Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Dějiny lingvistiky (@@20121119-17:14:57@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16.6) Půjčeno:149x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
239 s. : il., portréty ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 80-7178-908-9 (brož.)
ISBN 8026202562 (ebook)
ISBN 9788026202561 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 215-220, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Lingvistika - dějiny - učebnice
000057093
Obsah // Předmluva... 11 // 1 Lingvistická prehistorie... 13 // 1.1 Vznik a vývoj člověka... 13 // 1.1.1 Původ člověka a základní vývojová řada... 13 // 1.1.2 „Lidské“ vlastnosti... 14 // 1.2 Mluvený jazyk v archaických společenstvích... 18 // 1.2.1 Problémy výzkumu „pravěkých“ jazyků... 18 // 1.2.2 Současné „primitivní" jazyky... 19 // 1.2.3 Hypotézy o vzniku lidské řeči... 20 // 1.3 Ostatní dorozumívací prostředky... 22 // 1.3.1 „Přírodní“ prostředky komunikace... 22 // 1.3.2 Optické a zvukové signály... 22 // 1.3.3 Rituály... 24 // 1.4 Absence lingvistiky... 24 // 1.4.1 Neexistence vědy u pravěkého člověka... 25 // 1.4.2 Problematika přechodu // od pravěku do historického období... 26 // 2 Starověk... 27 // 2.1 Vznik písma ve velkých starověkých říších... 27 // 2.1.1 Podmínky vzniku písma... 27 // 2.1.2 Základní typy písma... 28 // 2.1.3 Význam písma... 30 // 2.2 Nepřímé důkazy o lingvistice // v Mezopotámii, Egyptě a Číně... 30 // 2.2.1 Mezopotámie... 31 // 2.2.2 Egypt... 31 // 2.2.3 Čína... 32 // 2.2.4 Další starověké říše... 33 // 2.3 Féničané a hláskové písmo... 34 // 2.3.1 Vynález hláskového písma... 34 // 2.3.2 Další vývoj hláskového písma... 35 // 2.4 Staroindická fonetika a gramatika sanskrtu... 36 // 2.4.1 Staroindická literatura a sanskrt... 36 // 2.4.2 Fonetika ve staré Indii... 36 // 2.4.3 Pániniho gramatika... 37 // 2.4.4 Význam sanskrtu pro
moderní lingvistiku... 38 // 2.5 Starořecká jazykověda... 38 // 2.5.1 Filozofie a jazykověda v antickém Řecku... 38 // 2.5.2 Velcí filozofové a otázky jazyka... 39 // 2.5.3 Dionysios Thrácký a gramatika řečtiny... 40 // 2.6 Řím a latinské gramatiky... 42 // 2.6.1 Římští gramatikové... 43 // 2.6.2 Zlatý věk: Varro a Quintilianus... 43 // 2.6.3 Pozdní období: Donatus a Priscianus... 44 // 2.6.4 Boéthius... 45 // 3 Středověk... 47 // 3.1 Evropský středověk... 47 // 3.1.1 Úpadek Římské říše... 47 // 3.2 Raný středověk... 48 // 3.2.1 Šíření křesťanství a písma... 48 // 3.2.2 Isidor Sevillský... 51 // 3.3 Scholastika a latinská gramatika... 52 // 3.3.1 Scholastika a sedm svobodných umění... 52 // 3.3.2 Latinská gramatika... 52 // 3.4 Spekulativní gramatika a spor o univerzálie... 53 // 3.4.1 Spekulativní gramatika... 53 // 3.4.2 Petrus Hispanus a sémantika... 54 // 3.4.3 Spor o univerzálie... 55 // 3.5 Středověk a „vulgárni“ jazyky... 55 // 3.5.1 Latina a „vulgárni“ jazyky... 55 // 3.5.2 Arabská fonetika a gramatika... 56 // 3.5.3 První náznaky evropských gramatik... 56 // 3.5.4 Dante a italské dialekty... 57 // 4 Od renesance do 18. století... 59 // 4.1 Renesance a počátky nové doby... 59 // 4.1.1 Převratné renesanční období... 59 // 4.1.2 Pravopis a fonetika... 60 // 4.1.3 První gramatiky moderních jazyků... 60 // 4.2 Námořní objevy a zájem o exotické jazyky... 61 // 4.2.1 Gramatiky exotických
jazyků... 61 // 4.2.2 Teorie gramatiky... 62 // 4.2.3 Vícejazyčné slovníky... 62 // 4.2.4 Náznaky komparatistiky... 62 // 4.2.5 Náznaky historického studia jazyků... 63 // 4.2.6 Význam renesanční jazykovědy... 63 // 4.3 Humanismus, empirismus a reforma... 63 // 4.3.1 Proměny nové doby... 64 // 4.3.2 Martin Luther... 64 // 4.3.3 Erasmus Rotterdamský... 65 // 4.3.4 Petrus Ramus... 67 // 4.3.5 Francis Bacon... 68 // 4.3.6 Jan Amos Komenský... 68 // 4.4 Racionalismus 17. století... 69 // 4.4.1 Descartův racionalismus... 69 // 4.4.2 Škola Port-Royal... 69 // 4.4.3 Navazování na předchozí období... 71 // 4.4.4 Giovanni Battista Vico... 71 // 4.5 Osvícené 18. století... 72 // 4.5.1 Fonetika a Hellwagův trojúhelník... 72 // 4.5.2 Další gramatiky a slovníky exotických jazyků... 73 // 4.5.3 Další náznaky srovnávací a historické gramatiky... 74 // 4.5.4 Francouzští encyklopedisté... 74 // 4.5.5 Johann Gottfried von Herder... 75 // 4.5.6 James Harris... 75 // 4.5.7 Význam „předvědecké“ lingvistiky... 75 // Srovnávací a historická gramatika 19. století... 77 // 5.1 „Objevení“ sanskrtu... 77 // 5.1.1 Počátky vědecké lingvistiky... 77 // 5.1.2 Význam sanskrtu... 78 // 5.2 Zakladatelé srovnávací a historické gramatiky... 79 // 5.2.1 Rasmus Rask... 80 // 5.2.2 Franz Bopp... 81 // 5.2.3 Jakob Grimm... 82 // 5.3 Další rozvoj srovnávací a historické gramatiky... 83 // 5.3.1 Slavistika, romanistika a klasická filologie...
84 // 5.3.2 Wilhelm von Humboldt... 85 // 5.3.3 August Schleicher... 87 // 5.4 Teorie o dokonalosti jazyků... 89 // 5.4.1 Teorie o „dokonalých“ jazycích... 89 // 5.4.2 Moderní pohled na dokonalost jazyků... 90 // 5.5 Genetická klasifikace jazyků... 90 // 5.5.1 Jazykové rodiny... 90 // 5.5.2 Rodina indoevropských jazyků... 90 // 5.5.3 Potíže genetické klasifikace... 91 // 5.6 Rozvoj fonetiky... 92 // 5.6.1 Stará metoda přímého pozorování... 92 // 5.6.2 Experimentální fonetika... 93 // 5.6.3 Krize fonetiky na konci 19. století... 96 // 5.7 Mladogramatické hnutí... 96 // 5.7.1 Vznik mladogramatického směru... 96 // 5.7.2 Kritika mladogramatismu... 98 // 5.7.3 Význam srovnávací a historické gramatiky...100 // 5.8 Nové směry...101 // 5.8.1 Lingvistická geografie a dialektologie...101 // 5.8.2 Kazaňská škola...104 // 5.8.3 Moskevská škola...106 // 5.8.4 Francouzská psychologická a sociologická škola...107 // 5.8.5 Estetický idealismus...109 // 5.8.6 Neolingvistika...110 // 5.8.7 Význam nových směrů...112 // 6 Evropský Strukturalismus...113 // 6.1 Ferdinand de Saussure a ženevská škola...113 // 6.1.1 Vznik strukturální lingvistiky...113 // 6.1.2 Saussurův život a dílo...114 // 6.1.3 Kurs obecné jazykovědy...115 // 6.1.4 Synchronní a diachrónni přístup...116 // 6.1.5 „Langue“ a „parole“...117 // 6.1.6 Jazyk jako systém...118 // 6.1.7 Sémiologie a společenský charakter jazyka...120 // 6.1.8 Teorie jazykového
znaku...121 // 6.1.9 Saussurův odkaz...125 // 6.2 Pražská škola...125 // 6.2.1 Vznik a charakter pražské školy...125 // 6.2.2 Zakladatel Vilém Mathesius...126 // 6.2.3 Teze Pražského lingvistického kroužku...128 // 6.2.4 Klasické období...129 // 6.2.5 Vznik fonologie...131 // 6.2.6 Morfologie a Jakobsonova teorie privativních protikladů... 134 // 6.2.7 Aktuální členění větné...137 // 6.2.8 Válečné a poválečné období...139 // 6.2.9 Vliv pražské školy na moderní lingvistiku...140 // 6.3 Kodaňská škola...140 // 6.3.1 Počátky kodaňské školy...141 // 6.3.2 Zakladatel glosematiky Louis Hjelmslev...141 // 6.3.3 „Prolegomena“ a základy nové teorie...142 // 6.3.4 Vztahy a funkce...144 // 6.3.5 Systém a proces...146 // 6.3.6 Nová teorie jazykového znaku...147 // 6.3.7 „Komutace“ a ostatní typy záměn...150 // 6.3.8 Postavení glosematiky v současné lingvistice...151 // 6.4 Ostatní strukturalisté a vliv strukturalismu na další vědy... 153 // 6.4.1 Západní Evropa...153 // 6.4.2 Sovětský svaz a východní blok...155 // 6.4.3 Vliv strukturalismu na další společenské vědy...157 // 7 Americký deskriptivismus a generativní gramatika...159 // 7.1 Deskriptivismus - americká forma strukturalismu...159 // 7.1.1 Zvláštnosti amerického strukturalismu...159 // 7.1.2 Edward Sapir a důraz na antropologii...162 // 7.1.3 Zakladatel deskriptivismu Leonard Bloomfield...164 // 7.1.4 Rozvoj deskriptivismu ve čtyřicátých a padesátých
letech.. 166 // 7.1.5 Teorie bezprostředních složek...169 // 7.1.6 Harrisův distribucionalismus...171 // 7.1.7 Pike a jeho tagmémika...173 // 7.1.8 Význam amerického strukturalismu...175 // 7.2 Generativní gramatika...176 // 7.2.1 Noam Chomsky // a první dvě varianty generativní gramatiky...176 // 7.2.2 První období: Syntaktické struktury...178 // 7.2.3 Jádrové věty a transformace...180 // 7.2.4 Druhé období: zavedení sémantické složky...182 // 7.2.5 Hloubková a povrchová struktura...183 // 7.2.6 Nové pojetí syntaktické složky...185 // 7.2.7 Kompetence a „performance"...186 // 7.2.8 Současný stav a perspektivy generativní gramatiky...189 // 8 Interdisciplinární období...195 // 8.1 Proměny lingvistiky po druhé světové válce...195 // 8.1.1 Rozvoj pomezních disciplín...195 // 8.1.2 Pragmatický obrat...196 // 8.2 Lingvistika v kombinaci s exaktními a přírodními vědami... 196 // 8.2.1 Matematická lingvistika...197 // 8.2.2 Formální logika a lingvistika...199 // 8.2.3 Experimentální fonetika...201 // 8.2.4 Neurolingvistika...203 // 8.3 Lingvistika a společenské vědy...204 // 8.3.1 Psycholingvistika...204 // 8.3.2 Sociolingvistika...208 // 8.3.3 Etnolingvistika...211 // 8.3.4 Pragmalingvistika a teorie řečové činnosti...211 // 8.3.5 Textová lingvistika...212 // 8.4 Současná situace...212 // Literatura...215 // Seznam obrázků a tabulek...221 // Rejstřík...223
(OCoLC)70864005
cnb001490563

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC