Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1993
175 s. ; 20 cm

ISBN 80-85282-46-1
angličtina
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografické odkazy
000054427
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA // ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH BIBLICKÉ TEXTY V DĚJINÁCH IZRAELE ÚVOD // 1. "NA ORLÍCH KŘÍDLECH" // Exodus // Fundamentalismus a racionalismus Lepší přístup Výsledný obraz Základní učení exodu // 2. "VODY MERÍBA" // Numeri // "Akční kapitoly" Numeri Každodenní život na poušti Další akce: Vzhůru do zaslíbené země Poselství Numeri // 3. "VYSTUPTE Z JORDÁNU" // Jozue // Různé prameny v Jozuovi Základní východiska pramene D Jak D učí v Jozuovi teologii Shromáždění v Šekemu // 4. VYSVOBODITELÉ // Soudců // Nová země, tvrdá volba Hospodin - vůdce svého lidu // 5. "VŮDCE MÉHO LIDU IZRAELE" // 1. a 2. Samuelova // Monarchie a rozpory v 1. a 2. Samuelově // Saul: První izraelský král 52 // David: zřítelnice oka Hospodinova 53 // Smlouva s Davidem 56 // 6. "ŠALOMOUN V CELÉ SVÉ SLÁVĚ" 58 // l.a2. Královská, Genesis // Náboženství - hlavní starost Izraele 59 // Jahvista a jeho epika 62 // 7. "JAKÝ PODÍL MÁME V DAVIDOVI?" 67 // 1. a 2. Královská, Genesis 67 // Rozbití davidovské jednoty 68 // Eliáš: Zúčtování s baalismem 70 // Pád Izraele 74 // Co nám vypráví Elohista 75 // 8. "SLYŠ, IZRAELI" 78 // 2. Královská, Deuteronomium // Chizkijáš a Jóšijáš - dva věrní jahvisté 78 // Kniha "Druhého zákona" 81 // Poslední hodina Judska 84 //
9. "VÝROK PANOVNÍKA HOSPODINA" 87 // Amos, Ozeáš, Izaiáš, Micheáš, Sofoniáš, Nahum, Abakuk, Jeremiáš, Ezechiel - Advokáti spravedlnosti v Izraeli 90 // Proroctví v Judsku 91 // 10. "SVŮJ ZÁKON JIM DÁM DO NITRA" 96 // Ámos, Ozeáš, Micheáš, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel // Chronos a kairos 98 // Klasičtí proroci 99 // Nová smlouva 107 // 11. "SVĚTLO PRONÁRODŮM" 110 // Ezechiel, Leviticus, Genesis, Exodus, Izaiáš // Víra po návratu ze zajetí 112 // Důraz na Hospodinovu svatost 113 // Hospodinova univerzalita 115 // Druhý Izaiáš: Proroctví v době exilu 119 // 12. "ROZJÁSEJ SE, SIJÓNSKÁ DCERO" 125 // 1. a 2. Paralipomenon, Ezdráš, Nehemiáš, Malachiáš, Zachariáš, Abdiáš, ]óel // 1. a 2. Paralipomenon: Jiný úhel pohledu 125 // Návrat ze zajetí 127 // Kněz Ezdráš a vladař Nehemiáš 129 // Poslední starozákonní proroci 131 // 13. "JAKOBY SYN ČLOVĚKA" 134 Daniel, 1.a2. Makabejská Příchod Řeků 134 // Odbočka: Které knihy patří do SZ? 137 // Daniel 139 // 1. a 2. Makabejská 143 // Osobní vzkříšení: most do Nového zákona 145 // 14. "MOUDROST UČÍ SVÉ DĚTI" 147 // Píseň písní, Přísloví, Jób, Kazatel, Sírachovec, Moudrost Zaměření na jednotlivce 147 // Přehled mudroslovných knih 150 // Nové chápání dobra a zla 152 // Konečné řešení 155 // 15. Povídky 159 // Rút, Jonáš, Ester Tóbiáš, Júdit // Rút 160 // Jonáš 161 // Ester 163 // Tóbiáš a júdit 165 // 16. MODLITBA IZRAELE 168 // Žalmy // Upřímnost Žalmů 170 // ZÁVĚR 172 // Poslední prosba 174
(OCoLC)39602276
cnb000075563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC