Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 3., přepracované
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001
179 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7080-415-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, úvod, cvičení
Nad názvem: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Mikrobiologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000055164
Úvod 3 // Obsah 5 // Seznam cvičení 9 // Pravidla práce v mikrobiologické laboratoři 11 // 1. PRINCIPY MIKROBIOLOGICKÉ PRÁCE 13 // 1.1 Plánování mikrobiologické práce, její organizace, vedení protokolů 13 // 1.2 Získávání mikrobiálních kultur 14 // 1.3 Zařízení, přístrojové vybavení a pracovní pomůcky na // mikrobiologickém pracovišti 15 // 1.4 Popis mikroskopu 19 // 1.4.1 Mechanická část mikroskopu 19 // 1.4.2 Optická část mikroskopu 20 // 1.4.3 Základní postup při mikroskopování 21 // 1.4.4 Péče o mikroskop 21 // 1.4.5 Fázová kontrastní mikroskopie 22 // 2. KULTIVACE MIKROORGANIZMŮ 24 // 2.1 Živné půdy 24 // 2.1.1 Příprava živných půd 25 // 2.1.2 Rozlévání půd a jejich uchovávání 25 // 2.2 Sterilace nádobí, živných půd a ostatních pomůcek 26 // 2.2.1 Fyzikální prostředky sterilace 27 // 2.2.2 Sterilace chemickými prostředky 28 // 2.3 Očkování mikroorganismů 29 // 2.3.1 Očkování kultury ve zkumavce na šikmý agar 29 // 2.3.2 Očkování ze zkumavky do zkumavky tekuté nebo ztekucené živné půdy 30 // 2.3.3 Očkování z Petriho misky do zkumavek a naopak 30 // 2.3.4 Očkování vpichem 31 // 2.3.5 Očkování pomocí pipety 31 // 2.4 Inkubace 31 // 2.4.1 Aerobní kultivace ve větším objemu 32 // 2.4.2 Anaerobní kultivace 33 // 2.4.2.1 Příprava anoxického prostředí 33 // 2.5 Uchovávání a oživování mikrobiálních kultur 35 //
3. MORFOLOGIE A CYTOLOGIE MIKROOORGANISMŮ 37 // 3.1.2 Charakter růstuna šikmém agaru 38 // 3.1.3 Kolonie vyrostlé z jednotlivých buněk 39 // 3.1.4 Obrovské kolonie 40 // 3.1.5 Růst podél vpichu do agarové půdy 41 // 3.2 Mikroskopické morfologické a cytologické znaky mikroorganismů 42 // 3.2.1 Typy mikroskopických preparátů 42 // 3.2.2 Fixace peparátu 42 // 3.2.3 Barvení mikroorganismů 42 // 3.2.4 Aseptický postup při přípravě mikroskopického preparátu 43 // 3.2.5 Nativní preparát pro důkaz pohybu buněk 44 // 3.2.6 Negativní barvení bakterií 45 // 3.2.7 Barvení spor rodů Bacillus a Clostridium 47 // 3.2.8 Gramovo barvení 47 // 3.2.9 Příprava trvalých preparátů bakterií 48 // 3.2.10 Světelná mikroskopie kvasinek 48 // 3.2.10.1 Sledování tvorby pseudomycellia, mycelia a blastopor kvasinek ve sklíčkové kultuře 50 // 3.2.10.2 Sledování askospor kvasinek 50 // 3.2.10.3Rozlišování živých a mrtvých kvasinek vitálním barvením 51 // 3.3 Mikroskopické vláknité houby významné z potravinářského hlediska 52 // 3.3.1 Živné půdy pro izolaci mikroskopických hub z potravin 52 // 3.3.2 Metody determinace 53 // 3.3.3 Preparáty mikroskopických vláknitých hub 53 // 3.3.4 Proměřování mikromorfologických struktur vláknitých hub 54 // 3.3.5 Pododdělení Zygomycotina 54 // 3.3.5.1 Klíč k určení nejčastějších rodů Zygomycetů kontaminujích potraviny 56 // 3.3.6 Pododdělení Ascomycolina a Deuteromycotina 57 // 3.3.6.1 Klíč k určení nejčastějšich rodů Denteromycolina kontaminujících potraviny 62 // 3.3.6.2 Klíč k určení nejčastějších rodů Ascomycolina kontaminujících potraviny 65 // 3.3.7 Pododdělení Bazidiomycotina 66 // 3.4 Slovník hlavních pojmů 66 //
4. SLEDOVÁNÍ VLIVU VNĚJŠÍCH PODMÍNEK NA MIKROORGANISMY 69// 4.1 Vliv teploty na mikroorganismy 69 // 4.1.1 Stanovení smrtící teploty 70 // 4.2 Vliv pH prostředí na růst mikroorganismů 71 // 4.3 Vliv osmotického tlaku na růst mikrorganismů 72 // 4.4 Vliv ultrafialového světla na mikroorganismy 73 // 4.5 Bakteriostatické působení některých barviv // 4.6 Citlivost mikroorganismů k antimikrobiálním látkám 74 // 4.6.1 Fenolový koeficient mikrobicidních látek 74 // 4.6.2 Citlivost mikroorganismů k antibiotikům 76 // 5. IZOLACE MIKROORGANISMŮ 79 // 5.1 Nahromaďovací kultury 79 // 5.2 Základní izolační techniky // 5.2.1 Makroskopicky kontrolovatelné metody 81 // 5.2.2 Mikroskopicky kontrolovatelné metody 84 // 6. ZJIŠŤOVÁNÍ POČTU MIKROBIÁLNÍCH BUNĚK V PROSTŘEDÍ 87 // 6.1 Přehled metod zjišťování počtu mikrobiálních buněk 87 // 6.1.1 Počítání buněk 87 // 6.1.2 Sanovení buněčné hmoty mikroorganismů 89 // 6.1.3 Zjištění přibližného množství mikroorganismů na základě jejich biochemické činnosti 90 // 6.2 Jednotlivé metody stanovení počtu mikroorganismů 92 // 6.2.1 Mikroskopické počítání buněk // 6.2.2 Nefelometrické stanovení počtu buněk 93 // 6.2.3 Kultivační stanovení počtu buněk 94 // 6.2.4 Stanovení buněčné hmoty mikroorganismů 105 // 7. SLEDOVÁNÍÁ RŮSTU MIKROORGANISMŮ 109 // 8. ZÁKLADNÍ GENETICKÉ PRÁCE 114 // 8.1 Mutace 114 // 8.1.1 Stanovení rychlosti spontánních mutací 114 // 8.1.2 Zjišťování auxotroíních mutantů 115 // 8.1.2.1 Zjištěni průměrného počtu mutantů hledaného typu 117 // 8.1.2.2 Zjištění počtu mutantů hledaného typu v jediné kultuře 118 //
8.1.3 Indukce mutací 118 // 8.1.3.1 Indukce mutantů pomocí ultrafialového záření (UV-světla) 120 // 8.1.3.2 Indukce mutantů pomocí dusité kyseliny 121 // 8.1.3.3 indukce mutantů pomocí alkylačnich činidel za růstových podmínek 122 // 8.1.3.4 Indukce mitochondriálních mutací se S.cerevisiae 123 // 8.1.4 Testování mutagenity chemických látek mikroorganismy 124 // 8.1.4.1 Amesův test 124 // 8.1.4.2 Použiti kvasinek pro testování mutagenity chemických látek 125 // 8.2 Křížení a rekombinace 125 // 8.2.1 Křížení kvasinek a analýza produktů křížení 126 // 8.2.1.1 Stanovení kopulačního typu a izolace zygot u S.cerevisiae 127 // 8.2.1.2 Postup při získáváni hybridů kvasinek 129 // 8.2.1.3 Hybridizační postup získávání polyploidních kmenů S.cerevisiae 129 // 8.2.1.4 Sporulace diploidních kmenů a analýza spor 129 // 8.2.1.5 Tetrádová analýza 130 // 8.2.1.6 Mapování genů u S.cerevisiae 131 // 8.2.1.7 Hromadná analýza spor 133 // 8.2.2 Fúze protoplaslů 135 // 9.HOSTITELSKÉ KMENY ESCHERICHIA COLI 138 // 9.1.1 Fenotypový projev některých mutací 139 // 9.2 Uchováváni bakteriálních kultur pro genetické studie 139 // 9.3 Bakteriální plasmidové a fágové vektory 140 // 9.3.1 Bakteriální plasmidy 141 // 9.3.2 Plasmidová inkompatibilita 141 // 9.3.3 Běžně používané plasmidové vektory 142 // 9.4 Izolace plasmidové DNA 143 // 9.4.1 Lyze bakteriálních buněk 143 // 9.4.2 Vnesení plasmidové DNA do bakteriálních buněk 148 // 9.4.3 Identifikace kolonií obsahujících rekombinantní plasmid 149 // 9.5 Bakteriofágové vektory 149 // 9.5.1 Bakteriofág λ 149 // 9.5.2 hfl’ selekce 150 // 9.5.3 spi’ selekce 151 // 9.5.4 λZAP - bluescript M13 151 // 9.5.5 Tvorba bakteriofágových plaků 151 // 9.6 Analýza a manipulace s DNA 153 // 9.6.1 Elektroforéza v agarosovém gelu 153 //
9.7 Ampiifikace DNA in vitro pomocí polymerase chain reaction 155 // 10. Identifikace mikroorganismů 158 // 10.1 Biochemické identifikační testy bakterií 159 // 10.1.1 Přehled hlavních testovaných vlastností 159 // 10.1.2 Další biochemické testy 161 // 10.1.3 Identifikační soupravy 164 // 10.2 Ampiifikace DNA in vitro pomocí polymerase chain reaction (PCR) 164 // 10.3 Imunologické metody 166 // 10.3.1 Aglutinační reakce 167 // Precipitační reakce Imunoelektroforeza Komplement - fixační reakce Imunofluorescence Speciální metody // Využití imunologických metod v potravinářské mikrobiologii // Identifikační testy kvasinek // Zkvašování cukrů // Asimilace různýchzdrojů uhlíku // Asimilace nitrátů // Štěpení močoviny // Seznam půd Seznam roztoků // Strana 8
// 10.3.1 Aglutinační reakce 167 // 10.3.2 Precipitační reakce 168 // 10.3.3 Imunoelektroforeza 169 // 10.3.4 Komplement - fixační reakce 169 // 10.3.5 Imunofluorescence 170 // 10.3.6 Speciální metody 171 // 10.3.7 Využití imunologických metod v potravinářské mikrobiologii 171 // 10.4 Identifikační testy kvasinek 172 // 10.4.1 Zkvašování cukrů 172 // Asimilace různých zdrojů uhlíku 173 // 10.4.3 Asimilace nitrátů 174 // 10.4.4 Štěpení močoviny 174 // Seznam půd 175 // Seznam roztoků 178
(OCoLC)85012179
cnb000994958

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC