Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozšířené vyd.
Praha : Grada, 2003
176 s.

objednat
ISBN 80-247-0575-3 (brož.)
Psychologie pro každého
Další názvový údaj z obálky: co je deprese, jak pomoci sám sobě v depresi, jak pomoci svým blízkým v depresi
Obsahuje předmluvu, úvod, dodatek
Bibliografie: s. 173-176
Deprese (psychika) - psychoterapie - příručky
000043910
OBSAH // PŘEDMLUVA ... // Co je účelem této knížky?... // ÚVOD... // Co je deprese?... // ČÁST I. JAK POMOCI SÁM SOBĚ V DEPRESI // I. JAK Ml JE... // A. Jak se cítím... // B. Na co myslím... // C. Co dělám (jak se chovám)... // D. Tělesné příznaky deprese... // Nejpodstatnější znaky deprese... // Pohled komise odborníků na příznaky deprese . . . . Co se rozumí slovem deprese... // II. DIAGNOSTICKÁ SEBEOBSLUHA // CES-D... // Tvrzení určená ženám: . . . . // Tvrzení určená mužům: . . . . // Vyhodnocení... // Co s tímto výsledkem vyšetření? // III. JAK DOCHÁZÍ ? DEPRESI?... // Příčiny deprese, které spočívají v narušeném životním stylu // (v tom, jak nezdravě žijeme)... // Tělesné (biologické) příčiny, například předcházející // onemocnění, nemoc... // Vyšší citová zranitelnost . . . ... // Zážitek selhání a „hříchu“... // Obtížné životní zkoušky... // Osamění... // Existenční prázdnota... // Biologické faktory... // Špatné mezilidské vztahy... // Širší sociálně-kulturní faktory... // 11 // 11 // 13 // 13 // 15 // 16 // 16 // 17 // 18 // 19 // 20 21 22 // 24 // 24 // 25 // 25 // 26 26 // 28 // 29 // 29 // 29 // 30 // 30 // 31 31 31 // 31 // 32 // I 5 I // Existence „nemoudrých“ představ, myšlenek, přesvědčení a očekávání...32 // IV. DAJÍ SE DEPRESIVNÍ STAVY NAVODIT UMĚLE? ... 33 // Jak se přišlo na to, jak vzniká deprese...33 // V. JAK SE DOSTAT Z JEDNOU
NAVOZENÉ DEPRESE?. . 38 // Je možno depresi předejít?...38 // VI. KDO SE DO DEPRESE TAK SNADNO NEDOSTANE? . 40 // VII. NAŠE DEPRESIVNÍ NÁLADY A NAŠE MYŠLENÍ ... 43 // Základní poznatky...43 // Způsoby vidění a interpretace sebe, budoucnosti a světa // zavádějící lidi do deprese...44 // Nesprávně a z hlediska zrodu deprese nebezpečné // způsoby myšlení...46 // Černobílé myšlení...46 // Příliš rychlé zobecňování...47 // Vymýšlení si...47 // Čtení myšlenek...48 // Prorokování...49 // Nepřiměřené sebeobviňování...49 // Katastrofický způsob myšlení...50 // Přehlížení kladů...50 // Perfekcionismus . . •...51 // „Musismy anesmismy“...51 // Závěr...51 // Vlil. ŠESTNÁCT ZPŮSOBŮ MYŠLENÍ A POSTOJŮ, KTERÉ // ČLOVĚKA SNADNO DOVEDOU DO DEPRESE ... 53 // Desatero přikázání ke zničení sebe sama...54 // IX. OTÁZKY, KTERÉ BY Sl MĚL KLÁST TEN, KDO SE // PROPADÁ DO DEPRESE...56 // X. JAK ZVLÁDAT TĚŽKOSTI, S NIMIŽ SE V DEPRESI // SETKÁVÁME...58 // Nečinnost...58 // Dvě falešné představy...59 // Co tedy dělat proti depresivní nečinnosti?...60 // Jakou hodnotu má čin v situaci deprese?...61 // Očsetedy v depresi pokusit?...61 // Je povzbuzující vidět, co jsem udělal(a)...62 // 161 // Je povzbuzující ocenit, co jsem udělal(a)... // Jakou radost mi udělalo to, co jsem dokázal(a)... // Sebekritika... // Co se rozumí sebekritikou?... // Údaje, s nimiž pracujeme při sebehodnocení...
// Tušení ... // Testování hypotéz... // Kritika... // Nebezpečný postoj ke kritice a sebekritice... // Nebezpečné ostří osobní kritiky... // Jak bezpečně zvládat kritiku a sebekritiku... // Sebeobviňování... // Katastrofické myšlení... // Vina... // Proč dochází ? nadměrnému sebeobviňování?... // Co dělat v situacích, kdy někdo v depresi trpí přebujelým // pocitem viny?... // Jak jednat s člověkem, který se trápí tím, že „zhřešil“. . . // Upadající sebevědomí... // Jak se zjišťuje míra sebehodnocení a sebecenění?... // Jak zvýšit úroveň vlastního sebehodnocení a sebevědomí? // Nerozhodnost... // Jak zvládat nerozhodnost... // Beznadějnost... // Sebevražedné myšlenky při depresi... // Na závěr... // ČÁST II. JAK POMOCI LIDEM V DEPRESI. // I. JAK PŘISTUPOVAT ? ČLOVĚKU, KTERÝ JE V DEPRESI... // Jak být člověku v depresi pomocí... // Vstřícnost... // Otevřenost... // Aktivita... // Ochota... // Opravdovost... // Úcta... // Odstup... // Znalosti ... // 63 // 63 // 64 64 // 64 // 65 // 65 // 66 67 // 67 // 68 70 // 70 // 71 // 72 // 73 // 74 // 75 // 76 // 78 // 79 // 80 81 83 85 // 87 // 88 // 88 // 89 // 89 // 89 // 89 // 89 // 90 90 90 // I 7 I // Dvě strany lásky... 90 // Laskavost... 91 // Přísnost... 91 // Chyby, které děláme a kterým bychom se měli vyhnout... 92 // Odlišnosti, které jsou dány různým zdravotním stavem... 92 // Zlehčování... 92 // Problematické odpočinutí...
92 // Samostatné rozhodování... 92 // Přímé a nepřímé vedení... 93 // Slova nenahrazují činy... 93 // II. JAK REAGOVAT NA NÁLADY A EMOCIONÁLNÍ STAV LIDÍ V DEPRESI...94 // Pozorování a porovnávání... 95 // Naslouchání... 95 // Vcítění - empatie... 96 // Sdílení zkušeností... 96 // Meditace... 97 // Využití slovníku emocí... 98 // Dvoupólový pohled na naše emoce... 99 // Odečítání emocí z obličeje druhého člověka...101 // Hraní rolí...101 // Dotazníky deprese...102 // Otázky, které bychom měli klást lidem v depresi...103 // Otázky určené lidem, u nichž máme podezření na dvoupólovou // depresi...104 // Nebezpečí sebevraždy u lidí s příznaky deprese...105 // Jak časté jsou sebevraždy?...105 // Jak zacházet s poznáním emocionálního stavu...108 // Ozdravující vliv sdělení emocí...108 // Sdělení emocí jako pomoc pomocníkovi...108 // Reaktivní deprese...108 // Ztráta...109 // Varování...110 // lil. JAK REAGOVAT NA RŮZNÉ ZPŮSOBY MYŠLENÍ // A POSTOJE LIDÍ V DEPRESI...111 // Vztah našich emocí, citů a nálad ? tomu, co a jak si myslíme ... 111 // Cesty našeho poznávání světa a myšlení...111 // Příjem informací-vnímání...111 // I 8 I // Atribuce-přisuzování příčin...112 // Přesvědčení - čemu věříme - víra...112 // Očekávání...112 // Hodnoty...113 // Kognitivní teorie deprese...114 // Kognitivní psychoterapie...115 // Které způsoby myšlení je třeba při psychoterapii
deprese změnit? 115 // Nebezpečné druhy přesvědčení...117 // Když se stane něco zlého...117 // Když se stane něco dobrého...118 // Jak pomáhat lidem v depresi změnit jejich přesvědčení, které je do // deprese uvádí...119 // Metoda ABC...119 // Metoda STOP-okamžité zástavy depresivního myšlení...120 // Změna žebříčku hodnot...122 // IV. JAK REAGOVAT NA RŮZNÉ ZPŮSOBY CHOVÁNÍ // A JEDNÁNÍ LIDÍ V DEPRESI...124 // Vztah mezi tím, co si myslíme, a jak se chováme v depresi...124 // Co dělá a co by mohl dělat ten, kdo je v depresi?...125 // Co dělá člověk v depresi...126 // Záznam denní činnosti...126 // Postupné zvyšování aktivity...128 // Experimentování...128 // Výcvik asertivity...129 // Výcvik v relaxaci...129 // Zpěv a hudba...130 // Čtení humorných knih...131 // Tělesné cvičení...131 // Dobrý životní styl...“ . . . 131 // Jak postupovat...132 // Závěr...133 // V. CO JE - PODLE SOUDOBÝCH POZNATKŮ - // DEPRESE?...134 // Co se děje v mozku člověka v depresi?...134 // Hormonální činnost v depresi...134 // Neurotransmitery...135 // Obraz deprese v EEG...135 // Co se dělo v psychice člověka v depresi...136 // I 9 I // Co se odehrává v duši člověka v depresi...136 // Dědičnost...137 // VI. JAK ČASTÝ JE VÝSKYT DEPRESE?...139 // Statistická dynamika - jak se mění výskyt deprese v čase...140 // Deprese u mužů a deprese u žen...140 // Sociální a kulturní rozdíly ve výskytu deprese...140
// VIL JAK SE DNES LÉČÍ DEPRESE?...141 // Psychoterapie deprese...141 // Psychoanalýza...142 // Kognitivní psychoterapie...143 // Podpůrná psychoterapie...145 // Skupinová psychoterapie...145 // Duchovní péče o lidi v depresi...146 // Jak postupuje v bojis depresí křesťanská víra?...146 // Farmakoterapie deprese...149 // Tricyklickáantidepresiva...149 // ??? - inhibitory monoaminové oxidázy...150 // Lithium...150 // Antidepresivní léky jiné chemické povahy...150 // Účinnost antidepresivní terapie...151 // Na závěr kapitoly o léčbě deprese...151 // Vlil. ODPOUŠTĚNÍ JAKO NADĚJNÁ CESTA Z DEPRESE 152 // Jak tedy postupovat, chceme-li někomu něco odpustit a tím i sobě ulevit?...156 // IX. NADĚJE JAKO PODSTATNĚ DŮLEŽITÝ FAKTOR // ZVLÁDÁNÍ DEPRESE...158 // Cíle...160 // Cesta...161 // Posilování snahy a vůle...162 // Překážky v cestě...163 // ZÁVĚR KNIHY...165 // DODATEK...167 // Beckův inventář deprese...167 // Instrukce ? vyplnění dotazníku...167 // Vyhodnocení...170 // LITERATURA...173 // I 10 i

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC