Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1999
223 s.

objednat
ISBN 80-200-0699-0 (váz.)
Obsahuje předmluvu Petra Čorneje, rejstříky
Bibliografie: s. 217
Česko - dějiny - r. 1471-1526 - pojednání
Venkov - země české - r. 1471-1526 - pojednání
000043113
Obsah // In margine čtvrtého svazku Jagellonského věku (Petr Čomej) 9 // Části. VENKOVSKÝ LID // Kapitola 1. Sociální terminologie a struktura 15 // Chlap, poddaný, člověk, člověčenstvie. Slib člověčenství a upevňování poddanských svazku narušených husitskou revolucí Ceremoniál slibu člověčenství Odpor měšťanu ke slibu člověčenství Venkovský lid je bohatě členěnou sociální vrstvou. Dědiníci a někdejší nápravníci. Dvořáci Rychtáři a fojtové. Sedláci-celoláníci. Kmeti, kmetičny. Chalupníci. Podsedkové. Venkovská chudina: čeleď, nádeníci Pastýři. Ratajové Žebráci, tuláci, povaleči // Kapitola 2. Ves, obydlí, ošacení, strava 35 // Průměrná velikost vesnic. Zániky vesnic Vesnické cesty, ukliď Očista venkovanů, lázně Lékařství na vsi. Rozmanitost výstavnosti vesnických obydlí. Dvoudílné a trojdílné domy. Chalupy a chatrče. Krytina vesnických obydlí bez komínů. Vesnický dům je movitostí? Topeniště v chalupách. Stůl a židle v jizbách? Hospodářské budovy. Oděv vesnického lidu. Kožichy, košile. Účesy a šat odlišují venkovany od měšťanů. Pyšné kroje? Strava venkovského lidu. Způsob stolování Spotřeba masa a půst. Chléb, moučná jídla, hrách, houby, zelí. Pivo na vsi // Kapitola 3. Volný čas, zábava, hry 59 // Krčma a hospoda. Dožinky, posvícení Marné zákazy zábav. Masopust. Vynášení Zimy ze vsi Hody a kvasy. Hon a lov. Tance. Hry v kostky
a v karty. // Kapitola 4. Pověry, magie 67 // Pověra protikladem víry. Strach, hrůza z neznámého. Satan a ďábel. Náboženská víra, pověra a magie. Lidová zbožnost a pověry. Světci, ochránci zdraví lidi i zvířat. Kouzelnické zaříkávání Kněz a kouzelník. Kacíř a čaroděj. Jindřich Institoris na Moravě a nezdar jeho akci Česká reformace proti pověrám, magii a čarodějnictví. Náznaky honu na čarodějnice. Čechy jsou zemí proslulou vírou v kouzelníky? Čarodějné báby a nemoci. Hadači. Astrologická proroctví. Strach z potopy světa 1524. Znamení na nebi // Kapitola 5. Venkovské školy. Děti a postavení ženy 86 // Minimum venkovských škol. Nízký počet studentů z venkova na univerzitě Analfabelismus Orální lidová kultura. Neznatelné obrysy osobností venkovského lidu. Sebevrazi Neznalost demografie venkovského lidu. Sňatky, svatby. Význam slibu manželství. Podřízenost venkovské ženy muži Sexuální styky. Nevěstky na vsi Vesnické děti Laskavý postoj ? nim. Nemanželské děti // 5 // Kapitola 6. Feudální renta 98 // Peněžní forma. Emfyteuze, purkrech,. Naturálni dávky. Robota není dosud tíživým břemenem. Spory o roboty trvají. Odsudek nových robo,. Nezájem feudálů o nové roboty  // tou feudálního hospodařeni bez množství poplužních dvoru. Preměn“’obo,.v íe"ei"‘ // Úlevy poddaným v čase přírodních pohrom. Holdy, pocty a pomocú Míra vykořtsiováni zmenšována ústupem
počtu berní. Název suitu slovem „moc". Pokles církevních dávek a poplatku. // Kapitola?. Poddanství,ä nevolnictví? 110 // Právní posutvení venkovského lidu. Obec DalSI ručení selské odumrú, Pfo chkSfi Sedláci a tržní vztahy. Dědiníci, hrad a erbovnícL Nákup poplužních dvoru sedláky. Sed da věřiteli i měSfanů. Zároveň ovšem zadlužení venkované. Už tím vzrnka/í pochyby o nástupu ne-’voinictvlvdobě jagellonské Absence slova „nevolník" ve staré češtině Odchody ze vsi Zákazy opouštění gruntů už V předhusitském období. Sněmy doby jagellonské navazuj, na tyto zakazy V popředí feudálního zájmu grunt. Výhoslní Itsty a poklončí. // Města mají vydat zběhlé poddané stále se opakující zákazy vsak svědci o pobytu  iMých ve městech Hlad po pracovních silách. Nezvládnuté rozměry prostoru ulehčují útěky ze o zběhlé poddané l někteří feudálové (podnikatelé) se snaží získa, síly. Odchod dětí poddaných do měst. Rozmanitost právně-ekonomických podmínek. Upevňuje se poddanstve nevzntká však ještě nevolnictví jako systém, nanejvýš se objevují některé prvky nevolnictví Volnost vesnteke chudiny. Prosperita nádeníků a námezdně pracujících. Povýšený postoj pánu ? chůd,ně. // Kapitola 8. Právní ochrana 132 // Vrchnosti hájí své poddané a své sluhy. Stížnosti ? krále na feudální útlak Ochrana poddaných proti měšťanům. Ochrana selské cti. Na komorním
soudě šlechtic proti šlechtici i prelátovi háji své poddané Ochrana poddaných před zločinci. // Kapitola 9. Vesnická samospráva a míra útisku 141 // Obec a rychtář- dělba pravomoci. Pečeí venkovské obce. Obec a trestní právo, šťastné obdobO Místní Zdí,? v postavení poddaných. Zesměšnění sedláků v krásné Utera,ure. Udržet poddane v hrůze! Chmurný obraz životních podmínek venkovského I,du v nabožně-vzdělavatelské literatuře. Slitování nad bídným osudem poddaných ? kališniků i katolíků. Skutečnost byla prtzn,-vější než nářky vzdělanců. Celkově nedosahoval útisk neúnosné mtry Řehoře Hrubého snaha o vysvobození „chudiny z tyranství“. // Kapitola 10. líídní boj poddaného lidu 152 // Zášť mezi poddanými a pány trvá. Obavy ze selské vzpoury v hustlské zemí Zbraně v selských chalupách. Formy třídního boje dokladem relativně klidnějších poměru na české a moravské vesnici Útěky z gruntů a účast v houfech lapků je zčásti dokladem třídního boje Otevřeny odpor proti novým robotám. Paličství Izolovanost boje venkovského lidu, ’W’nální «««enost Dalibor z Kozojed, mýtus a skutečnost PovsUíní ? Zábřehu. Boj svobodných «f fobné regionální vzpoury. Ohlas německé selské války a Dóžova povstaní (Jáchymovsko Teplá, Cheb Falknovsko) Nízký stupeň třídního boje svědčí o relativně příznivých podmínkách z,vota // venkovského lidu. // 6 // Část
?. NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA // Národy, národní řevnivost, vlast 169 // Obsah pojmu středověký národ Teritoriální aspekt: národy a země. Heterostereotypy středověkých národů. Jazyk a národ Čeština i do agendy stavovské obce: podle vzoru moravského i Čechy (1495). Čeština na královském dvoře i v církevní korespondenci Čeština ve Slezsku a na Slovensku. Čeština diplomatickým jazykem. Nezřetelná hranice mezi českým a německým obyvatelstvem Čech a Moravy. Čeština proniká i do oblastí dříve německých (Litoměřice, Stříbro, Žlutíce, Ústí n. L., Plzeň, Kadaň, Teplá, Úterý, Jindřichův Hradec). Praha a němečtí měšiané (Malá Strana). Převaha německých měšťanů v moravských městech. Bilingvismus Vzdělanci ovládají vedle češtiny a němčiny i latinu. Češi a Moravané, český a moravský jazyk Německá menšina a německé obyvatelstvo v Rakousích, v Bavorsku, v Sasku. Nenávist česko-německá, její kořeny. Národnostní řevnivost součástí náboženských, politických, mocenských rozporů. Zneužívání národnostních sporů. Nacionálni napěn? Účast širších vrstev obyvatelstva na národnostních třenicích. Host a xenofobie. Domácí a cizozemci. Oslava češtiny, apologie češtiny (Všehrd, Řehoř Hrubý z Jelení, Konáč). Autostereotypy českého vlastenectví: vyvolený národ, mesianismus, české hrdinství a statečnost. Antimýtus: čeští kacíři Nové významy slova „vlast"
jsou výsledkem rozmachu českého vlastenectví a zvyšují jeho intenzitu. „Otec vlasti", apoteóza české vlasti (Konáč). Moudrý postoj Hasištejnského ? českému vlastenectví. Čechové a slovanství Česko-polské bratrství, protipolské projevy v českých zemích. Prvky internacionalismu v českých postojích, respekt ? německým sousedům. Češi a Uhři, válečné střetnutí a mocenský zápas vrhá světlo na česko-uherské vztahy. Násilné útoky proti uherské delegaci v Praze. Cikáni v Čechách a na Moravě Na rozdíl od německých krajů nelze v českých zemích zjistit perzekuci cikánů. // Seznam zkratek 216 // Zkrácené citace pramenů a literatury 217 // Rejstřík jmen a míst 218 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC