Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Jinočany : H & H, 1992

objednat
ISBN 80-85467-93-3
000049395
Rekat.
I. // OBSAH // Předmluva // 1. Molekulární biologie a a medicina ... 1 // 1.1. Úvod ... 1 // 1.2. Stručná historie ... 2 // 1.3. Využití techologií založených na molekulové // biologii v lékařské praxi —...«... 4 // 1.3.1. Prevence ... 4 // 1.3.2. Diagnostika ... 4 // 1.3.3. Terapie ... 5 // 1.4. Projekt Lidský genom ... 6 // 1.4.1. Zrod projektu ... ... 6 // 1.4.2. Vědecký program a jeho cíle ... 7 // 1.4.3. Risika projektu ... 8 // 2. Molekulová a funkční organizace buňky ... 12 // 2.1. Eukaryotní buňka ... 12 // 2.1.1. Membránový princip organizace ... 12 // 2.1.2. Fibrilární (cytoskeletální) princip // organizace bunky ... // 2.1.3. Mezibuněčná spojení ... 22 // 2.1.4. Buněčné jádro ... 23 // 2.2. Prokaryotní bunka ... 28 // 3. Struktura DNA, RNA a proteinů; replikace DNA ... 32 // 3.1. Struktura buněčných makromolekul ... 32 // 3.1.1. Struktura DNA ... 82 // 3.1.2. Struktura RNA ... 35 // 3.1.3. Proteiny ... 37 // 3.2. Replikace DNA ... 39 // 4. Gen, přepis genetické informace ... 48 // 4.1. Gen ... • 48 // 4.2. Přepis genetické informace ... 50 // 4.2.1. Vymezení pojmu ... 50 // 4.2.2. Syntesa RNA u prokaryotu (E.coli) ... 51 // 4.2.3. Syntesa RNA u eukaryotů ... 54 // 5. Proteosyntesa ... 62 // 5.1. Genetický kód ... 62 // 5.2. Komponenty translačního aparátu buňky ... 63 // 5.2.1. Aminoacyl -tRNA 63 // 5.2.2. Ribosomy ...«... 64 // 5.3. Mediátorová RNA ... 66 // 5.4. Proteosyntetické faktory ... 67 // 5.4.1. Iniciační
faktory ... 67 // 5.4.2. Elongační faktory ...*... 67 // 5.4.3. Terminační faktory ... ... 69 // 5.5. Nízkomolekulární kofaktory nezbytné pro // proteosyntézu ... 69 // 5.6. Průběh translace . . . ...  // 5.6.1. Iniciační tRNA ... 70 // 5.6.2. Iniciační kodon ... 71 // 5.6.3. Mechanismus iniciace translace ... 71 // 5.6.4. Elongace peptidu ... 72 // II. // 5.7. Posttranslační modifikace proteinů ... 75 // 5.7.1. Reversibilní posttranslační modifikace ... 75 // 5.7.2. Irreversibilní posttranslační modifikace ... 76 // 5.8. Vliv antibiotik na proteosyntesu ... 77 // 6. Regulace genové exprese ... 78 // 6.1. Úvod ... 78 // 6.2. Rozdíly mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými // organismy ... ... 79 // 6.3. Funkční organizace jádra ... 80 // 6.4. Předpoklady aktivity genů ... 82 // 6.5. Vliv mimobuněčných signálů na.buněčný metabolismus ... 82 // 6.6. Roviny kontroly ..,... 85 // 6.6.1. Kontrola transkripce ... 85 // 6.6.2. Úprava (processing) transkriptu ... 88 // 6.6.3. Stabilita mRNA ... 89 // 6.6.4. Regulace transkripce ...*... 90 // 7. Přenos látek a informací do buňky, mezibuněčná // komunikace, buněčný cyklus ... 95 // 7.1. Transport iontů, molekul a partikulí ... 95 // 7.1.1. Nespecifický průnik, volná difuse látek ... 96 // 7.1.2. Specifický transport látek do bunky ... 96 // 7.2. Mezibuněčná komunikace ... 99 // 7.2.1. Komunikace chemickými signály přijímanými // receptory ... 99 // 7.2.2. Přímé interakce
buněk pomocí bílkovin // • v plasmalemě a jejich význam za vývoje // a v dospělosti ... 104 // 7.3. Buněčný cyklus a molekulové mechanismy jeho regulace ... 107 // 8. Molekulové aspekty interakce živočišných virů s bunkou ... 115 // 8.1. Úvod ... 115 // 8.2. Struktura virionu ... 115 // 8.3. Klasifikace virů ... 117 // 8.4. Struktura virových genomů ... 118 // 8.5. Množení virů ... 119 // 8.5.1. Množení DNA virů ... 119 // 8.5.2. Množení RNA virů ... ... 123 // 8.6. Vliv virové infekce na buňku ... 125 // 8.7. Klonování virových genomů ... 128 // 9. Základy genového inženýrství ... . 130 // 9.1. Úvod ...I...,... 130 // 9.2. Metodologie genového inženýrství’ ... 130 // 9.2.1. Enzymy ... 131 // 9.2.2. Klonování ... 134 // 9.3. Exprese cizorodé genetické informace v jednobuněčných // organismech ... 136 // 9.4. Exprese cizorodé genetické inforamce v bunkách metazoi ... 138 // 9.4.1. Vlastnosti systému ... 138 // 9.4.2. Transfekce ... 138 // 9.4.3. Virové expresní vektory ... 140 // 9.5. Geneticky modifikované živé bakterie jako vektory ... 142 // III. // 10. Molekulově genetické aspekty vzniku zhoubných nádorů ... 148 // 10.1. Úvod ...i... 148 // 10.2. Iniciátory, promotory, progresory ... 148 // 10.3. Rozdělení karcinogénu ... 149 // 10.3.1. 0 karcinogenech obecně ... 149 // 10.3.2. Chemické a fyzikální karcinogény ... 149 // 10.3.3. Nádorové viry ... 150 // 10.4. Buněčné nádorové geny ... 152
// 10.4.1. Onkogeny ... 152 // 10.4.2. Antionkogeny ... 157 // 10.5. Onkogeny nádorových DNA virů ... 161 // 10.5.1. Onkogeny papovavirů ... 161 // • 10.5.2. Onkogeny adenovirů ... 164 // 10.5.3. Onkogeny dalších virů ... 164 // 10.6. Interakce onkogenů a antionkogenů ... 165 // 11. Genetické choroby člověka, jejich podstata, diagnostika // a léčba ... 170 // 11.1. Klasifikace ... 170 // 11.2. DNA diagnostika ... 174 // 11.3. Genová terapie ... 180 // 12. Poznámky ? molekulové biologii vrozených onemocnění ... 183 // 12.1. Úvod ... 183 // 12.2. Příklady postižených buněčných funkcí ... 184 // 12.2.1. Mutace postihující katalytické // ( enzymové ) proteiny . . ... 184 // 12.2.2. Mutace postihující strukturální // (neenzymatické) proteiny ... 186 // 12.2.3. Mutace postihující transportní // transmembránové molekuly ... 186 // 12.3. Recesivní, dominantní a kodominanthí v pojmech // molekulové biologie ... 187 // 12.4. Vztah genotyp - fenotyp v pojmech molekulové // biologie ... 188 // 12.5. Diagnostika a klasifikace dědičných poruch // metabolismu ... 189 // 13. Buněčné a molekulární základy imunitní odpovědi ... 192 // 13.1. Úvod ... 192 // 13.2. Vývoj imunitního systému ... 192 // 13.3. Buněčný základ imunitního systému ... 193 // 13.4. ’ Vývoj interakčních a imunoglobulinových // molekul ...«... 193 // 13.5. ’ Ustavení genů pro variabilní oblasti receptoru // ? ? ? lymfocytů ... 194 // 13.6. Osud
antigénu a jeho nabídnutí T ? ? lymfocytům ... 195 // 13.7. Efektorová funkce imunitního systému ... 196 // 13.8. Regulace činnosti imunitního systému ... 197 // • Význam molekulové biologie pro hematologii ... 206 // 14.1. Úvod ... 206 // 14.2. Hemaglobinopatie ... 206 // 14.3. Leukemie ... 210 // 14.4. Hemofílie ... 214 // IV. // 15. Molekulové mechanismy působení látek a genetické základy // abnormálních odpovědí na látky ... 217 // 15.1. Definice farmakologie a farmakogenetiky ... 217 // . 15.1.1. Farmakokinetika a farmakodynamika // jako základní discipliny farmakologie ... 217 // 15.1.2. Význam studia farmakologie metodami // molekulové biologie ... 217 // 15.2. Využití genetických přístupů ve farmakologii ... 218 // 15.2.1. Genotyp a fenotyp; vztahy mezi // alelami ... 218 // 15.2.2. Výzkumné přístupy při studiu farmakogenetiky ... 218 // 15.3. Genetický základ abnormálních odpovědí organismu // na látky ... 219 // 15.3.1. Rozdíly mezi farmakologickými poruchami // a vrozenými poruchami metabolismu ... 220 // 15.3.2. Mechanismus vzniku odlišné reakce // na látky (Idiosynkrasie) ... 220 // 15.4. Nejznámější farmakogenetické poruchy ... 221 // 15.4.1. Poruchy podmíněné změnami farmakokinetiky // léčiv ... 221 // 15.4.2. Poruchy podmíněné defekty enzymů // zodpovědných za určitou funkci ... 223 // 15.4.3. Další farmakogeneticky podmíněné // poruchy ... 224 // 16. Stručný průvodce metodami molekulové
biologie ... 226 // 16.1. Úvod ... 226 // 16.2. Izolace nukleových kyselin ze vzorku ... 226 // 16.3. Centrifugace ... 227 // 16.4. Reštrikční analýza DNA ...»... 228 // 16.5. Reštrikční mapování DNA ... 229 // 16.6. Gelová elektroforéza nukleových kyselin ... 230 // 16.7. Gelová elektroforéza proteinů ... 232 // 16.8. Chromá tograf i e ... 233 // 16.9. Nanesení nukleových kyselin na hybridizační // membrány ... 233 // 16.10. Kvantifikace nukleových kyselin ... 234 // 16.11. Hybridizace nukleových kyselin ... 235 // 16.12. Chůze po genomů (chůze po chromosomu) ... 237 // 16.13. Značení nukleových kyselin ... 238 // 16.14. Polymerázová řetězová reakce ... 241 // 16.15. Sekvencování nukleových kyselin ... 243 // 16.15.1. Sekvencování DNA ... 243 // 16.15.2. Sekvencování RNA ... 244 // 16.16. Detekce bodových mutací ... 244 // 16.17. In vitro translace mRNA ... 245 // 16.18. Studium transkripce a translace nukleových kyselin // a sekrece proteinů in vivo ... 245 // 16.19. Test protekce proti nukleáze S1 pro mapování // genových transkriptů ... 245 // 16.20 Analýza interakce proteinů s DNA a RNA in vitro ... 246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC