Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
278 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-08-00447-9 (váz.)
000055766
Predhovor... 11 // VŠEOBECNÁ ČASŤ // 1. Logopédia - základné vymedzenie (Viktor Lechta)... 15 // Literatúra... 17 // 2. Narušená komunikačná schopnosť (Viktor Lechta)... 18 // Literatúra... 22 // 3. Logopédia v systéme vied (Viktor Lechta) ... 23 // Literatúra... 25 // 4. Organizácia logopedickej starostlivosti v SR (Viktor Lechta)... 26 // 4.1 Logopedická starostlivosť v rezorte školstva, mládeže a športu (Viktor Lechta). 26 // 4.2 Logopedická starostlivosť v rezorte zdravotníctva a v rezorte práce a sociálnych vecí (Jozef Baláž)... 27 // 5. Základné úlohy a postavenie logopéda (Viktor Lechta)... 29 // 6. Historický náčrt (Viktor Lechta)... 31 // Literatúra... 36 // 7. Ontogenéza reči z logopedického aspektu (Viktor Lechta)... 37 // 7.1 Štádiá vývinu reči... 37 // 7.1.1 Prípravne (predverbálne) štádiá ... 38 // 7.1.2 Vlastný vývin reči... 41 // 7.2 Jazykové roviny v ontogenéze ... 43 // 7.2.1 Morfoiogicko-syntaktická rovina... 43 // 7.2.2 Lexikálno-sémantická rovina... 45 // 7.2.3 Foneticko-fonologická rovina // Literatúra // 8. Princípy logopedickej starostlivosti (Viktor Lechta) ... 53 // Literatúra // 9. Pomôcky a prístroje v logopedickej praxi (Viktor Lechta)... 58 // 9.1 Stimulačné pomôcky a prístroje ... 59 // 9.2 Motivačné pomôcky a prístroje... 59 // 9.3 Didaktické pomôcky a prístroje ... 59 // 9.4 Derivačné pomôcky a prístroje... 54 // 9.5 Podporné pomôcky a prístroje... 60 // 9.6 Názorné prístroje a pomôcky... 61 // 9.7 Registračné pomôcky a prístroje... 64 // 9.8 Viacúčelové pomôcky a prístroje... 6S // 9.9 Diagnostické pomôcky a prístroje ... 66 // Literatúra... // 10. Základy logopedickej diagnostiky (Viktor Lechta)... 6 // 10.1 Osobitosti logopedickej diagnostiky... 67 // 10.2 Klasifikácia metód logopedickej diagnostiky... 69 // 10.3 Zásady logopedickej diagnostiky... 70 //
10.4 Realizácia logopedického vyšetrenia, niektoré metódy, techniky a pomôcky logopedickej diagnostiky // 10.4.1 Nadviazanie kontaktu... 73 // 10.4.2 Anamnéza... 75 // 10.4.3 Vyšetrenie sluchu... 76 // 10.4.3.1 Orientačné vyšetrenie sluchu ... 76 // 10.4.3.2 Vyšetrenie schopnosti fonematickej diferenciácie... 78 // 10.4.4 Vyšetrenie porozumenia reči... 79 // 10.4.5 Vyšetrenie rečovej produkcie... 80 // 10.4.6 Vyšetrenie motoriky ... 83 // 10.4.6.1 Vyšetrenie celkovej motoriky... 83 // 10.4.6.2 Vyšetrenie motoriky rečových orgánov... 84 // 10.4.7 Vyšetrenie laterality... 86 // 10.4.8 Preskúmanie sociálneho prostredia... 87 // Literatúra... 87 // SPECIÁLNA ČASŤ // 1. Narušený vývin reči (Viktor Lechta)... 91 // 1.1 Terminologické vymedzenie ... 91 // 1.2 Etiológia ...92 // 1.3 Klasifikácia... 93 // 1.4 Symptomatológia... 95 // 1.4.1 Morfologicko-syntaktická rovina... 95 // 1.4.2 Lexikálno-sémantická rovina... 96 // 1.4.3 Foneticko-fonologická rovina... 97 // 1.5 Diagnostika... 97 // 1.6 Logopedická starostlivosť... 98 // 1.6.1 Zásady rozvíjania reči ... 100 // 1.6.2 Morfologicko-syntaktická rovina... 102 // 1.6.2.1 Metódy korekcie impresívneho dysgramatizmu ... 103 // 1.6.2.2 Metódy korekcie expresívneho dysgramatizmu ... 103 // 1.6.3 Lexikálno-sémantická rovina... 105 // 1.6.3.1 Rozvíjanie pasívnej slovnej zásoby ... 106 // 1.6.3.2 Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby ... 106 // 1.6.4 Foneticko-fonologická rovina... 107 // 1.6.4.1 Prípravné cvičenia ... 107 // 1.6.4.1.1 Motorika rečových orgánov . . 108 // 1.6.4.1.2 Fonematická diferenciácia... 108 // 1.6.4.2 Rozvíjanie výslovnosti... 109 // 1.7 Prognóza ...110 // 1.8 Možnosti prevencie...110 // Literatúra...110 // 2. Dyslália (Viktor Lechta) ... 112 // 2.1 Terminologické vymedzenie ... 112 // 2.2 Etiológia ... 114 // 2.3 Klasifikácia... 116 // 2.4 Symptomatológia... 117 //
2.5 Diagnostika... 117 // 2.6 Logopedická starostlivosť... 119 // 2.6.1 Zásady odstraňovania dyslálie ... 120 // 2.6.2 Priebeh odstraňovania dvslálie... 121 // 2.6.2.1 Prípravné cvičenia... 122 // 2.6.2.2 Vyvodzovanie výslovnosti ... 122 // 2.6.2.3 Fixácia správnej výslovnosti... 127 // 2.6.2.4 Automatizácia správnej výslovnosti... 127 // 2.7 Prognóza ... 127 // 2.8 Možnosti prevencie... 127 // Literatúra... 128 // 3. Rinolália (Aurélia Kerekrétiová)... 129 // 3.1 Zatvorená fufnavosť ... 129 // 3.1.1 Terminologické vymedzenie ... 129 // 3.1.2 Etiológia ... 129 // 3.1.3 Klasifikácia... 130 // 3.1.4 Symptomatológia... 130 // 3.1.5 Diagnostika... 130 // 3.1.6 Logopedická starostlivosť... 131 // 3.1.7 Prognóza... 131 // 3.1.8 Možnosti prevencie... 132 // 3.2 Otvorená fufnavosť ...132 // 3.2.1 Terminologické vymedzenie ... 132 // 3.2.2 Etiológia ... 132 // 3.2.3 Klasifikácia... 133 // 3.2.4 Symptomatológia... 133 // 3.2.5 Diagnostika... 133 // 3.2.6 Logopedická starostlivosť... 134 // 3.2.7 Prognóza ... 135 // 3.2.8 Možnosti prevencie... 135 // 3.3 Zmiešaná fufnavosf... 135 // 3.3.1 Terminologické vymedzenie ... 135 // 3.3.2 Etiológia ... 135 // 3.3.3 Klasifikácia... 136 // 3.3.4 Symptomatológia... 136 // 3.3.5 Diagnostika... 136 // 3.3.6 Logopedická starostlivosť... 136 // 3.3.7 Prognóza... 136 // 3.3.8 Možnosti prevencie... 137 // 3.4 Palatolália... 137 // 3.4.! Terminologické vymedzenie ... 137 // 3.4.2 Etiológia ... 137 // 3.4.3 Klasifikácia... 138 // 3.4.4 Symptomatológia... 139 // 3.4.5 Diagnostika... 140 // 3.4.6 Logopedická starostlivosť... 143 // 3.4.7 Prognóza ... 147 // 3.4.8 Možnosti prevencie... 148 // Literatúra... 148 // 4. Tumultus sermonis (Viktor Lechta)... 150 // 4.1 Terminologické vymedzenie ... 150 // 4.2 Etiológia . . . ... 151 // 4.3 Klasifikácia... 152 // 4.4 Symptomatológia... 152 //
4.5 Diagnostika... 155 // 4.6 Logopedická starostlivosť ...158 // 4.7 Prognóza ... 166 // 4.8 Možnosti prevencie...161 // Literatura... 161 // 5. Specifické poruchy učenia (Jana Swierkoszová )... 167 // 5.1 Dyslexia... 165 // 5.1.1 Terminologické vymedzenie ... 165 // 5.1.2 Etiológia ... 164 // 5.1.5 Klasifikácia... 166 // 5.1.4 Symptomatológia... 166 // 5.1.5 Diagnostika... 167 // 5.1.6 Logopedická starostlivost... 171 // 5.1.7 Prognóza... 175 // 5.1.8 Možnosti prevencie... 174 // 5.2 Dysgrafia ... 174 // 5.2.1 Terminologické vymedzenie ... 174 // 5.2.2 Etiológia ... 175 // 5.2.5 Klasifikácia... 175 // 5.2.4 Symptomatológia... 175 // 5.2.5 Diagnostika... 176 // 5.2.6 Logopedická starostlivost... 177 // 5.2.7 Prognóza... 178 // 5.2.8 Možnosti prevencie... 178 // 5.3 Dysortografia... 176 // 5.3.1 Terminologické vymedzenie ... 179 // 5.3.2 Etiológia ... 179 // 5.3.3 Klasifikácia... 179 // 5.3.4 Symptomatológia ...181 // 5.3.5 Diagnostika... 180 // 5.3.6 Logopedická starostlivosť... 181 // 5.3.7 Prognóza... 182 // 5.3.8 Možnosti prevencie... 182 // 5.4 Vývinová dyskalkulia (Josef Novák) ... 182 // 5.4.1 Terminologické vymedzenie ... 182 // 5.4.2 Etiológia . . . ... 183 // 5.4.3 Klasifikácia... 184 // 5.4.4 Symptomatológia... 184 // 5.4.5 Diagnostika... 185 // 5.4.6 Logopedická starostlivosť... 186 // 5.4.7 Prognóza... 187 // 5.4.8 Možnosti prevencie... 188 // Literatura... 189 // 6. Afázia (Anna Hrnčiarová - Zsolt Cséfalvay)... 191 // 6.1 Terminologické vymedzenie ... 191 // 6.2 Etiológia ... 191 // 6.3 Klasifikácia... 192 // 6.4 Symptomatológia... 193 // 6.5 Diagnostika... 199 // 6.6 Logopedická starostlivosť... 202 // 6.7 Prognóza ... 207 // 6.8 Možnosti prevencie... 208 // Literatura... 208 // 7. Dyzartria (Viktor Lechta-Zsolt Cséfalvay) ... 210 // 7.1 Terminologické vymedzenie ... 210 // 7.2 Etiológia ... 210 // 7.3 Klasifikácia... 211 //
7.4 Symptomatológia... 211 // 7.5 Diagnostika... 213 // 7.6 Logopedická starostlivost... 217 // 7.7 Prognóza ... 220 // 7.8 Možnosti prevencie... 220 // Literatura... 220 // 8. Mutizmus (Viktor Lechta) ... 221 // 8.1 Terminologické vymedzenie ... 221 // 8.2 Etiológia ... 222 // 8.3 Klasifikácia... 223 // 8.4 Symptomatológia... 224 // 8.5 Diagnostika... 225 // 8.6 Logopedická starostlivosť... 225 // 8.7 Prognóza ... 226 // 8.8 Možnosti prevencie... 227 // Literatura... . 227 // 9. Balbuties (Viktor Lechta)... 228 // 9.1 Terminologické vymedzenie ... 228 // 9.2 Etiológia ... 229 // 9.3 Klasifikácia... 232 // 9.4 Symptomatológia... 233 // 9.4.1 Příznaky na reči ... 233 // 9.4.1.1 Dýchanie... 234 // 9.4.1.2 Fonácia ... 234 // 9.4.1.3 Artikulácia... 234 // 9.4.1.4 Dysprozódia ... 235 // 9,4.1 Embolofrázie... 235 // 9.4.1.6 Parafrázie... 236 // 9.4.2 Postoj k verbálnej komunikácii... 236 // 9.4.3 Narušené koverbálne správanie ... 237 // 9.4.4 Vplyv situácie... 23S // 9.4.5 Príznaky na osobnosti ... 239 // 9.4.6 Ďalšie príznaky... 239 // 9.5 Diagnostika... 240 // 9.6 Logopedická starostlivosť...241 // 9.6.1 Jednodimenzionálně metódy... 242 // 9.6.2 Viacdimenzionálne (kombinované) metódy ... 245 // 9.7 Prognóza ... 246 // 9.8 Možnosti prevencie... 246 // Literatúra... 247 // II). Poruchy hlasu (Viktor Lechta)... 249 // 1 Terminologické vymedzenie... 249 // 10.2 Etiológia 250 // 10.3 Klasifikácia... 250 // 10.4 Symptomatológia... 251 // 10.5 Diagnostika... 253 // 10.6 Logopedická starostlivost... 254 // 10.6.1 Prípravné cvičenia ... 254 // 10.6.2 Hlasové cvičenia ... 254 // 10.7 Prognóza... 255 // 10.8 Možnosti prevencie... 256 // Literatúra... 256 // 11. Symptomatické poruchy reči (Viktor Lechta)... 257 // 11.1 Terminologické vymedzenie ... 257 // 11.2 Etiológia ... 258 // 11.3 Klasifikácia... 260 //
11.4 Symptomatológia... 260 // 11.5 Diagnostika... 261 // 11.6 Logopedická starostlivosť... 262 // 11.7 Prognóza... 263 // 11.8 Možnosti prevencie... 263 // Literatúra... 263 // Resumé... 264 // Summary... 265 // Zusammenfassung ... 266 // Резюме... 268 // Register... 264
(OCoLC)320714329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC