Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
524 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0906-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, údaje o autorech, úvod, slovník základních pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 517-521
Podnikání - Evropská unie - příručky
000043290
Obsah // 0 autorech ...13 // Úvod ...15 // 1 Podnikání jako zdroj ekonomického a společenského rozvoje ...17 // 1.1 Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky a společnosti ...19 // 1.2 Historie vývoje podnikatelských činností ...23 // 1.3 Co je podnikání ...25 // 1.4 Členění podniků ...28 // 1.4.1 Podniky podle oborů činnosti ...28 // 1.4.2 Podniky podle velikosti ...28 // 1.5 Malé a střední podnikání ...29 // 1.5.1 Aktuálni stav malého a středního podnikáni v ČR ...29 // 1.5.2 Výhody a nevýhody malých a středních podniků ...32 // 1.5.3 Ekonomický a sociální přinos malých a středních podniků ...32 // 1.5.4 Cíle politiky rozvoje MSP ...33 // 1.5.5 Bariéry rozvoje malého a středního podnikání v ČR ...35 // 2 Úspěšnost podnikání ...39 // 2.1 Které faktory mají vliv na úspěšnost podnikání ...41 // 2.2 Inovační růstové možnosti podniků v integrované Evropě ...48 // 2.2.1 Principy podpory inovaci ...49 // 2.2.2 Kategorizace inovačního podnikáni v Evropě ...50 // 2.3 Řízení jakosti ...51 // 2.3.1 Historie řízení jakosti ...52 // 2.3.2 Současné koncepce managementu jakosti ...52 // 2.3.3 Náklady na jakost ...56 // 2.3.4 Zaváděni systémů řízeni jakosti v ČR ...57 // 2.4 Elektronické obchodování ...58 // 2.5 Význam infrastruktury v podnikání ...60 // 2.5.1 Harmonizace podmínek v dopravním systému ...62 // 2.5.2 Zdroje financování dopravní injrastruktuty v České republice ...62 // 3 Podnikatelské prostředí ...67 // 3.1 Co rozumíme podnikatelským prostředím ...69 // 3.1.1 Stát a podnikatelské prostředí ...69 // 3.1.2 Stanovisko Hospodářské komory ČR ...70 // 3.1.3 Závěry III. Národní konjerence o MSP ...70 // 3.2 Které faktory působí na podnikatelské prostředí ...71 // 3.3 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí ...71 // 3.3.1 Lokalizační faktory ...71 // 3.3.2 Rozvojové osy ...74 //
3.3.3 Syntetické vyhodnoceni kvality podnikatelského prostředí ...75 // 3.4 Průzkumy podnikatelského prostředí v ČR ...76 // 3.4.1 Podnikatel a právo ...76 // 3.4.2 Výsledky průzkumu Hospodářské komaty ČR ...77 // 3.4.3 Poznatky výzkumného týmu Masaiykovy univerzity ...78 // 3.4.4 Poznámky ke korupci ...78 // 3.4.5 Aktuální stav podnikatelského prostředí ...79 // 3.5 Hodnocení podnikatelského prostředí vládou ČR ...79 // 3.6 Podnikatelské prostředí v EU ...81 // 3.6. ! Evropská charta v péči o podnikatelské prostředí ...82 // 3.6.2 Hodnoceni podmínek podnikáni z hlediska cílů Charty ...82 // 3.7 Podpora podnikatelského prostředí k čerpání strukturálních fondů EU ...84 // 3.8 K problémům s registrací podnikatelů ...86 // 4 Podnikatelské instituce v ČR ...91 // 4.1 Teoreticko-metodologická východiska ...94 // 4.1.1 Vymezeni samosprávných podnikatelských institucí ...94 // 4.1.2 Občanská společnost a samosprávné organizace ...98 // 4.1.3 Uzemní a neúzemní (zájmová) samospráva .../06 // 4.1.4 Pojetí samosprávných podnikatelských institucí ve dvou typech liberalismu. 108 // 4.1.5 Historie zájmových organizací podnikatelského typu ...109 // 4.1.6 Současné postaveni podnikatelských institucí ...117 // 4.2 Charakteristika profesních zájmových organizaci - komor ...119 // 4.2.1 Hlavni znaky komor ...119 // 4.2.2 Komory s povinným členstvím (zřízené samostatným zákonem) .../23 // 4.2.3 Všeobecné komory s nepovinným členstvím (zřízené samostatným zákonem) ...124 // 4.2.4 Komory vznikající dle ostatních zákonů .../25 // 4.2.5 Zájmová sdružení právnických osob .../25 // 4.3 Významné profesní komory ...127 // 4.3.1 Komora daňových poradců ČR .../27 // 4.3.2 Profesní komora sociálních pracovníků v ČR ...129 // 4.3.3 Česká komora architektů ...130 //
4.3.4 Komora auditorů České republiky ...131 // 4.3.5 Česká advokátní komora ...131 // 4.3.6 Česká lékařská komora ...132 // 4.3.7 Přiklad zahraniční profesní organizace ...132 // 4.4 Všeobecné komory v ČR ...133 // 4.4.1 Hospodářská komora ČR ...133 // 4.5 Živnostenská společenstva ...147 // 4.6 Oborové svazy ...148 // 4.6. / Svaz průmyslu a dopravy ČR ...148 // 4.6.2 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ...150 // 4.6.3 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ...152 // 4.7 Sdružení podnikatelských subjektů ...152 // 4.7.1 Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky’ ...152 // 4.7.2 Asociace podnikatelek a manažerek ...153 // 4.7.3 Národní asociace pro rozvoj podnikání ...153 // 4.7.4 Sdružení podnikatelů ČR ...154 // 4.8 Družstva podnikatelů ...155 // 4.9 Odborové organizace ...155 // 4.10 Rada hospodářské a sociální dohody ČR ...155 // 4.11 Současný stav a výhled vývoje podnikatelských institucí ...156 // 4.1 l.l Integrační snahy v podnikatelských institucích ...158 // 5 Podpůrné instituce v podnikatelské sféře ...163 // 5.1 Význam institucí k podpoře podnikáni ...165 // 5.2 Státem zřízené organizace k podpoře podnikání ...165 // 5.2./ Agentura pro podporu podnikáni a investic ...165 // Obsah k 7 // 5.2.2 Czechlnvest ...166 // 5.2.3 Czech Trade ...168 // 5.2.4 Design Centrum ...170 // 5.2.5 Českomoravská záruční a rozvojová banka ...170 // 5.3 Poradenský informační a vzdělávací systém ...171 // 5.3.1 Regionální poradenská a informační centra ...172 // 5.3.2 Podnikatelská inovační centra ...173 // 5.4 Asociace inovačního podnikání ...173 // 5.5 Informační místa pro podnikatele ...175 // 6 Podpora podnikání v ČR a v EU ...179 // 6.1 Systém podpor malých a středních podniků v ČR ...181 // 6.2 Význam a zaměření podpor podnikání ...181 //
6.3 Legislativní rámec podpory malého a středního podnikání ...181 // 6.4 Zásady poskytování podpor podnikání ...182 // 6.5 Druhy podpor podnikání ...183 // 6.6 Strukturální fondy ...184 // 6.6.1 Cíle strukturální politiky ...184 // 6.6.2 Principy využíváni strukturálních fondů ...186 // 6.6.3 Nástroje strukturální politiky EU ...187 // 6.7 Kohézni fond - Fond soudržnosti ...190 // 6.8 Očekávaný přínos strukturálních fondů ...191 // 6.9 Stav přípravy ČR na využívání strukturálních fondů ...191 // 7 Podnikatel jako manažer ...199 // 7.1 Co dělá manažer ...201 // 7.1.1 Plánování ...201 // 7.1.2 Organizování ...202 // 7.1.3 Personalistika ...203 // 7.1.4 Vedení ...204 // 7.1.5 Kontrolování ...205 // 7.1.6 Manažerské typy ...206 // 7.2 Manažerské techniky ...206 // 7.2.1 MBO (Management by Objectives) - řízeni podle cílů ...206 // 7.2.2 Krizový management ...209 // 7.2.3 Time management ...213 // 7.2.4 Projektový management ...216 // 7.2.5 Procesní management ...220 // 7.3 Rozdíly managementu ve veřejném a soukromém sektoru ...221 // 7.4 Jak pracuje úspěšný manažer ...222 // 7.5 Historický vývoj managementu ...223 // 7.5.1 Vstupní test ...223 // 7.5.2 Zrod a etapy vývoje moderního managementu ...224 // 7.5.3 Klasický management ...226 // 7.5.4 Manažerská revoluce ...232 // 7.5.5 Současné trendy ...238 // 7.5.6 Vývoj managementu v český’ch zemích ...240 // 7.6 Manažerské rozhodování ...242 // 7.6.1 Pojem rozhodování a jeho význam ...243 // 7.6.2 Fáze rozhodováni ...243 // 7.6.3 Organizační a procesní stránka rozhodování ...245 // 7.6.4 Individuální a kolektivní rozhodování ...246 // 7.6.5 Vliv okolí na rozhodování ...248 // 7.6.6 Aktuální přístupy k rozhodování ...251 // 7.6.7 Shrnuti k části Manažerské rozhodováni ...252 // 7.6.8 Test - Manažerské rozhodování ...252 //
7.7 Strategický managernent ...254 // 7.7, / Porovnáni strategického a operačního managementu ...255 // 7.7.2 Vlastnosti strategického managementu ...255 // 7.7.3 Proces strategického plánováni ...256 // 7.7.4 Podnikatelské strategie podie Druckera ...257 // 8 Informace v podnikání ...263 // 8.1 Význam informací pro podnikatele ...265 // 8.2 Informace a rozhodování ...266 // 8.3 Požadavky na informace ...267 // 8.4 Zdroje informací ...268 // 8.4.1 Publikace k problematice podnikáni ...268 // 8.4.2 Internetové zdroje Businesslnfo ...272 // 8.4.3 Instituce k poskytování informací podnikatelům ...274 // 8.4.4 Model informačních toků pro začátek podnikání ...275 // 8.5 Informace o vlastním podniku ...276 // 8.6 Výzkum informovanosti ...277 // 9 Vzdělá vání jako faktor rozvoje podnikání ...283 // 9.1 Role vzdělávání v současné společnosti ...285 // 9.1.1 Vzděláváni jako služba ...285 // 9.1.2 Vzdělávání jako součást rozvoje lidských zdrojů ...286 // 9.1.3 Rozvoj lidských zdrojů a EU ...289 // 9.1.4 Vzděláváni v globalizujícim se světě ...290 // 9.1.5 Evropská dimenze ve vzděláváni ...291 // 9.1.6 Multikulturní výchova ...291 // 9.2 Vzdělávací politika ...292 // 192 // Vzdělávací politika a její principy ...292 // 9.2.2 Vzdělávací politika Evropské unie ...293 // 9.2.3 Vzdělávací politika v České republice ...296 // 9.2.4 Programové prohlášení vlády v oblasti vzdělávání ...297 // 9.2.5 Současný stav národního vzděláváni v evropském kontextu ...298 // 9.2.6 Právni normy ve školství ...299 // 9.2.7 Legislativní rámec evropské spolupráce ...299 // 9.2.8 Mechanismy evropské spolupráce ve vzděláváni ...300 // 9.3 Celoživotní učení - idea a skutečnost ...300 // 9.3.1 Od historie k současnosti celoživotního učeni ...300 // 9.3.2 Vzdělávání ve školském systému ...301 //
9.3.3 Změny ve vzdělávání v souvislosti s reformou veřejné správy ...302 // 9.3.4 Aktuálni otázky regionálního školství ...303 // 9.3.5 Odborné vzdělávání ...305 // 9.4 Proměny vysokoškolského ekonomického a manažerského vzdělávání ...308 // 9.4.1 Vytváření evropského vysokoškolského prostoru po boloňské konferenci ...309 // 9.4.2 Změny ve struktuře a formách vysokoškolského vzdělávání ...309 // 9.4.3 Uplatněni absolventů vysoké školy v praxi ...311 // 9.4.4 Aktivity vysokých škol ve výzkumu podnikání ...312 // 9.4.5 Studium k získáni titulu MBA - Master of Business Administration ...313 // 9.5 Vzdělávání dospělých ...314 // 9.5.1 Pojetí a systém vzdělávání dospělých ...314 // 9.5.2 Další vzdělávání pracovníků ...314 // 9.5.3 Memorandum o celoživotním učeni Evropské komise ...314 // 9.5.4 Principy a teoretické základy vzdělávání dospělých ...316 // 9.5.5 Stanoveni cílů učení ...519 // 9.5.6 Rozlišeni učiva podie důležitosti ...519 // 9.5.7 Metody, formy a prostředky vzdělávání dospělých ...520 // 9.5.8 Distanční vzdělávání a e-learning ...525 // 9.5.9 Kvalita, certifikace a akreditace ve vzdělávání dospělých ...525 // 9.6 Podnikové vzdělávání ...327 // 9.6.1 Význam vzděláváni v rozvoji podniku ...527 // 9.6.2 Specifikace a cíle podnikového vzdělávání ...528 // 9.6.5 Identifikace vzdělávacích potřeb ...529 // 9.6.4 Plánováni programu vzdělávání ...529 // 9.6.5 Tvorba projektu vzděláváni ...550 // 9.6.6 Interní a externí podnikové vzdělávání ...551 // 9.6.7 Metody podnikového vzděláváni ...552 // 9.7 Hodnocení přínosů vzdělávání pro organizaci ...334 // 9.7.1 Objektivní hodnocení ...555 // 9.7.2 Subjektivní hodnoceni ...555 // 9.7.3 Úrovně, kritéria a postupy vyhodnocování ...556 // 9.7.4 Metodika hodnocení přínosu vzděláváni ...557 //
9.7.5 Hodnoceni výnosu, vzešlého zvýšením kvalifikace pracovníka „v" ...559 // 9.7.6 Mechanismus posuzováni užitku ...540 // 9.7.7 Podmínky uplatněni modelu hodnocení užitku vzděláváni ...540 // 9.8 Vzdělávání manažerů ...342 // 9.8.1 Malý podnikatel a vzdělávání ...545 // 9.8.2 Evropská charta pro malé podniky ...544 // 9.9 Vzdělávací aktivity podnikatelských institucí ...345 // 9.9.1 Vzdělávací aktivity hospodářských komor v ČR ...545 // 9.9.2 Vzdělávání v rámci hospodářských komor ve vybraných státech Evropy ...546 // 9.9.5 Zkvalitnění přípravy podnikatelů v ČR z pozice hospodářských komor ...548 // 10 Podnikání a veřejná správa ...351 // 10.1 Dělba práce mezi územní a zájmovou samosprávou v oblasti podnikání v ČR ...353 // 10.1.1 Podnikatelské instituce v systému veřejné správy ...555 // 10.1.2 Přístupy k podpoře podnikáni ze strany státu ...555 // 10.1.5 Rozdílnost názorů na sdružování podnikatelů ...556 // 10.1.4 Proč samosprávné instituce ...556 // 10.1.5 Formy působnosti samosprávných organizací ...557 // 10.1.6 Aktuální úroveň vztahů územní a zájmové samosprávy ...558 // 10.1.7 Samosprávné podnikatelské instituce v občanské společnosti ...559 // ! 0.1.8 Zájmová samospráva jako kompenzace selhání trhu a státu ...559 // 10.1.9 Vnitřní rizika samosprávných podnikatelských organizací ...560 // 10.1.10 Historické opodstatnění podnikatelských instituci ...560 // 10.1.11 Samosprávné podnikatelské instituce v kontextu reformy veřejné správy.561 // 10.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru ...361 // 10.2.1 Zahraniční zkušenosti ...562 // 10.2.2 Charakteristika a přínos projektu ...562 // 10.2.5 Stav přípravy projektu v ČR ...565 // 10. 2.4 Postup přípravy a realizace projektu PPP ...565 // 10.2.5 Předpoklady použití PPP ...564 //
10.2.6 Příklady typických PPP projektů ...565 // 10.3 Spolupráce veřejné správy s podniky ...365 // 10.5.1 Význam malých a středních podniků ...566 // 10.5.2 Územní správa v ČR a její institucionální zabezpečení ...566 // 10.5.5 Hlavní dokumenty veřejné správy k rozvoji podnikáni ...567 // 10.5.4 Spolupráce centrálních orgánů s podnikatelskými institucemi ...568 // ** // 10 k Jak podnikat po vstupu Jo EV___ // 10.4 Regionální spolupráce s podniky ...369 // 10.4.1 Regionální politika ...370 // 10.4.2 Regionálni programy podpory malého a středního podnikáni ...370 // 10.4.3 Regionálni politika v EU ...370 // 10.4.4 Možnosti kraje v rozvoji podnikání ...372 // 10.5 Místní správa a podnikání ...376 // 10.5.1 Význam podnikatelů pro místní správu ...377 // 10.5.2 Institucionální podmínky pro rozvoj podnikáni na lokální úrovni ...378 // 10.5.3 Hospodářský rozvoj obce ...379 // 10.5.4 Pravomoci obci ve vztahu k malým a středním podnikům ...380 // 10.5.5 Nástroje komunálni podpory podnikání ...382 // 10.5.6 Formy nepřímé podpoty MSP na místní úrovni ...384 // 11 Podnikání v rámci EU ...391 // 11.1 Český podnikatel a Evropská unie ...393 // 11.1.1 Připravenost firem na jednotný trh EU ...393 // 11.1.2 Aktivita státu a jeho instituci při podpoře začleněnífirem na jednotný trh EU ...393 // 11.1.3 Zajištěni agendy jednotného trhu EU v podnicích ...394 // 11.1.4 Čeho se podniky’ obávají ...394 // 11.2 Konkurenceschopnost ...396 // 11.3 Evropský podnik ...397 // 11.4 Evropské podnikatelské instituce ...398 // 11.4.1 Rakouská hospodářská komora ...398 // 11.4.2 Německá prímy slová a obchodní komora ...408 // 11.4.3 Nizozemská obchodní a průmyslová komora ...409 // 11.4.4 Švédská obchodní komora ...410 // 11.4.5 Obchodní komoty Spojeného království ...412 //
11.4.6 Srovnání ukazatelů evropských hospodářských komor ...412 // 11.4.7 Asociace evropských hospodářských a průmyslových komor ...412 // 11.5 Obchodní komory cizích států v ČR ...413 // 11.5.1 Nizozemská obchodní komora v Praze ...413 // 11.5.2 Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR ...414 // 11.6 Česká obchodní reprezentace při EU ...414 // 11.7 Podpora podnikání v EU ...415 // 12 Výzkumy podnikání ...419 // 12.1 Očekávaný přínos výzkumu ...421 // 12.2 Realizované výzkumné projekty v ČR ...421 // 12.2.1 Transparentnost podnikatelského prostředí ...421 // 12.2.2 Funkce hospodářských komor ...421 // 12.2.3 Průzkum kvality podnikatelského prostředí ...422 // 12.3 Výzkumy EU ...424 // 12.3.1 Připravenost podniků pro vstup do EU ...424 // 12.3.2 Evropský’hospodářský’průzkum ...425 // 12.3.3 6. Rámcový program EU ...426 // 12.4 Průzkumy v regionech ...426 // 12.5 Shrnutí poznatků z předchozích výzkumů ...426 // 12.6 Koncepce výzkumu týmu Masarykovy univerzity ...427 // 12.6.1 Názory na organizovanost podnikatelů a jejich potřeby ...427 // 12.6.1 Výzkumné hypotézy k výzkumnému projektu ...428 // 12.6.2 Výsledky výzkumu hlavních skupin respondentů ...428 // 12.6.3 Souhrnné výsledky ke struktuře, členství a registraci v podnikatelských organizacích ...434 // 12.6.5 Výsledky výzkumných pohovorů k problémům podnikání ...436 // 12.7 Efektivnost podpor podnikáni ...437 // 12.8 Výzkum začínajících podnikatelů ...438 // 12.8.1 Analýza problémů začínajících podnikatelů v jihomoravském regionu ...438 // 12.9 Specifika podniků podle právní formy podnikání ...439 // 12.9.1 Problémy živnostenského podnikání jyzických osob ...439 // 12.9.2 Problémy podnikání společnosti s ručením omezeným ...439 // 13 Právní aspekty podnikáni ...445 //
13.1 Právní rámec podnikání v ČR ...447 // 13.2 Živnostenské podnikání ...448 // 13.2.1 Rozsah živnostenského oprávnění ...448 // 13.2.2 Druhy živnosti podle předmětu podnikáni ...448 // 13.3 Obchodní zákoník ...449 // 13.3.1 Obchodní rejstřík ...449 // 13.3.2 Formy podnikání ...449 // 13.4 Pracovněprávní vztahy ...455 // 13.4.1 Pracovní právo ...455 // 13.4.2 Sociální a zdravotní pojištěni ...460 // 13.5 Průřezové zákony ...461 // 13.5.1 Daňová soustava, daňová evidence a správa daní a poplatků ...461 // 13.5.2 Účetnictví ...462 // 13.5.3 Audit ...462 // 13.6 Jak pracovat se zákony ...462 // 13.7 Jak si počínat při vzniklém sporu ...463 // 13.8 Využijte rozhodčí řízení ...464 // 13.9 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, veřejné zakázky ..466 // 13.10 Právní normy a podnikání v EU ...466 // 13.10.1 Právo usazování za účelem podnikání ...467 // 13.10.2 Svoboda volného pohybu služeb ...467 // 13.10.3 Volný pohyb zboží v Evropské unii ...467 // 13.10.4 EU a ochrana spotřebitele ...468 // 14 Podněty ke zkvalitnění podnikání ...473 // 14.1 Závěry výzkumů ? hlavním problémům podnikání v ČR ...475 // 14.2 Návrhy vlády ČR ...476 // 14.3 Doporučení EU ...480 // 14.4 Náměty pro kraje a obce ...480 // 14.5 Podněty z výzkumu a konferencí Masarykovy univerzity ...481 // 14.6 Stanovisko Hospodářské komory ČR ...483 // 14.7 III. národní konference o rozvoji malého a středního podnikání ...484 // 14.7.1 Právní úprava podnikání ...484 // 14.7.2 Přistup k financím ...485 // 14.7.3 Podpora konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích ...486 // 14.7.4 Daně ...486 // 14.7.5 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního podnikáni ...487 // 14.7.6 Trh práce ...487 // 15 How to do business after joining the EU ...491 //
15.1 Business Activities - the Source of Social and Economic Development ...492 // 15.2 Success of business activities ...494 // 15.3 Business Environment ...495 // 15.4 Organisations of entrepreneurs ...496 // 15.5 Supporting organizations for entrepreneurs ...497 // 15.6 Entrepreneurship promotion and subsidies ...498 // 15.7 Entrepreneur as a manager ...500 // Jak podnikalt po vstupu do EU // 15.8 Entrepreneurs and information ...502 // 15.9 Education of entrepreneurs ...503 // 15.10 Public administration and entrepreneurship ...503 // 15.11 Czech entrepreneurs in Europe ...505 // 15.12 Entrepreneurship research ...506 // 15.13 Legal aspects of entrepreneurship ...508 // 15.14 Initiatives and suggestions for business ...509 // Slovník základních pojmu ...511 // Seznam zkratek ...516 // Literatura ...517 // Rejstřík ...522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC