Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Libri, 1996

objednat
ISBN 80-85983-05-2
000057597
Rekat.
OBSAH // Předmluva 11 // t1 vod 13 // CAST I. PŘEDMĚT, METODA A ZÁKLADNÍ OTÄZKY EKONOMIE 15 // Kapitola 1 Předmět a metoda ekonomie 15 // 1.1 Pozitivní a normativní ekonomie 15 // 1.2 Předmět zkoumání ekonomie 16 // 1.3 Dvě základní složky moderní ekonomie 17 // 1.4 Metody zkoumání ekonomie 18 // Kapitola 2 Ekonomie a ekonomika 19 // 2.1 Ekonomické myšlení a ekonomická praxe 19 // 2.2 Ekonomie a hospodářská politika 20 // 2.3 Ekonomické cíle 20 // 2.4 Subjekty hospodářské politiky 21 // 2.5 Nástroje hospodářské politiky 21 // Kapitola 3 Dělba práce. Základní ekonomické otázky 22 // 3.1 Dělba práce, specializace a směna 22 // 3.2 Tři ekonomické problémy: co. jak a pro koho 23 // Kapitola 4 Ekonomické systémy. Ekonomická koordinace 24 // 4.1 Ekonomické systémy 24 // 4.2 Dva způsoby ekonomické koordinace 25 // 4.2.1 Trh 25 // 4.2.2 Centrální koordinace ekonomických činností 27 // Kapitola 5 Tržní mechanismus 29 // 5.1 Konkurence 29 // 5.2 Trhy prodávajících a kupujících 30 // 5.3 Trh spotřebních statků a trh kapitálových statků 30 // 5.4 Cenový systém 31 // 5.5 Omezení a problémy tržního mechanismu 32 // 5.5.1 Externality 32 // 5.5.2 Veřejné statky a další tržní selhání 33 // CAST II. MAKROEKONOMIE 35 // Kapitola 6 Základní pojmy a hlavní problémy makroekonomie 35 // 6.1 Co je makroekonomie? 35 // 6.2 Kde hledat dělící čáru mezi makroekonomií a mikroekonomií 35 // 6.3 Definice makroekonomie 36
// 6.4 Pluralita makroekonomických teorií 37 // 6.5 Alternativní přístupy к makroekonomii 38 // 6.5.1 Neoklasieký či monetaristický přístup 38 // 6.5.2 Keynesovský přístup 40 // 6.5.3 Marxistický přístup 41 // 6.5.4 Alternativní přístupy a hodnotové soudy 42 // Kapitola 7 Agregátní poptávka a agregátní nabídka 42 // 7.1 Zjednodušený makroekonomický koloběh 42 // 7.2 Agregátní nabídka 43 // 7.3 Agregátní poptávka 45 // 7.4 Makroekonomická rovnováha 45 // Kapitola 8 Výkonnost národního hospodářství a její měření 46 // 8.1 Měření hrubého domácího produktu a národního důchodu 46 // 8.2 Metody zjišťování hrubého domácího produktu 47 // 8.3 Hrubý domácí produkt a národní důchod 50 // 8.4 Nominální a reálný hrubý domácí produkt 52 // 8.5 Potenciální a skutečný hrubý domácí produkt 52 // 8.6 Srovnání agregátníeh ukazatelů HDP a ND s agregátními ukazateli // úhrnný společenský produkt a ND v marxistickém vyjádření 53 // 8.7 Mezinárodní srovnání výkonnosti ekonomik 55 // 8.8 Čistý ekonomický blahobyt 56 // Kapitola 9 Peníze a bankovní soustava 58 // 9.1 Vývoj peněz a jejich funkce 58 // 9.2 Plnohodnotné peníze a peníze s nuceným oběhem 60 // 9.3 Poptávka po penězích 61 // 9.4 Nabídka peněz 62 // 9.4.1 Monetaristické pojetí nabídky peněz 63 // 9.4.2 Nabídka peněz v keynesovském pojetí 64 // 9.5 Rovnováha na trhu peněz 64 // 9.6 Bankovní soustava a centrální
banka 65 // 9.7 Komerční banky 67 // 9.8 Bankovní kreace peněz 67 // Kapitola 10 Hospodářský růst a hospodářský cyklus 69 // 10.1 Vymezení hospodářského růstu 69 // 10.2 Zdroje hospodářského růstu 70 // 10.3 Hlavní přístupy к hospodářskému růstu v soudobé makroekonomii 72 // 10.3.1 Keynesovský přístup к hospodářskému růstu 73 // 10.3.2 Neoklasieký přístup к hospodářskému růstu 73 // 10.4 Hospodářský cyklus 74 // 10.5 Fáze hospodářského cyklu 75 // 10.6 Příčiny hospodářského cyklu 78 // 10.6.1 Keynesovská teorie hospodářského cyklu 78 // 10.6.2 Monetaristický přístup к hospodářskému cyklu 81 // Kapitola 11 Nezaměstnanost a inflace 81 // 11.1 Nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti 81 // 11.2 Příčiny nezaměstnanosti v tržní ekonomice 83 // 11.3 Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci 85 // 11.4 Deflační mezera a nezaměstnanost 85 // 11.5 Přirozená míra nezaměstnanosti 86 // 11.6 Inflace 87 // 11.7 Inflační mezera 88 // 11.8 Inflace tažená poptávkou 88 // 11.9 Inflace tlačená náklady 89 // 11.10 Inflace setrvačná a inflační očekávání 90 // 11.11 Inflace a nezaměstnanost 90 // 11.12 Stagflace 91 // Kapitola 12 Makroekonomická stabilizační hospodářská politika 92 // 12.1 Základní přístupy к hospodářské politice 92 // 12.2 Státní rozpočet jako nástroj hospodářské politiky 94 // 12.3 Státní dluh a schodek státního rozpočtu 95 // 12.4 Peněžní a úvěrová
politika 96 // 12.5 Důchodová politika 97 // ČÁST III. MIKROEKONOMIE 99 // Kapitola 13 Obecné pojmy: užitečnost, vzácnost, produkční možnosti, // náklady příležitosti 99 // 13.1 Statky. Užitečnost, vzácnost a volba 99 // 13.2 Ekonomické zdroje 101 // 13.3 Křivka výrobních možností 102 // 13.4 Hospodářský růst a posun křivky výrobních možností 105 // 13.5 Náklady příležitosti 106 // Kapitola 14 Poptávka a nabídka 107 // 14.1 Tabulka a křivka poptávky 108 // 14.2 Posun křivky poptávky 109 // 14.3 Cenová pružnost poptávky 111 // 14.4 Nabídka a nabídková křivka 113 // 14.5 Posun křivky nabídky 113 // 14.6 Cenová pružnost nabídky 115 // 14.7 Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny 116 // Dodatek ke kapitole 14 118 // Kapitola 15 Poptávka, užitek a chování spotřebitele 119 // 15.1 Předpoklady tvaru křivky poptávky 120 // 15.2 Mezní užitek 121 // 15.3 Paradox hodnoty 122 // 15.4 Přebytek spotřebitele 123 // 15.5 Teorie chování spotřebitele 123 // 1 // Kapitola 16 Nabídka, náklady a chování firem 127 // 16.1 Nabídková křivka a ochota výrobců dodávat statky // za určitou cenu 128 // 16.2 Explicitní a implicitní náklady 128 // 16.3 Účetní zisk a ekonomický zisk 129 // 16.4 Podnikání 129 // 16.5 Produkční funkce 130 // 16.6 Celkový, průměrný a mezní produkt 131 // 16.7 Náklady firmy v krátkém období 133 // 16.8 Náklady firmy v dlouhém období 135 // Kapitola 17 Struktura trhů.
Dokonale konkurenční trh. // Efektivnost trhu dokonalé konkurence 137 // 17.1 Struktura trhu 137 // 17.2 Dokonale konkurenční trh 137 // 17.3 Ekonomická efektivnost trhu dokonalé konkurence 140 // Kapitola 18 Monopol, oligopol a monopolistická konkurence 142 // 18.1 Monopol 143 // 18.1.1 Přirozený monopol 143 // 18.1.2 Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách // monopolu 144 // 18.2 Oligopol 146 // 18.3 Monopolistická konkurence 147 // Kapitola 19 Trhy výrobních faktorů 149 // 19.1 Tvorba cen výrobních faktorů 149 // 19.2 Substituce výrobních faktorů 150 // 19.3 Trh práce a tvorba mezd 151 // 19.3.1 Trh práce v modelu dokonalé konkurence 151 // 19.3.2 Skutečné trhy práce 153 // 19.3.3 Úloha odborů 154 // 19.3.4 Lidský kapitál 154 // Kapitola 20 Kapitál, trh kapitálových statků a pozemková renta 155 // 20.1 Kapitál, úrok a trh kapitálu 155 // 20.1.1 Úspory, úvěr a úrok 156 // 20.1.2 Trh cenných papírů 157 // 20.2 Rovnováha na kapitálovém trhu 158 // 20.3 Pozemková renta 159 // Kapitola 21 Firmy a jejich druhy 160 // 21.1 Firma jednoho vlastníka 160 // 21.2 Společnosti spoluvlastníků 160 // 21.3 Akciová společnost 161 // 21.4 Jiné druhy firem 161 // O // ČÁST IV. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 163 // Kapitola 22 Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém 163 // 22.1 Mezinárodní obchod a jeho ekonomické výhody 163 // 22.2 Svobodný obchod, cla a kvóty 166 // 22.3 Obchodní a platební bilance 168 // 22.4
Mezinárodní měnový systém. Měnové kurzy 168 // Kapitola 23 Světová ekonomika i 70 // 23.1 Charakteristika světové ekonomiky 170 // 23.2 Rozvojové země 171 // 23.3 Mezinárodní ekonomická integrace 172 // 23.4 Česká ekonomika a světová ekonomika 177 // ČÁST V. STRUČNÝ PŘEHLF.I) DĚJIN EKONOMICKÝCH TEORIÍ 182 Kapitola 24 Vznik a vývoj ekonomické teorie 182 // 24.1 Od ekonomického myšlení к ekonomické vědě 182 // 24.2 Klasická politická ekonomie 183 // 24.3 Utopický socialismus a marxismus 186 // 24.4 Neoklasická ekonomie 187 // 24.5 Keynesovská makroekonomie 187 // 24.6 Monetarismus 190 // 24.7 Institucionalismus 190 // Nobelova cena za ekonomii 193 // Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii 194 // Galerie významných ekonomů 199 // Slovníček ekonomických pojmů 245 // Použitá literatura 265 // Rejstřík 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC