Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

teorie sociální stratifikace (@@20121115-14:25:05@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004
223 s. : il.

ISBN 80-86552-86-1 (brož.)
"Výzkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí" -- Titulní list
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 214-223
Soudržnost sociální - studie
Stát sociální - studie
000059299
Obsah // Obsah // 1. Diferenciace úrovně vzdělání se zřetelem k diferenciaci kulturnosti způsobu života // (Pavel Machonin a Milan Tuček) ...11 // 1.1 Dvě poznámky úvodem ...11 // 1.2 Historické kořeny ...12 // 1.3 Současný stav a jeho příčiny ...13 // 1.4 Ohrožené a zvýhodňované skupiny ...18 // 1.5 Možné směry překonávání dysfunkčních sociálních nerovností plynoucích // ze vzdělanostní struktury ...18 // 1.6 Mechanismy upevňování soudržnosti (intermediátory, instituce) ...20 // 2. Zaměstnanost a nezaměstnanost (Jaromíra Kotíková a Markéta Nekolová) ...23 // 2.1 Historické kořeny a vývoj nezaměstnanosti ...23 // 2.2 Současný stav nezaměstnanosti a ohrožené skupiny na trhu práce ...24 // 2.3 Vliv nezaměstnanosti na život a chování jednotlivců a jejich okolí ...26 // 2.4 Možné směry překonání dysfunkčních sociálních nerovností plynoucích // z nerovností na trhu práce ...27 // 2.5 Mechanismy upevňování soudržnosti (intermediátory, instituce) ...29 // 3. Ekonomicky aktivní a neaktivní (Věra Kuchařová a Miroslav Hiršl) ...31 // 3.1 Vztah ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií „produktivní // a poproduktivní věk“ (problém důchodců) ...31 // 3.2 Vztah ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií „předproduktivní // a produktivní věk“ (problém rodin s dětmi) ...39 // 3.3 Možné směry překonávání dysfunkčních sociálních nerovností ekonomicky // aktivních
a neaktivních v kategoriích důchodců i dětí ...44 // 3.4 Mechanismy upevňování soudržnosti ekonomicky aktivních a neaktivních // v kategoriích důchodců i dětí ...46 // 4. Diferenciace ekonomicky aktivních dle odvětví a skupin povolání // (Markéta Nekolová a Jaromíra Kotíková) ...49 // 4.1 Historické kořeny a vývoj ...49 // 4.2 Současný stav ...52 // 4.3 Výhledy, rizika a žádoucí směry ...54 // 4.4 Intermediátory a mechanismy upevňování soudržnosti ...56 // 5. Diferenciace životní úrovně, příjmů a majetku ve vztahu k sociální soudržnosti // (Jan Červenka) ...57 // 5.1 Obecné vztahy materiálních poměrů a sociální soudržnosti ...57 // 5.2 Historický vývoj ...59 // 5.3 Současná situace ...61 // 5.4 Role státu a vliv ostatních intermediátorů ...62 // 5.5 Nástin možných kroků ...64 // 6. Třídní struktura a stratifikace ekonomicky aktivního obyvatelstva // (Pavel Machonin) ...69 // 6.1 Historické kořeny ...69 // 6.2 Současný stav a jeho příčiny ...73 // 6.3 Ohrožené a nezaslouženě zvýhodňované skupiny ...75 // Sociální soudržnost // 6.4 Možné směry překonávání dysfunkčních sociálních nerovností třídně // stratifikačního charakteru ...76 // 6.5 Mechanismy upevňování (intermediátory, instituce) ...77 // 7. Diferenciace podle etnické příslušnosti (Imrich Vašečka a Pavel Navrátil) ...79 // 7.1 Historické kořeny ...79 // 7.2 Současná podoba sociální soudržnosti
v oblasti etnických vztahů // a výhledy vývoje ...82 // 7.3 Ohrožená skupina: Romové ...87 // 7.4 Místo a úloha rozhodujících socializačních mediátorů, institucí a dalších vlivů ... 92 // 7.5 Specifické možnosti a prostředky překonávání tendencí k nesoudržnosti // ve vztahu k evropskému i národnímu typu soudržnosti ...93 // 8. Regionální diferenciace (Jan Přikryl) ...97 // 8.1 Úvod - územní diferenciace a její vztah k sociální soudržnosti ...97 // 8.2 Regiony ohrožené a regiony s mimořádně příznivými podmínkami rozvoje ...99 // 8.3 Historické kořeny a vývojové faktory územní diferenciace ...101 // 8.4 Současný stav diferenciace mezi ohroženými regiony a regiony // s mimořádně příznivými podmínkami rozvoje ...103 // 8.5 Hodnocení dysfunkčnosti a eufunkčnosti vlivu regionální diferenciace // na společenskou soudržnost ...104 // 8.6 Intemediátory upevňování sociální soudržnosti ...106 // 8.7 Mechanismy překonávání sociální nesoudržnosti ...106 // 9. Generace a životní cyklus (Věra Kuchařová) ...107 // 9.1 Historické kořeny ...107 // 9.2 Současný stav a jeho příčiny ...109 // 9.3 Ohrožené a zvýhodněné skupiny ...116 // 9.4 Možné směry překonávání dysfunkčních sociálních nerovností ...118 // 9.5 Mechanismy upevňování soudržnosti (intermediátory, instituce) ...120 // 10. Rodové rozdíly (Milan Tuček)...123 // 10.1 Úvodem ...123 // 10.2 Historické kořeny
...124 // 10.3 Současný stav a jeho příčiny ...124 // 10.4 Ohrožené a privilegované skupiny ...126 // 10.5 Možné směry překonání dysfunkčních nerovností ...127 // 10.6 Mechanismy upevňování soudržnosti ...128 // Faktografická příloha ke studii Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu (dílčí studie), druhý svazek ...131 // K dílčí studii 1 ...131 // 1.1 ...131 // Tabulka 1.1: Dosažený stupeň vzdělání v českých zemích v letech 1951-2001 // v % obyvatelstva staršího 15 let (bez případů // nezjištěného vzdělání) ...131 // Tabulka 1.2: Dosažený stupeň vzdělání zaměstnaného obyvatelstva // 1993 a 1999 v % ...132 // 1.2 ...132 // Tabulka 1.3: Vzdělanostní mezigenerační stabilita (autoreprodukce) // tří základních stupňů vzdělání, vzestup a sestup v celku // populace 20-69 let a v desetiletých věkových kohortách (v %) ...132 // Obsah // Tabulka 1.4: Vzdělanostní stabilita, strukturální a čistá mobilita // celku populace 20-69 let a v desetiletých věkových kohortách (v %) // - čtyři vzdělanostní stupně (nižší vzdělání rozlišeno // na základní a nižší střední odborné) ...133 // 1.3 ...134 // 1.4 ...135 // Graf 1.1: Struktura vyššího sekundárního vzdělání v populaci 25-64 let (1999) ... 135 // 1.5 ...136 // Graf 1.2: Počet studentů terciárního vzdělání na 10 tisíc obyvatel ...136 // Graf 1.3: Počty nově přijatých studentů do jednotlivých
úrovní terciárního // vzdělání 1989-2000 ...136 // K dílčí studii 2 ...137 // 2.1 ...137 // 2.2 ...137 // Tabulka 2.1: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v letech 1992-2002 ... 138 // 2.3 ...139 // 2.4 ...140 // Graf 2.1: Struktura registrované nezaměstnanosti podle délky (absolutně) ...140 // Graf 2.2: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na uchazečích celkem ...140 // 2.5 ...140 // K dílčí studii 3 ...141 // 3.1 ...141 // Tabulka 3.1: Podíl mladých a starších osob v populaci v letech 1990, 1994, // 1998, 2000 v % ...141 // 3.2 ...’... 141 // Tabulka 3.2: Počet důchodců podle typu důchodů v ČR 1989-2002 (v tisících) ... 142 // 3.3 ... 143 // Tabulka 3.3: V jakých domácnostech žijí důchodci (ČR 1988-2000) ...143 // 3.4 ... 144 // Tabulka 3.4: Důchody dle ČSSZ 1989, 1995, 2002, hodnoty decilů a percentilů ... 144 // 3.5 ...144 // Tabulka 3.5: Domácnosti bez ekonomicky aktivního člena s přednostou // ve věku 60 let a více v % ze všech zjištěných v daném roce // v celé ČR ...145 // Tabulka 3.6: Domácnosti s přednostou starším 60 let a ekonomicky // aktivním členem ...147 // 3.6 ...148 // Tabulka 3.7: Domácnosti s přednostou starším 60 let...148 // 3.7 ...149 // Tabulka 3.8: Změny ve struktuře čistých peněžních vydání nepracujících // důchodců v % ...149 // Tabulka 3.9: Vybavenost dlouhodobými spotřebními předměty v roce 2001 // (na 100 domácností) ...150 // 3.8 ...150 // Tabulka 3.10: Domácnosti
podle výše příjmu v poměru k životnímu minimu // podle sociálních skupin (1996-2000) v% ...151 // 3.9 ...151 // Tabulka 3.11: Domácnosti podle relace příjmů k životnímu minimu // v předdůchodovém a důchodovém věku v roce 2000 v % ...152 // 3.10 ...152 // Sociální soudržnost // Tabulka 3.12: Podíl osob v jednotlivých decilech dle čistého peněžního příjmu // na osobu v %...153 // Tabulka 3.13: Podíl osob náležejících do jednotlivých decilů dle čistého // peněžního příjmu na spotřební jednotku v roce 2000 v % ...153 // 3.11 ...153 // Tabulka 3.14: Péče o děti v jeslích a mateřských školách ...154 // 3.12 ...154 // Tabulka 3.15: Relace průměrné ekonomické úrovně úplných // (příp. neúplných) čistých rodin v závislosti na ekonomické // aktivitě (EA) rodičů a existenci dítěte v rodině (2 EA = 100)...155 // Tabulka 3.16: Relace průměrné ekonomické úrovně úplných čistých rodin // v závislosti na EA rodičů (2 EA = 100) ...155 // 3.13 ...155 // Tabulka 3.17: Procentuální podíl rodin s dětmi pobírajících přídavky na děti // podle typu rodiny ...156 // Tabulka 3.18: Procentuální podíl přídavku na dítě na celkovém příjmu rodiny // v závislosti na počtu dětí v letech 1992, 1996 a 1999 ... 156 // Tabulka 3.19: Podíl rodin s dětmi pobírajících sociální příplatek podle // typu rodiny ...157 // K dílčí studii 4...158 // 4.1 158 // Graf 4.1: Sektorová struktura zaměstnanosti
v ČR v roce 1990 ... 158 // 4.2 ...158 // 4.3 ...v...159 // Graf 4.2: Sektorová struktura zaměstnanosti v ČR v roce 2002 ... 159 // 4.4 159 // Tabulka 4.1: Průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle // odvětví za rok 2002 ...159 // 4.5 ...161 // 4.6 ...162 // 4.7 ...162 // 4.8 ...162 // Tabulka 4.2: Distribuce hrubých měsíčních mezd mužů a žen podle // hlavních tříd KZAM v roce 2002 v Kč...162 // 4.9 ...162 // K dílčí studii 5...163 // 5.1 ...163 // Tabulka 5.1: Vývoj průměrné reálné mzdy a produktivity práce, 1989 = 100 % ... 163 // Tabulka 5.2: Vývoj reálné hodnoty průměrného starobního důchodu // k termínům uskutečněných valorizací, 1989 = 100 % ...163 // 5.2 ...164 // Tabulka 5.3: Parametry mzdové diferenciace v letech 1996-2002 ... 164 // 5.3 ...165 // Tabulka 5.4: Vývoj průměrné reálné mzdy podle odvětví, 1990 = 100 %...165 // Tabulka 5.5: Průměrná mzda podle odvětví v % celkové průměrné mzdy // za příslušný rok ...167 // Tabulka 5.6: Průměrná mzda podle sektorů v % celkové průměrné mzdy // za příslušný rok ...168 // Tabulka 5.7: Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních skupin klasifikace // zaměstnání KZAM (ISCO 88) a pohlaví (v % celkového průměru z příslušného ročního šetření)...169 // Obsah // Tabulka 5.8: Mzdová distribuce podle ukončeného vzdělání v roce 2000 ...170 // Tabulka 5.9: Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v %,
průměrná mzda // v ČR = 100% ...170 // K dílčí studii 6...173 // 6.1 ...173 // Tabulka 6.1: Změny třídní diferenciace podle české varianty EGP // v období 1988-1993-1999 v % ...173 // 6.2 Charakteristika vertikální sociální diferenciace české společnosti na základě // dat šetření „Deset let společenské transformace“ z podzimu 1999 ... 173 // Schéma 6.1: Základní typologická seskupení ekonomicky aktivních jednotlivců // podle postavení na statusových vertikálách ...174 // K dílčí studii 7 ...178 // 7.1 ...v...178 // Tabulka 7.1: Obyvatelstvo ČR podle národností v letech 1921, 1991 a 2001 ... 178 // 7.2 ...v...179 // Tabulka 7.2: Srovnání počtu příslušníků vybraných menšin v ČR podle // různých zdrojů v roce 2001 ... 179 // 7.3 ...v...179 // Tabulka 7.3: Obyvatelstvo ČR podle státního občanství (cizí státní občany // lze považovat za imigranty) v roce 2001 ... 179 // 7.4 ...180 // 7.5 ...180 // Tabulka 7.4: Vývoj pocitů nevraživosti k národnostem či rasám // vletech 1991-2000 (v %) ...180 // 7.6 ...180 // 7.7 ...181 // 7.8 ...181 // 7.9 ...181 // 7.10 ...181 // 7.11 ...182 // 7.12 ...182 // 7.13 ...183 // Přehled 7.1: Vybrané události, které podstatně ovlivnily život Romů // na našem území v 20. a 21. století ...183 // 7.14 ...183 // Tabulka 7.5: Specifická míra nezaměstnanosti: Romové a majorita (v %) ...183 // 7.15 ...184 // Tabulka 7.6: Vzdělanostní struktura Romů (v %) 184
7.16 ...184 // K dílčí studii 8 ...185 // 8.1 185 // Tabulka 8.1: Strukturálně postižené regiony ...186 // Tabulka 8.2: Hospodářsky slabé regiony ...188 // 8.2 188 // 8.3 ...189 // 8.4 ...189 // 8.5 ...190 // 8.6 ...190 // Tabulka 8.3: Srovnání sociálně ohrožených okresů ...191 // 8.7 ...192 // Sociální soudržnost // Graf 8.1. Poměr vybraných ukazatelů v jednotlivých krajích k jejich průměrné // hodnotě za ČR v roce 2000 ...192 // 8.8 ...193 // Tabulka 8.4: Podíl obyvatel starších 15 let se základním a vysokoškolským // vzděláním ...193 // 8.9 ...194 // K dílčí studii 9...197 // 9.1 197 // Tabulka 9.1: Politicko-ideové preference podle věku 2003 (v řádkových // a sloupcových %) ...197 // 9.2 ...198 // Tabulka 9.2: Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a pohlaví 1993-2001 .. 198 // 9.3 ...199 // Tabulka 9.3: Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin // a pohlaví 1993-2001 ... 199 // 9.4 ...200 // Tabulka 9.4: Složení domácností a roční příjmy na osobu podle typů // domácností 2001 (v Kč) ...200 // 9.5 ...201 // Tabulka 9.5: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd (v Kč) zaměstnanců // v letech 1996-2002 podle věku a pohlaví ...202 // Tabulka 9.6: Průměrné mzdy mužů a žen podle věku ve vybraných // skupinách vzdělání v roce 2001 (v Kč) ...202 // 9.6 ...203 // Tabulka 9.7: Velikost censových domácností podle výsledků // sčítání lidu 1961-2001 (v %) ...203 // Tabulka
9.8: Podíly jednotlivých typů censových domácností podle výsledku // sčítání 1961-2001 (v%) ...203 // 9.7 ...204 // Tabulka 9.9: Bytová situace domácností jednotlivců a párů (aktuálně) // bez dětí 2001 ...204 // 9.8 ... 204 // Tabulka 9.10: Souhrnný koeficient problémů rodin v různých fázích rodinného // cyklu 2001 (1 = nejméně problémů - 5 = nejvíce problémů) ...205 // K dílčí studii 10 ...206 // 10.1 206 // Tabulka 10.1: Nej vyšší dosažené vzdělání mužů a žen (15+) v tisících osob a % . . . 206 // Tabulka 10.2: Oborová struktura vzdělání mužů a žen (15+) v % ...206 // 10.2 ...207 // Tabulka 10.3: Míra ekonomické aktivity mužů a žen (15+) v % ...207 // Tabulka 10.4: Socioprofesní, sociotřídní struktura a délka pracovního // dne ekonomicky aktivních mužů a žen (2/2003) v % ...208 // Tabulka 10.5: Podíl žen a mužů ve vysokých funkcích v roce 2002 v % ...209 // 10.3 ...209 // Tabulka 10.6: Míra nezaměstnanosti mužů a žen za posledních pět let v % ...209 // Tabulka 10.7: Vzdělanostní struktura nezaměstnaných mužů a žen // v tisících a % ...210 // 10.4 ...210 // Tabulka 10.8: Relativní četnosti (%) mužů a žen v příjmových decilových // pásmech (1 - nej vyšší, 10 - nejnižší) (4/2000) ... 210 // Obsah // Tabulka 10.9: Průměrné hrubé měsíční příjmy 1998 a 2000 podle vybraných // odvětví, rodu a dosaženého vzdělání v Kč ...211 // 10.5 212 // Tabulka 10.10a:
Dělba rolí v rodině (hodnocení stavu) v% ...212 // Tabulka 10.10b: Rozdělení rolí v homogenních domácnostech vyšších, resp. // středních odborníků v % ...212 // Tabulka 10.10c: Pohled mužů a žen střední generace (věk 35-49 let) // na dělbu rolí v domácnosti v % ...212 // Tabulka 10.11 a: „Muž má vydělávat, žena se starat o domácnost“ v% ...213 // Tabulka 10.11b. „Být ženou v domácnosti uspokojuje stejně jako pracovat“ v % . . . 213 // Prameny k druhému svazku ...214 // Literatura k oběma svazkům // 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC