Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Opole : Uniwersytet Opolski, 2001
540 s.

objednat
ISBN 83-86881-31-3 (brož.)
Najnowsze dzieje języków słowiańskich
Obsahuje bibliografické odkazy
Polština - jazykověda - stati - sborníky
000044368
Spis tresci // S to wo wstQpne {Stanislaw Gajda)...13 // Przedmowa {Stanislaw Gajda)...15 // 1. WSPÓLCZESNA POLSKA SYTU ?? JA J ZYKOWA // {Stanislaw Gajda) // 1.1. Teoretyczno-metodologiczne založenia opisu...17 // 1.2. Rys dziejów polszczyzny do 1945 r...24 // 1.3. Spoleczno-kulturowy kontekst wspólczesnych polskich // przemian j zykowych... 32 // 1.4. Sytuacja j zykowa mniejszošci narodowych i etnicznych...45 // 1.5. Wplywy j zyków obcych...54 // 1.6. Polska polityka jqzykowa...57 // 2. SYSTEM GRAM AT Y CZN Y I LEKSYKALNY POLSZCZYZNY // 2.1. System fonetyczno-fonologiczny {Boguslaw Dunaj)...65 // 2.1.1. Style wymowy i ich opis...65 // 2.1.2. Zmiany fonetyczno-fonologiczne...68 // 2.1.3. Zmiany prozodyczne...73 // 2.2. Fleksja {Piotr Krzyžanowski)...76 // 2.2.1. Dynamika przemian fleksyjnych...76 // 2.2.2. Tendencje rozwojowe...77 // 2.3. System slowotwórczy {Krys ty na Waszakowa)...88 // 2.3.1. Slowotwórcza dynamika rozwojowa...88 // 2.3.2. Zjawiska dominujúce do 1989 r...90 // 2.3.3. Tendencje rozwojowe w polszczyžnie konca XX w...97 // 6 // jQzyk polski // 2A. Sůddiŕma. (Antonina Grybosiowŕ)...108 // 2.4.1. Rozwój mysli teoretycznej...108 // 2.4.2. Zmiany skladniowe...110 // 2.5. Leksyka ogólna - neologizmy {Teresa Smólkowa)...119 // 2.5.1. Dynamika rozwoju pól tématycznyeh...119 // 2.5.2. Neologizmy i ich zróžnicowanie...121 // 2.5.3. Makropole CZLOWIEK...125 // 2.5.4. Makropole // DZIEDZINY DZIALALNOŠCI CZLOWIEKA...139 // 2.6. Nazwy wlasne {Ewa Rzetelska-Feleszko)...152
// 2.6.1. Nazwy wsi i miast...153 // 2.6.2. Nazwy terenowe, wodne, górskie i inne...155 // 2.6.3. Imiona...158 // 2.6.4. Nazwiska oraz przezwiska, pseudonimy i przydomki ... 162 // 2.6.5. Nazewnictwo miejskie...166 // 2.6.6. Nazwy sklepów i firm...169 // 2.6.7. Chrematonimy...172 // 2.7. Frazeológia {Wojciech Chlebda)...178 // 2.7.1. Problémy teorii frazeologii...178 // 2.7.2. Zmiany ilošciowe i jakošciowe we frazeologii...181 // 2.7.3. Podsumowanie...196 // 3. FUNKCJONOWANIE WSPÓLCZESNEJ POLSZCZYZNY // 3.1. System odmian i jego dynamika rozwojowa // {Stanislaw Gajda)...207 // 3.1.1. Przeobraženia polskiej wieloj zycznošci...208 // 3.1.2. Žargony...215 // 3.2. J$zyk potoezny {Wladyslaw Lubas)...220 // 3.2.1. Istota potocznošci...220 // 3.2.2. Systemowe cechy potocznošci...221 // 3.2.3. Tradycja odmiany potoeznej...231 // 3.2.4. Ekspansja potocznošci...235 // 3.3. jQzyk artystyezny // {Ewa Slawkowa, Božena Witosz, Maria Wojtak)...243 // 3.3.1. Specyfika polszczyzny artystyeznej po 1945 r...243 // 3.3.2. Lata 1945-1948 ... 245 // 3.3.3. Lata 1949-1955 ... 250 // Spis tresci___7 // 3.3.4. Okres popaždziernikowy...254 // 3.3.5. Lata siedemdziesiate...268 // 3.3.6. Lata 1981-1989 ... 276 // 3.3.7. Lata dziewi cdziesi te...280 // 3.4. jQzyk naukowy {Stanislaw Gajda)...294 // 3.4.1. Nauka i jej j zyk...294 // 3.4.2. Rys dziejów nauki polskiej i jej jazyka do 1945 r...296 // 3.4.3. Sytuacja nauki powszechnej i polskiej po 1945 r...298 // 3.4.4. Ideály i paradygmaty a
przemiany jazyka...301 // 3.4.5. Kontekst historyczno-kulturowy // a przemiany jazyka nauki...306 // 3.4.6. Uwagi koncowe...315 // 3.5. J$zyk polityki {Janina Fras)...318 // 3.5.1. Polityka i komunikowanie polityczne...318 // 3.5.2. jQzyk polityki okresu PRL...331 // » 3.5.3. jQzyk polityki HI representative...338 // 3.5.4. jQzyk polityki a inne odmiany jazyka ogólnego...343 // 3.5.5. Kultura jqzyka polityki...344 // 3.6. J$zyk administracji Mö/mowste)...351 // 3.6.1. Czynniki spoleczne przemian...351 // 3.6.2. Wplyw zmian ustrojowych...352 // 3.6.3. Wplyw zmian zasad techniki prawodawczej // i instrukcji kancelaryjnych...358 // * 3.6.4. InternacjonalizacjajQzyka administracyjnego...363 // 3.6.5. Zakonczenie...364 // 3.7. jQzyk religijny {Marzena Makuchowska)...369 // 3.7.1. Religia i jej j zyk...369 // 3.7.2. Czynniki sprawcze przemian jqzyka religijnego...373 // 3.7.3. Przemiany jqzyka religijnego...377 // 3.7.4. Perswazja w komunikowaniu religijnym...392 // 3.8. Dialekty {Jan Mazur)...403 // 3.8.1. Zróžnicowanie dialektalne...403 // 3.8.2. Glówne polskie dialekty etniczne...408 // 3.8.3. Dynamika gwar...414 // 3.9. Odmiany regionálne {Boguslaw Wyderka)...422 // 3.8.1. Zróžnicowanie regionálne polszczyzny...422 // 8 // jQzyk polski // 3.8.2. Regionalizmy gramatyczne...430 // 3.10. J$zyk wsi {Józef Kqs, Halina Kurek)...440 // 3.10.1. Przel czanie kodów...440 // 3.10.2. Polszczyzna mówiona najmlodszych // mieszkanców wsi...446 // 3.10.3. Przemiany polszczyzny wiejskiej...447
// 3.11. Przemiany j zykowe na ziemiach zachodnich // i pólnocnych {Boguslaw Wyderka)...460 // 3.11.1. Sytuacja demograficzna...460 // 3.11.2. Procesy unifikacji i integracji...463 // 3.11.3. Gwary autochtoniczne...470 // ??2. KdiSzwh zezyzxidí {Jadwiga Zieniukowa)...477 // 3.12.1. Status kaszubszczyzny...All // 3.12.2. Dialekt(y) kaszubski(e)...483 // 3.12.3. Sytuacja kaszubszczyzny w koncu XX w., polityka // j zykowa...486 // 3.13. J$zyk polski poza granicami kraju {Stanislaw Dubisz)...492 // 3.13.1. Polonocentryczne wspólnoty komunikatywne...492 // 3.13.2. Zróžnicowanie jazyka wspólnot...495 // 3.13.3. Wlašciwošci gramatyczne i leksykalne...499 // 3.13.4. Kierunki zmian...508 // Summary...515 // Contents // From the Editor {Stanislaw Gajda)...13 // Preface {Stanislaw Gajda)...15 // 1. MODERN SITUATION OF THE POLISH LANGUAGE // {Stanislaw Gajda) // 1.1. Theoretical-methodological assumptions of the description...17 // 1.2. An outline of the history of the Polish language till 1945 .. 24 // 1.3. Socio-cultural context of the contemporary // Polish language changes...32 // 1.4. The language situation of the national and ethnic minorities...45 // 1.5. The influence of foreign languages...54 // 1.6. Poland’s language policy...57 // 2. THE POLISH LANGUAGE GRAMMAR AND LEXICAL // SYSTEM // 2.1. Phonetic and phonological systems {Boguslaw Dunaj)...65 // 2.1.1. Pronunciation types and their description...65 // 2.1.2. Phonetic and phonological changes...68 // 2.1.3. The changes
of prosody...73 // 2.2. Inflection {Piotr Krzyžanowski)...76 // 2.2.1. The dynamics of inflection changes...76 // 2.2.2. Developmental tendencies...77 // 2.3. Word-formation system {Krystyna Waszakowa)...88 // 2.3.1. Word-formation developmental dynamics...88 // 2.3.2. The occurrences dominating till the year 1989 ... 90 // 2.3.3. Developmental tendencies in the Polish language // at the end of the 20th century...97 // 10 jQzyk polski // 2.4. Syntax (Antonina Giybosiowa)...108 // 2.4.1. The development of the theoretical thought...108 // 2.4.2. Changes in syntax...110 // 2.5. General lexis - neologisms (Teresa Smólkowa)...119 // 2.5.1. The developmental dynamics of the thematic fields...119 // 2.5.2. Neologisms and their types...121 // 2.5.3. Macro-field MAN...125 // 2.5.4. Macro-field DOMAINS OF HUMAN ACTIVITY...139 // 2.6. Proper nouns (Ewa Rzetelska-Feleszko)...152 // 2.6.1. Names of towns and villages...153 // 2.6.2. Names of places, waters, mountains and others...155 // 2.6.3. First names...158 // 2.6.4. Family names, nicknames, pseudonyms...162 // 2.6.5. City names...166 // 2.6.6. Names of firms and shops...169 // 2.6.7. Other names...172 // 2.1 .? t?LSQo\ogy (Wojciech Chlebda)...178 // 2.7.1. Theoretical problems of phraseology...178 // 2.7.2. Quantity and quality changes in phraseology...181 // 2.7.3. Summary...196 // 3. THE FUNCTIONING OF CONTEMPORARY POLISH LANGUAGE // 3.1. The system of language types its dynamics // (Stanislaw Gajda)...207 // 3.1.1. Transformation
of Polish Polingualism...208 // 3.1.2. Jargons...215 // 3.2. Colloquial language (WladyslawLubas)...220 // 3.2.1. Features of colloquial language...220 // 3.2.2. Systemic features of colloquial language...221 // 3.2.3. Tradition of colloquial style...231 // 3.2.4. Expansion of colloquial style...235 // 3.3. Artistic language // (Ewa Slawkowa, Božena Witosz, Maria Wojtak)...243 // 3.3.1. The characteristic of the Polish artistic language // after the year 1945 ... 243 // 3.3.2. Years 1945-1948 ... 245 // 3.3.3. Years 1949-1955 ... 250 // Spis tresci // 11 // 3.3.4. After-October period...254 // 3.3.5. The sixties...268 // 3.3.6. Years 1981-1989 ... 276 // 3.3.7. The nineties...280 // 3.4. Scientific language {Stanislaw Gajda)...294 // 3.4.1. Science and its language...294 // 3.4.2. An outline of the Polish science and its language before // the year 1945 ... 296 // 3.4.3. Polish and general science situation after 1945 ... 298 // 3.4.4. Ideals and paradigms and the language change...301 // 3.4.5. Historical and cultural context and the changes // of scientificjanguage...306 // 3.4.6. Conclusions...315 // 3.5. The language of politics {Janina Fras)...318 // 3.5.1. Politics and political communication...318 // 3.5.2. The language ofthe PRL period politics...331 // 3.5.3. The language of the HI RP politics...338 // 3.5.4. The language of politics and other types of general language • 343 // 3.5.5. The culture of the language of politics...344 // 3.6. The language of administration
{Ewa Malinowska)...351 // 3.6.1. The social factors of changes...351 // 3.6.2. The influence of political changes...352 // 3.6.3. The influence of the changes in legislative techniques, instructions of documentation and administrative // working style...358 // 3.6.4. The internationalization of the language of administration • • • 363 // 3.6.5. Summary...364 // 3.7. Religious language (Marzia 369 // 3.7.1. Religion and its language...369 // 3.7.2. The factors of religious language change...373 // 3.7.3. The changes of religious language...377 // 3.7.4. Persuasion in religious communication...392 // 3.8. Dialects (??? Mflzwr)...403 // 3.8.1. Dialectal differentiation...403 // 3.8.2. Major Polish language ethnic dialects...408 // 3.8.3. Dynamics of local dialects...414 // jQzyk polski // 3.9. Regional styles {Boguslaw Wyderka)...422 // 3.8.1. The regional differentiation of the Polish language...422 // 3.8.2. Grammatical regionalisms...430 // 3.10. Country language {Józef Kqs, Halina Kurek)...440 // 3.10.1. Code switching...440 // 3.10.2. Th spoken Polish language of the youngest generations // in the countryside...446 // 3.10.3. The changes in the country language...447 // 3.11. The language changes in the western and northern parts // of Poland {Boguslaw Wyderka)...460 // 3.11.1. Demographic situation...460 // 3.11.2. Unification and integration processes...463 // 3.11.3. Autochthonic local dialects...470 // 3.12. Kashubian {Jadwiga Zieniukowa)...477 // 3.12.1. Status
of Kashubian...477 // 3.12.2. Kashubian dialeckt(s)...483 // 3. 12.3. The situation of the Kashubian // at the end of the 20lh century, language policy...486 // 3.13. The Polish language outside the ethnic borders // {Stanislaw Dubisz)...492 // 3.12.1. Polonocentic communicative communities...492 // 3.12.2. The varieties ofthe community languages...495 // 3.12.3. Grammatical and lexical features...499 // 3.12.4. The direction of changes...508 // Summary...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC