Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003
552 s. : il., mapy + CD-ROM

objednat
ISBN 80-86386-27-9 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, mapky, ilustrace, tabulky, barevné mapky na příloze, bibliografické citace, kapitola 9-10 na stejnojmenném volně přiloženém CD-ROMu
Krajina - ekologie - plánování územní - pojednání
000050071
Obsah // Části PROČ CHCEME CHRÁNIT KRAJINNÝ RÁZ 7 // Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 11 // Evropská úmluva o krajině 13 // Část 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENI KRAJINY A JEJÍHO RÁZU 21 // 2.1 Některé danosti psychologie lidského vnímání 23 // 2.2 Fylogenetický stabilizované stránky vnímání krajiny a její estetická hodnota 26 // 2.3 Společenská výroba jako určující faktor lidských postojů k přírodě a krajině (náčrt dynamiky vztahů) 36 // 2.4 Kulturně historická východiska postojů ke krajině "divočina - obdělaná zem - město" (proměny vztahů) 41 // 2.5 Technokratická varianta racionalismu industriálni epochy a její důsledky // pro přírodu Země a pro kulturní krajinu 62 // Dvě nekomentované ukázky ideových důsledků technokratického přístupu k rostlinné a živočišné výrobě pro krajinu 71 // 2.6 Ke konstituování estetiky krajiny 74 // Jak se mění smyslově postižitelné vlastnosti krajiny v kladné psychické hodnoty (pracovní hypotéza) 99 // 2.7 Uplatněná koncepce analýz a hodnocení krajinného rázu 111 // Část 3 DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ A MORAVSKÉ KRAJINY // V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH 115 // 3.1 Klimatické zóny Evropy a jejich určující vliv na biomy 118 // 3.2 Důsledky podnebí pro světelnou pohodu evropských krajin 127 // 3.3 Hrubé rysy geodiverzity Čech a Moravy 135 // 3.4 Primární krajinná struktura z hlediska krajinného rázu 143 // 3.5 Biogeografická regionalizace České republiky 153 // 3.6 Holocénní vývoj přírodní krajiny na našem území 177 // 3.7 Dodatek; Možné změny přirozených ekosystémů v důsledku globálního oteplování 178 // Část 4 EVROPSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY A JEJICH PERSPEKTIVY 183 // 4.1 Typizace zemědělsky využívaných evropských krajin 185 //
4.2 Pokus o prognózu zemědělsky využívané krajiny z celoevropského pohledu 217 // 4.3 Možné důsledky pro zemědělství v České republice 221 // 4.4 Perspektivy závislé od variantních společenských rozhodnutí 225 // Část 5 TYPIZACE SEKUNDÁRNÍCH STRUKTUR ČESKÉ A MORAVSKÉ KRAJINY // PRO POTŘEBY HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 237 // 5.1 Účelová typizace státního území podle využití půdy v rámci katastrálních území 241 // 5.2 Účelová typizace státního území podle družicových snímků CORINE Land Cover 246 // 5.3 Ekologická interpretace charakteristik krajinných typů 249 // 5.4 Sekundární krajinná struktura z hlediska krajinného rázu 256 // Část 6 HISTORICKÉ RÁMCE VÝVOJE ČESKÉ A MORAVSKÉ KRAJINY 267 // Názvoslovné upřesnění 269 // 6.1 Prehistorie lidského vlivu na přírodní krajinu 271 // 6.2 Výchozí rozdíly kulturní krajiny v evropských souvislostech 272 // 6.2.1 Záplavová území asijského Předního Východu 274 // 6.2.2 Egejská oblast 275 // 6.2.3 Vlivy Římské říše 278 // 6.2.4 Velké stěhování národů 282 // 6.3 Prehistorie krajiny Českých zemí 283 // 6.3.1 Mladší doba kamenná (ndblit) 284 // 6.3.2 Doba bronzová 287 // 6.3.3 Doba železná 289 // 6.4 Historie kulturní krajiny na našem území 295 // 6.4.1 Raný středověk 295 // 6.4.2 Románské období 300 // 6.4.3 Velká středověká kolonizace 316 // 6.4.4 Pozdní středověk 346 // 6.4.5 Období renesance 357 // 6.4.6 Třicetiletá válka 378 // 6.4.7 Barokní doba 379 // 6.4.8 Doba osvícenství 401 // 6.4.9 Vemeovská doba 410 // 6.4.10 Současnost 440 // 6.4.10.1 Období mezi dvěma světovými válkami 440 // 6.4.10.2 Doba od konce druhé světové války 449 // Část 7 TYPIZACE TERCIÁRNÍCH STRUKTUR ČESKÉ A MORAVSKÉ KRAJINY 467 // 7.1 Krajinářské hodnocení státního území 470 // 7.2 Estetické hodnocení krajiny na celostátní úrovni 474 //
7.3 Principy aplikace 489 // 7.4 Využití krajinářského hodnocení pro koncepci Evropské ekologické sítě 499 // 7.5 Terciární krajinná struktura z hlediska krajinného rázu 508 // Část 8 METODICKÉ PRINCIPY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 523 // 8.1. Právo a ochrana krajinného rázu 526 // 8.2. Principy ochrany krajinného rázu 528 // 8.2.1 Kde chránit krajinný ráz ve zvýšené míře 528 // 8.2.2 Jak přísně chránit krajinný ráz 529 // 8.2.3 Jakým způsobem chránit krajinný ráz 530 // 8.3. Vymezení pojmů v ochraně krajinného rázu 531 // 8.4. Metodické zásady hodnocení krajinného rázu 536 // 8.4.1 Hodnocení na celostátní úrovni 536 // 8.4.2 Hodnocení na místní úrovni 536 // 8.5. Metodické zásady posuzování zásahu do krajinného rázu 538 // barevné přílohy 541 // KAPITOLY 9 A 10 NA PŘILOŽENÉM CD // Část 9 ZÁSADY DOBRÉ PRAXE VÝSTAVBY V KRAJINÉ Z HLEDISKA OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU // 9.1 Jak stavět v horských podmínkách (Adolf Loos 1921) // 9.2 Požadavky na soulad stavby s krajinou (Ladislav Žák 1947) // 9.3 Principy uplatňované ve Velké Británii (Magnus Fladmark a kol. 1991) // 9.4 Základy slušného chování nové stavby na české vesnici (Jiří Škabrada 2001) // Část 10 UKÁZKY HODNOCENÍ VLIVU INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU NA KRAJINNÝ RÁZ A UPLATNĚNÍ REGULATIVŮ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADECH A DOKUMENTACI // 10.1 Ukázky hodnocení vlivu investičních záměrů na krajinný ráz jako podklad pro stanovisko orgánů ochrany přírody // 10.1.1 Odborné posouzení záměru na umístění malé větrné elektrárny v k.ú. Stětí (okres Litoměřice) z hlediska krajinného rázu (1998) // 10.1.2 Hodnocení záměru na výstavbu tobogánu na Máchově jezeře z hlediska ochrany krajinného rázu (podklad pro okresní úřad Česká Lípa 2000) //
10.1.3 Hodnocení vlivů provozu lomu Bmiště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení okresním úřadem Česká Lípa 1998) // 10.1.4 Odborné stanovisko ? materiálu "Hodnocení vlivu dálnice D8 pro úsek v prostoru správního území Trmice, Libouchec a Petrovice na krajinný ráz", vyžádané okresním úřadem Ústí nad Labem,referátem životního prostředí (2000) // 10.1.5 Znalecký posudek ve věci vlivu navrhované stavby "Výstavba rodinných domů Rolava" (okres Sokolov) na krajinný ráz (2001) // 10.2 Ukázky hodnocení oblastí krajinného rázu v územních plánech a oborových podkladech // 10.2.1 Územní plán obce // 10.2.2 Územní plán velkého územního celku // 10.2.3 Podklad pro vyhlášení přírodního parku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC