Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.8) Půjčeno:414x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
332 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-1362-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-1362-5 (dotisk ; brož.) ISBN !80-247-1362-4 (chyb.)
Psyché
V r. 2009 dotisk, v r. 2010 2. dotisk
Obsahuje bibliografii na s. 311-324, bibliografické odkazy a rejstříky
000055251
OBSAH // ÚVOD ...9 // CHARAKTERISTIKY A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI KVALITATIVNÍHO PŘÍSTUPU...13 // 1.1 Základní charakteristiky kvalitativního prístupu a myslení v psychologii ... 13 // 1.2 Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem v psychologickém // výzkumu...18 // 1.3 Možnosti a hranice aplikace kvalitativního přístupu v moderním // psychologickém výzkumu ...28 // 1.3.1 Předvýzkum a orientační výzkum...29 // 1.3.2 Ověření nebo „podbarvení“ výsledků statistické analýzy // na případové úrovni...32 // 1.3.3 Zhodnocení výzkumného projektu, jeho metod či dopadů...33 // 1.3.4 Samostatný výzkumný projekt využívající především nebo // výhradně kvalitativních metod...35 // HISTORICKO-FILOZOFICKÉ KOŘENY KVALITATIVNÍHO // PŘÍSTUPU V PSYCHOLOGII...39 // 2.1 Filozofické zdroje kvalitativního přístupu ...42 // 2.1.1 Hermeneuticko-narativní tradice...43 // 2.1.2 Fenomenologická myšlenková tradice...45 // 2.2 Vývoj kvalitativního přístupu a jeho vliv na psychologii v moderní historii . . 50 // 2.3 Vývoj kvalitativního přístupu v české psychologii...59 // ZÁKLADNÍ RÁMEC KVALITATIVNÍHO PŘÍSTUPU...69 // 3.1 Role a pozice výzkumníka ...70 // 3.1.1 Vzájemná pozice mezi výzkumníkem a ostatními účastníky výzkumu . 72 // 3.1.2 Komunikace mezi účastníky výzkumu ...73 // 3.1.3 Posílení významu autoreflexe...75 // 3.1.4 Etické konsekvence změny role a pozice výzkumníka...76 // 3.2 Základní
rámec aplikace kvalitativního přístupu...77 // 3.2.1 Orientace na subjekt...78 // 3.2.2 Kontext...80 // 3.2.3 Deskripce a otevřenost...81 // 3.2.4 Interpretace výsledků a kontrola metod...83 // 3.2.5 Zobecňování po krocích...84 // 4. TYPY VÝZKUMNÝCH PLÁNŮ A PŘÍPRAVA PROJEKTU...87 // 4.1 Ideový a technický plán výzkumu...87 // 4.2 Základní typy výzkumů v kvalitativním přístupu...92 // 4.2.1 Případová studie...93 // 4.2.2 Analýza dokumentů...98 // 4.2.3 Terénní výzkum ...103 // 4.2.4 Kvalitativní experiment...109 // 4.2.5 Kvalitativní evaluace...116 // 4.3 Připravujeme výzkumnou studii...121 // 4.3.1 Formulace výzkumného problému...121 // 4.3.2 Teoreticko-kritická analýza stavu výzkumu a poznání...122 // 4.3.3 Ideový plán výzkumu...122 // 5. NEPRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY VÝBĚRU VÝZKUMNÉHO // SOUBORU ...127 // 5.1 Výběr výzkumného souboru v rámci kvalitativního přístupu // v psychologickém výzkumu...127 // 5.2 Nepravděpodobnostní metody výběru výzkumného souboru...130 // 5.2.1 Metoda totálního výběru výzkumného souboru...131 // 5.2.2 Výběr vzorku metodou sněhové koule...131 // 5.2.3 Metoda výběru souboru samovýběrem...133 // 5.2.4 Metoda příležitostného výběru výzkumného souboru...134 // 5.2.5 Metoda záměrného (účelového) výběru...135 // 5.3 Vybrané otázky používání nepravděpodobnostních metod výběru // výzkumného vzorku...139 // 6. METODY ZÍSKÁVÁNÍ KVALITATIVNÍCH
DAT...141 // 6.1 Pozorování...142 // 6.1.1 Introspektívni přístup...144 // 6.1.2 Extrospektivní metody...150_ // 6.2 Metoda moderovaného rozhovoru (interview)...155 // 6.2.1 Nestrukturované interview...157 // 6.2.2 Polostrukturované interview...159 i // 6.2.3 Strukturované interview...162 // 6.2.4 Fáze interview ...163 // 6.2.5 Vedení interview a techniky kladení otázek...170 // 6.2.6 Praktické poznámky k provádění interview...172 // 6.3 Skupinová interview a ohniskové skupiny...’... 174 // 6.3.1 Rozdělení ohniskových skupin a jejich moderování...177 // 6.3.2 Příprava ohniskových skupin...181 // 6.3.3 Fáze průběhu ohniskových skupin...183 // 6.3.4 Určení velikosti a počtu skupin...185 // 6.4 Kvalifikovaný odhad...187 // 6.5 Jiné kvalitativní metody získávání dat...189 // 6.5.1 Textové dokumenty jako zdroj kvalitativních dat...189 // 6.5.2 Jiné typy dokumentů jako zdroje kvalitativních dat...190 // 6.5.3 Metoda životní křivky a časové křivky...190 // 6.5.4 Pohybové vyjádření jako zdroj kvalitativních dat...192 // 6.5.5 Projektivní metody...192 // 6.5.6 Psychosémantické metody...192 // 7. METODY ZPRACOVÁNÍ KVALITATIVNÍCH DAT...195 // 7.1 Fixace kvalitativních dat...197 // 7.1.1 Audiozáznam a videozáznam...197 // 7.1.2 Záznamový arch...198 // 7.1.3 Práce s existujícími dokumenty ...204 // 7.1.4 Výsledky odborného vyšetření jako zdroj dat...205 // 7.2 Zpracování dat a jejich příprava pro analýzu ...205
// 7.2.1 Systematizace dat pro kvalitativní analýzu ...209 // 7.2.2 Počítačový software pro zpracování dat...213 // 8. METODY ANALÝZY KVALITATIVNÍCH DAT...219 // 8.1 Deskriptívni přístup ke kvalitativní analýze...220 // 8.2 Dílčí postupy analýzy kvalitativních dat...221 // 8.2.1 Metoda vytváření trsů ...221 // 8.2.2 Metoda zachycení vzorců („gestaltů“)...222 // 8.2.3 Metoda prostého výčtu...222 // 8.2.4 Metoda kontrastů a srovnávání...223 // 8.2.5 Metoda užívání metafor...224 // 8.2.6 Metoda vyhledávání a vyznačování vztahů ...225 // 8.2.7 Metoda faktorování...225 // 8.3 Metoda zakotvené teorie...226 // 8.3.1 Základní popis metody zakotvené teorie...226 // 8.3.2 Postupy kódování...228 // 8.3.3 Příklad aplikace metody zakotvené teorie...232 // 8.4 Obsahová analýza...238 // 8.4.1 Základní charakteristika obsahové analýzy ...238 // 8.4.2 Poznámky k aplikaci obsahové analýzy...240 // 8.5 Narativní analýza...241 // 8.5.1 Možnosti popisu narativní konstrukce...243 // 8.5.2 Příklad narativní konstrukce...246 // 9. VÝZKUMNÁ VALIDITA A METODY JEJÍ KONTROLY...255 // 9.1 Pojem validity v kontextu psychologického výzkumu...255 // 9.2 Různé přístupy k validitě v psychologickém výzkumu...259 // 9.2.1 Odmítnutí validity ...261 // 9.2.2 Přehodnocení tradičního chápání validity...262 // 9.3 Metody a techniky kontroly validity...263 // 9.3.1 Techniky kontroly validity týkající se získávání
dat...264 // 9.3.2 Techniky kontroly validity týkající se povahy dat...266 // 9.3.3 Techniky kontroly validity týkající se role výzkumníka...267 // 9.3.4 Techniky kontroly validity týkající se výběru účastníků výzkumu . . 268 // 9.3.5 Techniky kontroly validity týkající se povahy vzorku...269 // 9.3.6 Techniky kontroly validity týkající se analýzy a interpretace 270 // 9.3.7 Techniky kontroly validity související s reflexní a diagnostickou povahou výzkumu ...271 // 9.3.8 Techniky kontroly validity týkající se nestrannosti a kritičnosti // badatele...272 // 9.4 Faktory ohrožující validitu kvalitativního výzkumu...273 // 9.5 Epistemická poznámka k získávání dat...273 // 10. ETICKÁ PRAVIDLA PSYCHOLOGICKÉHO VÝZKUMU...275 // 10.1 Zdroje etického myšlení a pravidel v moderním psychologickém // výzkumu...275 // 10.2 Etická pravidla jako nástroj ochrany osob účastnících se výzkumné // činnosti...276 // 10.2.1 Etická pravidla chránící účastníky výzkumu...280 // 10.2.2 Etická pravidla chránící výzkumníky...285 // 10.2.3 Jiné etické konflikty výzkumné činnosti...289 // 11. KRITÉRIA HODNOCENÍ VÝZKUMŮ UŽÍVAJÍCÍCH KVALITATIVNÍHO PŘÍSTUPU A METOD...293 // 11.1 Jak hodnotit studie aplikující kvalitativní přístup...293 // 11.2 Návrh obecných kritérií pro hodnocení...302 // ZÁVĚR ...307 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...311 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...325 // REJSTŘÍK JMENNÝ ...331
(OCoLC)85151990
cnb001528351

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC