Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957

objednat
Živá díla minulosti ; sv. 13
Krásná literatura
latina
Obsahuje rejstřík
Seznam klášterů v našich zemích do počátku 13. stol.
Rodokmen Přemyslovců
Oba letopisy jsou pokračováním kroniky Kosmovy a tvoří důležitý pramen k českým dějinám druhé poloviny 12. století. Vincenciův letopis líčí vládu krále Vladislava I. a podrobně vypisuje zejména obléhání Milána. Autorem byl kaplan pražského biskupa, muž vzdělaný a dobře obeznámený s italskými poměry, který se osobně účastnil Vladislavovy výpravy do Italie. Na Vincenciův letopis navazuje letopis opata milevského kláštera a zemského preláta Jarlocha (Gerlacha), který dovádí líčení událostí až do povýšení Přemysla na krále. Oba letopisy byly napsány latinsky a jsou nyní vydávány v českém překladu, opatřeném podrobnými poznámkami a vysvětlivkami.
000053939
Rekat.
PŘEDMLUVA // Charakteristika kronik 12. století a podrobnější přehled a ocenění díla Vincenciova a Jarlochova 9 // Mezinárodně politická a vnitřní situace českého státu v druhé polovině 12. století 28 // Rukopisy a dosavadní vydání obou kronik 40 // LETOPIS VINCENCIA, KANOVNÍKA KOSTELA PRAŽSKÉHO // 1. Věnování králi Vladislavovi a královně Juditě 49 // 2. Vladislav, byv zvolen vévodou, povolal z vyhnanství Otu do // údělu olomouckého — Ota pražským biskupem — Jindřich Zdík založil klášter strahovský a klášter v Litomyšli 51 // 3. Vzpoura proti Vladislavovi a jeho porážka na Vysoké 52 // 4. Kníže Konrád oblehl Pražský hrad — Jeho útěk z Čech 55 // 5. Vladislav vpadl na Moravu — Knížata Ota a Vratislav se // mu poddali 56 // 6. Jindřich Zdík úkladně přepaden knížetem Konrádem — Za // to Vladislav oblehl Znojem a dobyl ho 57 // 7. Křížová výprava do Svaté země — Jindřich Zdík se zúčastní // tažení do Pomořan — Soběslav mladší zajat Děpoltem 59 // 8. Neslavný konec křížové výpravy — Soběslav uvězněn na // Přimdě 61 // 9. Polský Vladislav vyhnán ze země — Soběslav uprchl // z Přimdy 62 // 10. Smrt biskupa Jindřicha Zdíka — Skon vévodkyně Gertrudy 63 // 11. Hrabě Hroznatá donesl dary Jindřicha Zdíka do Jerusaléma — Vladislav si vzal Juditu — V Německu zvolen králem Fridrich I. Barbarossa 64 // 12. Římská jízda krále Fridricha a jeho korunovace za císaře // Jeho boje v Římě a návrat do Němec 65 // 13. Vladislav na svatbě císaře Fridricha — Tajná dohoda o české // pomoci při italské výpravě za královský titul 68 // 14. Císař Fridrich vpadl do Polska — Vladislav prostředníkem // mezi stranami — Biskup Daniel získal císaři v Uhrách vojenskou pomoc 68 // 15. Litomyšlský opat Jan zvolen olomouckým biskupem 70 //
16. Vladislav, byv korunován v Řezně za krále, vytáhl do Italie 71 // 17. Čechové před Milánem — Přechod přes Addu 74 // 18. Císař dobyl Trezza a v Lodi zamítl prosbu Milánských o milost 78 // 19. Boje před Milánem — Účastníci výpravy 80 // 20. Po tuhém obléhání Milán se vzdal 84 // 21. Návrat krále Vladislava do Čech — Biskup Daniel zůstal s císařem v Itálii — Sněm na polích Ronkalských 88 // 22. Daniel s druhými císařskými posly přepaden v Miláně — Ztráta hradu Trezza — Císař po delším obléhání dobyl Cremy a zničil ji 89 // 23. Rozkol v církvi římské — Návrat biskupa Daniela do Prahy 96 // 24. Král vypravil syna Fridricha a bratra Děpolta na pomoc císaři — Sám zrádně zajal Soběslava a uvěznil ho na Přimdě 98 // 25. Zničení Milána 99 // 26. Vladislav vytrhl do Uher na pomoc novému králi — Boj a smír s řeckým císařem 101 // 27. Králův návrat do Čech — Jeho vnučka poslána synovci řeckého císaře 105 // 28. Císař Fridrich vytáhl do Italie odstranit rozkol v církvi 106 // LETOPIS JARLOCHA, OPATA KLÁŠTERA MILEVSKÉHO // 1. Biskup Daniel podlehl v Itálii moru 111 // 2. Sedlecký opat Gotpold zvolen pražským biskupem — Krátce po něm Sas Fridrich // 3. Vladislavův syn Svatopluk zavraždil Vojslava a uprchl do Uher — Smrt Tomáše Canterburského 114 // 4. Král Vladislav se vzdal trůnu ve prospěch syna Fridricha — Proti němu vystoupil u císaře Oldřich 115 // 5. Na rozkaz císaře Fridricha propuštěn z vězení Soběslav a stal se vévodou — Vladislav zemřel v Německu 116 // 6. Vláda Soběslava, »selského knížete« 118 // 7. česká pomoc císaři pod vedením Oldřichovým utrpěla pohromu v Ulmu a vrátila se od obležení Alessandrie neslavně do Čech 120 // 8. Spor mezi Soběslavem II. a rakouským vévodou Jindřichem II. 122 //
9. Soběslav zrádně vydal bratra uherského krále Bely — Při vpádu na Moravu byl donucen k útěku 123 // 10. Kníže Fridrich se zmocnil Prahy 124 // 11. Soběslav zvítězil nad Fridrichem u Loděnic, ale byl poražen u Prahy 126 // 12. Soběslav zemřel v cizině — Pražským biskupem zvolen Volíš (Valentin) 128 // 13. Hrabě Vilém založil klášter v Kounicích 129 // 14. Probošt Pelhřim se stal biskupem v Olomouci — Pražským biskupem zvolen Jindřich 130 // 15. Biskup Jindřich Břetislav vyňat z pravomoci českého vévody a jako říšský kníže podřízen přímo císaři 131 // 16. Císař vzal Fridricha v ochranu proti Konrádovi Otovi — Morava jako markrabství říšským lénem 134 // 17. Druhé vysvěcení strahovského kostela — Osud salzburského arcibiskupa Vojtěcha — Úmrtí mohučského arcibiskupa Kristiána 135 // 18. Osazení kláštera v Kounicích sestrami z Louňovic 136 // 19. Smrt želivského opata Gotšalka — Jeho mladá léta — O biskupu Jindřichu Zdíkovi 137 // 20. O prvním strahovském opatu Gezovi 140 // 21. Začátky želivského kláštera — Listy Jindřicha Zdíka Gotšalkovi 141 // 22. O životě a vlastnostech opata Gotšalka 146 // 23. Gotšalkova choroba 153 // 24. Jeho vidění 154 // 25. Poslední chvíle opata Gotšalka ajeho skon —Jarloch vysvěcen na jáhna 157 // 26. Vévoda Fridrich potlačil vzpouru Soběslavova bratra Václava 161 // 27. Vévoda Fridrich poslal dvakrát bratra Přemysla proti Konrádovi Moravskému — Bitva u Loděnic 162 // 28. Konrád Ota se poddal Fridrichovi — Jarloch zvolen želivským opatem — Smrt vévody Fridricha — Jeho nástupce Konrád Ota zemřel v Itálii — Biskup Jindřich získal u císaře Přemyslovi vévodství v Cechách a Vladislavovi Moravu 163 // 29. Biskup Jindřich Břetislav pletichami proti druhým Přemyslovcům sám se zmocnil trůnu 165 //
30. Kardinál Petr v Praze — Vévoda a biskup Jindřich Břetislav zemřel v Chebu 168 // 31. Vladislav, byv nastolen na český trůn, dal zvolit pražským biskupem svého kaplana Milíka Daniela — Smířil se s bratrem a přenechal mu vládu 169 // 32. V Německu dva králové: Filip a Ota — Přemysl I. povýšen na krále 171 // POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY // Poznámky k předmluvě 177 // Poznámky k oběma letopisům // Seznam klášterů v našich zemích do polálku 13. století // Vydavatelská poznámka // Seznam obrazových příloh a map // Ukazatel jmenný a vřený // Rodokmen Přemyslovců
(OCoLC)85458687
cnb000726181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC