Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

smékal (@@20121007-12:18:41@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(13.9) Půjčeno:167x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
636 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-376-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické odkazy, předmluvu, úvod, shrnutí, glosář, rejstřík jmenný a věcný, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 545-596
Psychologie kognitivní - pojednání
000048522
Obsah // Předmluva... 13 // 1 Úvod do kognitivní psychologie... 19 // 1.1 Vymezení kognitivní psychologie... 19 // 1.2 Filozofické základy psychologie: racionalismus versus // empirismus ... 21 // 1.3 Psychologičtí předchůdci kognitivní psychologie... 23 // Raná dialektika v psychologii poznání... 23 // Od asocianismu k behaviorismu... 26 // Gestalt psychologie... 28 // 1.4 Vznik kognitivní psychologie... 28 // Role psychobiologie... 28 // Nádech technologie: inženýrství a výpočetní technika ... 30 // 1.5 Výzkumné metody kognitivní psychologie... 31 // Cíle výzkumu... 31 // Jednotlivé výzkumné metody ... 32 // 1.6 Klíčové otázky a oblasti kognitivní psychologie... 40 // Témata studia kognitivní psychologie... 40 // Přehled kapitol... 41 // Shrnutí... 43 // Přemýšlení o myšlení... 44 // Klíčová slova... 44 // Doporučená literatura... 45 // 2 Kognitivní neurověda ... 47 // 2.1 Organizace nervového systému: od neuronu к mozku... 48 // Stavba a činnost neuronu... 48 // Komunikace mezi neurony... 52 // Úrovně organizace nervového systému... 56 // 5 // OBSAH // 2.2 Pohled na stavbu a funkci mozku... 61 // Postmortální studie... 61 // Pokusy na zvířatech... 62 // Záznam elektrické činnosti mozku ... 62 // Statické zobrazovací metody... 63 // Metabolické zobrazování... 63 // 2.3 Mozek a kognitivní procesy: mozková kůra a další struktury . . 67 // Makroskopická anatomie mozku: koncový, střední a zadní mozek
70 Mozková kůra a lokalizace funkcí... 74 // Shrnutí... 85 // Přemýšlení o myšlení... 86 // Klíčová slova... 87 // Doporučená literatura... 87 // 3 Pozornost a vědomí... 89 // 3.1 Pozornost a vědomí... 90 // Předvědomé zpracování informací... 91 // Porovnání řízených (kontrolovaných) a automatických procesů . 94 // Habituace... 99 // 3.2 Pozornost... 102 // Detekce signálů... 102 // Jak detekujeme signály?... 104 // Bdělost... 104 // Vyhledávání... 106 // 3.3 Výběrová a rozdělená pozornost ... 114 // Základní vzory pro zkoumání výběrové pozornosti... 114 // Výběrová pozornost - teorie filtru a teorie zúženého profilu ... 116 // Teorie výběrové pozornosti založené na jejích zdrojích... 120 // Dodatečné úvahy o výběrové pozornosti ... 121 // Rozdělená pozornost... 123 // 3.4 Jak se na pozornost a vědomí dívá kognitivní neurověda? ... 125 // Posnerova teorie... 125 // Näätänenova práce s evokovanými potenciály... 126 // Psychofarmakologický přístup... 127 // Marcelův model vztahů mezi percepcí, pozorností a vědomím . . 128 // Shrnutí... 129 // Přemýšlení o myšlení... 130 // Klíčová slova... 131 // Doporučená literatura... 131 // OBSAH // 4 Vnímání (percepce)... 133 // 4.1 Od čití k reprezentaci... 136 // Některé základní pojmy... 136 // Percepční stálost (konstantnost vnímání)... 139 // Vnímání prostorové hloubky... 143 // Gestalt jako výklad percepce tvarů...
147 // 4.2 Teorie percepce... 150 // Pohled odspodu vzhůru: přímá percepce... 150 // Teorie „shora dolů": vnímání jako konstrukce... 162 // Sloučení obou teoretických přístupů ... 164 // Výpočetní teorie percepce... 165 // Teorie tvorby časoprostorové hranice... 167 // 4.3 Čtení jako zpracování informace „odspodu vzhůru“ i „shora dolů“ 168 // Čtení a percepce... 169 // Lexikální stránka čtení... 170 // 4.4 Poruchy percepce... 174 // Shrnutí... 176 // Přemýšlení o myšlení... 178 // Klíčová slova... 178 // Doporučená literatura... 178 // 5 Paměť: modely a výzkumné metody... 181 // 5.1 Jak se měří paměť?... 182 // Reprodukce dat z paměti v porovnání s jejich znovupoznáváním 182 Vyšetřování implicitní a explicitní paměti... 184 // 5.2 Tradiční modely paměti... 185 // Senzorická paměť... 186 // Sperlingův objev ... 186 // Další rozpracování teorie... 189 // Krátkodobá paměť... 190 // Dlouhodobá paměť... 191 // 5.3 Alternativní perspektivy, alternativní metafory... 192 // Úrovně zpracování informace... 192 // Pracovní paměť... 194 // Model paměti jako většího počtu systémů... 196 // Konekcionistický pohled... 198 // Paměť v reálném světě... 199 // 5.4 Neuropsychologie a neobyčejná paměť... 200 // Mimořádná paměť: mnemonici... 201 // Porušená paměť: amnézie... 202 // Role hipokampu a dalších struktur... 206 // OBSAH // Shrnutí... 208 // Přemýšlení
o myšlení... 209 // Klíčová slova... 209 // Doporučená literatura... 209 // 6 Paměťové procesy... 211 // 6.1 Kódování a přesun informace... 212 // Formy kódování... 212 // Přesun informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti... 215 // 6.2 Vybavování ... 221 // Vybavování z krátkodobé paměti... 221 // Vybavování z dlouhodobé paměti... 225 // 6.3 Zkreslení paměti a procesy zapomínání... 226 // Porovnání teorie interference a teorie vyhasínání... 226 // Konstruktivní povaha paměti... 231 // Vliv kontextu na kódování a vybavování... 234 // Shrnutí... 238 // Přemýšlení o myšlení... 239 // Klíčová slova... 239 // Doporučená literatura... 239 // 7 Reprezentace poznatků: obrazy a výroky... 241 // 7.1 Mentální reprezentace poznatků... 243 // Vnější (externí) reprezentace: vztah obrázků a slov... 243 // Představivost... 246 // Hypotéza dvojího kódu: analogické obrazy versus symboly . . . 248 // Výroková hypotéza... 249 // 7.2 Mentální manipulace s představami... 256 // Mentální rotace... 256 // Vzájemné porovnávání představ ... 261 // Prohlížení představ... 264 // 7.3 Syntéza představ a výroků ... 265 // Epifenomeny a požadované charakteristiky... 265 // Mentální modely Johnson-Lairda... 268 // Neuropsychologické doklady více druhů kódování... 270 // 7.4 Orientace v prostoru a kognitivní mapy... 274 // Krysy, včely a lidé... 274 // Mentální zkratky... 276 // Textové mapy...
280 // Shrnutí... 281 // Přemýšlení o myšlení... 283 // Klíčová slova... 283 // Doporučená literatura... 283 // 8 // OBSAH // 8 Reprezentace a organizace poznatků... 285 // 8.1 Organizace obsahů deklarativní paměti... 287 // Pojmy a kategorie... 287 // Modely založené na sémantických sítích... 292 // Reprezentace prostřednictvím schémat... 296 // 8.2 Reprezentace obsahů v procedurální paměti... 300 // Produkce a produkční systém... 300 // 8.3 Integrativní modely reprezentace obsahů deklarativní // a nedeklarativní paměti... 302 // Kombinovaná reprezentace: ACT a ACT*... 302 // Modely založené na lidském mozku... 305 // Paralelní zpracování informace: konekcionistický model... 309 // Do jaké míry jsou kognitivní procesy // doménově obecné nebo doménově specifické?... 313 // Shrnutí... 314 // Přemýšlení o myšlení... 315 // Klíčová slova... 316 // Doporučená literatura... 316 // 9 Povaha a osvojování jazyka... 317 // 9.1 Vlastnosti jazyka... 318 // Obecný popis... 318 // Základní aspekty jazyka... 320 // 9.2 Procesy, které jsou podkladem pochopení jazyka... 323 // Percepce řeči... 324 // Sémantika a syntax... 328 // 9.3 Osvojování jazyka... 337 // Stupně osvojování jazyka ... 337 // Dědičnost a prostředí... 340 // Jazykový vývoj po prvních letech života... 345 // Shrnutí... 346 // Přemýšlení o myšlení... 347 // Klíčová slova... 347 // Doporučená literatura... 348 // 10 Jazyk a jeho
souvislosti... 349 // 10.1 Jazyk a myšlení... 350 // Rozdíly mezi jazyky... 350 // Dvojjazyčnost a dialekty... 356 // Přeřeknutí... 360 // Metaforický jazyk... 362 // 10.2 Jazyk v sociálních souvislostech ... 364 // Řečové akty ... 365 // Předpoklady konverzace... 367 // 9 // OBSAH // Jazyk a pohlaví... 369 // Diskurz a porozumění ctenému textu... 371 // 10.3 Neuropsychologie jazyka... 376 // Studium ložiskových poškození mozku // a výzkum evokovaných potenciálů... 377 // Další metody... 379 // Shrnutí... 381 // Přemýšlení o myšlení... 382 // Klíčová slova... 383 // Doporučená literatura... 383 // 11 Řešení problémů a tvořivost... 385 // 11.1 Cyklus řešení problémů... 386 // 11.2 Typy problémů ... 389 // Dobře strukturované problémy... 389 // Špatně strukturované problémy a úloha vhledu... 398 // 11.3 Překážky a pomůcky při řešení problému... 404 // Mentální nastavení, zablokování a fixace... 404 // Negativní a pozitivní přenos... 406 // Inkubace... 410 // 11.4 Znalosti a řešení problémů ... 412 // Organizace znalostí... 412 // Vrozené nadání a získané dovednosti... 416 // 11.5 Tvořivost... 418 // Rozsah tvorby... 418 // Vědomosti... 419 // Osobnost... 420 // Prostředí... 420 // Integrované pojetí... 421 // Shrnutí... 422 // Přemýšlení o myšlení... 423 // Klíčová slova... 424 // Doporučená literatura ... 424 // 12 Usuzování a rozhodování... 425 // 12.1 Posuzování alternativ
a rozhodování... 426 // Klasická teorie rozhodování... 427 // Metoda uspokojování... 429 // Vylučovací metoda... 429 // Heuristiky a předsudky... 432 // 12.2 Deduktivní usuzování... 439 // Podmíněné usuzování... 440 // Sylogistické usuzování... 445 // Další pomůcky a překážky deduktivního usuzování... 454 // 10 // OBSAH // 12.3 Induktivní usuzování... 455 // Vyvozování závěrů o příčinných vztazích... 457 // Vyvozování kategorií... 460 // Analogie... 460 // 12.4 Alternativní pohled na usuzování ... 461 // Shrnutí... 462 // Přemýšlení o myšlení... 464 // Klíčová slova... 464 // Doporučená literatura... 464 // 13 Kognitivní vývoj... 467 // 13.1 Hlavní přístupy ke kognitivnímu vývoji... 469 // Všeobecné principy kognitivního vývoje... 469 // Zrání myšlenkových procesů... 469 // Sociokulturní vlivy na myšlenkové procesy ... 481 // 13.2 Vývoj schopností zpracovávat informace... 484 // Metakognitivní schopnosti a vývoj paměti... 484 // Kvantitativní schopnosti... 487 // Vizuospaciální dovednosti... 488 // Induktivní usuzování... 490 // 13.3 Vývojové neurofyziologické změny... 491 // Zvyšování neuronální složitosti... 491 // Zrání struktur centrální nervové soustavy... 493 // 13.4 Kognitivní vývoj v dospělosti... 494 // Zákonitosti růstu a poklesu... 495 // Moudrost a stárnutí... 498 // Shrnutí... 499 // Přemýšlení o myšlení... 500 // Klíčová slova... 500 // Doporučená
literatura... 500 // 14 Lidská a umělá inteligence... 501 // 14.1 Měřítka a struktury inteligence... 504 // Dějiny testování a skórování inteligence... 504 // Testy inteligence... 506 // Faktorová analýza inteligence... 506 // 14.2 Zpracovávání informace a inteligence... 512 // Teorie zaměřené na časový průběh zpracovávání informace ... 512 // Teorie složek a řešení složitých problémů... 515 // Biologické základy inteligence... 517 // 14.3 Alternativní pohledy na inteligenci... 519 // Kulturní kontext a inteligence... 519 // Gardner: multidimenzionální inteligence... 522 // Sternberg: triarchická teorie... 525 // 11 // OBSAH // 14.4 Umělá inteligence: počítačové simulace... 527 // Může být počítačový program „inteligentní"?... 528 // Otázky zabývající se inteligencí inteligentních programů, ... 535 // 14.5 Zdokonalení inteligence... 537 // Shrnutí... 541 // Přemýšlení o myšlení... 542 // Klíčová slova... 543 // Doporučená literatura... 543 // Literatura... 545 // Glosář ... 597 // Rejstřík jmenný... 615 // Rejstřík věcný... 629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC