Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
9. přepracované vyd.
Praha : Grada, 1998
710 s. : il.

ISBN 80-7169-600-5 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, diagramy, fotografie, předmluvu, přílohy, rejstřík
V tiráži: Vyd. 1.
Bibliografie: s. 702
Management marketingový - učebnice vysokošk.
000059250
PŘEDMLUVA ... 15 // ČÁST 1 PODSTATA MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU // KAPITOLA 1 // ROZHODUJÍCÍ ROLE MARKETINGU PRO EFEKTIVNÍ FUNGOVANÍ ORGANIZACE ... 17 // PODNIKANÍ V CELOSVĚTOVÉM TRŽNÍM PROSTŘEDÍ ... 19 // Celosvetová ekonomika... 19 // Rozdíly v příjmech ...20 // Ekologicky přizpůsobivý a sociálně zodpovědný marketing ...20 // Technologické výhody ...20 // Mocný zákazník ...2 1 // DALŠÍ PROBLÉMY ...23 // ’ CO JE MARKETING? ZÁKLADNÍ POJMY ...23 // Potřeby přání a poptávka ...23 // Produkty (výrobky, služby a myšlenky) ...24 // Hodnota, náklady a uspokojení ...24 // Směna a transakce ...25 // Vztahy a sítě ...26 // Trhy...26 // Obchodníci a potenciální zákazníci ...27 // MARKETINGOVÝ MANAGEMENT ... 28 // ORIENTACE FIRMY NA TRH ... 30 // Výrobní koncepce ...30 // Výrobková koncepce ...30 // Prodejní koncepce...31 // Marketingová koncepce...32 // Společenská marketingová koncepce ...38 // RYCHLÉ PŘIJETÍ MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU ...40 // V podnikatelské oblasti ...40 // V neziskové oblasti ...40 // V mezinárodním sektoru ...42 // SHRNUTÍ ...42 // OTÁZKY ...43 // KAPITOLA 2 // BUDOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO USPOKOJENÍ POMOCÍ JAKOSTI, SLUŽBY A HODNOTY...45 // JAWÍ HODNOTY ZÁKAZNÍK VNÍMÁ A JAK VZNIKÁ JEHO USPOKOJENÍ...47 // Zákaznické hodnoty ...47 // Uspokojení zákazníka...49 // VYIVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY A USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA ...52 // Hodnotový řetězec ...52 // Hodnotově-distribuční síť ...53 //
PŘITAHOVÁNI A UDRŽOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ... 54 // Počítání nákladů ztracených zákazníků...54 // Potřeba udržení zákazníků ...54 // ZÁKAZNICKÁ RENTABILITA: KONEČNÝ CÍL...59 // MARKETINGOVÉ POJETÍ KOMPLEXNÍHO ŘÍZENÍ JAKOSTI ...61 // SHRNUTÍ ...65 // OTÁZKY ... 66 // KAPITOLA 3 // VÍTĚZSTVÍ NA TRZÍCH POMOCÍ TRŽNÉ ORIENTOVANÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ ...67 // PODSTATA ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ ...70 // Partneři ...,J...70 // Procesy ...70 // Zdroje ...71 // Organizace a organizační kultura...71 // STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ...72 // Poslání firmy ...73 // Identifikace strategických obchodních jednotek ...74 // Určování zdrojů pro strategické jednotky...75 // Plánování nových podnikatelských aktivit ...81 // Likvidace zastaralých obchodů ...83 // ’PODNIKATELSKÉ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ...83 // Poslání obchodní jednotky...83 // Analýza vnějšího prostředí (analýza příležitostí a hrozeb) ...83 // Analýza vnitřního prostředí (analýza silných a slabých stránek) ...85 // Formulování cíle...85 // Formulování strategie...87 // Formulování programu ...88 // Implementace ...88 // Zpětná vazba a kontrola ...90 // MARKETINGOVÝ PROCES...91 // Analyzování marketingových příležitostí...92 // Vývoj marketingových strategií...93 // Plánování marketingových programů ...94 // Řízení marketingového úsilí...95 // PLÁNOVÁNÍ PRODUKTU: CHARAKTER A OBSAH MARKETINGOVÉHO PLÁNU ...97 //
Prováděcí shrnutí a přehledná tabulka 97 // Současná marketingová situace...97 // Analýza SWOT a analýza sporných záležitostí...99 // Cíle... 100 // Marketingová strategie ... 100 // Akční programy ... 101 // Přehled plánovaných zisků a ztrát...101 // Kontroly ... 101 // CHARAKTER MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V DEVADESÁTÝCH LETECH ... 102 // SHRNUTÍ ... 102 // OTÁZKY ... 103 // ČÁST 2 ANALÝZA MARKETINGOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ // KAPITOLA 4 // ŘÍZENÍ MARKETINGOVÝCH INFORMACÍ A MĚŘENÍ TRŽNÍ POPTÁVKY ... 106 // CO JE MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM? ... 108 // interní informační systém...108 // Cyklus „objednávka - dodávka - faktura“ ... 108 // Systémy zpráv o prodeji ...K9 // MARKETINGOVÝ ZPRAVODAJSKÝ SYSTÉM ... HO // MARKETINGOVÝ VÝZKUMNÝ SYSTÉM... 110 // Dodavatelé marketingového výzkumu ...K // Proces marketingového výzkumu... K1 // Charakteristiky dobrého marketingového výzkumu ... 121 // Překonávání bariér bránících využívání marketingového výzkumu... 122 // MARKETINGOVÝ SYSTÉM NA PODPORU ROZHODOVÁNI ... 124 // PŘEDVÍDÁNÍ A MĚŘENÍ POPTÁVKY ... 126 // Měřítka tržní poptávky ...12 // Jaký trh měřit?...128 // Základní pojmy při měření poptávky... 128 // Odhadování běžné poptávky... 130 // Odhadování budoucí poptávky ... 134 // SHRNUTÍ ... 136 // OTÁZKY ... 136 // KAPITOLA 5 // ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTŘEDÍ ... 139 //
ANALÝZA POTŘEB A TRENDŮ V MAKROPROSTŘEDÍ... 141 // IDENTIFIKOVÁNÍ HLAVNÍCH SIL V MAKROPROSTŘEDÍ A REAGOVÁNÍ NA NĚ ... 144 // Demografické prostředí... 144 // / Ekonomické prostředí... 147 // > / Přírodní prostředí... 148 // Technologické prostředí...149 // Politické a legislativní prostředí ...150 // Sociální a kulturní prostředí ... 154 // SHRNUTÍ ... 156 // OTÁZKY ... 157 // KAPITOLA 6 // ANALYZOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH TRHŮ A KUPNÍHO CHOVÁNÍ 159 // HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ ... 161 // Kulturní faktory ... 161 // Sociální faktory ...165 // Osobní faktory ... 167 // Psychologické faktory ... 169 // KUPNÍ PROCES... 176 // Kupní role...176 // Kupní chování... 176 // Etapy kupního rozhodovacího procesu ... 178 // SHRNUTÍ ... I84 // OTÁZKY ... 184 // KAPITOLA 7 // ANALÝZA TRHU OBCHODNÍČH ORGANIZACÍ A KKK1KK KUPNÍ CHOVÁNÍ 186 // NÁKUPY ORGANIZACÍ... i88 // Obchodní trh versus trh spotřebitelský ... 188 // Kupní situace ... 189 // Účastníci obchodního kupního procesu ... 190 // Hlavní vlivy působící na odběratele ... 192 // Nákupní/obstarávací proces ... 197 // TRHY INSTITUCI A VLÁDNÍ TRHY ...203 // SHRNUTÍ ...204 // OTÁZKY ...204 // KAPITOLA 8 // ANALÝZA ODVĚTVÍ A KONKURENCE ...206 // IDENTIFIKACE KONKURENTŮ ...209 // Odvětvové pojetí konkurence ...209 // Tržnípojetí konkurence ...211 //
IDENTIFIKACE STRATEGIÍ KONKURENTŮ ...212 // URČOVÁNÍ CÍLŮ KONKURENCE ...213 // URČOVÁNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK KONKURENCE ...213 // URČOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNÉ REAKCE KONKURENTA ...215 // VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O KONKURENCI...217 // VÝBĚR KONKURENTŮ PRO ÚTOK A URČENÍ TĚCH, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHNOUT ...219 // VYVÁŽENÍ ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURENCI ...221 // SHRNUTÍ ...222 // OTÁZKY ...222 // KAPITOLA 9 // IDENTIFIKACE TRŽNÍCH SEGMENTŮ A VOLBA CÍLOVÝCH TRHŮ 225 // SEGMENTACE TRHU ...227 // Úrovně segmentace trhu ...227 // Typy segmentace trhu...230 // Postup segmentace trhu ...230 // Východiska pro segmentaci spotřebitelských trhů ...231 // Základy segmentace obchodních trhů ...239 // Požadavky na efektivní segmentaci ...242 // TRŽNÍ CÍLENÍ...242 // Hodnocení tržních segmentů...242 // Volba tržních segmentů ...242 // Doplňkové úvahy při posuzování a výběru segmentů...245 // SHRNUTÍ ...247 // OTÁZKY ...248 // ČÁST K PROJEKTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGII // KAPITOLA 10 // ODLIŠOVÁNÍ A UMISŤOVÁNÍ TRŽNÍ NABÍDKY ... 250 // NÁSTROJE PRO KONKURENČNÍ ODLIŠENÍ...254 // Odlišení produktu ...255 // Odlišení služeb ...258 // Odlišení personálu ...262 // Odlišení distribuce ...262 // Odlišení image...262 // STRATEGIE VÝVOJE A UMISŤOVÁNÍ ...263 // Kolik odlišností nabízet?...264 // Které odlišnosti propagovat?...268 // PREZENTACE UMISŤOVÁNÍ...269 // SHRNUTÍ ...269 // OTÁZKY ... 270 //
KAPITOLA 11 // VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ ...273 // DILEMA VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ...275 // EFEKTIVNÍ ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ...276 // ŘÍZENÍ PROCESU VÝVOJE NOVÉHO PRODUKTU ...278 // Tvorba nápadů ...279 // Hodnocení nápadů...281 // Vývoj a testování koncepce ...282 // Určení marketingové strategie ...287 // Podnikatelská analýza...288 // Vývoj produktu ...290 // Testování trhu ...293 // Komercializace ...296 // PROCES ADAPTACE SPOTŘEBITELE ...298 // Etapy procesu adaptace...298 // Faktory ovlivňující proces adaptace ...299 // SHRNUTÍ ...300 // OTÁZKY ... 301 // KAPITOLA 12 // ŘÍZENÍ STRATEGIÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU...304 // ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU ... 306 // Životní cyklus poptávky / technologie ...306 // Etapy životního cyklu výrobku ...307 // Životní cykly výrobkových kategorií, forem výrobků a výrobkových značek...307 // Jiné tvary životního cyklu výrobku ...308 // Mezinárodní životní cyklus výrobku ...310 // MARKETINGOVÉ STRATEGIE V ŽIVOTNÍM CYKLU VÝROBKU ...311 // Etapa zavádění...311 // Etapa růstu ...314 // Etapa zralosti ...315 // Etapa poklesu ... 317 // Shrnutí a kritika životního cyklu výrobku ...320 // VÝVOJ TRHU ...323 // Etapy vývoje trhu ...323 // Dynamika konkurence vlastností ...326 // SHRNUTÍ ...326 // OTÁZKY ...327 // ’kapitola 13 // L TVORBA MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ PRO PŘEDNÍ FIRMY NA TRHU, VYZÝVATELE, NÁSLEDOVATELE TROŠKAŘE ...329 //
STRATEGIE TRŽNÍHO VŮDCE ...331 // / Zvětšování celkového trhu ...331 // Bránění podílu na trhu ...332 // 4 Rozšiřování podílu na trhu...337 // Dvě případové studie: Procter & Gamble a Caterpillar...340 // STRATEGIE TRŽNÍCH VYZÝVATELŮ ...342 // Definování strategických cílů a protivníka ...342 // Volba strategie hlavního úderu ...342 // Výběr konkrétních strategií útoku ...347 // STRATEGIE TRŽNÍHO NÁSLEDOVATELE ...348 // STRATEGIE TRŽNÍHO TROŠKAŘE ...349 // Specializace na tržní výklenky ...350 // SHRNUTÍ ...352 // OTÁZKY ...352 // KAPITOLA 14 // VYTVÁŘENÍ A UPLATŇOVÁNÍ CELOSVĚTOVÝCH MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ ...354 // MÁME SE STÁT SVĚTOVOU FIRMOU?...356 // ROZHODOVÁNÍ O TOM, NA KTERÝ TRH VSTOUPIT ...357 // ROZHODOVÁNÍ O TOM, JAK VSTOUPIT NA TRH ...361 // Nepřímý vývoz ...361 // Přímý export ...362 // Poskytování licencí ...362 // Společné podnikání...364 // Přímé investice ...364 // Proces internacionalizace ...364 // XV ROZHODOVÁNÍ O MARKETINGOVÉM PROGRAMU ...365 // Výrobek...365 // Propagace ...369 // / Cena... 369 // Místo (distribuční cesty) ... 370 // ROZHODOVÁNÍ O ORGANIZACI MARKETINGU ... 371 // Exportní oddělení ...371 // Mezinárodní divize ...371 // CELOSVĚTOVÁ ORGANIZACE...374 // SHRNUTÍ...375 // OTÁZKY ...376 //
ČÁST 4 PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH PROGRAMU // KAPITOLA 15 // PÉČE O VÝROBKOVÉ ŘADY, ZNAČKOVÉ VÝROBKY A ZPŮSOB BALENÍ ...378 // CO JE TO PRODUKT? ...380 // Pět úrovní produktu ... 380 // Produktová hierarchie ...381 // Klasifikace výrobků ...381 // ROZHODOVÁNÍ O VÝROBKOVÉM MIXU ...384 // ROZHODOVÁNÍ O VÝROBKOVÝCH ŘADÁCH ...385 // Analýza výrobkových řad ...385 // Délka výrobkové řady ...386 // Modernizace výrobkové řady ...389 // Atraktivnost výrobkové řady ...389 // Odstraňování položek z výrobkové řady...390 // ROZHODOVÁNÍ O ZNAČCE ...390 // Co je to značka?...390 // Pojetí hodnoty značky a její určování ...391 // Dilema značky...392 // Rozhodnutí o přemístění značky ...403 // ROZHODOVÁNÍ O BALENÍ A ZNAČENÍ ...404 // Balení... 404 // Značení výrobků ...405 // SHRNUTÍ...406 // OTÁZKY ...407 // KAPITOLA 16 // ŘÍZENÍ SLUŽEB NA PODPORU PODNIKÁNÍ A SLUŽEB NA PODPORU PRODUKTU ...409 // PODSTATA A TŘÍDĚNÍ SLUŽEB ...411 // VLASTNOSTI SLUŽEB A JEJICH DŮSLEDKY PRO MARKETING ...413 // Nehmotnost ...413 // Nedělitelnost ...413 // Proměnlivost ...413 // Pomíjivost ...414 // MARKETINGOVÉ STRATEGIE FIREM, POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY ...415 // Usměrňování konkurenční diferenciace ...417 // Zajišťování kvality služeb ...419 // Zajišťování produktivity...425 // ŘÍZENÍ SLUŽEB NA PODPORU VÝROBKŮ ...426 // Strategie poskytování služeb po uskutečnění prodeje ...427 // SHRNUTÍ...430 // OTÁZKY ... 431 //
KAPITOLA 17 // TVORBA CENOVÝCH STRATEGIÍ A PROGRAMŮ ...434 // TVORBA CENY ...437 // Stanovení cíle cenové politiky...438 // Zjišťování poptávky...439 // Odhad nákladů ...441 // Analýza nákladů, cen a nabídek konkurentů ...443 // Výběr metody tvorby cen ...444 // Výběr konečné ceny ...449 // PŘIZPŮSOBOVÁNÍ CENY ...450 // Tvorba ceny z geografického hlediska (obchodování za hotové, výměnný obchod, barterový obchod) ...450 // Cenová zvýhodnění a slevy ...451 // Propagační tvorba cen ...452 // Diskriminační cenová tvorba... 453 // Tvorba cen výrobkového mixu ...453 // ZAHÁJENÍ CENOVÝCH ZMĚN A REAKCE NA TYTO ZMĚNY...455 // Zahájení snižování cen ...455 // Zahájení zvyšování cen ...456 // Reakce na cenové změny...458 // Reakce firmy na změny cen konkurence ...460 // SHRNUTÍ...462 // OTÁZKY ...462 // KAPITOLA 18 // VÝBĚR A ŘÍZENI MARKETINGOVÝCH CEST...466 // CO JSOU TO MARKETINGOVÉ CESTY? ...468 // Proč používáme marketingové zprostředkovatele?...468 // Funkce a toky uvnitř marketingových cest...469 // Úrovně marketingových cest ...470 // Distribuční cesty v sektoru služeb ...472 // ROZHODOVÁNÍ O TVORBĚ MARKETINGOVÝCH CEST ...472 // Analýza úrovní služeb podle přání zákazníků...474 // Stanovení cílů a omezení marketingové cesty ...474 // Hledání hlavních distribučních alternativ ...475 // Hodnocení hlavních alternativ distribučních cest ...478 // MANAGEMENT ROZHODOVÁNÍ V MARKETINGOVÝCH CESTÁCH ...479 // Výběr
členů distribuční cesty ...479 // Motivace účastníků distribuční cesty ...480 // Hodnocení účastníků distribučních cest...483 // Modifikace uspořádání distribuční cesty ...483 // DYNAMIKA MARKETINGOVÝCH CEST ...485 // Vertikální marketingové systémy ...485 // Horizontální marketingové systémy ...486 // Vícedimenzionální marketingové systémy ...487 // Úlohy jednotlivých firem v distribuční cestě...488 // SPOLUPRÁCE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A KONKURENCE UVNITŘ MARKETINGOVÝCH CEST...488 // Typy konfliktů a konkurence...488 // Příčiny konfliktů distribučních cest...489 // Řízení konfliktů distribučních cest...489 // Právní a etické problémy vztahů v distribuční cestě ...493 // SHRNUTÍ...494 // OTÁZKY ...494 // KAPITOLA 19 // ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍCH, VELKOOBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ ...496 // MALOOBCHOD ...498 // Typy maloobchodů ...498 // "5 Marketingové rozhodování manažera maloobchodu ...502 // Trendy v maloobchodě ...513 // VELKOOBCHOD ... 516 // Rozvoj velkoobchodu a jeho jednotlivé typy ...516 // Marketingová rozhodnutí velkoobchodu ...516 // Trendy velkoobchodu...520 // LOGISTIKA TRHU ... 520 // Cíle logistiky trhu ...524 // Rozhodování o logistice trhu ...525 // Organizace logistiky trhu a rozdělení zodpovědnosti ...528 // SHRNUTÍ ... 528 // OTÁZKY ...530 // KAPITOLA 20 // BUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE ...532 // POCHOPENÍ KOMUNIKAČNÍHO PROCESU ...534 //
VYTVÁŘENÍ ÚČINNÉ KOMUNIKACE ...536 // Určování příjemců zpráv ...536 // Stanovení cílů komunikace ...538 // Sestavování zprávy...540 // Výběr komunikačních cest ...543 // Vypracování celkového rozpočtu na propagaci ...547 // ] Rozhodování o propagačním mixu ...548 // Měření výsledků marketingové komunikace ...554 // Řízení a koordinace procesu marketingové komunikace ...555 // SHRNUTÍ ...557 // OTÁZKY ...558 // KAPITOLA 21 // ŘÍZENÍ INZERCE A REKLAMY, OBCHODNÍ PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 560 // VYPRACOVÁNÍ A REALIZOVÁNÍ INZERTNÍHO A REKLAMNÍHO PROGRAMU ... 562 // K Stanovení cílů inzerce a reklamy...563 // Rozhodování o rozpočtu propagace ...564 // ’’l Výběr propagačního sdělení...564 // / Rozhodování o médiu ...571 // Hodnocení účinnosti reklamy a inzerce ...579 // OBCHODNÍ PROPAGACE ...582 // Rychlý růst obchodní propagace...582 // Účel obchodní propagace ...583 // Hlavní rozhodnutí v obchodní propagaci ...584 // PUBLIC RELATIONS ...591 // HLAVNÍ ROZHODNUTÍ MARKETINGOVÝCH PUBLIC RELATIONS ...592 // SHRNUTÍ ...599 // OTÁZKY...599 // KAPITOLA 22 // ŘÍZENÍ PRODEJNÍCH Sil...602 // BUDOVÁNÍ PRODEJNÍCH SIL...604 // Cíle prodejních sil ...604 // Strategie prodejních sil ...605 // Struktura prodejních sil ...606 // Velikost prodejních sil ...606 // Odměňování prodejních sil...609 //
ŘÍZENÍ PRODEJNÍCH SIL...610 // Získávání a výběr prodejců...610 // Výcvik obchodních zástupců ...611 // Usměrňování obchodních zástupců ...612 // Motivace obchodních zástupců ... 613 // Hodnocení obchodních zástupců ...616 // ZÁKLADY OSOBNÍHO PRODEJE...618 // Profesionální prodej ...618 // Jednání...621 // Marketing vztahů ...622 // SHRNUTÍ ...626 // OTÁZKY ...627 // KAPITOLA 23 // ŘÍZENI PŘÍMÉHO MARKETINGU A ON LINE MARKETINGU...629 // ROZVOJ A VÝHODY PŘÍMÉHO MARKETINGU ...631 // Rozvoj přímého marketingu a elektronického nakupování ...631 // Výhody přímého marketingu ...633 // DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ A PŘÍMÝ MARKETING ...633 // HLAVNÍ DISTRIBUČNÍ CESTY PŘÍMÉHO MARKETINGU ...636 // Prodej tváří v tvář ...636 // Zásilkový prodej ... 638 // Katalogový marketing ...640 // Telemarketing ...640 // Televize a další rozhodující média marketingu přímé odezvy...641 // Marketing automatů na vyřizování objednávek (kiosk marketing) ...641 // On line cesty...641 // f MARKETING VE 21. STOLETÍ: ON LINE MARKETING ...641 // Výhody on line marketingu ...642 // Marketingové cesty on line ...642 // ROSTOUCÍ VYUŽITÍ INTEGROVANÉHO PŘÍMÉHO MARKETINGU ...645 // SPOLEČENSKÉ A ETICKÉ PROBLÉMY VYUŽÍVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU ...646 // SHRNUTÍ ...648 // OTÁZKY ...649 //
ČÁST 5 ŘÍZENÍ MARKETINGU // KAPITOLA 24 // ORGANIZOVÁNÍ, REALIZACE, HODNOCENÍ A KONTROLA MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ ...651 // ORGANIZACE SPOLEČNOSTI ...653 // ORGANIZACE MARKETINGU ...653 // Vývoj marketingového oddělení ...653 // Možné způsoby organizování marketingových oddělení ...655 // Vztahy marketingu k ostatním oddělením ...663 // Strategie budování marketingové orientace celé firmy ...667 // REALIZACE MARKETINGU ... 669 // KONTROLA MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ ... 670 // Kontrola ročního plánu ...671 // Kontrola ziskovosti ...- 674 ] // Kontrola výkonnosti ...678 // Strategická kontrola...679 // SHRNUTÍ ...688 // OTÁZKY ...689 // PŘÍLOHA 1 ...692 // PŘÍLOHA 2 ...699 // LITERATURA ...702 // REJSTŘÍK ...703
(OCoLC)42029654
cnb000389975

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC