Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2007
383 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7168-959-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 377 a rejstřík
000042312
I. // TVAROSLOVÍ / Morpholo a Slovní druhy, slovosled / Parts of speech and Word order // 1 Podstatná jména /Nouns...13 // 2 Přídavná jména / Adjectives ...40 // 3 Příslovce / Adverbs ...49 // 4 Slovesa / Verbs...62 // 5 Číslovky / Numerals ...105 // 6 Předložky / Prepositions ...108 // 7 Zájmena / Pronouns...116 // 8 Slovosled / Word order ...134 // Slovesné časy, tvary prosté / Verb tenses, Simple forms // 9 Přítomný čas prostý / Present simple // He gets up at six...136 // 10 Minulý čas prostý / Past simple // I saw that film last year...137 // 11 Předpřítomný čas prostý / Present perfect simple // I have forgotten my keys. ...139 // 12 Předminulý čas prostý / Past perfect simple // Before I came here I had finished all the work. ...140 // 13 Budoucí čas prostý / Future simple // I will certainly come tomorrow...142 // 14 Předbudoucí čas prostý / Future perfect simple // By December he will have written this book. ...144 // 15 Trpný rod času přítomného prostého / Present simple passive // I am called. ...146 // 16 Trpný rod času minulého prostého / Past simple passive // I was called...147 // 17 Trpný rod času předpřítomného prostého / Present perfect simple passive // I have been called...147 // 18 Trpný rod času předminulého prostého / Past perfect simple passive // I had been called. ... 148 // 19 Trpný rod času budoucího prosného / Future simple passive // I will be called. ...149 //
20 Trpný rod času předbudoucího prostého / Future perfect passive // I will have been called ...150 // Slovesné časy, tvary průběhové / Verb tenses, Continuous forms // 21 Přítomný čas průběhový / Present continuous // I am writing a letter now. ...152 // 22 Minulý čas průběhový / Past continuous // It was raining all the weekend. ...154 // 23 Předpřítomný čas průběhový / Present perfect continuous // I’ve been waiting for them for an hours...156 // 24 Předminulý čas průběhový / Past perfect continuous // I was tired because I had been travelling for eight hours...157 // 25 Budoucí čas průběhový / Future continuous // I will be coming tomorrow. ...159 // 26 Předbudoucí čas průběhový / Future perfect continuous // By next month I will have been working in the bank for thirty years...161 // 27 Trpný rod času přítomného průběhového / Present continuous passive // I am being invited. ...162 // 28 Trpný rod času minulého průběhového / Past continuous passive // I was being invited. ...164 // Cvičení k oddílu I / Exercises for section I...165 // Klíč k oddílu I / Key to exercises, section I ...186 // Druhy vět a souslednost časová / Clauses and sentences, Sequence of tenses // 29 Věty časové / Time clauses ...199 // 30 Věty předmětné / Object clauses...201 // 31 Podmiňovací způsob a vedlejší věty podmínkové / Conditional mood and // Conditional clauses ...202 //
32 Věty přací / Wish clauses...208 // 33a Věty příčinné a účinkové (důsledkové) / Clauses of cause and result...209 // 34 Věty přípustkové / Concessive clauses... 213 // 35 Věty srovnávací / Comparative clauses...215 // 36 Věty účelové / Purpose clauses...217 // 37 Věty vztažné / Relative clauses...219 // 38 Věty zvolací / Exclamatory sentences...227 // 39 Souslednost časová / Sequence of tenses ...227 // Větné členy - předmět / Clause constituents - Object // 40 Předmět přímý a nepřímý / Direct and indirect object ...231 //Větné vazby / Verb phrases // 41 To be going to do sth // It is going to rain...236 // 42 To be about to do sth // He is about to go outside...237 // 43 Mít nebo muset něco udělat / To be to do sth // You are to attend the meeting...238 // 44 Dát/Nechat si něco udělat / Have/get sth done // He had his suit cleaned. // Potřebovat něco udělat / Need + -ing / Need to be done // Our car needs washing./Our car needs to be washed. ...238 // 45. There is // Are there any questions? ...239 // 46 Used to do sth / Would do sth // I used to go/I would go to this school. // Be/Get used to + -ing // I am used to getting up early. ...241 //
47 Infinitiv (neurčitý způsob) / Infinitive ...243 // Přehled infinitivů / Overwiew of infinitives ...243 // Infinitiv přítomný prostý činný / Present simple active infinitive // ľm glad to see you...246 // Infinitiv přítomný průběhový činný / Present continuous active infinitive // You seem to be doing a lot of work...246 // Infinitiv přítomný prostý trpný / Present simple passive infinitive // The new bridge is said to be finished...247 // Infinitiv přítomný průběhový trpný / Present continuous passive infinitive // The car is supposed to be being washed now...247 // Infinitiv minulý prostý činný / Perfect simple active infinitive // They are said to have travelled more when they were younger. ...248 // Infinitiv minulý průběhový činný / Perfect continuous active infinitive // It seems to have been snowing all night...248 // Infinitiv minulý prostý trpný / Perfect simple passive infinitive // She seemed not to have been informed about it...249 // Užívání infinitivů / Use of infinitives ...249 // 48 Gerundium / Gerund ...257 // Přehled gerundií / Overview of gerunds ...258 // Gerundium přítomné činné / Present gerund active // I like skiing...259 // Gerundium přítomné trpné / Present gerund passive // I don’t mind being asked about it...259 // Gerundium minulé činné / Perfect gerund active // She denied having done it...259 // Gerundium minulé trpné / Perfect gerund passive // She denied having been informed. ...259 // Užívání gerundií / Use of gerunds...260 // 49 Slovesa s infinitivními nebo gerundiálními vazbami / Verbs with infinitives // or gerunds ...264 // 50. Příčestí /
Participles ...266 // Příčestí jako přídavná jména slovesná / Participles as adjectives...266 // Příčestí jako přechodníky / Participles ...268 // Přehled přechodníků / Overview of participles...268 // Přechodník přítomný činný / Present participle active // Going home, I will do the shopping...269 // Přechodník přítomný trpný / Present participle passive Being pushed by my boss to finish some work, // I didn’t have time to ring you up...269 // Přechodník minulý činný / Perfect participle active // Having had my breakfast, I went to work. ...270 // Přechodník minulý trpný / Perfect participle passive // Having been completed, the form was presented for signature...271 // уK způsob tázací, rozkazovací, zápor / Questions, imperative, negative // 51 Otázky / Questions...273 // Otázky tvořené inverzí / Questions formed by inversion // Are they at home?...273 // Otázky tvořené s pomocným slovesem Do / Do-questions // Where do you go? ...f...274 // Otázky zjišťovací / yes-no questions // Do you smoke?...274 // Otázky doplňovací (s tázacími zájmeny) / wA-questions // Where are you going? ...275 // Otázky vyjadřující údiv, překvapení / Negative questions expressing wonder or surprise // Wasn’t he at home? ...276 // 52 Otázky nepřímé / Indirect questions // Can you tell me where the museum is?...276 // 53 Rozkazovací způsob; let / Imperative...278 // Rozkaz přímý / Direct imperative // Turn on the radio! ...278 // Rozkaz nepřímý / Indirect imperative // Let ’s go for a walk. ...278 //
54 Zápor ve větě / Negative in the sentence // Nobody has come...279 // Cvičení k oddílu II / Exercises for section II ...281 // Klíč k oddílu II / Key to exercises, section II...298 // 55 Časové výrazy / Time expressions // They were here just a minute ago...310 // 6 Data, hodiny, roční období, letopočty / Date, time, seasons, years...314 // Určování času / Defining time // It’s a quarter past six. ...314 // Dny, měsíce, roční období / Days, months, seasons // Today is Friday...315 // Datum a letopočty / Date 57 Its 1 April today ...316 // Přehled slovesných tvarů, časů a rodů / Overiew of verb forms, // tenses and voices ...317 // 59 * dVProst6 a průběhové / Simple and continuous forms ...317 // 60 Používání tvarů na ing / Use of ing forms ...320 // 61 Vyhadřování přítomnosti / Expressing the present...324 // Vyjadřování minulosti / Expressing the past ...324 // 62 Vyjadřování budoucnosti / Expressing the future ...32’ // 63 Změna slovesného rodu činného na rod trpný / Change of active to passive voice...32’ // 64 Telefonování - slovní zásoba, fráze / Telephoning - vocabulary, phrases ... 33! // 65 Bankovnictví - slovní zásoba, fráze / Banking - vocabulary, phrases...33 // Cvičení k oddílu III / Exercises for section III // Klíč k oddílu III / Key to exercises, section III // Test č. 1 + klíč // Test č. 2 + klíč // Test č. 3 + klíč // Test č. 4 + klíč
(OCoLC)188553074
cnb001705752

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC