Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2000
261 s. : il.

ISBN 80-7021-334-5 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, rejstříky, údaje o autorech
Bibliografie: s. 255-258
Bible - rozbory a komentáře
000043742
STARÝ // ZÁKON // 7 // OBSAH // Názvy a zkratky biblických knih... 14 // I.DÍL ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA // Ursula Struppe // Předmluva... 17 // 1. KAPITOLA PŘÍSTUP A RÁMCOVÝ PŘEHLED // 1 Přístup k Starému zákonu: Proč se zabýváme Starým zákonem? // Jeho hodnota pro nás... 19 // 1.1 Starý zákon-Bible Ježíšova a Bible rané církve... 19 // 1.2 Obtíž se Starým zákonem?... 19 // 1.3 Nedostatečnost teologických „pokusů o záchranu"... 20 // 1.4 Nač je Starý zákon dobrý? ... 21 // 1.5 Písmo jako pramen obnovy -Starý zákon jako korektiv... 22 // 2 První přehled ... 24 // 2.1 Rozsah a struktura starozákonního kánonu... 24 // 2.2 V jakém časovém či dějinném rámci se pohybujeme? Přehled dějin Izraele... 27 // 2.3 Jak Starý zákon vznikl? Jak se stal knihou?... 28 // 2.4 Příklad Pentateuchu... 28 // II. KAPITOLA IZRAEL JAKO KMENOVÁ POSPOLITOST // V ANTICKÉM ORIENTÁLNÍM SVĚTĚ // 1 Starý Orient - okolní svět Starého zákona... 32 // 1.1 Palestinská geografie ... 32 // 1.2 Náboženství a společnost ve starověkém Orientě... 33 // STARÝ OBSAH // ZÁKON // 8 // 2 O nesnázi a významu dějinného původu víry v Jahva... 34 // 3 „Bůh, který jde s námi“ - způsob života a náboženství // malých rodinných skupin („Patriarchové“)... 35 // 4 „Bůh, který osvobozuje“... 37 // 4.1 Déjinné pozadí exodu ... 37 // 4.2 Původ a význam jména Jahve (Ex 3,14) ... 40 // 4.3 Putování po poušti a Boži
zjeveni na Sinaji... 41 // 5 „Bůh, který osvobozuje k solidaritě“ - Vznik Izraele jako nestátního kmenového společenství ... 42 // 5.1 Dalekosáhlá společenská změna na počátku doby železné... 42 // 5.2 Dva biblické texty - čtené na pozadí společenské situace raného období Izraele ... 44 // III.KAPITOLA IZRAEL JAKO STÁT (KOLEM 1000-586 PŘ. KR.) // 1 Počátky království a nejstarší starozákonní vypravěčská díla... 47 // 1.1 Historie Davidova vzestupu a následnictví trůnu (1S 16,14 - lKr 2)... 47 // 1.2 Šalomounova vláda... 49 // 1.3 Jednotící tradice - začátky Pentateuchu... 50 // 2 Teologický výklad království - prokrálovské a protikrálovské texty... 52 // 2.1 Olilásý šfáiůOťienlálních představ: Ž2=král jako „syn Boží"... 52 // 2.2 Protest proti království na příkladu Sd 9, tzv. Jótamovy bajky“... 53 // 3 Počátky izraelského práva ... 54 // 4 Konec personální unie Izraele a Judy - vývoj v severoizraelském království... 55 // 4.1 Konec personální unie Izraele a Judy (lKr 12,1-19) ... 55 // 4.2 Severní království Izrael (926-722)... 56 // 4.3 Vzestup asyrské moci ... 56 // 4.4 Pokračující narůstání Pentateuchu -Jehovista (JE) ... 57 // 5 Politický a náboženský vývoj jižního království Juda... 58 // 5.1 Juda jako vazal Asýrie... 58 // 5.2 Reformní král Jóšijáš a jeho reforma... 58 // 5.3 Deuteronomium... 59 // 5.4 Život z osvobození - Dekalog... 50 // 5.5 Starozákonní
Tóra-zákon ze Sinaje? ... 52 // STARÝ OBSAH // ZÁKON // 9 // 6 Proroctví ve starém Orientě a v Izraeli... 63 // 6.1 Kdo nebo co jsou proroci?... 63 // 6.2 Izrael není sám, kdo má proroky - podobné fenomény ve starém Orientě ... 64 // 6.3 Předliterární proroci ve Starém zákoně... 64 // 6.4 Proroci Písma... 65 // 6.5 Obsah prorocké kritiky-přehled... 66 // 6.6 Bůh proroků - Bůh rozhněvaný a mstivý?... 66 // 6.7 Bůh proroků - Bůh, který „lituje"? ... 67 // 6.8 Ke vzniku prorockých knih ... 68 // 6.9 Profétie - i dnes významná... 68 // 7 Proroci severního království izraelského... 69 // 7.1 Prorok Ámos... 69 // 7.2 Prorok Ozeáš... 70 // 8 Proroci jižního království judského... 72 // 8.1 Izajáš... 72 // 8.2 Jeremjáš a konec jižního království... 73 // IV. KAPITOLA ROZHODUJÍCÍ ZVRAT - IZRAEL // V DOBĚ BABYLÓNSKÉHO EXILU (586-538 PŘ. KR.) // 1 Juda ve vyhnanství (586-538) - krize víry... 77 // 2 Literatura pomáhající překonat katastrofu... 78 // 2.1 Deuteronomistické dějinné dílo ... 78 // 2.2 Kněžský kodex... 79 // 2.3 Ezechiel ... 81 // 2.4 Deuteroizajáš (Iz 40-55)... 82 // V. KAPITOLA IZRAEL JAKO POLITICKY NESAMOSTATNÁ SPOLEČNOST // V DOBĚ PERŠANŮ A HELÉNISMU // 1 Politický a náboženský vývoj v dobé Peršanů (538-330 př. Kr.) ... 84 // 1.1 Juda jako perská provincie... 84 // 1.2 Život pod vládou svátého Boha - kněžské zákony... 85 // 1.3 Tóra jako Peršany autorizovaný říšský
zákon... 86 // 1.4 Kronikářské dějinné dílo (1 a 2 Pa)... 87 // STARÝ OBSAH ] 0 // ZÁKON // 2 Politický a náboženský vývoj v době helénismu (od 330 př. Kr.)... 88 // 2.1 Sociální rozštěpení společnosti a náboženské napětí... 88 // 2.2 Makabejské války (167-140 př. Kr.) ... 88 // 3 Hnutí odporu a víra: pozdní prorocká a apokalyptická literatura... 89 // 3.1 Naděje na zásadní soud a na vzkříšení: Iz 24-27 ... 89 // 3.2 Apokalyptická literatura v knize Daniel... 90 // 4 Mudroslovná literatura... 91 // 4.1 Lidské vědění založené na zkušenostech a životní zdar... 91 // 4.2 KnihaJób... 93 // 4.3 Kniha Kazatel... 94 // 5 Kniha žalmů ... 94 // 5.1 Modlitby vycházející z celku životních zkušenosti... 95 // 5.2 Žalmový soubor... 95 // 5.3 Nepřátelé a popírači Boha... 96 // 5.4 „Plačte s plačícími, radujte se s radujícími" ... 96 // VI. KAPITOLA BŮH ABRAHAMŮV, IZÁKŮV A JÁKOBŮV // JE OTCEM JEŽÍŠE KRISTA // 1 Mesiášská očekávání...101 // 1.1 Starý zákon jako kniha zaslíbení a Nový zákon jako kniha naplnění?...101 // 1.2 Exil jako zrod mesiášského očekávání...101 // 1.3 Mnohotvárný sen o mesiášské době...102 // 1.4 V Ježíši se naplňuje naděje na království Boží...103 // 2 Starý zákon - společné dědictví Židů a křesťanů ...103 // Pracovní podněty k bližšímu seznámení s texty...105 // Chronologický přehled...123 // Přehled literatury...124 // Původ
vyobrazení ... 128 // NOVÝ OBSAH // ZÁKON // II. DÍL ÚVOD DO NOVÉHO ZÁKONA // Walter Kirchschläger // Předmluva...131 // I. KAPITOLA POVAHA NOVÉHO ZÁKONA // 1 Nový zákon jako sbírka spisů...133 // Nový zákon - jedna „kniha“? - Nový zákon jako poselství - Autoři novozákonních spisů -Adresáti novozákonních spisů - Resumé: Vztah novozákonních spisů k situaci // 2 Úvod do Nového zákona - přístup k Písmu svátému...139 // Podstata novozákonních spisů - Problém Ježíšova působení a Ježíšovy osoby - Ježíš, který jest Kristus - // Od Ježíše ke spisům Nového zákona - Vznik novozákonních spisů - Cesty a možnosti výkladu Písma -Nástroje biblické práce // 3 Vydání a překlady Bible ...140 // „Kritická" vydání textu - Staré překlady Bible - Moderní překlady - Členění textu // II. KAPITOLA NOVÝ ZÁKON JAKO „SVATÁ PÍSMA“ CÍRKVE // 1 Tvorba kánonu...144 // Starozákonní vývoj - Vývoj novozákonního kánonu // 2 „Inspirované Písmo“ ...146 // Novozákonní stav věci - Jak chápeme inspiraci dnes // III.KAPITOLA PŮSOBENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETU // 1 Otázka historičnosti Ježíše z Nazaretu...149 // Prameny týkající se Ježíše z Nazaretu - Evangelijní literatura a historická zpráva - Ježíš na pozadí své doby // 2 Ježíšovo působení jako zvěstování Božího království...164 // Původ pojmu „basileia“ - Boží království - Další vývoj pojmu Boží království
// NOVÝ OBSAH // ZÁKON // 12 // 3 Ježíšovo kázání a formy jeho tradování ...168 // K (historickému) zařazení Ježíšových slov - Způsoby tradování Ježíšových slov - // EXKURZ: Kázání nahoře jako komponovaný projev (Mt 5-7) - Podobenství v Ježíšové zvěstování // 4 Ježíšovy skutky (kázání činem) ...178 // Novozákonní vyprávění o zázracích - Ježíšovo chování // 5 Předvelikonoční obraz Ježíše...184 // Ježíš z perspektivy svého lidství - Ježíšovo působení - Ježíšova osobnost -Reflexe: Hodnota a hranice předvelikonočního přístupu k Ježíšové osobě // IV. KAPITOLA JEŽÍŠ JAKO MESIÁŠ, KRISTUS // 1 Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání ve zvěsti evangelií ...187 // Vymezení a rozsah pašijních a velikonočních příběhů - EXKU RZ: „Předmarkovské“ pašijní vyprávění? - // Poznámky k Ježíšovu procesu - Zvěstování Ježíšovy smrti - Zjevení Ježíšova zmrtvýchvstání // 2 Výklady velikonoční události v rané církvi ...195 // Kristovská událos-velikonoční událost - Velikonoce-událost „pro nás" - Velikonoční událost: vyvrcholení zjevení // v Ježíši Kristu - Velikonoční událost-zjevení Božího Syna v moci - Ježíš jako Syn Davidův -Velikonoční událost-předpoklad daru Ducha - Velikonoční událost-výklad světa-Velikonoční událost-klíč k Ježíšově osobě // 3 Shrnutí: Ježíš, Kristus a Pán, jako základní obsah křesťanské
víry ...201 // Velikonoční víra a naděje na spasení - Přiznání k Ježíši pramenící z Ducha - Osudové spojení s Kristem - // „Pro nás“: Spojovací článek mezi Ježíšem Kristem a věřícím // V. KAPITOLA ZVĚST O JEŽÍŠI KRISTU // 1 Počátky utváření tradice ...203 // Předvelikonoční situace - Ústřední událost velikonoc - Povelikonoční vývoj // 2 Od ústní tradice ke vzniku Písma...204 // Namísto osobní komunikace - Písemné zvěstování - EXKURZ: Vznik evangelií // VI. KAPITOLA VZNIK NOVOZÁKONNÍCH SPISŮ // 1 Evangelia...209 // Jediné evangelium ve čtyřech spisech - Vznik evangelií - Jednotlivé evangelijní spisy - EX KU RZ: Synoptická otázka -EXKURZ: Janovo evangelium a synoptikové // 2 Skutky apoštolů ...218 // NOVÝ OBSAH // ZÁKON // 13 // 3 Pavel a jeho listy...218 // Pavlův život a jeho působení - Pavlova spisovatelská činnost - Dopis jako literární druh -EXKURZ: Otázka pseudepigrafie - Pavlovské listy (v přehledu) - Hlavní rysy pavlovského myšlení // 4 Popavlovská literatura...234 // Vymezení popavlovské literatury - Jednotlivé spisy v přehledu // 5 Listy obecné, katolické ...237 // 6 Zjevení Janovo...238 // VII. KAPITOLA NOVĚJŠÍ METODY VÝKLADU PÍSMA // 1 Přípravné práce s textem ...241 // tfymezení textové jednotky - Textová kritika // 2 Synchronní metodické postupy...244 // Literárné-kritické kroky - Určení formy a druhu // 3 Diachrónni metodické postupy...249 // Formálně
a druhově-kritieké zařazení - Redakčně-dějinné osvětlení // 4 K výkladu textové jednotky ...251 // Teologická interpretace - Duchovní čtení Písma // VIII. KAPITOLA ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY O PŘÍSTUPU 253 // K NOVÉMU ZÁKONU // Základní a specializovaná literatura ...255 // Rejstříky ...259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC