Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Sondy, 2008
403 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-86846-26-2 (brož.)
Paragrafy do kapsy
"Platná k 1.9.2008"--Obálka
Obsahuje tabulky
000051678
1 Úvod -- 2 Evropská unie a BOZP -- 3 Základní pojmy v oblasti BOZP -- 4 Právní systém v ČR v souvislosti se zajišťováním BOZP -- 5 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce -- 6 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona o bezpečnosti -- 7 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví -- 8 Povinnosti skol a školských zařízení vyplývající ze školského zákona -- 9 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovního řádu -- 10 Povinnosti ředitele školy a školského zařízení -- 11 Povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce -- 12 Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce -- 13 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků -- 14 Kontrolní orgány (IP, KHS, ČŠI a IŽP) -- 14. 1 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ---
14. 2 Orgány ochrany veřejného zdraví krajské hygienické stanice -- 14. 2. 1 Práva a povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví -- 14. 2. 2 Práva a povinnosti dané zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů -- 14. 3 Česká školní inspekce -- 14. 3. 1 Práva a povinnosti uložené školským zákonem -- 14. 3. 2 Práva a povinnosti uložené vyhláškou o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce -- a výkonu inspekční činnosti -- 14. 4 Inspekce životního prostředí -- 14. 4. 1 Práva a povinnosti uložené zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích -- 14. 4. 2 Práva a povinnosti uložené zákonem o odpadech -- 15 Kontrola odborových orgánů a jejich další úloha v oblasti BOZP -- 16 Pracovní úrazy a úrazy dětí, žáků a studentů (evidence, hlášení, záznamy a odškodňování) -- 16. 1. Pracovní úraz ---
16. 1. 1 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu -- 16. 1. 2 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců -- 16. 1. 3 Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání -- 16. 1. 4 Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ve znění pozdějších předpisů -- 16. 2. Školní úraz -- 16. 2. 1 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů -- 16. 2. 2 Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem u dětí v mateřských školách -- 16. 2. 3 Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem u žáků a studentů -- 17 Školení zaměstnanců a poučení žáků ---
17. 1 Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců -- 17. 2 Poučení žáků -- 18 Kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců -- 19 Prověrky BOZP -- 20 Dokumentace BOZP -- 21 Směrnice k zajištění BOZP -- 22 Lhůty revizí, kontrol a prohlídek -- 23 Vyhrazená technická zařízení používaná ve školství -- 23. 1 Tlaková zařízení -- 23. 1. 1 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé požadavky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů -- 23. 1. 2 Nařízení vlády č. 621/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení -- 23. 1. 3 Nařízení vlády č. 126/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva ---
23. 1. 4 Vyhláška č. 91/1993 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách -- 23. 1. 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí -- 23. 2 Zdvihací zařízení -- 23. 2. 1 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé požadavky -- k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů -- 23. 2. 2 Nařízení vlády č. 127/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády -- č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy -- 23. 3 Elektrická zařízení -- 23. 3. 1 Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů -- 23. 3. 2 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice -- 23. 4 Plynová zařízení ---
23. 4. 1 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé požadavky k zajištění -- jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů -- 23. 4. 2 Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení -- 24 Riziková pracoviště a provozní řády -- 25 Závodní preventivní péče a zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků -- 25. 1 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů -- 25. 2 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance daná zákoníkem práce -- 25. 3 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci -- 25. 4 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů -- 25. 5 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ---
26 Pracovní podmínky zaměstnanců, zaměstnankyň a mladistvých 26. 1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky -- ochrany zdraví při práci -- 27 Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční -- 27. 1 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce -- 27. 2 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah -- a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků -- 28 Dohled nad žáky -- 29 Zajištění první pomoci -- 29. 1. Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce -- 29. 2. Metodický pokyn k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT -- 30 Prevence rizik, odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost -- 30. 1 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce ---
30. 2 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona o bezpečnosti -- 31 Školský zákon a prováděcí právní předpisy ve vztahu k BOZ -- 31. 1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -- 31. 2 Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů -- 31. 3 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů -- 31. 4 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů -- 31. 5 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů -- 31. 6 Vyhláška č. 55/2005 Sb., organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, -- ve znění pozdějších předpisů ---
31. 7 Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů -- 31. 8 Vyhláška č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, -- ve znění pozdějších předpisů -- 31. 9 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů -- 32 Kategorizace prací -- 32. 1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví -- 32. 2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce -- 32. 3 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky -- pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 32. 3. 1. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb -- 33 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí ---
33. 1 Zákon o bezpečnosti zajištění dalších podmínek BOZP -- 33. 2 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí -- 33. 2. 1. Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb -- 33. 3. Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu -- 34 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení -- 34. 1 Zákon o bezpečnosti zajištění dalších podmínek BOZP -- 34. 2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí -- 34. 2. 1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb -- 34. 2. 2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb -- 34. 2. 3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb -- 35 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 35. 1. Zákon o bezpečnosti zajištění dalších podmínek BOZP ---
36 Bezpečnostní značky, značení a signály -- 36. 1 Zákon o bezpečnosti zajištění dalších podmínek BOZP -- 36. 2 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů -- 37 Chemické látky -- 37. 1 Povinnosti zaměstnavatele uvedené zákonem o ochraně veřejného zdraví -- 37. 2 Povinnosti zaměstnavatele uvedené zákonem o chemi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC