Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Brno : Konvoj, 2003
381 s. : il.
Externí odkaz    Online verze: https://www.researchgate.net/publication/40292908_Klima_soucasne_ceske_skoly_sbornik_prispevku_z_11_konference_CPdS_14-15_ledna_2003_Olomouc 

objednat
ISBN 80-7302-064-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, úvod
Klima školy - Česko - sborníky referátů
Pedagogika - sborníky referátů
000048062
4 // OBS // Obsah // Úvod (Otto Obst)...I // Program konference--- // Sekce Hlavní referáty ---—--- // GrecmanovÁ, H.: Klima současné školy... // Kolář, M.: Projekt sedmivrstevné prevence školního šikanování. . // Mareš, J.: Zamyšlení nad pojmem klima školy...I // Pešková, J.: Společenská determinace školního klimatu...I // Prokop, J.: Kritika a mýty současné školy... // BUDINSKÁ, M.: Prevence - nadstandardní služba školy...j // Sekce I. Školní klima z pohledu účastníků procesu výchovy // a vzdělávání---—---—--- // ClHÁČEK, V.: Dimenze terapeutického působení ve vztahu školy a rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami // v německy mluvících zemích...! // DOKONALOVÁ, L.: Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na // klima školní třídy...I // Eger, L.: Sebeevaluace klimatu školy v rámci evaluace její kultury // Havelka, P., Man, F.: Motivace a utváření klimatu třídy... // KudelovÁ, A.: Tvorba bezpečného sociálního klimatu ve škole // podporující zdraví... // KRO páčková, J.: Školní klima v současných mateřských školách . .1 Linková, M.: Klima školní třídy a některé jeho determinanty . . . > MatýskovÁ, D.: Pohled rodičů na spolupráci se školou - srovnání // programů Základní škola a Začít spolu...| // Obst, O., Prášilová, M.: Participace pracovníků školy na jejím // řízení... I // Pakosta, J.: Adaptační kurz - nástroj změny školního
klimatu . . Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., Zounek, J.: Je // kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního // života očima ředitelů... // Prášilová, M., Šmelová, E., Tomanová, D.: Současné vlivy // na klima MŠ ... | // Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K.: Otevřenost české // školy vnějším vztahům jako součást školního klimatu?... // RojkovÁ, M.: Ředitel základní školy a jeho vliv na klima školy . . RybiČKOVÁ, M.: Klima třídy očima žáků a třídního učitele... // OBSAH // 5 // Tomanová, D.: Nestandardní nástroj zjišťování klimatu hospitace // v mateřské škole...182 // Sekce II. Teoretické problémy školního klimatu--- 186 // BalvÍn, J.: Klima současné české školy a národnostní menšiny . . . 187 Haškovec, J.: Význam osobnosti vedoucího vychovatele pro // vytváření klimatu výchovného zařízení (tedy i školy)...194 // Havlínová, M.: Vybrané ukazatele kvality sociálního klimatu ve // škole...204 // Kašpárková, J.: Některé typy školního klimatu a jejich vliv ... 211 Kučerová, S., Blížkovský, B.: Zůstane naše škola česká? ... 218 Lašek, J., KUPČEKOVÁ, J.: Klima třídy střední školy a životní // spokojenost studentů...227 // Pospíšil, J.: Ideologismus a pluralita v současné české škole ... 235 // Sekce III. Školní klima a sociálně patologické jevy--- 241 // Brebera, P.: Přítomnost „civilkářů“ a „trestanců“ na
základní // škole... 242 // Bůžek, A.: O vyrušování žáků, jejich neposlušnosti a odmítání // spolupráce ve vyučování...252 // Kraus, B., Vacek, P., Juráčková, L: ? problematice šikany // v současné škole...259 // Polák, M.: Učitelé českého jazyka a syndrom vyhoření...266 // Sekce IV. Příprava učitelů na roli spolutvůrců školního // klimatu--- 273 // Doležalová, J.: Metody a formy práce vedoucí ? pozitivnímu // klimatu ve výchovně-vzdělávacím procesu...274 // Franiok, ?.: Školní klima a žáci se speciálními vzdělávacími // potřebami...279 // Gillernová, I, Štětovská, I.: Sociální dovednosti učitele - // možnosti ovlivnění školního klimatu ...283 // Guľová, L.: Několik postřehů ? významu odborného semináře // pro přípravu učitele jako spolutvůrce školního klimatu...293 // Hlavatý, K.: Příprava učitele na roli spolutvůrce školního klimatu 297 Horák, J., Kratochvíl, M.: Názory posluchačů doplňkového // pedagogického studia na sociální klima třídy...300 // Ježek, S.: Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního // klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze . 303 Kurelová, M.: Problematika školního klimatu ve vzdělávání učitelů316 Mikešová, J.: Praktická příprava učitele na roli spolutvůrce // sociálního klimatu třídy...321 // 6 // OBSAH // Peutelschmiedová, A.: Zpětné vazby v pedagogickém působení . 325 Rosolová, M.,
Střelec, S.: Klima na střední škole // v retrospektivním pohledu studentů učitelství...328 // SemrÁD, J.: Školní klima a současná technická vysoká škola ... 336 SPILKOVÁ, V.: Tvorba kvalitního klimatu (školy, třídy) - výzva // pro učitelské vzdělávání...341 // Spousta, V.: Osobnost učitele - spolutvůrce školního klimatu . . . 350 Súľovská, J.: Dokáží mladí učitelé kladně ovlivnit školní klima? . 358 Svobodová, J.: Podíl studentů na vytváření klimatu // vysokoškolského semináře...363 // ŠŤÁVA, J.: Vliv managementu školy na její klima ...372

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC