Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999
86 s.

ISBN 80-7192-414-8 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 9
České katolické biblické dílo ; [vol.] 12
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 79-80
List Galaťanům - výklady a exegeze
000058148
OBSAH // PRVNl CÁST: ÜVOD // 1. Význam...7 // 2. Adresáti ...8 // 3. Situace...8 // 4. Forma, obsah a stavba...10 // DRUHÁ CÁST: KOMENTÁŘ // I. Adresa a pozdrav (1,1-5)... 13 // Odesílatel a adresáti (1,1-2)...13 // Požehnání (1,3-5)... 15 // II. Podnět k sepsání listu (1,6-9)...18 // Odklon od evangelia (1,6-7...18 // Prokletí odpovědných (1,8-9)...20 // III. Pavlovo apoštolské poslání (1,10 - 2,10)...21 // 1. Povolání za apoštola (1,10-24)...21 // Téma listu: evangelium není z člověka (1,10-12)...21 // Pavlova židovská minulost (1,13-14)...21 // Z horlivého zákoníka apoštol pohanů (1,15-17)...22 // Pouze krátký pobyt v Jeruzalémě (1,18-20)...23 // Dlouholetá misie mimo Palestinu (1,21-24)...24 // 2. Apoštolský sněm v Jeruzalémě (2,1-10)...24 // Uznání evangelia nepodléhajícího Zákonu? (2,1-3)...25 // Střet s „falešnými bratry“ (2,4-5)...26 // Jednota se „sloupy církve“(2,6-10)...27 // IV. Ospravedlnění z víry (2,11 - 4,7)...31 // 1. Poslušnost Zákonu nebo víra (2,11-21)...31 // Konflikt v Antiochii (2,11-14)...31 // Jádro evangelia: ospravedlnění z víry v Krista (2,15-18)...34 // Jádro evangelia: život díky Kristově smrti (2,19-21)...35 // 2. Výzva Galaťanům (3,1-5)...38 // Buďte rozvážní! (3,1)...38 // Duch nebo tělo, Zákon nebo víra (3,2-5)...40 // 3. Abrahamova víra a zaslíbení požehnání (3,6-18)...41 // Požehnání pro ty, kteří žijí z víry (3,6-9)...42 // Prokletí těch,
kteří spoléhají na skutky Zákona (3,10-12)...43 // Vykoupení z kletby a přijetí požehnání skrze Krista (3,13-14)...43 // Zákon nezbavuje zaslíbení platnosti (3,15-18)...45 // 4. Postavení Zákona v dějinách spásy (3,19-25)...47 // Zákon nepochází bezprostředně od Boha (3,19-20)...47 // Zákon nemůže rušit zaslíbení (3,21-22)...48 // Zákon jako vězení a dozorce (3,23-25)... 49 // 5. Víra a synovský vztah k Bohu (3,26 -4,7)...51 // Jednota pokřtěných s Kristem (3,26-29)... 51 // 5 // Nezletilí a otroci (4,1-3)... .53 // Synové a dědicové (4,4-7)...54 // V. Svoboda křesťanů (4,8 - 6,10)...56 // 1. Varování před návratem do starého otroctví (4,8-20)...56 // Návrat před velký zvrat? (4,8-11)...56 // „První láska" (4,12-K 6)...58 // Nová snaha získat vliv na Galafany (4,17-20)...60 // 2. Svědectví Písma (4,21-31)...61 // Dva Abrahamovi synové (4,21-23)...61 // Obrazné znázornění obou smluv (4,24-27)... 61 // Použití obrazu o galatských křesťanech (4,28-31)...64 // 3. Svoboda nebo otroctví (5,1-12)...65 // Zůstaňte svobodní! (5,1)...65 // Buď Kristus, nebo Zákon! (5,2-6)...66 // Nenechte se uvést do zmatku! (5,7-12)...67 // 4. Láska jako plod Ducha (5,13-26)...68 // Svoboda a sloužící láska (5,13-15)...68 // Rozpor mezi Duchem a tělem v člověku (5,16-18)...69 // „Skutky“ těla (5,19-21)...70 // „Ovoce" Ducha (5,22-26)... 71 // 5. Kristův zákon (6,1-10)...73 // Snášejte se navzájem s bratrskou
shovívavostí! (6,1 -5)...73 // Poskytujte svým učitelům víry, co potřebují! (6,6)...74 // Konejte dobro! (6,7-10)...75 // VI. Závěrečné slovo a požehnání (6,11-18)...76 // Požadavek protivníků: obřízka (6,11-13)...76 // Skutečnost, na které Pavlovi nejvíce záleží: kříž (6,14-15)...77 // Apoštolova přání (6,16-18)...77 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // L Literatura...79 // 2. Otázky pro práci s biblí...81 // SEZNAM EXKURZŮ // Apoštol... 14 // Kristovo evangelium... 19 // Damašek...23 // Misie mezi pohany...25 // „Apoštolský sněm" podle Pavla a Lukáše...30 // Barnabáš...33 // Ukřižování...39 // „Tělo"...41 // Zákon...50 // Svoboda...65 // Být a jednal...72 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC