Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
339 s. : il. ; 25 cm

ISBN 80-247-1300-4 (váz.)
Expert (Grada)
Bibliografie na s. 321-333, rejstřík
Chování organizační - pojednání
Management - dovednosti manažerské - výklady populární
000057868
Obsah // O autorech...15 // Předmluva...17 // 1 Management a organizační chování...19 // 1.1 Integrální role managementu...20 // 1.2 Management a organizace...20 // 1.3 Cíle manažerů a organizací...21 // 1.4 Efektivita organizace a produktivita...22 // 1.5 Přístupy ? organizačnímu chování a řízení...22 // 2 Podstata organizačního chování...25 // 2.1 Organizace jako soubor příbuzných disciplín...26 // 2.2 Disciplíny teoretické...27 // Organizační chování...27 // Organizační teorie...27 // 2.3 Disciplíny aplikované...28 // Podniková personalistika...28 // Systémy podnikového řízení...29 // Organizační architektura...29 // 3 Organizační cíle...31 // 3.1 Funkce a podstata cílů organizace...32 // Klasifikace cílů ...32 // Potřeba strategií...34 // 4 Typologie strategií...37 // 4.1 Modely chování retai li ngových firem na zahraničních trzích...38 // Etnocentrická strategie...38 // Polycentrická strategie...39 // Geocentrická strategie...39 // Synergická strategie...39 // SWOT analýza...41 // Zisk a efektivita...43 // 4.2 Hodnoty a etika organizace...45 // 5 // Role manažera, podstata řízení a vedení lidí // 5.1 Vlastnosti a přednosti manažera... // Manažerská pyramida... // Přednosti úspěšného manažera . . . . Manažerská způsobilost... // 5.2 Práce manažera... // Uspořádání prostředí... // Různorodost managementu... // 5.3 Manažerské role... // Mezilidské role ... // Informační role ...
// Rozhodovací role... // Libovolné dělení aktivit... // 5.4 Proč organizace potřebují manažery . . . // Model chování generálních manažerů . // Co dělá opravdový manažer... // Četnost aktivit... // 5.5 Modely manažerské práce a chování . . // Požadavky, omezení a volby ... // Flexibilita manažerské práce ... // Jak se manažeři skutečně chovají . . . // Manažeři budoucnosti?... // Deset klíčových strategií... // .Manažerské chování a // efektivita // 6.1 // 6.2 // 6.3 // 6.4 // 6.5 // 6.6 // Manažerské chování... // Postoje manažerů ? lidem... // Předpoklady teorie X o lidské povaze Předpoklady teorie Y o lidské povaze // Manažerské strategie ... // Požadavky vyplývající ze situace . . // Použití přístupu teorie X... // Prostředí pro japonskou teorii Z . . . . Manažerská/vůdcovská mřížka . . . . // Pět základních kombinací ... // Dva dodatečné styly... // Rámec pro model chování ... Převažující manažerský styl . . . Program rozvoje organizace ... // Manažerské systémy... // Profil organizačních charakteristik Účinky jednotlivých systémů . . Management podle systému 4 . . Management by Objectives (MBO) // Cyklus aktivit MBO... // Použití MBO... // Hodnocení MBO... // Kritika a omezení... // 47 // 48 // 49 49 // 49 // 50 // 50 // 51 51 51 // 51 // 52 // 52 // 53 // 53 // 54 54 54 // 54 // 55 55 55 55 // 57 // 58 58 // 58 // 59 59 // 59 // 60 60 61 61 63 // 63 // 64 // 64 // 65
// 65 // 66 66 // 67 // 68 // 69 // 70 70 // Popularita MBO... // Hodnotící schémata opírající se o MBO... // 6.8 Řízení lidí... // 6.9 Kultura managementu... // 6.10 Základní manažerské filozofie... // Ohledy, respekt a důvěra ... // Uznání a zásluhy... // Zapojení a dostupnost... // Slušné a poctivé jednání... // Pozitivní jednání na individuálním základě... // Důraz na konečný výsledek... // Uspokojení zaměstnanců a zákazníků... // 6.1 1 Výběr manažerského stylu... // Zlaté pravidlo managementu ... // 6.12 Manažerské schopnosti ... // Důležitost efektivního managementu... // Efektivita a schopnosti... // Schopní a úspěšní manažeři... // Měřítka efektivity... // Ostatní kritéria efektivity... // 6.13 Management času... // Efektivita a aktivita... // Potřeba rovnováhy... // Kontrolní seznam manažera... // 3-D model manažerského chování... // Zdánlivá efektivita a osobní efektivita ... // 6.14 Osm stylů manažerského chování... // Vhodný styl chování... // Všeobecná kritéria manažerské efektivity... // Přístup Americké manažerské asociace (AMA)... // Rysy vůdce/velitele... // Principy americké armády... // Nejvyšší kontrolní úřad Spojených států a kritické faktory úspěchu // Podstata vedení... // 7.1 Smysl vedení... // Důležitost vedení ... // Vedení a management... // Rozdíly v postojích a vztazích s druhými Organizační rámec 7-S ... // 7.2 Manažerské vedení...
// Symbolické vůdcovství... // Vedoucí vztahy ... // Rozumná autorita nebo charisma . . . . // Dynamická forma chování... // •/ // 7.3 Moc a vliv vedení... // Vnímání vlivu podřízenými... // Vodítko pro vybudování a užití moci . . // . . 70 . . 71 . . 72 . . 72 . . 73 . . 73 . . 74 . . 74 . . 74 . . 74 . . 74 . . 75 . . 75 . . 75 . . 76 . . 76 . . 76 . . 77 . . 77 . . 77 . . 78 . . 78 . . 79 . . 79 . . 80 . . 80 . . 81 . . 82 . . 82 . . 84 . . 85 . . 86 . . 89 // . . 93 // . . 94 . . 94 . . 95 . . 95 . . 95 . . 96 , . 96 . . 96 . 97 . 97 . 97 . 98 . 98 // 7.4 Přístupy ? vedení... // 7.5 Přístup podle vlastností a zvláštních rysři ... // Hledání společných rysu vedení... // Omezení přístupu podle zvláštních rysů... // 7.6 Funkční nebo skupinový přístup... // Funkce a odpovědnost vedení... // 7.7 Vedení zaměřené na jednání... // Výcvik ? vedení... // 7.8 Vedení jako kategorie chování... // Ohledy a struktura... // Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci Hlavní rozměry manažerského vedení... // 7.9 Styly vedení... // Širší klasifikace stylů vedení... // Sólový vedoucí a týmový vedoucí... // Pozornost stylu vedení... // 7.10 Kontinuum chování vedoucího... // Čtyři hlavní styly vedení... // Tři hlavní síly při rozhodování o typu vedení . . . // 7.11 Situační přístup... // Uposlechnutí zákona situace... // Omezení... // 7.12 Náhodné teorie vedení... // Fiedlerův náhodný
model ... // Vroomův a Yettonuv náhodný model... // Vroomův a Jagův přepracovaný rozhodovací model Teorie cesta/cíl... // 7.13 Transformační vedení... // Části transformačního vedení ... // Vliv na ostatní... // Transformační autokraté... // Renesanční vedoucí ... // 7.14 Forma vedení „nikdo není nejlepší“... // 7.15 Různé styly na různých úrovních obchodu... // 7.16 Správný vedoucí pro správnou situaci... // 7.17 Vedení a organizační kultura... // 7.18 Národní kulturní rozměry vedení... // Stereotypizace chování vedoucích... // Bariéry v legislativě... // 7.19 Proměnné ovlivňující efektivitu vedení ... // Jednotlivec a řízení jednotlivců... // 8.1 Chování jednotlivců v organizaci... // Základní stadia socializačního procesu ... // Osobnost člověka v organizaci... // Motivy a potřeby... // Postoje... // Hodnoty ... // 100 // 100 // 100 // 103 // 103 // 104 // 105 // 106 106 106 // 107 // 108 108 108 109 109 // 109 // 110 1 10 1 1 1 1 12 I 12 I 12 I 12 1 13 I 14 115 1 19 // 119 // 120 120 120 121 121 122 122 122 123 123 123 // 125 // 126 126 128 // 133 // 134 134 // 8.2 Chování lidí v organizační struktuře . // Neformální organizace a reálná moc Formální organizace... // Proces učení, motivace a vnímání jednotlivců // 9.1 Význam motivace... // Potřeby a očekávání v práci... // 9.2 Přístupy ? motivaci v práci... // Motivace ekonomickými potřebami . . // Sociální přístup...
// Sebeaktualizace... // Komplexně osobní přístup ? motivaci... // 9.3 Vliv na motivaci... // Rozdíly mezi kulturami ... // 9.4 Motivační teorie ... // Maslowova teorie hierarchie potřeb... // Alderferův modifikovaný model hierarchie potřeb // Herzbergova teorie motivace a hygieny... // McClellandova motivační teorie úspěchu ... // Procesní teorie motivace... // Vroomova teorie očekávání... // Porterův a Lawlerův model očekávání Lawlerův revidovaný model očekávání Motivace znalostních pracovníků . . Motivační teorie spravedlnosti ... Teorie cíle ... // 10 Řízení skupin... // 10.1 Význam a důležitost skupin ... // Definice skupiny... // 10.2 Vlivy na pracovní chování... // Skupinové hodnoty a normy... // Důležitost týmové práce... // Formální a neformální skupiny... // Soudržnost skupiny a její výkon . . . . Rozvoj skupiny a její zralost... // 10.3 Charakteristiky efektivní pracovní skupiny // Pochopení chování skupiny ... // Změna kultury skupiny... // 10.4 Vztahy v rolích... // Soubor rolí... // Nesouběžnost rolí ... // Očekávání od rolí... // 10.5 Konflikt rolí... // Neslučitelnost role... // Nejednoznačnost role... // Přetížení role... // Nevytížení role... // Konflikt rolí a maticové organizace . . // 135 // 135 // 135 // 141 // 142 // 142 // 143 143 143 143 143 143 143 145 // 145 // 146 // 147 // 147 // 148 // 149 // 150 150 150 // 150 // 151 // 153 // 154 154 154 154 // 154 // 155
156 // 157 // 157 // 158 158 // 158 // 159 159 159 // 159 // 160 160 161 161 161 // 10.6 Stres v roli ...161 // Snížení počtu konfliktů a stresu v roli...161 // Další vlivy na chování...162 // 10.7 Členství v úspěšném týmu...162 // Osm klíčových rolí v týmu...162 // Podpora týmových a funkčních rolí...163 // Revidovaný seznam týmových rolí ...163 // Hodnota a využití Belbinových týmových rolí...164 // 11 Skupinové chování a procesy...165 // 11.1 Analýza chování ve skupinách...166 // Sociometrie...166 // Analýza vzájemného působení...166 // Úkolové a podpůrné funkce...167 // 11.2 Dynamika skupiny...167 // T-skupiny...167 // 12 Faktory ovlivňující organizační systém podniku...169 // 12.1 Prostředí a organizační systém podniku...170 // 12.2 Strategie a organizační systém podniku...171 // Obránce...171 // Výzkumník (inovátor)...172 // Analyzátor...172 // Zpátečník...172 // 12.3 Velikost podniku a organizační systém podniku...174 // 12.4 Technologie a organizační systém podniku ...174 // 12.5 Vliv globální konkurence na řízení a na organizační strukturu podniku ... 176 // Důsledky nedostatečné organizační struktury...176 // 12.6 Význam firemních organigramů...177 // Jak velký tým můžeme efektivně řídit?...178 // Co je to skalární řetězec...179 // 12.7 Budování efektivních organizací...180 // Omyly v utváření strategií...180 // Organizační kultura ...181 // Organizační
fitness...181 // Silem Killers...182 // Vhodné organizační nástroje...182 // 12.8 Digitální řízení...183 // 13 Typy organizačních struktur a jejich členění...187 // 13.1 Liniové (lineární) organizační struktury...188 // 13.2 Štábní organizační struktury...189 // Růst štábu...189 // 13.3 Kombinované organizační struktury...190 // Liniově štábní organizační struktury...190 // Hospodářská střediska v liniově štábních strukturách...194 // Cílově programové struktury...195 // Projektové organizační týmy...196 // Maticové organizační struktury ...196 // 13.2 Funkční organizační struktury...198 // 13.3 Výrobkové organizační struktury...202 // 13.5 Ostatní účelové organizační struktury...203 // Divizní organizační struktury ...203 // Výrobkové divizní organizační struktury ...204 // Uzemní (geografické) divizní struktury...205 // Divizní organizační struktura podle zákazníků ...205 // Kombinování divizí a změny v divizích...206 // 13.6 Strategické podnikatelské jednotky...207 // Požadavky SBU na obsahovou náplň podnikatelských plánu v GE ... 209 // 14 Řízení lidských zdrojů...223 // 14.1 Pojetí a význam řízení lidských zdrojů...224 // 14.2 Úkoly řízení lidských zdrojů...224 // 14.3 Personální činnosti a jejich členění...225 // Personální plánování...226 // Získávání a výběr pracovníka...227 // Rozmisťování pracovníků ...229 // Hodnocení pracovníků...230
// Odměňování...231 // Kolektivní vyjednávání...235 // Péče o pracovníky...235 // 15 Manažerská kontrola...239 // 15.1 Preventivní kontrola...240 // Získávání a výběr informací pro kontrolu...240 // Ověřování správnosti získaných informací ...241 // Hodnocení kontrolovaných procesů...241 // Závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt...241 // 15.2 Zpětná kontrola...241 // 16 Zvyšování organizačního výkonu...247 // 16.1 Povaha efektivity organizace...248 // Účinnost a efektivita...248 // Petersova a Watermanova studie...248 // Hellerova studie ...248 // Charakteristiky „učící se“ organizace...249 // McKinseyův rámec „7S“...249 // Parkinsonův zákon...249 // Peterův princip...250 // 16.2 Bojové hry jako strategický nástroj...251 // Historie bojových her ...252 // Co je bojová hra?...252 // Situace, ve kterých mohou být bojové hry efektivní...253 // Proč bojové hry fungují, když tradiční plánování selhává?...253 // Ukázka simulace toku rozhodnutí...254 // Co jsem si z bojových her odnesl?...256 // Shrnutí...256 // 16.3 Jak hledat schopné vůdce aneb o řízení ...257 // Vítězství emocionální inteligence...257 // Neschopnost přináší ovoce?...257 // Jak poznat toho správného...258 // Je intuice metafyzická?...258 // Jak se má chovat slušně vychovaný manažer...260 // 17 Organizační rozvoj (změna, konflikt, kultura)...263 // 17.1 Témata související s OR...264 // 17.2 Podniková
kultura ...265 // Úrovně kultury...265 // Typy podnikové kultury...265 // 17.3 Vlivy na rozvoj kultury...267 // Historie...267 // Primární funkce a technologie...267 // Cíle...267 // Velikost...267 // Poloha ...267 // Management a personální obsazení...268 // Prostředí...268 // 17.4 Kulturní síť...268 // 17.5 Význam kultury...268 // Podnikové organizační klima ...269 // Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí...269 // Jak zvyšovat angažovanost pracovníků ...269 // 17.6 Konfliktní situace v organizacích ...271 // Zdroje konfliktu ...272 // 17.7 Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí...273 // Francie...273 // Německo...274 // Itálie ...276 // Velká Británie...278 // USA ...279 // Japonsko...280 // 18 Rozvoj manažerské a organizační efektivity...283 // 18.1 Organizační transformace jako funkce vývojové fáze vrcholového vedení . 284 // 18.2 Manažer pro transformační období...290 // 18.3 Model navržený a používaný NASA (Spojené státy) ...296 // Nejvyšší kontrolní úřad Spojených státu a kritické faktory úspěchu . . . 298 // Sběr informací...300 // Rysy osobnosti...301 // Emoční propojení...301 // Bezúhonnost...301 // Dualita...301 // Schopnost řídit nejistotu...302 // Unikátní schopnost vyrovnávat tlaky ...302 // Znalosti...302 // Obchodní znalosti . . . Organizační znalosti . . 18.4 Vývoj globálních vedoucích Odhad talentu... // 18.5 // 18.6 // 18.7 // 18.8 18.9 // Proces
vývoje... // Výcvik... // Transfery... // Schopnost globálního vedení... // V II v v ? ••v.v ? // Predbežná zjištěni... // Srovnání zjištění se schopnostmi rozvoje managementu IMF // Programy a služby rozvoje vedení... // Sedm kroku ? lidskému vedení... // Specifický profil top manažerů pro 1T business // 302 // 303 303 303 303 // 303 // 304 // 305 // 306 // 307 // 308 // 308 // 309 // 19 Technologie a organizace...313 // 19.1 Teoretické aspekty technologie...314 // Nové technologie a organizace...315 // Měření výkonu výrobních technologií...315 // Co je nová technologie?...316 // 19.2 Organizační změny, rozvoj a inovace ...318 // Literatura...321 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC