6 J. Fodor...102 // 6.2.7
Sociálne faktory: Lynne Bernsteinová...103 // 6.3 JAZYKOVÉ POZNATKY ...105 // 6.3.1 Chápanie syntaxe...106 // 6.3.2 Jazykové úrovne...107 // 6.4 EXPERIMENTÁLNA PSYCHOLINGVISTIKA...108 // 6.4.1 Čas potrebný na pochopenie vety...108 // 6.4.2 Pamäť na vety ...109 // 6.4.3 Opakovanie slov... 110 // 6.4.4 Vnímanie reči ... 111 // 6.5 VÝVIN JAZYKA... 111 // 6 // 6.5.1 Tvorenie jazyka dieťaťom... 112 // 6.5.2 Jazyk a poznávací vývin... 112 // 6.5.3 Počiatky gramatiky ... 112 // 6.6 VYSVETĽOVANIE JAZYKOVÉHO VÝVINU... 114 // 6.6.1 Teória podmieňovania ... 114 // 6.6.2 Nativistická teória detského jazyka... 115 // 6.6.3 Hypotéza kritického obdobia... 116 // SÚHRN ... 117 // OTÁZKY ... 117 // 7. MYSLENIE A SOCIÁLNE VZŤAHY... 118 // 7.1 POSTOJE A SPRÁVANIE... 118 // 7.1.1 Čo sú postoje? ... 118 // 7.1.2 Poznávacia komplexnosť a úsilie o jednoduchosť hodnotenia... 118 // 7.1.3 Stereotypné postoje a predsudky ...120 // 7.1.4 Ako postoje ovplyvňujú správanie...122 // 7.1.5 Presviedčanie a zmeny postojov ...125 // 7.1.6 Konformita...127 // 7.1.7 Deindividuácia... 131 // 7.2 SKUPINOVÁ DYNAMIKA...\\35 // 7.2.1 Skupinové vplyvy na výkony...133 // 7.2.2 Sociálna facilitácia ...134 // 7.2.3 Sociálne ulievanie...136 // 7.2.4 Kedy sú skupiny produktívnejšie než jednotlivci?...137 // 7.3 SKUPINOVÉ RIEŠENIE PROBLÉMU ...138 // 7.3.1 Skupinová polarizácia ...138 // 7.3.2 Skupinové myslenie ...139 // SÚHRN ... 141 // OTÁZKY ... 141 // 8. KULTÚRA
A INTELIGENCIA... 142 // 8.1 ČO JE KULTÚRA?... 143 // 8.2 MEDZIKULTÚRNE ODLIŠNOSTI V INTELIGENCII: // ÚLOHA KULTÚRY V TRADIČNÝCH SPOLOČENSTVÁCH ...146 // 8.2.1 Metodologické problémy ... 147 // 8.2.2 Rasa a inteligencia...148 // 8.2.3 Diskusia o dedičnosti...150 // 8.2.4 Súvislosti... 151 // 8.3 OD MEDZIKULTURÁLNEJ PSYCHOLÓGII K MEDZIKULTURÁLNEJ KOGNITÍVNEJ PSYCHOLÓGII ...152 // 8.3.1 Medzikulturálna kognitívna psychológia...153 // 8.4 VÝSKUMNÉ ZISTENIA V RÁMCI MEDZIKULTURÁLNEJ // KOGNITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE...155 // 8.4.1 Kategorizácia...155 // 8.4.2 Triedenie...156 // 8.4.3 Pamäť ... 157 // 8.4.4 Riešenie problému...158 // 8.4.5 Inteligencia ...160 // SÚHRN ...165 // OTÁZKY ...165 // 7 // 9. MORÁLNE MYSLENIE...166 // 9.1 VÝVIN MORÁLNEHO MYSLENIA...167 // 9.1.1 Psychodynamická teória ...168 // 9.1.2 Poznávaco-vývinová teória Jeana Piageta...169 // 9.1.3 Poznávaco-vývinová teória Lawrenca Kohlberga...170 // 9.1.4 Poznávaco-vývinová teória Carol Gilliganovej ...172 // 9.1.5 Teória sociálneho učenia Alberta Banduru ...172 // 9.2 OD MORÁLNEHO K AGRESÍVNEMU MYSLENIU... 174 // 9.2.1 Definície agresivity... 174 // 9.2.2 Socializácia agresivity...175 // 9.2.3 Spravodlivosť...177 // 9.2.4 Teória spravodlivosti ...177 // 9.2.5 Presvedčenie o spravodlivom svete...179 // 9.2.6 Faktory ovplyvňujúce obnovenie spravodlivosti...180 // 9.3 TOLERANCIA NESÚHLASU...180 // 9.3.1 Abstraktné pojmy nesúhlasu... 181 // 9.3.2 Špecifické
príklady nesúhlasu...181 // SÚHRN ...182 // OTÁZKY ...182 // 10. OD SOCIÁLNEJ K MORÁLNEJ INTELIGENCII ...183 // 10.1 SOCIÁLNA INTELIGENCIA ...183 // 10.1.1 Participácia ako kritérium sociálnej inteligencie...184 // 10.1.2 Sociálna inteligencia v poznávacích koncepciách...184 // 10.1.3 Sociálna inteligencia a empatia...185 // 10.1.4 Sociálna inteligencia ako zložitá dimenzia...185 // 10.1.5 Sociálne kompetencie podlá Ronalda E. Riggia...186 // 10.1.6 Sociálna inteligencia v pracovnom procese...187 // 10.2 PRAKTICKÁ INTELIGENCIA...188 // 10.2.1 Vylučovacie definície ...188 // 10.2.2 Praktické know-how...189 // 10.2.3 Skryté poznatky...190 // 10.2.4 Sociálna kompetencia... 191 // 10.2.5 Prototypy praktickej inteligencie...192 // 10.2.6 Empirické aspekty praktickej inteligencie...192 // 10.2.7 Meranie praktickej inteligencie...193 // 10.3 EMOČNÁ INTELIGENCIA ...194 // 10.4 MORÁLNA INTELIGENCIA ...195 // 10.5 MACHIAVELLISTICKÁ INTELIGENCIA...196 // SÚHRN ...197 // OTÁZKY ...198 // 11. TEÓRIE INTELIGENCIE ...199 // 11.1 FAKTOROVÉ KONCEPCIE ...199 // 11.1.1 Charles Spearman...199 // 11.1.2 Louis Thurstone ...200 // 11.1.3 Hierarchické modely... 200 // 11.1.4 Raymond B. Cattell...201 // 11.1.5 Joy Paul Guilford...202 // 11.2 KOGNITÍVNE TEÓRIE INTELIGENCIE...204 // 8 // 11.3 BIOLOGICKO-FYZIOLOG1CKÉ TEÓRIE INTELIGENCIE ...204 // 11.3.1 Mozog ako celok...204 // 11.3.2 Hemisférická špecializácia ...205 // 11.3.3 Evokované potenciály...205
11.3.4 Prietok krvi a pozitronová emisná tomografia...206 // 11.4 SYSTÉMOVÉ KONCEPCIE ...206 // 11.4.1 Triarchická teória Roberta J. Sternberga...206 // 11.4.2 Mnohonásobná inteligencia Howarda Gardnera...208 // 11.4.3 Pravá inteligencia Davida N. Perkinsa...209 // 11.4.4 Bioekologický model Stephena J. Ceciho...209 // 11.5 VÝVINOVÉ TEÓRIE INTELIGENCIE...209 // 11.6 ZRELÉ MYSLENIE ...211 // 11.6.1 Charakteristiky zrelého myslenia...211 // SÚHRN ...213 // OTÁZKY ...214 // 12. TESTY INTELIGENCIE ...215 // 12.1 ČO JE TEST ...215 // 12.1.1 Spoľahlivosť ...215 // 12.1.2 Validita...216 // 12.2 OD MANDARÍNOV K ALFREDOVI BINETOVI ...217 // 12.3 KOMPLEXNÉ TESTY INTELIGENCIE...221 // 12.3.1 Army alfa a Army beta ...221 // 12.3.2 Škály Davida Wechslera ...221 // 12.3.3 Test štruktúry inteligencie (1ST) ...222 // 12.3.4 Analytický test inteligencie ...223 // 12.3.5 Orientačná skúška ...224 // 12.3.6 Snijdersov-Oomenov inteligenčný test (SON)...224 // 12.4 ČIASTKOVÉ TESTY INTELIGENCIE ...225 // 12.4.1 Test progresívnych matríc...225 // 12.4.2 Inteligenčný test CF ...226 // 12.4.3 UNESCO test...226 // 12.4.4 DOMINO test ...226 // 12.4.5 Britská inteligenčná škála (BAS)...226 // 12.4.6 AH série...227 // 12.4.7 Watsonovo-Glaserovo hodnotenie kritického myslenia ...227 // 12.4.8 Kohsove kocky...227 // 12.4.9 Test intelektového potenciálu (TIP) ...228 // 12.5 HODNOTENIE IQ TESTOV ...228 // 12.6 FLYNNOV EFEKT...229 // 12.7 ODHADY IQ NIEKTORÝCH GÉNIOV...231
// SÚHRN ...232 // OTÁZKY ...233 // 13. TVORIVOSŤ A MYSLENIE ...234 // 13.1 TVORIVOSŤ A OSOBNOSŤ ...235 // 13.2 PÔVOD TVORIVÉHO TALENTU ...238 // 13.3 INTELIGENCIA A TVORIVOSŤ ...239 // 13.3.1 Charakteristiky tvorivých ľudí...239 // 13.4 POZNÁVACIE ASPEKTY TVORIVOSTI ...240 // 9 // 13.4.1 Tvorivosť a myslenie ... 240 // 13.4.2 Tvorivosť a motivácia... 241 // 13.4.3 Tvorivosť a náhoda ... 242 // 13.4.4 Tvorivosť a poznatky... 243 // 13.4.5 Tvorivosť a riešenie problémov ... 243 // 13.5 VÝVIN TVORIVOSTI ... 245 // 13.5.1 Životná história tvorivých jednotlivcov... 245 // 13.6 KULTÚRNE FAKTORY A TVORIVOSŤ... 246 // 13.6.1 Úloha rodiny a výchovy... 246 // 13.6.2 Tréning tvorivosti ... 247 // 13.7 TVORIVOSŤ AKO SOCIÁLNY JAV ... 248 // 13.7.1 Tvorivosť a sociálne pravidlá ... 248 // 13.7.2 Tvorivosť a sociokultúrne prostredie ... 249 // 13.8 TVORIVOSŤ A INOVÁCIE... 250 // 13.9 TVORIVOSŤ A VEDA... 252 // 13.9.1 Veda a podvody... 254 // 13.9.2 Proces vedeckého myslenia ... 255 // SÚHRN ... 258 // OTÁZKY ... 258 // 14. KOGNITIVNĚ ŠTÝLY ... 259 // 14.1 KOGNITIVNĚ ŠTÝLY - PREHĽAD... 260 // 14.1.1 Vyrovnávanie a zaostrovanie ... 261 // 14.1.2 Užší a širší prehliadači... 261 // 14.1.3 Závislosť a nezávislosť od poľa ... 262 // 14.1.4 Zbieranie a hodnotenie informácií... 264 // 14.1.5 Koncepcia monitoringu seba ... 265 // 14.1.6 Šírka kategórie ... 265 // 14.1.7 Kognitívna zložitosť a kognitívna jednoduchosť... 266
14.1.8 Heuristická alebo algoritmická orientácia ... 266 // 14.1.9 Pojmový štýl... 266 // 14.1.10 Reflexivita a impulzivita... 266 // 14.1.11 Kognitivně riadenie... 267 // 14.1.12 Konvergencia a divergencia... 267 // 14.1.13 Adaptácia a inovácia ... 268 // 14.1.14 Rozdeľovanie... 268 // 14.1.15 Pojmová integrácia... 268 // 14.1.16 Tolerancia k nerealistickým prežívaniam ... 269 // 14.1.17 Konkrétny-abstraktný verzus postupný-náhodný štýl... 269 // 14.1.18 Tolerancia a netolerancia dvojznačnosti... 269 // 14.1.19 Kognitívna súdržnosť... 269 // 14.1.20 Lokalizácia kontroly ... 271 // 14.1.21 Teórie atribúcie... 272 // 14.2 UČEBNÉ ŠTÝLY... 274 // 14.2.1 Učebné štýly podľa Davida Kolba... 275 // 14.2.2 Učebné štýly podľa Petra Honeya a Alana Mumforda... 276 // 14.3 INTELEKTOVÉ ŠTÝLY... 276 // SÚHRN ... 278 // OTÁZKY ... 279 // 10 // 15. SCHÉMA A SCENÁR ...280 // 15.1 SCHÉMA ...280 // 15.1.1 Schéma podľa leana Piageta ...281 // 15.1.2 Schéma podľa Frederica C. Bartletta...282 // 15.1.3 Schémy predmetov...287 // 15.1.4 Orientačné schémy...287 // 15.1.5 Schémy udalostí ...288 // 15.1.6 Schémy seba a spracovanie informácií...288 // 15.2 SCENÁR...290 // 15.2.1 Kognitivně mapy...295 // SÚHRN ...296 // OTÁZKY ...297 // 16. INTELIGENCIA A OSOBNOSŤ ...298 // 16.1 ÚZKOSŤ...298 // 16.1.1 Úzkosť ako stav a vlastnosť...299 // 16.2 HNEV A AGRESIVITA...299 // 16.3 ZVLÁDANIE A INTELIGENCIA ...301 // 16.3.1 Stres a štýly
zvládania...301 // 16.4 ZVEDAVOSŤ ...302 // 16.5 INTROVERZIA - EXTRAVERZIA...302 // 16.6 MOTIVÁCIA...303 // 16.6.1 Výkonová motivácia ...303 // 16.7 POJEM SEBA ...304 // 16.8 AUTORITÁRSTVO...305 // 16.9 INTELIGENCIA A CHARAKTER ...306 // SÚHRN ...307 // OTÁZKY ...307 // 17. INTELIGENCIA V CELOSTNÝCH KONCEPCIÁCH...308 // 17.1 DIAGNOSTIKA OSOBNOSTI PODĽA C. G. JUNGA // A JEJ MOŽNOSTI PRI IDENTIFIKÁCII PROBLÉMOV...308 // 17.1.1 Osem typov...310 // 17.1.2 Energia a kvalita funkcií ...311 // 17.1.3 Vývin, rast a individuácia...312 // 17.1.4 Motivácia pre vývin typu...312 // 17.1.5 Prekážky vývinu typu...314 // 17.1.6 Voľba povolania ...316 // 17.1.7 Psychodiagnostika typov ...316 // 17.2 PÄŤ VEĽKÝCH FAKTOROV OSOBNOSTI...318 // 17.2.1 Využitie lexikálnej hypotézy pri analýze osobnosti...318 // 17.2.2 Lexikálne univerzáliá ...319 // 17.2.3 Modely osobnostnej štruktúry...320 // 17.3. LEXIKÁLNA HYPOTÉZA A MODEL PIATICH VEĽKÝCH FAKTOROV...321 // 17.3.1 Výber osobnostných deskriptorov ...323 // 17.3.2 Expertné posudzovanie...323 // 17.3.3 Taxonómia osobnostných deskriptorov...324 // 17.4 DOTAZNÍKOVÁ DIAGNOSTIKA PIATICH VEĽKÝCH FAKTOROV...325 // SÚHRN ...328 // OTÁZKY ...329 // 11 // 18. ČO SI MYSLIA LAICI O INTELIGENCII? ...330 // 18.1 EXPLICITNÉ A IMPLICITNÉ TEÓRIE INTELIGENCIE...330 // 18.2 INTELIGENCIA AKO VNÍMANÁ VLASTNOSŤ...332 // 18.3 VŠEOBECNE TRADOVANÉ NÁZORY O INTELIGENCII ...333 // 18.4 MENTÁLNE ZOBRAZENIE POZNATKOV
O INTELIGENCII ...334 // 18.5 MENTÁLNE ZOBRAZENIE POZNÁVACÍCH FUNKCIÍ...336 // 18.6 STATUS PROFESIÍ AKO INDIKÁTOR IMPLICITNÝCH TEÓRIÍ INTELIGENCIE . 340 // SÚHRN ...344 // OTÁZKY ...344 // 19. IRACIONÁLNE A NARUŠENÉ MYSLENIE...345 // 19.1 PSEUDOVEDY...345 // 19.1.1 Astrológia...345 // 19.1.2 Vykladanie z dlane ...345 // 19.1.3 Frenológia...346 // 19.1.4 Fyziognomika...347 // 19.1.5 Grafológia...347 // 19.2 KOGNITÍVNA PARADIGMA...348 // 19.2.1 Kognitívno-behaviorálna terapia...349 // 19.3 RACIONÁLNO-EMOČNÁ TEÓRIA...350 // 19.3.1 Ciele a emócie ...350 // 19.3.2 Iracionálne a racionálne myslenie...351 // 19.3.3 Pôvod iracionálnych presvedčení ...352 // 19.3.4 Racionálno-emočná terapia a zmeny postojov...352 // 19.4 BECKOVA KOGNITÍVNA TERAPIA ...353 // 19.5 RIEŠENIE SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV...355 // 19.6 KAREN HORNEYOVÁ...356 // 19.7 KONCEPCIA KONŠTRUKTÍVNEHO MYSLENIA SEYMARA EPSTEINA ...358 // 19.8 TEÓRIA ZDRAVÉHO ROZUMU...360 // 19.8.1 Zdravý rozum...361 // 19.8.2 Zdravý rozum a psychológia...361 // 19.8.3 Narušené myslenie...363 // SÚHRN ...370 // OTÁZKY ...370 // 20. MENTÁLNA RETARDÁCIA...371 // 20.1 ÚROVEŇ MENTÁLNEJ RETARDÁCIE ...371 // 20.2 ORGANICKÉ FAKTORY MENTÁLNEJ RETARDÁCIE...372 // 20.2.1 Geneticko-chromozómové faktory ...372 // 20.2.2 Infekčné a toxické látky ...373 // 20.2.3 Predčasné narodenie a fyzické zranenia...373 // 20.2.4 Ionizujúce žiarenia...373 // 20.2.5 Podvýživa a iné biologické faktory
...373 // 20.3 SYNDRÓMY ORGANICKEJ RETARDÁCIE ...374 // 20.3.1 Downov syndróm...374 // 20.3.2 Fenylketonúria...375 // 20.3.3 Nedostatok jódu (kreténizmus) ...375 // 20.3.4 Lebečné anomálie ...375 // 20.4 MENTÁLNA RETARDÁCIA A SOCIOKULTÚRNE NEDOSTATKY...376 // 20.4.1 Problém merania inteligencie...377 // 12 // 20.4.2 Retardovaní „učenci“...378 // 20.4.3 Poruchy učenia...378 // 20.4.4 Demencia...379 // SÚHRN ...379 // OTÁZKY ...380 // 21. ČLOVEK, STROJ A UMELÁ INTELIGENCIA ...381 // 21.1 ČLOVEK A TECHNIKA...381 // 21.2 ČLOVEK A STROJ...382 // 21.3 CESTA K UMELEJ INTELIGENCII ...383 // 21.4 VZNIK UMELEJ INTELIGENCIE ...384 // 21.4.1 Zobrazovanie poznatkov...386 // 21.4.2 Videnie...387 // 21.4.3 Myslenie, usudzovanie, riešenie problému ...389 // 21.4.4 Jazyk...390 // 21.4.5 Učenie ...392 // 21.4.6 Úvahy o umelej inteligencii...394 // 21.4.7 Umelá inteligencia a psychológia...395 // SÚHRN ...396 // OTÁZKY ...396 // 22. INTELIGENCIA A MÚDROSŤ ...397 // 22.1 MÚDROSŤ A ŽIVOTNÁ PRAX...399 // 22.2 VŠEOBECNÁ TERMINOLÓGIA...399 // 22.3 MÚDROSŤ A NÁBOŽENSTVO...400 // 22.4 MÚDROSŤ A FILOZOFIA...400 // 22.5 MÚDROSŤ A PSYCHOLÓGIA ...401 // 22.5.1 Carl Gustav Jung ...402 // 22.5.2 Erik Erikson...402 // 22.5.3 Múdrosť a vývinová psychológia...403 // 22.5.4 Múdrosť ako životná integrácia ...403 // 22.6 TYPOLÓGIA MÚDROSTI...404 // 22.6.1 Múdrosť ako zdravý rozum...404 // 22.6.2 Múdrosť ovládnutia kozmu...406 // 22.6.3 Múdrosť
ako skúsenosť ...407 // 22.6.4 Relativita múdrosti...409 // 22.6.5 Múdrosť a veda ...410 // SÚHRN ...410 // OTÁZKY ...411 // ZÁVER...412 // LITERATÚRA...418 // MENNÝ REGISTER...425 // VECNÝ REGISTER ...431

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC