Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:57x 
BK
Praha : Academia, 1993

objednat
ISBN 80-200-0464-5
000050117
Rekat.
Obsah // ČÁST I. CELKOVÝ PŘEHLED... 9 // KAPITOLA 1. KRAJINA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY ...II // VNÍMÁNÍ KRAJINY...12 // Umělcova krajina 13. Krajina v sociálních a přírodních vědách 15. // KRAJINA Z EKOLOGICKÉ PERSPEKTIVY...16 // Co tvoří krajinu 16. Použitelná vědecká pojetí krajiny 18. Krajinné složky a tesery 19. Příbuzné pojmy 21. // HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KRAJINNÉ // EKOLOGIE ...26 // Diversita krajiny 26. Hlavní tematické okruhy 30. Formulace obecných principů 31. // VZNIK KRAJINNÉ EKOLOGIE: HLAVNÍ LITERATURA...35 // Geografie a ekologie 35. Příbuzné obory 36. Současné mezinárodní vyhlídky 37. // SOUHRN ...38 // KONTROLNÍ OTÁZKY...38 // KAPITOLA 2. STRUČNÝ PŘEHLED EKOLOGICKÝCH POJMŮ...41 // FYZIKÁLNÍ PROSTŘEDÍ...43 // Klima 43. Půda 48. Požáry 52. // VODNÍ PROSTŘEDÍ...53 // Hydrologický cyklus 53. Lotické a lentické prostředí 54. Mořské prostředí 55. // POPULACE A JEJICH REGULACE...58 // Populace a její růst 58. Konkurence 61. Predace 62. Regulace velikosti populace 64. // EVOLUČNÍ EKOLOGIE ...65 // Proměnlivost a výběr 65. Vznik nových druhů 67. // SPOLEČENSTVA...68 // Prostorová struktura společenstva 68. Ekologická nika a rozmanitost druhů 71. Sukcese 72. Ostrovní biogeografie 74. Biogeografie v geologickém čase 76. // ENERGIE A HMOTA V EKOSYSTÉMECH...77 // Energie 77. Produkce rostlin a živočichů 78. Potravní řetězce a sítě 82. Živinové cykly 83. Modely
ekosystémů 84. // SOUHRN ...85 // KONTROLNÍ OTÁZKY...86 // ČÁST II. STRUKTURA KRAJINY...89 // KAPITOLA 3. PLOŠKY...91 // VZNIK PLOŠEK A ZMĚNA...91 // Základní pojetí 91. Plošky vzniklé narušením 93. Zbytkové plošky 97. Plošky zdrojů prostředí 100. Zavlečené plošky 102. Dodatečné poznámky 105. // *\70 // VELIKOST PLOŠKY ...106 // Vliv velikosti plošek na energii a živiny 107. Vliv velikosti plošek na organismy 109. // TVAR PLOŠEK...112 // Význam v ekologii 112. Okrajový efekt 114. Isodiametrické a protáhlé plošky 116. Prstence 118. Poloostrovy 119. // POČET PLOŠEK A KONFIGURACE...123 // SOUHRN ...125 // KONTROLNÍ OTÁZKY...125 // KAPITOLA 4. KORIDORY...127 // KORIDORY A JEJICH VZNIK ...128 // STRUKTURA KORIDORŮ...131 // Pohled kondora 131. Pohled turisty 133. Mikroprostředí v koridoru 136. // LINIOVÉ KORIDORY ...137 // Živé ploty jako liniové koridory 139. Společenstva živočichů v živých plotech 144. Další typy liniových koridorů 146. // PÁSOVÉ KORIDORY...146 // Koridory nižši než okolí 147. Koridory vyšši než okoli 148. // KORIDORY PODÉL VODNÍCH TOKŮ ...150 // SOUHRN ...158 // KONTROLNÍ OTÁZKY...158 // KAPITOLA 5. MATRICE A SÍTĚ...161 // URČOVÁNÍ KRAJINNÉ MATRICE...162 // Tři kritéria pro rozlišeni matrice 162. Příklad desertifikace 169. // PORÉZNOST KRAJINY A TVARY HRANIC...171 // Pojem a důsledky z něho plynoucí 171. Typy poréznosli v různých krajinách 174. Tvary hranic 178. // SÍTĚ...181
// Průsečíky v síti 181. Mřížkový vzor 184. Velikost oka sítě 185. Faktory určující strukturu sítě 186. // HETEROGENITA KRAJINNÉ MATRICE ...188 // SOUHRN ...189 // KONTROLNÍ OTÁZKY...190 // DODATEK: VÝPOČET CHARAKTERISTIK PLOŠKY...191 // KAPITOLA 6. CELKOVÁ STRUKTURA...193 // MIKROHETEROGENITA A MAKROHETEROGENITA...196 // Analýza mikrohelerogenity krajiny 199. Analýza makroheterogenní krajiny 202. // USPOŘÁDÁNÍ PLOŠEK. KORIDORŮ A MATRICE ...205 // Několik rozličných způsobů uspořádání 206. Určování význačných konfiguraci 208. // KONTRAST V KRAJINĚ...212 // Struktura s nízkým kontrastem 212. Struktura s vysokým kontrastem 216. // VELIKOST ZRNA KRAJINY ...218 // DODATEČNÉ ÚVAHY O STRUKTUŘE...218 // SOUHRN ...220 // KONTROLNÍ OTÁZKY...221 // DODATEK: METODA PRO MĚŘENÍ HETEROGENITY KRAJINY...223 // ČÁST ІИ. DYNAMIKA KRAJINY // 227 // KAPITOLA 7. PŘÍRODNÍ PROCESY VE VÝVOJI KRAJINY...229 // GEOMORFOLOGIE ...230 // Tvary zemského povrchu a jejich účinky 230. Říční systémy 232. Skalní podloží, klima a stasické procesy 232. Geomorfologické procesy v různých podnebích 235. // VZNIK ŽIVOTNÍCH FOREM...240 // Rostliny se prosazují 240. Nástup živočichů 247. Vznik druhů v krajině 249. Nárůst výšky rostlin 253. // VÝVOJ PŮDY ...256 // Zákon zonality 256. Směrem ke klasifikaci půd podle vzniku a vývoje 259. Úloha rozkladačů 261. // PŘÍRODNÍ DISTURBANCE...263 // SOUHRN ...265 // KONTROLNÍ
OTÁZKY...267 // KAPITOLA 8. ROLE ČLOVĚKA VE VÝVOJI KRAJINY...269 // ÚPRAVA PŘÍRODNÍCH RYTMŮ...270 // Disturbance a rytmy 272. Denní rytmy 272. Sezónni rytmy 273. Rytmy s dlouhodobou periodou 275. // METODY A NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PŘI PŘETVÁŘENÍ KRAJINY ...276 // Těžba přírodních zdrojů a přetváření krajiny 276. Zavádění zemědělských metod 278. Politická rozhodnutí 281. // GRADIENT ÚPRAV KRAJINY...282 // Přírodní krajiny 283. Obhospodařované krajiny 286. Obdělávané krajiny 287. Příměstské krajiny 293. Městské krajiny 299. Megalopolis 304. // SOUHRN ...305 // KONTROLNÍ OTÁZKY...306 // KAPITOLA 9. TOKY MEZI SOUSEDNÍMI KRAJINNÝMI SLOŽKAMI...307 // MECHANISMY SPOJENÍ...309 // Vektory 309. Síly 309. // VZDUŠNÝ TOK A LOKOMOCE...313 // Větrné obrazce 313. Zvuk 322. Plyny, aerosoly a tuhé částice 324. Lokomoce 326. // PŮDNÍ TOKY...327 // Obecné zásady 327. Eroze a povrchový tok 331. Podpovrchový tok 333. // VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ SOUŠE A VODOTEČE ...335 // Úloha koridoru podél vodoteče 335. Filtrace minerálních živin koridorem 337. // INTERAKCE ŽIVÝCH PLOTŮ S OKOLNÍMI SLOŽKAMI KRAJINY ...338 // Jak působí živé ploty na pole 338. Jak pole, lesy a obydlí ovlivňují živé ploty 343. // SOUHRN ...345 // KONTROLNÍ OTÁZKY...345 // KAPITOLA 10. POHYB ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN KRAJINOU ...347 // DRUHY POHYBU ...347 // Nepřetržitý pohyb 348. Přerušovaný pohyb 349. // POHYB ŽIVOČICHŮ...351 // Domovský
okrsek, rozptyl a migrace 351. Bariéry a migrační cesty některých druhů 354. Vysílačkou sledované typy přesunů 369. // ŠÍŘENÍ ROSTLIN ...370 // Invaze sveřepu na americký západ 371. Australský blahovičník versus kalifornská borovice 375. Lesní druhy ve větrolamech 377. // POHYB DRUHÚ V ZEMĚDĚLSTVÍ A REGULACE ŠKŮDCŮ...380 // SOUHRN ...382 // KONTROLNÍ OTÁZKY...383 // KAPITOLA 11. FUNGOVÁNÍ KRAJINY ...385 // KORIDORY A TOKY...385 // Funkce kanálů, bariér a mezer 385. Funkce živých plotů 389. // TOKY V KRAJINNÉ MATRICI...392 // Spojitost matrice 392. Odpor krajiny 392. Zúženi 393. Poréznosl a interakce mezi ploškami 393. Pole vlivu 395. Poloostrovní vklíněni 397. Prostorové orientace a toky 398. Vzdálenost 399. // SÍTĚ...400 // Uzly a koridory 401. Spojitost sítí 403. Smyčky a oběhovost 404. Gravitační model 406. Procesy prostorového rozptylu 407. Optimalizace 409. // SOUHRN ...411 // KONTROLNÍ OTÁZKY...412 // KAPITOLA 12. ZMĚNA KRAJINY...413 // STABILITA...415 // Variačni křivky 415. Stabilita a nestabilita 418. Přiklad stability následované degradací 420. // M ETASTA BI LITA...421 // Modely 421. Ukázky koexistence druhů 424. // TYPY CELKOVÝCH ZMĚN KRAJINY...425 // Přechodová matice 426. Proměnlivá mozaika 430. // DYNAMIKA KRAJINY...431 // Aktivní síly 432. Úrovně síly 434. Stabilizační faktory 440. // SPOJENÍ MEZI KRAJINAMI...440 // SOUHRN ...442 // KONTROLNÍ OTÁZKY...443 // ČÁST IV. HETEROGENITA
A HOSPODAŘENI...445 // KAPITOLA 13. HETEROGENITA A TYPOLOGIE...447 // HETEROGENITA KRAJINY ...447 // Zákony termodynamiky 448.’Mechanismy, které vedou k heterogenite 452. // ODEZVA HETEROGENITY U ŽIVOČICHŮ...453 // SMĚRNICE PRO KRAJINNOU TYPOLOGII...458 // VNITŘNÍ HIERARCHIE PŘÍRODY...460 // Pět úrovní v sestupné hierarchii 461. Souběžné hierarchie 466. Skládání tematických map (superpozice) 467. // VZESTUPNÁ TYPOLOGIE...467 // Znaky krajiny 467. Metody mnohorozměrné analýzy a přímé metody vytváření typologií 470. // SMĚREM K FYLOGENETICKÉ TYPOLOGII ...473 // SOUHRN ...475 // KONTROLNÍ OTÁZKY...476 // KAPITOLA 14. HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ...477 // KDE SE LIDÉ SHROMAŽĎUJÍ...478 // PRODUKCE V KRAJINĚ...480 // PLÁNOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ V HLAVNÍCH TYPECH KRAJINY...481 // Přírodní krajina 482. Krajina s lesním hospodářstvím 485. Zemědělská krajina 488. Zastavěná krajina 490. // KVALITA KRAJINY ...491 // Přímá metóda oceňování kvality krajiny 491. Průzkumové dotazníky 492. Vnímání kvality krajiny živočíchy 494. Ochrana kvality krajiny 496. // MODELOVÁNÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ KRAJINY ...497 // Modely na podkladě map 499. Sestavení modelu 500. Tenzorové modely při obhospodařování 501. Citlivost, rizika a časové rozvržení modelu 504. // NĚKTERÉ ŠIRŠÍ VÝHLEDY ...507 // SOUHRN ...510 // KONTROLNÍ OTÁZKY...511 // SLOVNÍČEK HLAVNÍCH POJMŮ...513 // LITERATURA ...521 // DOSLOV PŘEKLADATELŮ...569
// REJSTŘÍK...571

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC