Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, [2006?]
242 s.

ISBN 80-8050-839-9 (brož.)
Bibliografie na s. 111-121 a 229-241
Děti postižené - integrace pedagogická - sborníky
Pedagogika speciální - sborníky
000044104
OBSAH // PREDSLOV // I. ČASŤ // (IN)AKOSTI VÝCHOVY NA POZADÍ VÝNIMOČNOSTI // DIEŤAŤA (P. Seidler) // 1. DIEŤA SO ŠPECIÁLNYMI EDUKAČNÝMI PO- 12 TREBAMI, VÝNIMOČNOSŤ, JEJ PRÍČINY // A REFLEXIE V EDUKAČNEJ PRAXI // 1.1 Zložitosti definovania základných pojmov a ich 12 súvislosti // 1.2 Vnútorné faktory podmieňujúce vznik speciál- 18 nych potrieb // 1.3 Sociálne prostredie, rodina a výchova ako fakto- 27 ry podmieňujúce i reagujúce na špeciálne potreby // 1.3.1 Rodina a dieťa so špeciálnymi potrebami 27 // 1.4 Prierez históriou starostlivosti o výnimočné deti 32 // 2. INTEGRÁCIA VÝNIMOČNÝCH DETÍ DO 39 // PODMIENOK ŠKOL BEŽNÉHO TYPU AKO NOVŠÍ PRÍSTUP V STAROSTLIVOSTI O DETI // 2.1 Vznik a vývoj integračných snáh 39 // 2.2 Metodické otázky integrácie 46 // 2.2.1 Metodika integrácie v materských ško- 46 lách // 2.2.2 Metodika integrácie v základných ško- 48 lách // 3. VÝNIMOČNÉ DETI A ICH VÝCHOVA 56 // V RODINE A V ŠKOLE // 3.1 Význam správneho posúdenia výnimočnosti 56 // 3.2 Výchova detí so zmyslovými poruchami 58 // 3.2.1 Špeciálne potreby detí so sluchovým 58 postihnutím // 3.2.2 Špeciálne potreby detí so zrakovým pos- 62 tíhnutím // 3.3 Špeciálne potreby detí so telesným postihnutím 70 // 3.4 Špeciálne potreby detí s mentálnym postihnutím 75 // 3.5 Špeciálne potreby detí s narušenou komunikač- 79 // nou schopnosťou // 3.6 Špeciálne potreby detí s poruchami učenia 83
3.7 Špeciálne potreby detí s poruchami správania 88 // 3.8 Nadané deti 95 // 4. VYUŽÍVANIE IKT VO VÝCHOVE VÝNIMOČ- 98 // NÝCH DETÍ // 4.1 Média, komunikácia a off - line kultúra 98 // 4.2 Média, vzdelávanie a integrácia 102 // 4.3 Pomocné a informačné technológie pre výni- 105 močných žiakov // 4.4 Empirické zistenia 107 // ZÁVER 110 // LITERATÚRA 111 // II. ČASŤ // (IN)AKOSTI VÝCHOVY NA POZADÍ RODINNÉHO PROSTREDIA (V. Kurincová) // 1. RODINA AKO PRIVÁTNA SPOLOČENSKÁ 124 // INŠTITÚCIA // 1.1 Rodina ako hodnota 124 // 1.2 Rodina a jej skúmanie v historickom kontexte 129 // 1.3 Súčasná rodina, jej vymedzenie a funkcia 139 // 2. RODINA AKO PROSTREDIE VÝCHOVY 147 V PRIEBEHU ČASU // 2.1 Fázy životného cyklu rodiny a možné úskalia 147 // výchovy // 2.1.1 Adaptačné štádium 148 // 2.1.2 Štádium narodenia prvého dieťaťa 150 // 2.1.3 Narodenie ďalších detí 157 // 2.1.4 Rodina so školákmi 160 // 2.1.5 Rodina s dospievajúcimi deťmi 166 // 2.1.6 Zužovanie sa rodinnej štruktúry 169 // 2.1.7 Rodina bez detí a koniec životného cyklu 170 // rodiny // 3. PODOBY RODINNÉHO SPOLUŽITIA 174 // A PROSTREDIA A VÝCHOVA // 3.1 Typológia rodiny 174 // 3.2 Rodiny s jedným (osamelým) rodičom 180 // 3.2.1 Rodiny s rozvedeným rodičom 180 // 3.2.2 Rodiny s ovdoveným rodičom 184 // 3.2.3 Rodiny so slobodnou matkou 186 // 3.3 Úplné rodiny vyžadujúce častejšiu pomoc okolia 189 // 3.3.1 Rodiny rekonštruované (doplnené) 189
// 3.3.2 Zraňujúce rodiny - rodiny ubližujúce 195 // deťom // 3.3.3 Rodiny ohrozené zneužívaním (týraním) 199 // ženy // 3.3.4 Rodiny ohrozené chudobou a rodiny 204 // bezdomovcov // 3.3.5 Rodiny ohrozené chorobou 207 // 3.3.6 Rodiny ohrozené imigráciou 210 // 3.4 Rodičia a výchovné štýly 217 // ZÁVER 227 // LITERATÚRA 229 // DOSLOV 242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC