Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
216 s.

ISBN 80-7192-507-1 (brož.)
Biblistika
Proroci - Izrael - pojednání
000042359
OBSAH // Předmluva... 7 // I. ÚVOD // 1. Bůh si volí malý národ... 9 // 2. Jak vznikla „Kniha knih“?... 12 // K. PROROCTVÍ V IZRAELI // 1. Věštec nebo prorok?... 14 // 2. Vlastním úsilím rozšířené vědomí?... 16 // 3. O pravých a nepravých prorocích... 18 // 4. Úkol, který mění svět - Mojžíš... 22 // 5. „Teď jdi! Jsem s tebou!“... 25 // 6. Hospodin nebo Baal?... 27 // 7. Boj Božího svědka Eliáše... 30 // 8. Obtíže při četbě prorockých textů... 33 // 9. Prorocké texty jsou fascinující... 35 // III. TAKZVANÍ PÍŠÍCÍ PROROCI V SEVERNÍ ŘÍŠI - V IZRAELI // 1. Sociální problémy před 3000 lety - prorok Amos... 39 // 2. Bůh na straně utlačovaných... 40 // 3. Katastrofy jsou výzvami k obrácení... 43 // 4. Selhávají i ženy?... 44 // 5. Kult lásku nenahradí... 46 // 6. Pohoršlivě manželství proroka - prorok Ozeáš... 48 // 7. Hospodinova zhrzená láska... 51 // 8. „Sejí vítr a sklidí bouři“... 53 // 9. Boží láska k národu... 56 // 10. „Zasnoubím si tě na věky"... 59 // IV. PROROCI V JIŽNÍ ŘÍŠI - JUDSKU // 1. „Spatřil jsem Hospodina“ - prorok Izaiáš... 63 // 2. Svatý a velkolepý... 66 // 3. „Běda lidu, který se k Bohu obrátí zády!“... 68 // 4. Píseň o vinici 4... 71 // 5. Osudové přehodnocení hodnot... 73 // 6. „Hle, panna počne a porodí syna...“... 75 // 7. Král pokoje... 78 // 8. Jen zakotvení v Bohu je pevnou oporou... 81 // 9. Struktury nemají svědomí
- prorok Micheáš... 83 // 10. Bůh nezapomíná na chudého člověka... 85 // II. „Svatý zbytek“... 87 // 12. Meče v radlice... 90 // 13. Soud cestou ke spáse - prorok Sofoniáš... 91 // 5 // 14. Běda Ninive - prorok Nahum... 94 // 15.,Jak se na to může Bůh dívat?" - prorok Abakuk... 97 // 16. Povolán od matčina lůna - prorok Jeremiáš... 99 // 17. Lid, který žízní u pramene... 102 // 18. Chrám nedokáže zachránit... 105 // 19. Nikdo nechce slyšet pravdu... 108 // 20. Rozervané srdce... 111 // 21. Vášnivý zápas s Bohem... 113 // 22. Jeruzalém - hromada sutin... 116 // 23. Boží bolest... 119 // 24. Ten, kdo varoval, se stává těšitelem... 123 // 25. Prorok Abdiáš... 126 // V. PROROCI V BABYLONSKÉM EXILU // 1. Vzdává se národ své víry? - prorok Ezechiel... 127 // 2. Bůh jde s námi do exilu... 129 // 3. Podobenství o nevděčném nalezenci... 132 // 4. Nový život místo srdcí z kamene... 135 // 5. Nikdy nevysychající proud požehnání... 138 // 6. Hlavní linie Ezechielova životního díla... 141 // 7. „Těšte, těšte můj lid“ - prorok Deuteroizaiáš... 144 // 8. Bůh je Pánem dějin... 147 // 9. ,Já na tebe nezapomenu!“... 150 // 10. Boží služebník světlem národů... 153 // 11. Boží služebník usmíří vinu mnohých... 155 // VI. POEXILOVÉ PROROCTVÍ A APOKALYPTIKA // 1. .Jako bychom byli ve snách...“ - Tritoizaiáš... 159 // 2. Nelze znovu začít bez obrácení... 162 // 3. Nádhera nového Jeruzaléma...
166 // 4. „Postavte znovu chrám!" - prorok Ageus... 169 // 5. Jeruzalém: vzor života ve společenství s Bohem - prorok Zachariáš 172 // 6. Sloužit Bohu - co za to? - prorok Malachiáš... 175 // 7. Hrůzy poslední doby - prorok Joel... 179 // 8. Prorok prchá před Bohem - kniha Jonáš... 182 // 9. Malé srdce a velký Bůh...;... 185 // 10. Dívat se na Probodeného - Deuterozachariáš... 189 // 11. Co je to apokalyptika?... 192 // 12. Světové říše na hliněných nohou - kniha Daniel... 195 // 13. Zkoušeni ohněm... 198 // 14. Veškerá moc Synu člověka... 200 // 15. Naděje na vzkříšení... 202 // 16. Prorok na prahu Nového zákona - Jan Křtitel... 205 // 17. Mesiášův posel... 208 // VII. „ČAS SE NAPLNIL, BOŽI KRÁLOVSTVÍ SE PŘIBLfŽILO“ // - JEŽÍŠ KRISTUS // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC