Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(61.5) Půjčeno:123x 
BK
Praha : Zvon, 1993

ISBN 80-7113-058-3
000057130
Rekat.
Obsah // Úvod: Cíl této knihy — Několik sebekritických poznámek — Předmět filozofie... // PRVNÍ DÍL. MOUDROST VÝCHODU // První kapitola: Filozofie staré Indie // 30 // * I. Období védské ... // 1. Kultura a nábožénství doby hymnů... // ¦ 2. Období obětní mystiky — vznik kastovního systému // > 3. Období upanišad... // » a/ Átman a brahma... // b/ Stěhování duší a spasení... // ?/ Význam myšlenky upanišad... // 3b // 32 // 33 // 35 // 36 // 38 // 39 // » ?. Neortodoxní systémy indické filozofie // , 1. Materialismus ěárváka... // • 2. Mahávíra a džinismus... // « 3. Buddhismus... // a/ Buddhův život ... // b/ Buddhova nauka... // ?/ ? dějinám a šíření buddhismu d/ Systémy buddhistické filozofie // 40 // 41 // 42 // 43 43 45 49 51 // fill. Ortodoxní systémy indické filozofie // 1. Njája a vaišéšika... // 2. Sánkhja ajóga... // 3. Mímánsa a védánta... // IV. Nástin dalšího vývoje indické filozofie a předběžné hodnocení.. 64 // Druhá kapitola: Filozofie staré Číny // 67 - // * I. Konfucius ... // 1. Konfuciův život... // 2. Devět klasických knih... // 3. Charakter konfuciánské filozofie // 4. Mravní ideál... // 5. Stát a společnost... // 69 // 69 // 70 72 // 72 // 73 // IL Lao-c’ ... // 1. Život... // « 2. Tao a svět — tao jako princip // 3. Tao jako cesta mudrce... // 4. Stát a společnost... // 5. ? dalšímu vývoji taoismu.. // • III. Mohismus a některé další
směry // 1. Muo Ti ... // 2. Sofisté... // 3. Neomohismus ... // 4. Legisté... // 74 // 74 // 75 // 76 78 // 78 // 79 // 79 // 80 80 81 // IV. Velcí Konfuciovi žáci... 81 // 1. Mencius ... gl // 2- sim-?’...!”!""!!!"! 82 // 3. Kniha Cung Jung... 83 // » . // V. Přehled dalšího vývoje a předběžné hodnocení... 84 // • 1. Filozofie čínského středověku... 84 // , a/ Wang Čchung... 84 // . b/ Nauka o jinu a jangu... 85 // 2. Buddhismus v Číně... 85 // •3. Období neokonfucianismu... 86 // 4. Charakter a význam čínské filozofie... 88 // DRUHÝ DÍL. ŘECKÁ FILOZOFIE // Všeobecná charakteristika. Hlavní periody... // • První kapitola: Předsókratovská filozofie až po vystoupení sofistů // I. Mílétští přírodní filozofové... // 1. Thalés ...’.’.’.’.’.’.’.’.’.’’i // # 2. Anaximandros ... // 3. Anaximenés ... // « II. Pýtjiagorás a pýthagorovci... // L Život a učení Pýthagory... // 2. Pýthagorovci ... // III. Eleaté ... // 1. Xenofanés... // 2. Parmenidés ... // 3. Zénón z Eleje... // 92 // 96 // 96 // 97 97 // 97 // 98 // 98 // 99 // 100 // 100 // 100 // 101 // IV. Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století...-• ?2 // * 1. Hérakleitos ... 102 // 2. Empedoklés ... 104 // 3. Leukippovo a Démokritovo učení o atomech... 105 // 4. Anaxagorás ...v...»... ?6 // )ruhá kapitola: Vrcholné údobí řecké filozofie... 108 // « I. Sofisté ... 108 // 1. Obecná charakteristika...*... 108
// 2. Prótagorás a Gorgiás... HO // 3. Význam sofistiky... ?? // »II. Sókratés ... Hl // 1. Sokratův život... 111 // 2. Sokratova nauka... 113 // * III. Platón ... 115 // 1. Platónův život... 115 // 2. Platónova díla... 116 // 3. Předběžná metodická poznámka... 118 // 4. Dějinné východisko... 119 // 5. Nauka o idejích... 120 // a/ Erós jako podnět ? filozofování... 120 // ? Dialektika jako metoda filozofování... 120 // ?/ Bytí idejí... 120 // d/ Idea a jev... 121 // 6. Antropologie a etika... 122 // a/ Duse a nesmrtelnost... 122 // ? Zdatnost (ctnost) ... 122 // 7. Stát... 123 // a/ Kritika dosavadních ústav... 123 // ? Ideální stát ... 125 // 8. Kritika a hodnocení... 126 // a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě... 126 // ? Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách... 127 // ?/ Platón a jeho vliv... 128 // * IV. Aristotelés ... 129 // 1. Aristotelův život... 129 // 2. Aristotelovo životní dílo... 129 // , 3. Logika ... 130 // a/ Pojem ... 131 // ? Kategorie ... 131 // ?/ Soud... 132 // d/ Úsudek... 132 // e/ Důkaz ... 132 // f/ Indukce ... 133 // 4. Příroda ... 133 // a/ Fyzika ... 133 // b/ Stupňovitá říše živých bytostí ... 134 // 5. Metafyzika ... 134 // a/ Jednotlivé a obecné ... 134 // b/ Látka a forma ... 135 // ?/ Čtyři příčiny jsoucna ... 136 // d/ Teologie ... 136 // » 6. Antropologie, etika a politika... 136 // a/ Člověk ... 136 // ? Zdatnost (ctnost) ... 137 // ?/ Stát ... 137
// 7. Kritika a hodnocení... 138 // V. Sokratovské, platónské a aristotelské školy... 139 // 1. Sokratovské školy... 139 // 2. Platónikové... 139 // 3. Peripatetici... 140 // Tretí kapitola: Řecká a římská filozofie po Aristotelovi... 141 // Všeobecná charakterika. Helénismus... 141 // * I. Stoikové ... 142* // 1. Zakladatelé a hlavní představitelé... 142 // -»2. Charakter a stavba stoického systému... 143 // 3. Stoická etika... 144 // 4. Dějinný význam stoické filozofie... 146 // * ?. Epikurejci ... 146 // 1 ?. Skeptici... 147 // * IV. Eklektici... 148 // 1. Římský eklekticismus... 148 // 2. Alexandrijský eklekticismus... 149 // V. Novoplatónikové ... 150 // 1. Plótínos... 150 // 2. Konec novoplatónismu a antické filozofie... 152 // TŘETÍ DÍL. FILOZOFIE STŘEDOVĚKU // Neobecná charakteristika. Vzestup křestanství. Rozdělení period // 154 // První kapitola: Období patristiky ... // I. Protiklad antického a křestanského duchovního postoje // 1. Bůh a člověk ... // 2. Člověk ve vztahu ? člověku... // 3. Člověk a s vět ... // 4. Výlučnost křestanství... // ?. První styky křestanství s antickou filozofií u starších církevních Otců ... // 157 // 157 // 157 // 158 // 158 // 159 // 160 // III. Vnitřní nebezpečí ohrožující křestanství . // 1. Gnostikové... // a/ Původ a hlavní zástupci gnose... // ? Základní myšlenky a povaha gnose // 2. Manichejci... // 3. Arius a Athanasius... // 161 // 161
// 162 // 162 // 163 // 164 // IV. Upevnění jednoty církve // 164 // V. Mladší církevní Otcové: Augustin // 1. Augustinův život a dílo... // 2. Augustinova filozofie... // a/ Hlubiny duše... // b/ „Cogito, ergo sum“... // ?/ Nauka o Trojici... // d/ Stvoření a časovost... // e/ Svoboda vůle a predestinace f/ Dějiny a obec Boží ... // 165 // 165 // 166 167 // 167 // 168 168 // 169 // 170 // VI. Učitelé mladší patristiky kromě Augustina // 171 // Druhá kapitola: Období scholastiky // 173 // Historické pozadí. Scholastická metoda // 173 // I. Raná scholastika (spor o univerzálie) // 1. Sporná otázka... // 2. Realisté... // a/ Eriugena ... // 175 // 175 // 176 176 // b/ Anselm z Canterbury... 177 // ?/ Vilém z Champeaux... I77 // 3. Nominalismus: Roscellinus... 178 // 4. Zatímní řešení: Abélard... 178 // ?. Středověká arabská a židovská filozofie Dějinné pozadí... // 1. Arabská filozofie... // 2. Židovská filozofie... // III. Vrcholná scholastika // Svět ovládl Aristotelés. Styk křesťanského myšlení s islámskými a židovskými idejemi. Sumy. Univerzity a řády // 1. Albert Veliký... // 2. Tomáš Akvinský... // a/ Život a dílo... // ? Vědění a víra... // ?/ Existence a esence Boha... // d/ Člověk a duše... // e/ Politika... // f/ Význam Tomáše... // 3. Dante ... // IV Pozdní scholastika // 1. Roger Bacon ... // 2. Duns Scotus ... // 3. Vilém Occam .. // 179 // 179 // 181 // 182 // 183 // 184 // 185
185 // 187 // 188 189 // 191 // 192 // 193 // 194 // 194 // 195 197 // V. Německá mystika: Mistr Eckhart // 199 // ČTVRTÝ DÍL. VĚK RENESANCE A BAROKA // První kapitola: Filozofie ve věku renesance a reformace... 204 // I. Duchovní obrat od středověku ? novověku... 204 // 1. Vynálezy a objevy... 205 // 2. Nové vědění o přírodě... 205 // 3. Humanismus a renesance... 207 // 4. Reformace ... 209 // 5. Sociální a politické převraty na prahu novověku — // nové právní a politické myšlení... 211 // a/ Machiavelli... 212 // b/ Grotius... 213 // ?/ Hobbes... 213 // d/ Morus... 215 // II. Nejdůležitější systémy přechodného období ... 215 // 1. Mikuláš Kusánský ... 215 // 2. Giordano Bruno ... 217 // 3. Francis Bacon ... 219 // 4. Jakob Böhme ... 223 // 5. Závěrečná poznámka ... 226 // Druhá kapitola: TTi velké systémy období baroka // 227 // ..T. Descartes... // 1. Život a dílo... // 2. Základní myšlenky... // 3. Vliv kartezianismu a jeho další vývoj. Několik kritických // poznámek... // 228 // 228 // 229 // 231 // IL Spinoza ... // 1. Život... // 2. Dílo... // 3. Spinozův vliv — kritika // 233 // 233 // 234 240 // III. Leibniz ... // 1. Život a spisy... // 2. Základní myšlenky Leibnizovy filozofie... // a/ Učení o monádách... // ? Předzjednaná harmonie ... // d Teodicea ... // 3. Kritické poznámky. Další rozvíjení Leibnizových myšlenek ... // 241 // 241 // 243 // 243 // 245 // 246 246 // PÁTÝ DÍL.
FILOZOFIE OSVÍCENSTVÍ A DÍLO IMMANUELA KANTA První kapitola: Filozofie v období osvícenství.. 250 // I. Osvícenství v Anglii... // 1. Předchůdci anglického empirismu... // Ý2. Locke... // Berkeley... // 4. Hume... // /5. Filozofie náboženství a etika v osvícenské Anglii // 250 // 250 // 251 254 256 259 // II. Osvícenství ve Francii ... // 1. Přenesení myšlenek anglického osvícenství do Francie // 2. Montesquieu... // 3. Voltaire ... // 261 // 261 // 262 // 263 // 4. Encyklopedisté a materialisté... 267 // 5. Rousseau... 269 // a/ Život, dflo, hlavní myšlenky... 269 // ? Rousseaův význam... 272 // III. Osvícenství v Německu... 274 // Druhá kapitola: Immanuel Kant... 277 // I. Život, osobnost, dílo... 277 // II. Předkritická perioda... 279 // 1. Ke Kantovým přírodovědeckým spisům... 279 // 2. Vypracování kritického problému... 281 // III. Kritika čistého rozumu... 283 // 1. Charakter, struktura, základní pojmy... 283 // 2. Transcendentálni estetika ... 285 // a/ Prostor ... 286 // b/ Čas ... 286 // ?/ Možnost matematiky ... 287 // 3. Transcendentálni analytika... 287 // a/ Problém ... 287 // ? Kategorie ... 288 // ?/ Dedukce čistých rozvažovacích pojmů... 290 // d/ Transcendentálni soudnost... 290 // e/ Možnost přírodní vědy... 290 // 4. Transcendentálni dialektika... 291 // Inventarium čistého spekulativního rozumu... 293 // IV. Mravnost a náboženství... 294 // 1. Kritika praktického rozumu... 294
a/ Některé základní pojmy... 294 // b/ Základní myšlenky... 296 // 2. Náboženství v mezích pouhého rozumu... 298 // V. Kritika soudnosti... 299 // 1. Problém ... 299 // 2. Závěr ke třem kritikám... 302 // VI. Pokritické dílo... 304 // 1. Nejdůležitější spisy... 304 // 2. Metafyzika mravů... 304 // a/ Nauka o právu ..:... 305 // ? Nauka o ctnosti... 307 // 3. Závěr ... 309 // VII. Ke kritice a hodnocení Kanta... // 1. Několik kritických hledisek... // ?/ ? vnitřní důslednosti systému ? Ke Kantově metodě ... // 2. Kantův význam pro filozofii... // 309 // 309 // 309 // 311 // 312 // ŠESTÝ DÍL. FILOZOFIE 19. STOLETÍ // Úvodní přehled ... // První kapitola: Romantika a německý idealismus... // L První přijetí a rozvíjení Kantovy filozofie — filozofové víry // ?. Fichte ... // 1. Život a dílo... // 2. Základní myšlenka Fichtovy filozofie... // 3. Praktická aplikace... // a/ Etika ... // b/ Stát ... // ?/ Náboženství... // 316 // 318 // 318 // 320 // 320 // 322 // 323 323 // 323 // 324 // IH. Schelling ... // 1. Život, duchovní vývoj, hlavní spisy . // 2. Základní myšlenka filozofie identity // 3. Příroda ... // 4. Umění... // 324 // 324 // 326 // 327 // 328 // JV. Hegel ... // * 1. Život a hlavní díla... • • • . // 2. Obecný ráz Hegelovy filozofie. Dialektická metoda // 3. Trojstupňová stavba filozofie... // a/ Logika ... // ? Filozofie přírody ... // ?/ Filozofie ducha ... // 4. Dějiny ...
// 5. Zhodnocení a kritika... // 329 // 329 // 330 332 // 332 // 333 // 334 // 335 // 336 //  Druhá kapitola: Pozitivismus, materialismus, marxismus // * í. Pozitivismus ve Francii: Comte... // 1. Duchovní situace... // 2. Comtův život a dílo... // 339 // 339 // 339 // 339 // 3. Princip pozitivismu... 340 // 4. Zákon tří stadií... 341 // 5. Soustava věd... _ 342 // a/ Úloha a užitek filozofie... 342 // b/ Klasifikace věd... 343 // 6. Společnost, stát, etika... 344 // $ IL Anglický pozitivismus ... .. 345 // 1. Duchovní situace... 345 // 42. Bentham a Mill... 246 // * 3. Spencer...:... 347 // * a/ Darwin a myšlenka evoluce ... 347 // * b/ Spencerův život a dílo ... 348 // * ?/ Zákon evoluce ... 349 // «d/ Lidská společnost ... 351 //  e/ Kritické zhodnocení ... 352 // ?. Rozpad Hegelovy školy a německy materialismus... 353 // 1. Duchovní situace... 353 // ¦2. Strauss a Feuerbach... 354 // IV. Marx ... // 1. Život a spisy... // 2. Hegel a Marx... // a/ Dialektický materialismus ? Odcizení a seberealizace . // 3. Historický materialismus... // 4. Kapitál... // 5. Význam a další působení... // 356 // 356 // 357 // 357 // 358 // 359 361 361 // Třetí kapitola: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche... 363 // I. Arthur Schopenhauer ... 363 // 1. Život, osobnost, díla... 363 // 2. Svět jako vůle a představa... 367 // a/ Svět jako představa... 367 // ? Svět jako vůle...:... 368 // 3. Utrpení světa a vykoupení... 370 // a/ Život jako
utrpení... 37? // ? Estetická cesta vykoupení. Génius a umění... 372 // ?/ Etická cesta vykoupení: popření vůle ... 373 // 4. Závěrečné poznámky. Kritika ... 373 // II. Sören Kierkegaard ... 374 // 1. Sókratés v Kodani ... 374 // 2. Existující myslitel a křesťan ... 376 // 3. Pozdější působení ... 378 // III. Friedrich Nietzsche ... 380 // í. Život a hlavní spisy... 380 // 2. Jednota a charakter Nietzschovy filozofie ... 382 // 3. Filozof s kladivem ... 384 // 4. Nové hodnoty... 386 // 5. ? hodnocení Nietzscheho ... 387 // Čtvrtá kapitola: Vedlejší proudy. Kritický návrat ke Kantovi. // I. Vedlejší proudy ... 391 // 1. Fries a Herbart ... 391 // 2. Induktivní metafyzika: Fechner a Lotze ... 392 // 3. Eduard von Hartmann ... 393 // H. Novokantovství ... 394 // 1. Obecná charakteristika. Vznik ... 394 // 2. Marburská škola ... 395 // 3. Bádenská škola („jihozápadní“) ... 396 // 4. Vaihinger ... 397 // 5. Příbuzné směry v Německu a jiných zemích ... 398 // SEDMÝ DÍL. HLAVNÍ FILOZOFICKÉ SMĚRY V 20. STOLETÍ * // Nové období ... 402 // První kapitola: První polovina století ... 405 // I. Filozofie života a historismus ... 405 // 1. Obecné poznámky ... 405 // 2. Bergson f... 405 // a/ Prostor a čas, rozum a intuice... 406 // b/ Élan vital ... 407 // ?/ Morálka a náboženství ... 407 // 3. Pohled na Guyaua ... 408 // 4. Vitalismus: Driesch. Tvarová teorie ... 409 // 5. Německá filozofie života a historismus...
410 // II/ Pragmatismus ... 413 // 1. William James ... 413 // 2. John Dewey ... 414 // 3. Pragmatismus v Evropě... 415 // III. Nová metafyzika ... 415 // 1. Obecné poznámky ... 415 // 2. Samuel Alexander ... 416 // 3. Alfred North Whitehead ... 417 // 4. Kritický realismus: Nicolai Hartmann ... 419 // a/ Stará a nová ontologie... 420 // b/ Stavba reálného světa ... 421 // ?/ Člověk. Determinace a svoboda ... 422 // d/ Zhodnocení ... 423 // 5. Novoscholastika (novotomismus) ... 424 // IV. Fenomenologie ... 426 // 44 Vznik a charakter ... 426 // 2) Edmund Husserl ... 426 // 3. Max Scheler ... 428 // Druhá kapitola: Až do přítomnosti // 430 // I. Filozofie existence ... // ?. Obecné poznámky ... // vx.2 j Karl Jaspers ... // a/ Bytí jako „obemykající“ ... // b/ Existence ... // ?/ Transcendence ... // dl Mezní situace a poslední ztroskotání . // 3. Francouzský existencialismus ... // 4. Jiní představitelé filozofie existence . // 5. Martin Buber ... // j, \ . // ? Rozvinutí otázky po bytí: Martin Heidegger // 1. Obecné poznámky ... // 2. Bytí a čas ... // 3. Pozdější působení ... // 430 // 430 // 432 // 432 // 433 // 434 // 435 435 437 437 // 440 // 440 // 442 // 444 // III. Krátký pohled do Francie // 447 // IV. Filozofická antropologie ... 449 // 1. Pojem a podstata ... 449 // 2. Z dějin filozofické antropologie ...i... 450 // 3. Přínos Schelerův ... 452 // 4. Projekt Gehlenův ... 454 // V. Marxistická filozofie dnes ...
457 // 1. Úloha filozofie ... 457 // 2. Pojem hmoty a materialismus ... 457 // 3. Dialektický materialismus ... 459 // 4. Historický materialismus ... 461 // 5. „Perestrojka po filosofii" ... 464 // 6. Kritická filozofie společnosti ... 465 // VI. Ludwig Wittgenstein. Jazyk jako ústřední téma dnešní filozofie . 468 // 1. Wittgenstein: osobnost a dílo ... 468 // 2. „Traktát" ... 470 // 3. Revize ... 471 // 4. Problematika jazyka a její překračování ... 472 // VIL Novopozitivismus... 476 // 1. Objasnění pojmů...-... 476 // 2. Novopozitivismus - vznik a charakter ... 477 // 3. Nová logika... 479 // 4. Russel a Moore... 483 // 5. Vídeňský kruh-Rudolf Carnap ... 485 // a/ Nový úkol filozofie ... 486 // b/ Smysluprázdnost metafyziky: pseudoproblémy ... 486 // ?/ Logická analýza jazyka. Sématika... 488 // 6. Perspektivy dalšího vývoje... 489 // VIII. Teorie vědy-nové myšlenky ? problému poznání ... 490 // L Analytická filozofie ... 490 // 2. Popper a kritický racionalismus ... 494 // 3. Evoluční teorie poznání ... 498 // 4. „Konstruktivismus" ... 500 // 5. Hranice poznání ... 502 // IX. Co máme dělat? ... 505 // 1. Otázky života, otázky přežití ... 506 // 2. Utilitarismus, konsekvencionalismus ... 507 // 3. Jazyk etiky ... 508 // 4. Karl Popper ... 510 // 5. Etika diskursu ... 511 // 6. „Evoluční etika" ... 513 // 7. Člověk a zvíře ... 515 // 8. Odpovědnost ... 518 // Slovo na závěr ...*... 521 // Poznámky ...
522 // Rejstříky... 5 8 // Bibliografie českých a slovenských překladů filozofických spisů // autorů zmiňovaných H. J. Störigem* ,... 549

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC