Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1993

ISBN 80-7066-766-4
000059869
Rekat.
і ćf« 3*43 j // OBSAH // JAROMÍR HOMOLKA, IVAN HLAVÁČEK, Slovo úvodem... 7 // RUDOLF TUREK (t). Otázka prvého sídla bŕevnovského konventu... 9 // ProblemdererstenSiedlungdesBřevnoverKonvents.Zusammenfassung... 12 // JIŘÍ PRAŽÁK. Privilegium pervetustum Boleslai... 13 // Privilegium pervetustum Boleslai. Zusammenfassung... 24 // JOSEF ŽEMLIČKA. K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. V. 993) ... 25 // Zur Glaubwürdigkeit des Privilegs Johanns XV. für das Kloster // Břevnov (31.5.993). Zusammenfassung... 39 // ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ, Nejstarší bŕevnovský rukopis... 41 // Die älteste Břevnover Handschrift. Zusammenfassung... 49 // IVAN HLAVÁČEK, Příspěvky k starším dějinám knihovny břevnovského kláštera // (Od nejstarších dob do roku 1420)... 53 // Beiträge zur älteren Geschichte der Bibliothek des Klosters Břevnov. - Von den ältesten Zeiten // bis zum Jahre 1420. Zusammenfassung... 65 // ZDENĚK DRAGOUN. ANEŽKA MERHAUTOVÁ, PETR SOMMER, Stavební podoba // břevnovského kláštera ve středověku... 67 // Bauliche Gestalt des Klosters Břevnov im Mittelalter. Zusammenfassung... 135 // SÁŠA DUŠKOVÁ, Listinný poklad břevnovského kláštera zdoby vlády Přemysla Otakara II . . 139 // Der Urkundenschatz des Břevnover Klosters aus der Zeit der // Regierung Přemysl Ottokars II. Zusammenfassung... 145 // MARIE BLÁHOVÁ, História fundationismonasteriiBrevnoviensis... 147 // História fundationis monasterii
Brevnoviensis. // Zusammenfassung... 162 // EMIL SKÁLA, Jazyková situace v Čechách v rozmezí let 993-1322 163 // Die Sprachsituation in Böhmen in den Jahren 993-1322. // Zusammenfassung... 170 // DANA STEHLÍKOVÁ, Pečeti bŕevnovských a broumovských benediktinů do roku 1638 ... 173 // Die Siegel der Břevnover und Braunauer Benediktiner // bis 1638. Zusammenfassung... 186 // JAROSLAV ČECHURA, MARIE RYANTOVÁ, Hospodářství kláštera Břevnov na počátku // 15. století... 197 // Die Wirtschaft des Klosters Břevnov am Anfang des 15. Jahrhunderts. Zusammenfassung . . . 206 // ROSTISLAV NOVÝ, Předhusitský Břevnov... 207 // Vorhussitisches Břevnov. Zusammenfassung... 217 // MOJMÍR HORYNA, Slohový charakter projektů Pavla Ignáce Bayera pro novostavbu břev- // novského kláštera... 219 // Der Stilcharakter der Entwürfe Paul Ignaz Bayers für den barocken Neubau des Klosters in Břevnov. Zusammenfassung... 237 // MILAN PAVLÍK, Rozbor klenby lodi kostela sv. Markéty v Praze na základé fotogrammetrického zaměření... 245 // Die Analyse der Schiffswölbung der St.-Margarethenkirche in Břevnov // aufgrund der fotogrammetrischen Vermessung. Zusammenfassung... 250 // JAN ROYT, Poustevník Vintíř (poznámky k hagiografii, kultu a ikonografii světce)... 259 // Der Eremit Günther. Zusammenfassung... 272 // VLADIMÍR PÍŠA, Epitome historka monasterii Brevnoviensis Magnoalda Ziegelbauera jako // pramen ke starším dějinám břevnovského kláštera...
279 // Epitome historka monasterii Brevnoviensis von Magnoald Ziegelbauer als Quelle // zur älteren Geschichte des Břevnover Klosters. Zusammenfassung... 291 // TOMÁŠ PASÁK, Perzekuce katolické církve v Praze v letech 1939-1945 ... 293 // Persekution der katholischen Kirche in Prag in den Jahren // 1939-1945. Zusammenfassung... 309 // Seznam zkratek... 311 // Seznam obrazových příloh, map a plánů... 313 // Seznam autorů... 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC