Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004
255 s. ; 24 cm

ISBN 80-7042-676-4 (brož.)
Bibliografie na s. 241-255
Část. ruský a anglický text, anglické a ruské resumé
Komunikace řečová - jazyky cizí - podnikání - sborníky
000045182
OBSAH : Předmluva // Úvodem (K. Lepilová) // 1. Řečová komunikace - dynamické pojmosloví (E. Demlová, K. Lepilová) // 1.1 Sociální komunikace // 1.2 Psychologie mezilidské komunikace a neverbální komunikace // 1.3 Řečová komunikace. Jazyk a řeč. // 1.4 Řečová situace a rysy textu // 1.5 Styl jako vlastnost komunikátu a textu // 2. Multimediální komunikace a řeč (K. Lepilová, B. Rudincová) // 2.1 Sféra podnikání a řečové situace // 2.2 Multimédia, globalizace a řeč // 2.3 Akcelerace řeči. Zkratka. Reklama // 2.4 Interkultumí kompetence a řeč podnikání // 3. Cizojazyčnost a jinakost ve sféře podnikání (E. Gromová, Ch. Hopkinson, M. Hrdlička) // 3.1 Zprostředkovaná komunikace (překlad a tlumočení) // 3.2 Kompetence překladatele // 3.3 Změny, posuny a ztráty při překladu a tlumočení jako důsledek překonávání komunikačních bariér // 3.4 Faktory působící při lingvistické interferenci v cizojazyčné komunikaci // 4. Komunikační bariéry (M. Vavrečka, Ch.Hopkinson, B. Rudincová) // 4.1 Komunikace a bariéry. Typy bariér a příčiny jejich vzniku. Důsledky bariér a jejich překonávání. // 4.2 Bariéry jazykové. // 5. Řečové modely ve sféře podnikání (Z. Nedomová) // 5.1 Modely a pojmy // 5.2 Řečové modely (angličtina/čeština) // 5.5 Řečové modely (ruština/čeština) // 5.4 Strukturní modely vět (bankovnictví) // Doslov (K. Lepilová) // Summary. Bibliografie
CONTENTS : Foreword // Introduction (K. Lepilová) // 1. Verbal communication - dynamic terminology (E. DEMLOVÁ, K. LEPILOVÁ) // 1.1 Social communication // 1.2 Psychology of interpersonal communication and non-verbal communication // 1.3 Verbal communication. Language and communication // 1.4 Communicative situation and textual features // 1.5 Style as a quality of communicative utterance and text // 2. Multimedia communication and language (K. Lepilová, K. Rudincová) // 2.1 Business and the communicative situation // 2.2 Multimedia, globalisation and communication // 2.3 Acceleration of communication. Abbreviation. Advertising // 2.4 Intercultural competence and business communication // 3. Foreign languages and otherness in business (E. Gromová, Ch. IIopkinson, // m. Hrdlička) // 3.1 Mediated communication (translation and interpreting) // 3.2 Competence of translators // 3.3 Changes, shifts and loss in translation and interpreting as a result of overcoming communication barriers // 3.4 Factors in linguistic interference in foreign-language communication // 4. Communication barriers (M. Vavrečka, Ch. Hopkinson, B. Rudincová) // 4.1 Communication and barriers. Types and causes of barriers. Consequences of barriers and means of overcoming them. // 4.2 Linguistic barriers. // 5. Verbal communication models in business (Z. Nedomová) // 5.1 Models and concepts // 5.2 Verbal communication models (English/Czech) // 5.3 Verbal communication models (Russian/Czech) // 5.4 Structural sentence models (banking) // Afterword (K. Lepilová) // Summary Bibliography
(OCoLC)85164315
cnb001629158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC