Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.2) Půjčeno:71x 
BK
[Ostrava : s.n., 2007?]
201 s. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN (brož.)
"Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček"--Tit. s.
"Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita v Ostravě"--Titulní list
Obsahuje volně přiložený stejnojmenný CD-ROM (není u všech knih - viz přírůstková čísla)
Obsahuje bibliografii na s.196-200
Práce sociální terénní - příručky metodické
000059642
OBECNÁ ČÁST // 1. OBECNÝ POPIS TERENNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 10 // 1.1. Terénni sociálni práce v kontextu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách .10 // 1.2. Cíle terénni sociálni práce a jejich význam pro plánování intervence 12 // 1.3. Specifika a základní principy terénní sociálni práce 13 // 1.4. Možné cílové skupiny 14 // 2. KOMPETENCE TERÉNNÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA // A TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA 15 // 2.1. Kompetence terénního sociálního pracovníka 15 // 2.2. Kompetence terénního pracovníka 19 // 2.3. Vedení dokumentace terénní sociální práce 22 // 2.3.1. Individuální záznamy o průběhu poskytování služby - dokumentace 23 // 2.3.2. Ochrana osobních údajů uživatelů služby a dalších osob 24 // 2.4. Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi v regionu 26 // 2.4.1. Obsah spolupráce s veřejnoprávními subjekty a neziskovými organizacemi 26 // 2.4.2. Obsah spolupráce se soukromými subjekty 28 // 2.4.3. Zásady spolupráce 28 // 3. ZÁKLADY STRUKTUROVANÉ PRÁCE S UŽIVATELEM 30 // 3.1. Strukturovaná práce s uživatelem sociální služby 30 // 3.1.1. Navázání kontaktu 30 // 3.1.2. Mapování situace 31 // 3.1.3. Formulace zakázky 33 // 3.1.4. Plánování služeb 35 // 3.1.5. Realizace plánu 35 // 3.1.6. Ukončení spolupráce a vyhodnocení výsledků s uživatelem 35 // 3.2. Evaluace 36 // 4. ŘEŠENÍ VZTAHŮ MEZI TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM/TERÉNNÍM PRACOVNÍKEM A JEHO NADŘÍZENÝM A POSTAVENÍ TERÉNNÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA V RÁMCI ORGANIZACE JAKO TAKOVÉ 38 // 4.1. Možnosti organizačního zařazení terénních // sociálních pracovníků/terénních pracovníků 38 // 4.1.1. Organizační zařazení v rámci struktury úřadu 38 // 4.1.2. Organizační zařazení v rámci neziskových organizací 38 //
4.2. Obecné charakteristiky vztahů mezi terénním sociálním pracovníkem/terénním pracovníkem a jeho nadřízeným 39 // 5. TYPICKÁ DILEMATA A ETIKA TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 40 // 5.1. Dilemata v terénní sociální práci 40 // 5.2. Etické zásady terénní sociální práce 45 // 5.3. Ochrana práv uživatele sociální služby 46 // 6. ZÁKLADY SPOLUPRÁCE V RÁMCI SOCIÁLNÍ SÍTĚ, // RIZIKOVÉ SITUACE A DALŠÍ DOPLŇKOVÁ TÉMATA 47 // 6.1. Síťování v terénní sociální práci 47 // 6.1.1. Sociální síť a její potenciál v terénní sociální práci 47 // 6.1.2. Tvorba a udržování kontaktů v rámci sociální sítě 47 // 6.1.3. Spolupráce s partnery v rámci sociální sítě 48 // 6.2. Komunitní plánování sociálních služeb 49 // 6.3. Posouzeni vlastních potřeb a bezpečí terénního sociálního // pracovníka/ terénního pracovníka 50 // 6.3.1. Rizika vlastního výkonu náročné pomáhající profese 50 // 6.3.2. „Nestandardní" situace v terénu 52 // 7. MOŽNOSTI PROPAGACE A MEDIALIZACE TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 57 // 8. VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE 61 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 1. OBYVATELÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 65 // 1.1. Popis situace cílové skupiny v našich podmínkách 65 // 1.2. Situace obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách 66 // 1.3. Vstup terénního sociální pracovníka/terénního pracovníka do sociálně vyloučené // lokality - způsob získávání klientů 67 // 1.4. Problémy, které terénní sociálni pracovník/terénní pracovník s klienty nejčastěji řeší .68 // 1.4.1. Bydlení 68 // 1.4.2. Finance 69 // 1.4.3. Zaměstnanost 71 // 1.4.4. Vzdělávání 72 // 1.4.5. Další sociálně patologické jevy, se kterými se může terénní sociální // pracovník/terénní pracovník v sociálně vyloučených lokalitách setkat 73 //
1.5. Spolupráce s partnery v rámci sociálni sítě z hlediska práce se sociálně vyloučenými 73 // 1.6. Asistent Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách (asistent policie) 74 // Příklady dobré praxe // 1. 7. Programy sociální integrace (PSI), Program terénní sociální práce 76 // 1.7.1. Popis situace cílové skupiny v našich podmínkách 76 // 1. 7.2. Specifika práce s cílovou skupinou 78 // 1. 7.3. Zdroje 80 // 1. 7.4. Typické úkony při práci s cílovou skupinou 81 // 1.8. Konzultační porady v terénu 82 // 1.8.1. Cílová skupina 82 // 1.8.2. Stručný popis situace v kraji 82 // 1.8.3. Shrnutí podstaty dobré praxe 84 // 1.8.4. Kdo se podílí a jak 84 // 1.8.5. Dosavadní výsledky nebo efekt 85 // 1.8.6. Udržitelnost pozitivních výsledků a přenositelnost 85 // 1.8. 7. Rizika 86 // 4 // 1 9 Řešení stavebních nedostatků v bytech příslušníků romské komunity // ve spolupráci se stavebním úřadem 86 // 1.9.1. Lokalita 87 // 1.9.2. Cílová skupina 87 // 1.9.3. Shrnutí podstaty a procesů dobré praxe 87 // 1.9.4. Subjekty, které se účastní řízení 88 // 1.9.5. Formy spolupráce 88 // 1.9.6. Dosavadní výsledky/3efekt 89 // 1.9. 7. Udržitelnost pozitivních výsledků 89 // 1.9. 8. Mimořádné výdaje a další vklady, přenositelnost 89 // 1.9. 9. Rizika 90 // 1.9.10. Specifikum dobré praxe 90 // 1.10. Projekt romské policejní asistence 90 // 1.10.1. Cílová skupina 90 // 1.10.2. Popis lokality 91 // 1.10.3. Průběh realizace projektu 91 // 1.10.4. Předpokládaný přinos projektu 92 // 1.10.5. Realizátoři projektu 92 // 1.10.6. Rizika 93 // 1.10. 7. Metody hodnoceni poskytnuté služby 93 // 2. OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI 94 // 2.1.Specifika terénni sociálni práce s uživateli drog 94 // Příklady dobré praxe // 2.2. Terénní práce s uživateli drog ve městě Brně 97 // 2.2.1. Popis situace 97 //
2.2.2. Popis programu 98 // 2.2.3. Práce s uživateli drog v sociálně vyloučených lokalitách 99 // 2.3. Centrum terénních programů o.s. Semiramis 102 // 2.3.1. Cílová skupina 102 // 2.3.2. Popis lokality, specifika regionu, historie 102 // 2.3.3. Podstata terénních programů 103 // 2.3.4. Popis poskytovaných služeb 104 // 2.3.5. Principy a metody práce 105 // 2.3.6. Kdo se podílí, spolupráce 105 // 2.3. 7. Způsob hodnocení úspěšnosti projektu 106 // 2.3. 8. Rizika 107 // 2.3. 9. Přinos projektu 107 // 3. ŽENY POSKYTUJÍCÍ PLACENÉ SEXUÁLNÍ SLUŽBY 108 // 3.1. Vymezení pojmu 108 // 3.2. Popis situace 108 // 3- 3. Legislativní kontext 110 // 3.4. Specifika práce se ženami poskytujícími placené sexuálni služby 111 // 3- 4.1. Pravidla terénní sociálni práce s prostituujícími se ženami 112 // 3.4.2. Pravidla prvního kontaktu 113 // 5 // 3.4.3. Identifikace obchodováni s lidmi a nucené prostituce 114 // 3.5. Typické úkony vykonávané v rámci terénni sociálni práce se ženami // poskytujícími placené sexuální služby 115 // 3.6. Význam terénní sociální práce pro obec 116 // 3. 7. Záležitosti, které terénni sociálni pracovník/terénní pracovník se ženami nejčastěji řeší 117 // 3. 7.1. Záležitosti, kterým se pracovník věnuje krátkodobě 117 // 3. 7.2. Záležitosti, kterým se pracovník věnuje dlouhodobě 117 // 3. 8. Spolupracující zařízení a instituce 118 // Příklady dobré praxe // 3. 9. Terénní sociální práce se ženami, poskytujícími placené sexuální služby 118 // 4. DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY 121 // 4.1. Terminologie 121 // 4.2. Charakteristika cílové skupiny 122 // 4.2.1. Definiční znaky cílové skupiny 122 // 4.2.2. Definice pomocí nepříznivých sociálních situací 123 // 4.2.3. Definice pomocí vývojových úkolů 123 //
4.2.4. Definice pomocí rizikového chování dospívajících 124 // 4.2.5. Specifické skupiny dětí a mládeže 125 // 4.2.6. Fenomén práce se skupinou, skupinovou normou a s jednotlivcem // na pozadí skupiny 125 // 4.3. Charakteristika principu nízkoprahovosti 126 // 4.3.1. Nízkoprahovost v kontextu kontaktní práce 126 // 4.3.2. Cíle práce s cílovou skupinou děti a mládeže 127 // 4.4. Obsah terénni práce s dětmi a mládeží 127 // 4.4.1. Monitoring 127 // 4.4.2. Vyhledáváni 130 // 4.4.3. Navázání a udržení kontaktu 131 // 4.4.4. Odborná pomoc a podpora a vytváření podmínek 132 // 4.5. Požadavky na vzdělání terénního sociálního pracovníka s dětmi a mládeží 136 // Příklady dobré praxe // 4.6. Terénní sociální práce jako integrální součást nabídky sociálních služeb v regionu Prahy 12 (příklad zpracován na základě dat z let 2004 - 2006) 136 // 5. RODINY S DĚTMI 143 // 5.1. Popis situace cílové skupiny v našich podmínkách 143 // 5.2. Legislativní podmínky 144 // 5.3. Specifika terénní sociální práce v rodinách s dětmi jsou uvedena ve vztahu 146 // 5.3.1. Specifika terénní sociální práce s rodinami ve vztahu kjiným cílovým skupinám ..146 5.3.2. Potenciál terénní sociální práce ve vztahu k možnostem praxe orgánů SPOD 147 // 5.4. Činnosti terénního sociálního pracovníka /terénního pracovníka 149 // 5.4.1. Poskytováni poradenství 149 // 5.4.1.1, Sociální a právní poradenství 149 // 5.4.1.2. Výchovné poradenství 150 // 6 // 5.4.1.3. Sociálně aktivizační služby 150 // 5.4.1.3.1. Terénni sociálni pracovnik/terénní pracovník vykonává // výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve smyslu 150 // 5.4.1.3.2. Terénní sociálni pracovník/ terénní pracovník zprostředkovává // kontakt se společenským prostředím 151 //
5.4.1.3.3. Terénni sociální pracovník/ terénní pracovník poskytuje pomoc při uplatňováni práv, oprávněných zájmů a při // obstarávání osobních záležitostí 151 // 5.5, Specifické legislativní znalosti potřebné pro práci s cílovou skupinou 152 // Příklady dobré praxe // 5.6. Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno 153 // 5.6.1. Cílová skupina 153 // 5.6.2. Stručný popis lokality - dostupné služby, specifika regionu 153 // 5.6.3. Shrnuti podstaty dobré praxe 154 // 5.6.4. Kdo se podíli a jak 155 // 5.6.5. Formy spolupráce 155 // 5.6.6. Dosavadní výsledky nebo efekt 156 // 5.6. 7. Udržitelnost pozitivních výsledků a přenositelnost 156 // 5.6. 8. Mimořádné a další výdaje/vklady, které realizace dobré praxe vyžaduje „156 // 5.6. 9. Rizika 156 // 5.6.10. Pojmenováni specifika dobré praxe 157 // 5. 7. Sanace rodin - sociální intervence, sociálně pedagogické posilováni // rodin a jejich doprovázení, jako alternativa k odebírání dětí z rodin 157 // 5. 7.1. Cílová skupina 157 // 5. 7.2. Popis lokality 157 // 5. 7.3. Podstata dobré praxe 159 // 5. 7.4. Kdo se podílí a jak 160 // 5. 7.5. Formy spolupráce 161 // 5. 7.6. Dosavadní výsledky nebo efekt 162 // 5. 7. 7. Udržitelnost pozitivních výsledků a přenositelnost 162 // 5. 7. 8. Mimořádné a další výdaje/vklady potřebné pro realizaci dobré praxe 162 // 5. 7. 9. Rizika a nedostatky 163 // 5. 7.10. Pojmenování specifika dobré praxe 164 // 5. 8. Terénní sociální práce pro rodiny s dětmi a mládež ohrožené sociálním vyloučením .164 // 5. 8.1. Cílová skupina 164 // 5. 8.2. Stručný popis lokality 165 // 5. 8.3. Shrnutí podstaty dobré praxe 165 // 5. 8.4. Kdo se podíli a jak 166 // 5. 8.5. Formy spolupráce 167 // 5. 8.6. Dosavadní výsledky nebo efekt 167 // 5. 8. 7. Udržitelnost pozitivních výsledků a přenositelnost 167 //
// 5.8.8. Mimořádné a další výdaje /vklady, které realizace dobré praxe vyžaduje 167 // 5.8.9. Rizika 167 // 5.8.10. Pojmenování specifika dobré praxe 168 // 5.9. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 168 // 5.9.1. Popis lokality a specifika regionu 168 // 5.9.2. Situace rodin s dětmi v Ostravě 168 // 5.9.3. Popis programu 169 // 5.9.4. Podstata dobré praxe: intenzivní spolupráce s rodinou v přirozeném prostředí v kontaktu s orgánem SPOD 171 // 5.9.5. Rizika 173 // 5. 9.6. Přenositelnost dobré praxe 174 // 6. OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 175 // 6.1. Vymezení pojmu 175 // 6.2. Popis situace 176 // 6.3. Rizikové skupiny ohrožené bezdomovectvim 177 // 6.4. Přičiny bezdomovectví 177 // 6.5. Nejčastějši problémy bezdomovců 178 // 6.6. Specifika práce s osobami bez přístřeší 179 // 6.7. Typické úkony vykonávané v rámci terénni sociální práce s osobami bez přístřeší 180 // Příklady dobré praxe // 6.8. Terénní práce v lokalitách mimo dosah sociální sítě 184 // 6.8.1. Cílová skupina 184 // 6. 8.2. Stručný popis lokality 184 // 6.8.3. Partneři 184 // 6. 8.4. Dosavadní výsledky nebo efekt 185 // 6.8.5. Udržitelnost pozitivních výsledků a přenositelnost 185 // 6.8.6. Mimořádné a další výdaje/vklady, které realizace dobré praxe vyžaduje 185 // 6.8.7. Rizika 185 // 6.8.8. Pojmenování specifika dobré praxe 185 // 6.9. Současný stav spolupráce mezi státními institucemi a nestátními neziskovými organizacemi jako základ k vytvořeni sociální sítě služeb pro osoby bez přístřeší v městě Ostrava 186 // PŘÍLOHY // Příloha č.1: Náplň práce: Terénni sociální pracovník 188 // Příloha č.2: Náplň práce: Terénni pracovník 190 // Příloha č.3: Abecední přehled pojmů 192 // LITERATURA 196
cnb002592911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC