Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

první pojednání o jazyce českém (@@20120925-14:00:55@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008
380 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7394-075-1 (brož.)
Nad názvem: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav Bohemistiky
Obsahuje bibliografie
Částečně český, polský, anglický text a anglické a německé resumé
000043014
K významnému životnímu jubileu Jana Kořenského -- Jan Kořenský -- Proměny myslení o řeči na rozhraní tisíciletí -- Mieczysław Balowski -- Kulturní determinanty struktury jazykového projevu -- Bohumil Vykypěl -- Hjelmslevovo organon a Skaličkovy tři problémy jazykozpytu -- (skici k třídění lingvistických disciplín) -- Marie Krčmová -- Styl textu a dobový stav jazyka -- Michal Křístek -- Jeden z aspektů prolínání stylistiky a sémantiky: téma jako -- slohotvorný činitel -- Hana Marešová -- K sémiotickým aspektům hypertextu -- Petr Karlík -- Věčný spor: lexikalismus vs. Transformalismus -- Miloslav Vondráček -- Kognitivní aspekt gramatické kategorie jmenného rodu a životnosti -- Mojmír Dočekal -- Negativní shoda -- Alena Jaklová -- Interkulturalita a interkulturní komunikace -- Vlasta Kučiš -- Language as a Global Communication Tool -- Jana Svobodová -- Poznámky o postoji ke spisovné češtině -- Jaromír Janoušek ---
Psychologická specifičnost písemné komunikace -- Štefan Michael Newerkla -- Štýrský Čech Maximilián Václav Šimek (1748 1798) a jeho všeslovanská mluvnice -- Janečková Marie -- Souřadicí spojky v podřadných souvětích barokní prózy -- Jarmila Alexová -- Relikty specifických funkcí souřadicích spojek v českém barokním textu Pavel Kosek -- Syntax tzv. účinkových vět se spojkou ze v barokní češtině -- Věra Pospíšilová -- Poklady Jana Amose Komenského -- Vladimír Koblížek -- Od všednosti k věčnosti aneb projevy dialogického charakteru v barokním období -- Kazimierz Michalewski -- Imiona własne w tekstach hip-hopowych -- Radek Čech Jaroslav David -- Obyvatelská jména v češtině na základě Českého národního korpusu -- Svatopluk Pastyřík -- Antroponymický systém ze synchronního a diachronního pohledu -- Bożena Frankowska -- Factors Motivating the Choice of First Names in Western Pomerania, Poland -- Karel Kamiš ---
Biolingvistická báze řečové komunikace -- Olga Mullerová -- Řeč dospělých v komunikaci s dětmi -- Daniela Slancová Jana Kesselová -- K procesuálnemu modelovaniu sémantických kategorií v ranom vývine -- detskej reči -- Kateřina Homolová -- Komunikace s puberťačkou (Sociolingvistická sonda do současné -- české dívčí prózy) -- Světla Čmejrková -- Čeština a genderová lingvistika. Jak se vymanit z tlaku jazykových kategorií? -- Eva Niklesová -- Kproblematizaci nepříznakovosti generického maskulina v českém jazyce -- Dušan Pavlů -- Jazyk reklamy jazyk životního stylu -- Hana Jílková -- Oslovení recipienta jako součást reklamní strategie -- Ivo Vasiljev -- Jazyk jako předmět nabídky a poptávky -- Petr Kaderka -- Argumentování slovem a obrazem: racionalita argumentace a vizuální sémióza. Marek Lapčík -- Proměny myšlení o řeči — proměny myšlení o médiích -- Daniel Bína ---
Texty a textová gramotnost v prostředí masmédií -- Bohumila Junkova -- Infozábava v psané publicistice -- Martin Havlík -- Otázky Václava Moravce -- Ludmila Zimová -- Obraz individuálního úspěchu ve sportovní publicistice -- Ewa Szkudlarek Śmiechowicz -- Nowe zjawiska w dyskursie politycznym błogi polityczne i błogi polityków Beata Grochala -- Dowcip (z) polityka -- Zuzana Kováčova -- Príznakové syntaktické konštrukcie v spravodajských reláciách -- Pavel Odaloš -- O jazyku bulváru -- Jana Hoffmannová -- Vágnost, neurčitost, nepřesnost, nejistota (ve vztahu k mluveným projevům a jejich zkoumání) -- František Štícha -- Abstraktní „ vlastnictví’" (mít pravdu) z hlediska jazykového úzu a teorie dramatičnosti -- Ivana Kolářová -- Substantiva odkazující k obsahu textu (situace, problém ) a jim konkurující deiktické zájmeno -- Jana Bílková -- Únikové komunikační strategie v rozhovorech a diskusích -- Jiří Zeman ---
Konverzační opravy: vlastní iniciace směřující k vlastní opravě -- Jana Dršatová -- Oslovení jako problém sociální komunikace (Oslovení v rodině) -- Ján Gavura -- Člověk báseň komunikácia -- Michaela Křivancová -- Ontologický princip slova (Nad texty Věry Linhartové) -- Andrej Artěmov -- Prostředky autorské komunikace se čtenářem vpostmoderním českém -- a ruském románu -- Katarzyna Jachimowska -- N etykieta formy powitań i pożegnań -- Štěpán Balík -- Obraz Žida v polštině a češtině -- Martin Foret -- Prolegomena k vizuální lingvistice -- Jaroslava Celerová -- Význam neverbální komunikace v obchodním jednání -- Jaroslava Vondrášková -- Komunikace v bankovním sektoru -- Václav Blažek -- L-epentetické a problém klasifikace slovanských jazyků -- Taťána Vykypělová -- Počátky slovenského struktura!ismu -- Květoslava Musilová -- Funkčnost slovakismů v současné češtině (sociolingvistický průzkum) ---
Grażyna Balowska -- K zavedení kašubštiny do jazykově komunikace -- Inna Kalita -- Zvláštnosti komunikace v ruském slangu -- Vlastimila Ptáčníkova -- Úspornost vyjádření v německé odborné komunikaci -- Patrik Mitter -- K charakteristice slohových příznaků hybridních složenin s prvním komponentem domácím -- Petr Biskup -- The Syntax of Prefixes -- Lidia Pešinová -- Słowotwórcza i morfologiczna charakterystyka słowiańskich czasowników dwuaspektowych -- Ľubomír Kralčák -- Utváranie lexikalizovaných spojení s kategoriálnym slovom -- Eva Hôflerová -- Vlastnosti učebního hypertextu v elektronickém prostředí -- Martina Smejkalová -- Ideologie ve výuce českého jazyka -- Marie Hádkova Jaromíra Šindelářová -- Čeština jako cizí jazyk na pozadí slovanských jazyků -- Ilona Balkó -- Temporální kvality nepřipravených mluvených projevů žáků 6. a 9. tříd ZS Pavla Chejnová ---
Výběr tématu řečnického cvičení u studentů učitelství -- Josef Havlík -- Komunikace s krajinou jako nedílná součást výuky komunikační kompetence vysokoškoláků

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC