Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1985
466 s. : il. ; 25 cm

objednat
000055004
Rekat.
1 Úvodní po/námka 9 // 1.1 Literatura // 2 Poznámky k vývoji teorie chemické vazby a dnešní možnosti 11 // 2.1 Stručná poznámka k vývoji teorie chemické vazby 11 // 2.2 Chronologický vývoj 14 // 2.3 Přečká chemie nápor fyziky? 14 // 2.4 Literatúra 16 // 3 Časově nezávislá Schrödingerova rovnice — úvodní úvahy 18 // 3.1 Navození rovnice 18 // 3.2 Formulace Schrödingerovy rovnice u jednoduchých systému 22 // 3.2.1 Častice v jednorozmerné potenciálové jámě 22 // 3.2.2 Částice při jednoduchém harmonickém pohybu 22 // 3.2.3 Vodíkový atom 23 // 3.2.4 Molekulový ion vodíku (Hý) 23 // 3.3 Příklady řešení Schrödingerovy rovnice 24 // 3.3.1 Volná částice 24 // 3.3.2 Částice v potenciálové jámě; řešení a jeho důsledky 26 // 3.3.3 Harmonický oscilátor 31 // 3.3.4 Tuhý rotor 37 // 3.3.5 Vodíkový atom 39 // 3.4 Literatura 47 // 4 Matematický aparát a logická struktura kvantové mechaniky 48 // 4.1 Lineární operátory a některé jejich vlastnosti 48 // 4.2 Axiomatické základy kvantové mechaniky 50 // 4.3 Důsledky axiomatického systému a některé poznámky k němu 52 // 4.4 Konstanty pohybu (energie, moment hybnosti a spin). Pauliho princip 56 // 4.5 Maticová reprezentace operátoru a operace s maticemi 65 // 4.6 Geometrizace aparátu kvantové mechaniky 69 // 4.6.1 Diracova notace 69 // 4.6.2 Projekční operátory 71 // 4.6.3 Greenova funkce 74 // 4.7 Přibližné řešení Schrödingerovy rovnice 76 // 4.7.1 Úvodní poznámky 76 // 4.7.2 Variační metoda 76 // 4.7.3 Poruchová metoda 29 // 4.8 Literatura 84 // 5 Základní aproximace v teorii chemické vazby 86 // 5.1 Úvodní poznámky 86 // 5.2 Zanedbání neelektrostatických interakcí 87 // 5.3 Bornova-Oppenheimerova aproximace a adiabatické přiblížení 90 // 5.4 Metoda konfigurační interakce (ČI), Slatcrův determinant, Slaterova pravidla 95 //
5.5 Model nezávislých elektronů (jednoelektronové přiblížení) 101 // 5.5.1 Obecná formulace 101 // 5 // 5.5.2 System s uzavřenými elektronovými slupkami // 5.5.3 Systém s otevřenými elektronovými slupkami // 5.6 Metoda molekulových orbitalů v podobě lineární kombinace atomových orbitali! (MO-LCAO) // 5.7 Literatura // 6 Symetrie v kvantové chemii // 6.1 Pojem symetrie; definice grupy // 6.2 Transformace symetrie hamiltoniánu // 6.3 Význačné grupy symetrie a jejich označování // 6.4 Maticové reprezentace grup symetrie // 6.4.1 Redukovatelné a neredukovatelné reprezentace // 6.4.2 Vztahy mezi neredukovatelnými reprezentacemi // 6.4.3 Přimý součin reprezentaci // 6.5 Výběrová pravidla pro maticové elementy // 6.6 Využití symetrie ke konstrukci orbitalů // 6.6.1 Symetricky adaptované orbilaly // 6.6.2 Hybridní orbitaly // 6.7 Spinová a prostorová symetrie víceelektronových systémů // 6.8 Poruchový počet pro symetrické systémy // 6.9 Symetrie přibližného řešení Schrödingerovy rovnice získaného variační metodou // 6.9.1 Obecné úvahy // 6.9.2 Symetrie v Hartreeho-Fockově metodě // 6.10 Literatura // Vlnová funkce »-elektronového systému: Některé způsoby jejího vyjadřování // 7.1 Druhé kvantování systému elektronů // 7.1.1 Úvodní poznámky // 7.1.2 Vlnová funkce v reprezentaci obsazovacích čísel // 7.1.3 Fermiho operátory // 7.1.4 Operátory v reprezentaci obsazovacích čišel // 7.1.5 Přibližné metody kvantové chemie // 7.2 Formalismus vlnového operátoru // 7.2.1 Definice vlnového operátoru // 7.2.2 Poruchový počet // 7.2.3 Korelační energie a vlnová funkce // 7.3 Literatura // 8 Viccelcktronové atomy // 8.1 Úvodní poznámky // 8.2 Jednoelektronové přiblížení pro atom a periodický systém prvků // 8.3 Klasifikace elektronových stavů // 8.4 Literatura //
9 Dvouatomové molekuly // 9.1 Molekulový ion // 9.2 Molekula H2 // 9.3 Atomové orbitaly a výpočet molekulových integrálů // 9.4 Obecné dvouatomové molekuly // 9.4.1 Klasifikace elektronových stavů // 9.4.2 Korelace atomových a molekulových termů // 9.4.3 Korelační diagramy // 9.5 Literatura // 10 Melody teorie chemické vazby na bázi MO-LCAO 218 // 10.1 Úvodní poznámky 218 // 10.2 Metody ab inilio 220 // 10.2.1 Metody na jednočásticové úrovni 220 // 10.2.2 Metody zahrnující korelační energii 222 // 10.3 Semiempirické metody 228 // 10.3.1 Metody uvažující valenční elektrony 228 // 10.3.2 ?-Elektronová teorie 236 // 10.4 Empirické metody 244 // 10.4.1 Metody uvažující valenční elektrony: EHT 244 // 10.4.2 a-Eleklronová přiblížení: HMO 247 // 10.5 Závčrečné poznámky 250 // 10.6 Literatura 251 // 11 Speciální metody teorie chemické vazby 253 // 11.1 Metoda valenčnich struktur (metoda VB) 253 // 11.2 Teorie krystalového pole a pole ligandového 262 // 11.2.1 Úvodní poznámky 262 // 11.2.2 Elektrostatický model (krystalové pole) 264 // 11.2.3 Teorie ligandového pole 270 // 11.3 Nčkteré další metody kvantové chemie 271 // 11.3.1 Úvodní poznámky 271 // 11.3.2 Metody využívající fragmentaci molekulového systému 272 // 11.3.3 Metoda pseudopotenciálů 274 // 11.3.4 Hospodárné metody pro výpočet hyperploch potenciální energie 276 // 11.3.5 Metody založené na aproximaci X, 281 // 11.4 Literatura 283 // 12 Analýza a znázornění vlnové funkce 285 // 12.1 Úvodní poznámky 285 // 12.2 Matice hustoty 285 // 12.2.1 Definice matice hustoty 285 // 12.2.2 Vyjádření střední hodnoty fyzikální veličiny 287 // 12.2.3 Matice hustoty pro vlnové funkce CI a SCF 289 // 12.2.4 Přirozené orbitaly 292 // 12.3 Lokalizované orbitaly 294 // 12.4 Elektronová distribuce v molekulách 298 // 12.5 Dipólový moment 303 // 12.6 Literatura 206 //
13 Interakce chemických species s fotony, elektrony a energeticky bohatými částicemi 307 // 13.1 Ohyb (difrakce). rozptyl a pohlcení 307 // 13.2 Společné rysy spektroskopií: Zákony zachování a výběrová pravidla 307 // 13.3 Interakce s fotony: Klasické molekulové spektroskopie 312 // 13.3.1 Jednotky, spektrální oblasti, absorpce a emise 316 // 13.3.2 Interakce magnetických momentů: Hyperjemná struktura spekter a spektroskopické // konstanty 221 // 13.3.3 Úvodní poznámky ke spektroskopiím v radiofrekvenční oblasti 324 // 13.3.4 Nukleární kvadrupólová rezonance (NQR) 326 // 13.3.5 Elementární teorie magnetické rezonance 327 // 13.3.6 Nukleární magnetická rezonance (NMR) 329 // 13.3.7 Elektronová spinová rezonance (ESR) 333 // 7 // 13.3.8 Čistá rotační speklra 339 // 13.3.9 Vibrační spektroskopie 340 // 13.3.10 Ramanova spektroskopie 344 // 13.3.11 Elektronická spektra // 13.3.11.1 Absorpční spektra v ultrafialové a viditelné oblasti 346 // 13.3.11.2 Luminiscenční jevy (fluorescence, fosforescence) 360 // 13.3.11.3 Optická aktivita 363 // 13.3.12 Rentgenová spektra 365 // 13.3.13 Mössbauerova spektra 366 // 13.4 Interakce s fotony: elektronové spektroskopie (PES, ESCA) 366 // 13.4.1 Ionizační potenciál a elektronová afinita 366 // 13.4.2 Fotoelektronová spektra 369 // 13.5 Interakce s elektrony 372 // 13.6 Interakce s energeticky bohatými částicemi 373 // 13.7 Literatura // 14 Vliv vnčjšiho silového pole na vlastnosti atomů a molekul 375 // 14.1 Atomový a molekulový Stárkův efekt 375 // 14.2 Atomový a molekulový Zecmanův efekt 379 // 14.3 Magnetická susceptibilita // 14.4 Literatura // 15 Slabé interakce // 15.1 Úvodní poznámky 3g6 // 15.2 Van der Waalsova interakce 3g7 // 15.2.1 Kvalitativní objasnění původu 3g7 // 15.2.2 Interakce u dvojice lineárních oscilátorů //
15.3 Různé způsoby výpočtu mezimolekulových interakčních energií 390 // 15.4 Uplatnění slabých interakcí z hlediska fyzikální chemie 397 // 15.5 Literatura // 16 Chemická reaktivita 401 // 16.1 Úvodní poznámky 401 // 16.2 Zákony zachování a výběrová pravidla u chemických reakcí 404 // 16.3 Hyperplochy potenciální energie molekul 414 // 16.3.1 Molekulová struktura a geometrie 414 // 16.3.2 Silové konstanty 421 // 16.3.3 Stacionární body hyperploch energie 422 // 16.3.4 Reakční koordináty 424 // 16.4 Výpočty absolutních hodnot rovnovážných a rychlostních konstant reakci v plynné fázi 426 // 16.4.1 Statistickotermodynamické výpočty 426 // 16.4.2 Příklady aktivovaných komplexů 429 // 16.4.3 Kvantově mechanické tunelování 43O // 16.5 Dynamika srážkových procesů 433 // 16.6 Vlivy prostředí // 16.6.1 Vliv rozpouštědel na fyzikální vlastnosti a reaktivitu molekul 442 // 16.6.2 Výpočty solvatačních energií 443 // 16.6.3 Výpočty Henryho a Nernstovy konstanty 450 // 16.6.4 Konformace molekul v roztoku 45O // 16.7 Chemie na površích tuhých látek 451 // 16.8 Překonání orbitálního a spinového zákazu: katalýza 453 // 16.9 Literatura 455 // Rejstřík
(OCoLC)39420455
cnb000011782

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC