Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Matfyzpress, 2004
317 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-86732-26-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, poznámky, úvod
Morava jižní - venkov - společnost - studie
Sociologie venkova - Morava jižní - studie
000045170
SLOVO ÚVODEM...6 // FILIPOVŠTÍ KOMUNISTÉ NA KONCI DVACÁTÉHO STOLETÍ...7 // ÚVOD...7 // Komunistická filipovská vláda v osmdesátých letech...9 // Správa Filipova...9 // Vedoucí úloha komunistické strany ve Filipově ...10 // Komunisté v letech devadesátých...12 // Filipovšti komunisté -jednooký král mezi slepými...14 // ... věří filipovští komunisté...16 // PŘÍLOHY... 18 // Plánovací procedura na rok 1989... 18 // Přijímáni usnesení vlády o kádrové a personálni práci...19 // FILIPOVŠTÍ EVANGELÍCI A SVĚT PŘED KONCEM DRUHÉHO TISÍCILETÍ...20 // ÚVOD A METODOLOGICKÁ POZNÁMKA...20 // NÁBOŽENSKÁ SCÉNA FILIPOVA...21 // Katolíci...22 // Českobratrská církev evangelická před a po listopadu 1989...24 // Život filipovského sboru...28 // „ Deset centimetrů nad zemí"...28 // Sborový život...36 // Veřejné působeni sboru...41 // FlLlPOVSKÝ SBOR NA CESTĚ...46 // Meze spojitosti Jirousovského řádu...46 // Podnět sametové revoluce...52 // ZÁVĚR...53 // Příloha č. I: Cykly sborového života...55 // OBECNÍ VOLBY VE FILIPOVĚ...58 // ÚVOD...58 // Co slouží k popisu lokálni politiky zúčastněnému pozorovateli’!...59 // Politicko—správní čas - minulý...59 // Místo Filipova v procesech názorové krystalizace a levicových posunů...60 // VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 1990-1998...61 // Komunálni volby 1990... 61 // Místní dění a snahy pivního zastupitelstva...62 // Komunálni volby 1994...63
// Místní dění ve volebním období 1994-1998... 64 // Komunální volby 1998 a ustavující zasedání městského zastupitelstva...64 // Analýza výsledků voleb...66 // Kontinuita versus diskontinuita...66 // Návraty...67 // Dvě jádra lokálni politiky Filipova a její komunitní charakter...67 // PROMĚNA LOKÁLNÍ POLITIKY - PŘEROD NEBO TRANSFORMACE?...69 // Ohlasy přerodu společnosti a přerody aktérů lokálni politiky...70 // Aktéři se otevírají a uzavírají... 71 // POLISTOPADOVÉ PROMĚNY FILIPOVSKÉ RADNICE...73 // ROK PŘERODU (XI/1989 - XI/1990)...74 // Pokojné předáni moci a příprava na komunální volby... 74 // Rozběhá konsolidace nové radnice a okresního úřadu (Xl/l 990- XII/1993)... 79 // Konstituce nové radnice, zákony a řády...80 // Vládnuli pomoci vyhlášek...85 // Starosta, tajemník a místostarosta...87 // Přeměna finančních toků. převody majetku a nová éra budovatelstvi...89 // Správa majetku města Filipova...94 // Filipovský zpravodaj, symboly, konstitutivní příběhy města a členství ve sdruženích...95 // Vzestup a pád filipovské radnice (XI/1994 - X/l 999)...97 // Radnice v rozmachu a krizi ßü/1994 - X/1998)...97 // Nestandardní střídání stráži na filipovské radnici (XI/1998-VI1/1999)... 105 // Radnice jako aktér a pacient společenských proměn...109 //
PŘÍLOHY... 112 // Příloha č. 1: Kronika Občanského fóra Filipova...112 // Příloha č. 2: Kronika Filipova sestavená na základě výpisu z protokolů rady MěNV, Zpravodaje ONV a ze zápisů z porady funkcionářů ONV (A-ONV)...113 // Příloha č. 3: Roční cyklus správy a městských oslav...116 // FILIPOVSKÝ PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A VE SLUŽBÁCH...117 // ÚVOD... 117 // Vymezení ..podnikáni"...48 // Zdroje informaci: dokumenty a (roz)hovory...118 // Průmysl, obchod a služby od války do konce osmdesátých let...119 // Proměna obchodu a služeb...120 // Rozpad monopolů a role města...121 // Město versus Jednota...123 // Jednota a její konkurenti...126 // Rodinné sítě a obchod...128 // Triiitě a Vietnamci...130 // Podnikatelské neúspěchy...131 // Restituce...132 // Vnější obchod...133 // Síť služeb a řemesel...135 // Reflexe podnikání v obchodu a jeho stratifikace...135 // JEDNA LOKALITA, DVA ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY: JEDEN NEBO DVA SVĚTY?...137 // Nastínění provedené práce...138 // Popis proměn...139 // Stručná novodobá historie...139 // Proměny kolektivních osob po roce i 989 oficiálně označované jako transformace JZD a privatizace státního statku...141 // PODNIKY A PODNIKÁNÍ...162 // Úvod...162 // Případ Fruty...163 // Privatizace.../63 // Život firmy v privatizačním období...164 // Za oponou - filipovšti hráči...166 // Případ Sigmy...167 // Privatizační omyl aneb cesta z bludiště...I 68 // Satelitní podniky...170 // Strojobal, Filipovské strojírny...171 // Shrnutí...173 // Příloha: Rozvoj obchodu a služeb ve Filipově...174
// PROMĚNY SOUDOBÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ...177 // Vztah lokality a prostoru jako vztah lokálního a nadlokálního v současnosti a různé podoby // zemědělství...179 // Filipovské proměny uvnitř a vně zavedených sociálních útvarů v zemědělství...181 // Úvahy závěrem...193 // O VLÁDNUTÍ NA MÍSTNÍ ÚROVNI...199 // Dualita vlády v reálném socialismu a socialistická byrokracie...199 // ProC tak klopotně...208 // DŮVĚRA V PŘERODU...214 // ÚVOD...214 // DŮVĚRA A EKONOMICKÝ ŽIVOT V POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍ...215 // VÝZKUM DŮVĚRY V PŘERODU...216 // RELAČNÍ a POZIČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ...217 // Konkurence a místo pro spolupráci...218 // Podnikatelé v samosprávě...218 // Důvěra jako ekonomická inovace vs. antimýtus ,0 soukromníkovi na holičkách’...223 // ZÁVĚR...224 // Literatura:...225 // PŘERODOVÉ PROCESY VE FILIPOVĚ A V ČESKÉ SPOLEČNOSTI...226 // Uvedení...226 // Širší historické dědictví a evropský kontext...228 // DĚJE zásadních proměn z hlediska jejich soumeznosti a souslednosti...233 // Proměna mikrorkgionu jako součást přerodového procesu...241 // Hierarchie jako dědictví komunistické vlády...242 // „Ekvity" jako zdroj vztahů součinnosti...245 // Hierarchie jako zdroj ovlivňováni vztahy soužití... 248 // SOUHRN ZÁVĚRŮ...253 // DEK0LEKT1VIZACE A RODINNÁ TRADICE V ZEMĚDĚLSKÉM HOSPODAŘENÍ...258 // Metodologické poznámky...260 // Sběr dat pro studium životních drah...261
// Analýza získaných dal...261 // Přechod ke konstrukci životních drah...262 // Konstrukce životních drah...264 // Zemědělství dělané a prožívané nanovo...265 // Scéna a její obsazení...265 // Aktéři na scéně a jejich volba...266 // Vklady aktérů ve hře...270 // Typy proměny aktérů ve hře o zemědělství nanovo, jejich rizika a zisky...273 // Epilog...:...279 // NÁRYS KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBYVATEL FILIPOVSKA...283 // ÚVODEM- ZEMĚDĚLSKÝ KRAJ...283 // Stručné dějiny 20. století...283 // RODINA A PŘÍBUZNÍ...285 // Mládež...287 // Lokální skupiny...288 // Soužití náboženských skupin...290 // Soužití Čechů, Němců a Židů...291 // Skupiny osídlenců...292 // Prestižní skupiny - rybáři, vinaři a místní intelektuálové - versus „Velké ženy“...293 // Politické skupiny...297 // JZD, statky a soukromníci...298 // Vznik nové tradice - filipovský .Jarmark u Floriána“...299 // MÍSTNÍ TRADICE...304 // A ZÁVĚREM...306 // CHARAKTERISTIKA FILIPOVSKÉHO REGIONU...307 // Vymezení mikroregionu...307 // Demografické a sociálněekonomické podmínky mikroregionu...308 // Vývoj politické orientace v obcích mikroregionu Filipov a výsledky obecních voleb...310 // Religiozita...313 // KRONIKA FILIPOVA (1989-1998) // 315
(OCoLC)85118102
cnb001415064

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC