Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2003
xii, 380 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7226-996-8 (brož.)
Praxe manažera
Obsahuje bibliografické citace, úvod, slovníček, rejstřík
Management zdravotnický - učebnice vysokošk.
000058193
ÚVOD - zdraví a péče o zdraví jako individuální a společenské hodnoty 1 // Proč je důležité chápat vztahy mezi hodnotami a zdravím, medicínou a řízenlm zdravotní péče? 2 // Klíčové společenské normy a zdraví a zdravotnictví 3 // Tvorba hodnot ve zdravotnictví 5 // Hodnoty a možné metody regulace systémů 7 // KAPITOLA 1 - ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY A JEJICH ŘÍZENÍ 11 // 1.0 Zdravotní politika, její úkoly a koncepce 11 // 1.1. Definice zdravotních potřeb jako východisko zdravotní politiky a péče o zdraví 20 // 1.2. Zdravotnické systémy v průmyslově vyspělých zemích a metody jejich ovlivňování 26 // 1.3. Systémy zdravotního pojištění 30 // 1.3.1. Vymezení základních pojmů 30 // 1.3.2. Historický exkurz 31 // 1.3.3. Systém zdravotního pojištěni po roce 1990 34 // 1.3.4. [hrady zdravotní péče v některých západoevropských zemích 40 // 1.4. Hlavní funkce jednotlivých typů zdravotnických institucí a zařízení 46 // 1.4.1. Typologie zdravotnických institucí 46 // 1.4.2. Třídící hlediska 46 // 1.4.3 Aplikační hlediska 48 // 1.4.4. Systémové hledisko 49 // 1.4.5. Funkce nemocnic ve zdravotnickém systému 51 // 1.5. Soustava zdravotnických institucí a zařízení v čr a jejich organizační uspořádání 54 // 1.5.1. Ambulantní péče 56 // 1.5.2. Lůžková péče 58 // 1.5.2. Zvláštní zdravotnická zařízení 60 // 1.5.3. Lékárenská péče 60 // 1.5.4. Hygienická služba 61 // 1.5.5. Vývoj struktury sítě zdravotnických zařízení 61 // 1.6. Právní postavení účastníků zdravotní péče v ČR 62 // 1.6.1. Právní formy poskytováni lékařských a zdravotnických služeb v ČR 32 // 1.6.2. Právní postavení občanů a cizinců při poskytování zdravotní péče 73 // 1.6.3. Právní postavení zdravotních pojišťoven 77 //
1.7. Systémová hlediska v péči o zdraví 81 // 1.7.1. Specifické zvláštnosti zdravotnických systémů 84 // 1.8. Měření výsledků zdravotní péče na úrovni zdravotnického systému 85 // 1.9. Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví 88 // KAPITOLA 2 - EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ // 2.1. Úloha státu při zajišťování zdravotních potřeb v podmínkách tržního hospodářství 91 // 2.2. Ekonomické aspekty péče o zdraví na úrovni zdravotnických systémů 100 // 2.2.1. Systémový přístup ve zdravotnictví 104 // 2.2.2. Specifické znaky systému péče o zdraví a zdravotnictví 105 // 2.2.3. Ekonomické aspekty péče o zdraví 107 // 2.2.4. Ekonomické aspekty zdravotnických služeb 110 // 2.2.5. Zdravotnictví v systému péče o zdraví 112 // 2.3. Financování zdravotnictví v čr 113 // 2.3.1. Základní principy financování zdravotnické péče 113 // 2.3.2. Ambulantní zdravotní péče 114 // 2.3.3. Akutní lůžková péče 121 // 2.3.4. Lékárny 124 // 2.3.5. Financování léků 125 // 2.4. Zdravotnická instituce (zařízení) jako firma 127 // 2.4.1. Ekonomické činnosti zdravotnické instituce (zařízení) 132 // 2.4.2. Podmínky pro činnost zdravotnické instituce (zařízení) 135 // 2.5. Ekonomika zdravotnické instituce (zařízení) 137 // 2.5.1. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 138 // 2.5.2. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví 145 // 2.5.3. Kalkulace ve zdravotnictví 149 // 2.6. Řízení finančních toků zdravotnického zařízení 151 // KAPITOLA 3 - ROLE A FUNKCE MANAŽERŮ ZDRAVOTNICKÝCH INSTITUCÍ 157 // 3.1 Různá pojetí manažerské práce 157 // 3.2 Hlavní manažerské funkce 162 // 3.3 Plánování ve zdravotnictví 168 // 3.3.1 Podstata a smysl plánování 168 // 3.3.2 Strategické plánování 170 // 3.3.3 Průběh strategického plánování 172 //
3.4 Kultura instituce a její význam ve zdravotnictví 173 // 3.4.1 Definice kultury instituce 173 // 3.4.2 Prvky kultury 175 // 3.4.3 Problematika symboliky v instituci 176 // 3.4.4 Možnosti ovlivňování kultury instituce ve zdravotnictví 177 // KAPITOLA 4 - SUBJEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON MANAŽERSKÉ PRÁCE 183 // 4.1. Základní informace o vedení a řízení 183 // 4.1.1. Vedení a řízení 183 // 4.1.2. Inteligence 186 // 4.1.3. Zpětná vazba 191 // 4.1.4. Skupiny v organizaci 193 // 4.1.5. Komunikace 196 // 4.1.6. Moc 198 // 4.2. Být či nebýt vedoucím pracovníkem - proces subjektivního rozhodování 199 // 4.2.1. Co znamená „být vedoucím“ 199 // 4.2.2. Subjektivní příprava k rozhodování 200 // 4.2.3. Rozhodování 204 // KAPITOLA 5 - ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 209 // 5.1 Úkoly personálního managementu 209 // 5.2 Trh práce a fluktuace ve zdravotnictví 210 // 5.3 Personální strategie 214 // 5.4 Personální plánování 215 // 5.5 Sociální konsensus ve zdravotnictví 219 // 5.5.1 Sociální klima v instituci 219 // 5.5.2 Odměňování zaměstnanců 221 // 5.5.3 Systémy odměňování 222 // 5.5.4 Zaměstnanost a personální záležitosti 222 // 5.5.5 Péče o zaměstnance 223 // 5.6 Personální činnosti ve zdravotnictví 225 // 5.6.1 Personální odbor 225 // 5.6.2 Analýza a popis pracovních míst, redesign 225 // 5.6.3 Rozmisťování pracovníků, vnitřní a vnější mobilita, vznik pracovního poměru 227 // 5.6.4 Ukončení pracovního poměru 229 // 5.7 Kariérové postupy ve zdravotnictví 230 // 5.7.1 Kariéra 230 // 5.7.2 Vzděláváni ve zdravotnictví 231 // 5.7.3 Nezdravotničtí pracovníci 231 // 5.7.4 Zdravotničtí pracovníci 232 // 5.7.5 Získáváni specializací 232 //
5.8 Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví 234 // 5.8.1 Povinná mlčenlivost 234 // 5.8.2 Výjimky z povinné mlčenlivosti 235 // 5.8.3 Sankce za porušeni povinné mlčenlivosti 236 // 5.8.4 Zachování mlčenlivosti po smrti pacienta 236 // KAPITOLA 6 - INFORMACE V PRÁCI MANAŽERA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 239 // 6.1. Informace: vymezení, úloha v řízení, kvalitativní požadavky na informace 239 // 6.2. Kritéria hodnocení informačních údajů a dat 243 // 6.3. Hlavní zdroje informací pro manažery 245 // 6.4. Informační systémy zdravotnických zařízení a institucí 247 // 6.5. Ukazatelé jako nositelé informace 251 // 6.6. Kvantitativní metody zpracování informací 257 // 6.7. Přenos informací 260 // KAPITOLA 7 - ROZHODOVÁNI V ČINNOSTI MANAŽERA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 263 // 7.1. Podstata rozhodování a rozhodovacího procesu 263 // 7.2. Volba kritérií v rozhodovacím procesu 267 // 7.3. Tozhodovací matice 270 // 7.4. Podmínky rozhodování 272 // KAPITOLA 8 - ÚLOHA KONTROLY V PROCESU ŘÍZENÍ 277 // 8.1. Podstata a funkce kontroly v řídicím procesu 277 // 8.2. Předpoklady účinného kontrolního systému 279 // 8.3. Fáze kontrolního procesu a druhy kontroly 282 // 8.4. Diagnostika kvality a efektivity činnosti zdravotnického zařízení 284 // KAPITOLA 9 - MANAGEMENT PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH INSTITUCÍCH 289 // 9.1. Management kvality zdravotní péče jako inovační manažerský proces 289 // 9.1.1. Systém kvality ve zdravotnictví 289 // 9.1.2. Systémové charakteristiky ve zdravotnictví 290 // 9.1.3. Klíčové determinanty implementace systému kvality 294 // 9.1.4. Řízení rozvoje kvality 298 // 9.1.5. Míry vlivu podstatných determinant na rozvoj kvality 302 // 9.1.6. Globální model řízení rozvoje kvality 304 // 9.1.7. Funkcionální model procedur řízení kvality 305 // 9.1.8. Některé zkušenosti z managementu kvality v jiných oblastech 307 //
9.1.9. Hlavní zásady soustavného zlepšování kvality lze vyjádřit v následujících bodech 308 // 9.2. Základní postupy a podmínky při zavádění a dalším rozvoji managementu kvality 308 // 9.2.1 Základní postupy při zlepšování kvality 308 // 9.2.2. Hlavní opatření vedoucí k účinnému rozvoji systému managementu kvality 309 // 9.2.3. Hlavní překážky při zavádění systému řízení kvality v nemocnicích 309 // 9.2.4. Obecný model plánu řízení kvality 310 // 9.2.5. Hodnocení a dokumentace 311 // 9.3. Úloha vrcholového managementu v řízení kvality 313 // 9.3.1. Základní otázky a odpovědi 313 // 9.3.2. Hlavní funkce manažerů při řízení programů kvality 314 // 9.3.3. Příklady standardů činnosti managementu při soustavném zlepšování kvality 314 // 9.3.4. Zásady hodnocení kvality péče v celé instituci 315 // 9.3.5. Úřínosy managementu kvality 316 // 9.4. Řízení kvality nemocničního oddělení 317 // 9.4.1. Význam uplatňování systémového přístupu 317 // 9.4.2. Úloha středního a liniového managementu při zlepšování kvality 317 // 9.4.3. Úroveň diagnostiky 318 // 9.4.4. Úroveň terapeutické praxe 319 // 9.4.5. Úroveň ošetřovatelské péče 319 // 9.4.6. Další hlediska kvality práce lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků 320 // 9.4.7. Kvalita ve vztahu k ekonomické a provozní efektivitě zdravotní péče 321 // 9.5. Diagnostika kvality činnosti zdravotnických institucí 322 // 9.5.1. Informace a management kvality péče nemocnice 322 // 9.5.2. Diagnostika chování zdravotnické instituce (nemocnice) z hlediska kvality poskytované péče 323 // 9.5.3. Metodické nástroje diagnostické analýzy nemocnice 325 //
9.6. Implementace managementu zlepšování kvality zdravotní péče ve světle současných výzkumných poznatků 328 // 9.6.1. Angažovanost vrcholového vedení 328 // 9.6.2. Role vnitřního koordinátora 331 // 9.6.3. Rada kvality instituce (rk) 331 // 9.6.4. Tvorba a stanovení poslání a vize instituce 331 // 9.6.5. Alokace zdrojů pro implementaci a podporu kvality 332 // 9.6.6. Samostatná jednotka pro podporu kvality péče 332 // 9.6.7. Šíření ověřených znalostí 332 // 9.6.8. Mapování intervencí pro zlepšení kvality zdravotní péče 333 // 9.6.9. Definice priorit 333 // 9.6.10. Operativní plánování zlepšování kvality péče 334 // 9.6.11. Fáze implementace 335 // 9.6.12. Strategie změny kulturního klimatu instituce 339 // 9.6.13. Strategie kulturní změny 341 // KAPITOLA 10 - MARKETING ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 347 // 10.1. Podstata marketingu; historie vývoje marketingu 347 // 10.2. Pojetí marketingu ve zdravotnictví 349 // 10.3. Segmentace uspokojování trhu zdravotních potřeb, marketingový mix 352 // 10.4. Model dokonalého zdravotnického zařízení 356 // Příloha - slovníček česko-anglické terminologie z oblasti managementu, kvality a ekonomie 359 // Rejstřík 371
(OCoLC)56852064
cnb001281178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC