Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

diplomové a závěrečné práce (@@20121112-15:31:11@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:192x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Leda, 1999
255 s. ; 21 cm

ISBN 80-85927-69-1 (brož.)
Bibliografie na s. 251-255
Texty odborné - stylistika - příručky
000044054
OBSAH // PŘEDMLUVA // 1 ¦ OD JAZYKA VĚDY KE KOMUNIKACI // VE VEDE... // i1.1 Variabilita a normy vědeckého vyjadřování... // /1.2 Psanost a mluvenost ve vědě... // H.3 Vliv cizích jazyků a norem ... // 1.4 Zájem o rétoriku vědeckého vyjadřování... // 1.5 Společenství jazykové a společenství diskursní... // 1.5.1 Diskursní společenství a jeho funkce... // # 1.5.2 Experti a zasvěcování nových členů společenství // 17 // 17 // 18 // 19 // 20 21 21 23 // 2 ¦ MEZIKUĽTURNÍ KOMUNIKACE . . . // 2.1 Jazykové a kulturní rozdíly ve vědeckém vyjadřování //  2.2 Kulturně odlišné intelektuální styly... // 2.3 Český vědecký diskurs v mezikulturním kontextu ... j* 2.4 Charakteristické rysy českého intelektuálního stylu . // 2.4.1 Modalizovanost ... // a 2.4.2 Autorská skromnost ... // 2.4.3 Kompoziční volnost... // . . 25 // ___25 // ___26 // ___28 // ___28 // ___28 // ... 29 ... 30 // 3 ¦ ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ // VE VĚDECKÉM VYJADŘOVÁNI. . // _ 3.1 Vědecké vyjadřování v české stylistice... // 3.2 Vědecké vyjadřování v pohledu anglosaském ... // “3.3 Psaní vědeckých textů jako pedagogická disciplína // 3.3.1 Psaní kognitivní a psaní komunikativní ... // 3.3.2 Je výuka psaní na školách dostačující? - // 4 ¦ ŽÁNROVÁ DIFERENCIACE VĚDECKÉHO // DISKURSU...37 // 4.1 Typy vědeckých textů a rozrůzněnost disciplín.37 // 31 // 31 // 32 // 33 // 33 // 34 // 7 // \4.2 Obory přírodovědné
a obory humanitní... // 4.3 Texty vědecké, naučné, popularizační a učební... // 4.4 Obecné požadavky kladené na vědeckou komunikaci // 4.5 Různé jazykové kódy a registry vědeckého // vyjadřování... // ---38 // ---38 // ---39 // ---40 // 5 ¦ AUTOR, ČTENÁŘ A DALŠÍ SUBJEKTY // V TEXTU... // 5.1 Sociální a interakční charakter vědeckého textu...43 // 5.2 Autor... // 5.2.1 Autorský plurál a plurál inkluzivní...45 // 5.2.2 Neosobní vyjadřování ...46 // 5.2.3 Autor v 1. osobě singuláru ...47 // 5.3 Čtenář... // 5.3.1 Čtenář zasvěcený a laik...49 // 5.3.2 Popularizační zaměření textu...50 // 5.4 Interakční povaha vědeckého textu...52 // 5.4.1 Strategie zdvořilosti...53 // 5.4.2 Ohled na tvář vědecké obce ...56 // 5.5 Další subjekty v textu...57 // 5.6 Strategie kritické a polemické ...58 // 5.7 Obraznost ve vědeckém textu a jiné strategie uvolnění ... 60 // 6 ¦ KANONICKÉ ČÁSTI VĚDECKÉHO TEXTU... // 6.1 Titulek a jeho typy... // 6.1.1 Titulky naznačující/specifikující téma... // 6.1.2 Titulky formulované jako otázky ... // 6.1.3 Titulky obsahující rematickou informaci ... // 6.1.4 Titulky specifické - obsahující citace a výroky .. // 6.1.5 Strategie titulků: zobecnění, zpřesnění, obraznost // 63 // 63 // 64 // 69 // 70 // 71 // a názornost... 72 // 6.2 Abstrakt ... // 6.2.1 Smysl a funkce abstraktů...72 // 6.2.2 Obsahová struktura abstraktu a jeho typy ...73 // 6.2.3 Některé charakteristické
jazykové a slohové jevy ... 80 // 6.3 Kompozice vědeckého článku ...83 // 6.3.1 Proces psaní a jeho produkt...83 // 8 // 6.3.2 Kompoziční struktura vědeckého článku. 84 // 6.3.3 Model IMRAD (Introduction - Methods - Results // - Discussion) ... 88 // 6.3.4 Analýza kompozice českých odborných článků ... 92 // 6.4 Shrnutí ...100 // 7 ¦ CO DRŽÍ TEXT POHROMADĚ A DÁVÁ MU SMYSL...?? // KOHERENCE TEXTU A JEJÍ PROSTŘEDKY // 7.1 Podstata a druhy koherenčních vztahů ...105 // 7.2 Čím začít a jak pokračovat...109 // Vztahy tematické // 7.2.1 Rozvíjení tematické linie ...109 // 7.2.2 Tematické posloupnosti a jejich typy ...111 // 7.2.3 Konkretizace typů tematických posloupností v textu 118 // 7.3 Vzájemné souvislosti mezi událostmi nebo ději ...121 // Vztahy obsahově-logické // 7.3.1 Podstata a druhy obsahově-logických vztahů ...121 // 7.3.2 Vztahy povahy příčinné: příčina/důvod, podmínka, // přípustka, účel ...123 // 7.3.3 Vztahy časové: současnost, předčasnost, následnost 133 // 7.3.4 Vztahy charakteru souřadného: slučovací, // odporovací, konfrontační, alternativní ...138 // 7.4 Opakovaný výskyt téhož předmětu řeči ...145 // 7.5 Jak výklad uspořádat a jak při něm postupovat...148 // Vztahy (funkce) kompoziční // 7.5.1 O kompozici obecně...148 // 7.5.2 Kompoziční funkce na různých úrovních textu -149 // 7.5.3 Typy kompozičních funkcí ...149 // 8 ¦ OD VÝPOVĚDI ? ODSTAVCI A KE // KAPITOLE...161
// ČLENĚNI TEXTU NA ODSTAVCE A VYŠŠÍ CELKY // 162 // 162 // 8.1 Obecná charakteristika odstavce . // 8.2 Principy členění textu na odstavce // 9 // 8.3 Tematická výstavba odstavce...164 // 8.4 Počátky a konce odstavců ...168 // 8.4.1 Počátky odstavců ...168 // 8.4.2 Konce odstavců ...171 // 8.5 Výstavba odstavcových skupin...173 // 8.6 Síť orientačních výrazů v textu. Mezititulky...174 // 8.6.1 Orientátory...174 // 8.6.2 Mezititulky...175 // 8.7 Celková lineární segmentace textu a její hierarchie ...177 // 9 ¦ MODALITY SDĚLOVÁNÍ...181 // 9.1 Jaké záměry spojujeme se svým sdělením...181 // Komunikační (ilokuční) funkce // 9.1.1 Komunikační funkce prostě sdělovací (oznamovací // a formulační) a její modifikace ...181 // 9.1.2 Komunikační funkce tázací ...183 // 9.1.3 Komunikační funkce výzvová...185 // 9.2 Jakou platnost připisujeme své výpovědi ...186 // Modality výpovědi // 9.2.1 Co by (ne)mělo nebo (ne)mohlo být. (Modalita // deontická či voluntativní) ...187 // 9.2.2 Jak jste si jisti svým tvrzením? (Modalita epistěmická // či jistotní) ...189 // 9.2.3 Oslabování platnosti výpovědi („hedging")...195 // 9.2.4 Vysoká modalizovanost českých vědeckých textů . . 196 // 9.2.5 Vyjadřování zájmů a hodnotících soudů ...199 // 10 ¦ JE VAS VYKLAD JASNY, // SROZUMITELNÝ, PŘEHLEDNÝ // A NEPŘETÍŽENÝ?...201 // 10.1 Úspornost versus rozvitost // Explicitnost versus implicitnost ...201
// 10.1.1 Úspornost vs. rozvitost ...201 // 10.1.2 Explicitnost vs. implicitnost ...202 // 10.2 Zhuštěnost versus uvolněnost textové stavby // Hierarchizace ...205 // 10.2.1 Zhuštěnost vs. uvolněnost...205 // 10 // 10.2.2 Hierarchizace obsahových složek sdělení...209 // 10.3 Srozumitelnost jasnost přehlednost...211 // 10.3.1 Myšlenkové zpracování obsahu ...211 // 10.3.2 Gramatická (syntaktická) stavba...212 // 10.3.3 Uspořádání sdělované informace ...213 // 10.3.4 Relativnost srozumitelnosti...215 // 10.3.5 Odborná terminologie...216 // 10.4 Jednoznačnost určitost přesnost - víceznačnost // neurčitost vágnost...217 // 10.4.1 Kdy mají nepřesnost nebo nejednoznačnost své // oprávnění...217 // 10.4.2 Výrazové prostředky pro nepřesnost, neurčitost, // přibližnost apod...217 // 10.5 Objektivnost neosobnost věcnost - subjektivnost // osobitost obraznost...219 // 10.5.1 Úloha subjektu badatele ...219 // 10.5.2 Vyjadřování obrazné, metaforické ...219 // 11 ¦ VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ VĚDECKÉHO // TEXTU...223 // 11.1 Druhy doplňujících složek textu a způsoby jejich uvádění 223 // 11.2 Poznámkový aparát ...224 // 11.3 Citace v textu ...226 // 11.3.1 Citát ...226 // 11.3.2 Bibliografický odkaz ...227 // 11.4 Bibliografické citace ...228 // 11.4.1 Citace knihy...229 // 11.4.2 Citace článku ve sborníku ...229 // 11.4.3 Citace časopiseckého článku ...229 // 11.4.4 Citace novinového článku ...229 // 11.5 Odkazy v
textu...232 // 11.6 Příklady...232 // 11.7 Ilustrace...233 // 11.8 Průvodní aparát ...233 // 11.8.1 Přílohy ...233 // 11.8.2 Rejstříky...233 // 11.8.3 Seznam literatury ...234 // 11.8.4 Seznam tabulek a vyobrazení...234 // 11 // 12 ¦ GRAFICKÁ ÚPRAVA VĚDECKÉHO // TEXTU...235 // 12.1 Úprava rukopisu...235 // 12.2 Grafické zvýrazňování složek textu...236 // 12.3 Typografická úprava textu...237 // 12.4 Úprava nadpisů (titulků)...238 // 12.5 Odsazení textu...238 // 12.6 Prezentace výčtů...239 // 12.7 Interpunkční znaménka ...240 // 12.7.1 Tečka ...241 // 12.7.2 Čárka...241 // 12.7.3 Otazník ...242 // 12.7.4 Vykřičník...242 // 12.7.5 Středník...243 // 12.7.6 Dvojtečka...243 // 12.7.7 Tri tečky...243 // 12.7.8 Apostrof...244 // 12.7.9 Uvozovky...244 // 12.7.10 Pomlčka...245 // 12.7.11 Spojovník...246 // 12.7.12 Závorky ...246 // 12.7.13 Lomítko ...247 // 12.8 Vyznačování částí textu ...247 // 12.8.1 Číselné označování částí textu ...249 // 12.8.2 Abecedně-číselné označování částí textu...249 // SEZNAM LITERATURY...251 // 12
(OCoLC)48804039
cnb000787433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC