Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
2. vyd.
Praha : Academia, 1994
673 s.

ISBN 80-200-0486-6 (váz.)
Bibliogr. 648-662
Rejstř.
Angličtina - gramatika - učebnice vysokošk.
000060184
OBSAH // Předmluva... 9 // Úvodem... 11 // I. MORFOLOGIE...13 // 1 Základní jednotka morfologie...15 // 2 Slovní druhy...23 // 3 Substantivum...35 // 3.1 Číslo...36 // 3.2 Počitatelnost...49 // 3.3 Kategorie určenosti...59 // 3.4 Rod...82 // 3.5 Pád...88 // 4 Zájmena...101 // 4.1 Zájmena osobní...101 // 4.2 Zájmena přivlastňovací...106 // 4.3 Zájmena zvratná, reciproční a zdůrazňovací...108 // 4.4 Zájmena ukazovací...111 // 4.5 Zájmena tázací...113 // 4.6 Zájmena vztažná...115 // 4.7 Zájmena neurčitá...117 // 5 Číslovky...136 // 5.1 Číslovky základní...136 // 5.2 Číslovky řadové...138 // 6 Adjektivum...14! // 7 Adverbium...156 // 5 // 8 Sloveso...165 // 8.1 Flektivní tvary pravidelné...166 // 8.2 Flektivní tvary nepravidelné...169 // 8.3 Pomocná slovesa...174 // 8.4 Modálni slovesa...180 // 8.5 Formální třídy lexikálních sloves...203 // 8.6 Syntaktickosémantická klasifikace sloves...206 // 8.7 Sémantická klasifikace sloves...211 // 8.8 Slovesné kategorie...213 // 8.81 Osoba a číslo...214 // 8.82 Čas...214 // 8.83 Slovesný způsob (modus)...244 // 8.84 Slovesný rod (genus verbi)...249 // 8.85 Neurčité tvary slovesné... 265 // 9 Předložky (Z. Strnadová)...273 // 10 Spojky...303 // 11 Citoslovce...305 // U. SYNTAX... 307 // 12 Věta jednoduchá...309 // 12.1 Základní větné typy podle funkce jazykového projevu (záměru mluvčího) - větná modalita intenční...309 // 12.11 Věta oznamovací...310 // 12.12 Větatázací...311
// 12.13 Věta rozkazovací...329 // 12.14 Věta zvolací a přací...333 // 12.15 Zápor...336 // 12.2 Základní větné typy podle syntaktické stavby věty...349 // 12.3 Anglické protějšky české jednočlenné věty slovesné...368 // 12.4 Jednočlenná věta neslovesná...377 // 12.5 Neslovesná věta dvojčlenná...387 // 13 Větné členy...390 // 13.1 Podmět...390 // 13.2 Přísudek (predikát)...401 // 13.3 Předmět...423 // 13.4 Příslovečné určení...444 // 13.5 Přívlastek (atribut) (D. Knittlová, J. Pepmík, J. Tárnyiková)...484 // 13.6 Přístavek (apozice)...498 // 13.7 Doplněk...505 // 13.8 Několikanásobné větné členy...512 // 14 Slovosled ve větě jednoduché...518 // 6 // 15 Polovětné vazby (jmenné tvary slovesné)...542 // 15.1 Infinitiv...542 // 15.2 Gerundium...569 // 15.3 Participium...580 // 16 Souvětí...588 // 16.1 Souvětí souřadné...588 // 16.11 Souvětí slučovací (kopulativní)...589 // 16.12 Souvětí odporovací (adverzativní)...590 // 16.13 Souvětí vylučovací (disjunktivní)...591 // 16.14 Souvětí důvodové (příčinné)...591 // 16.15 Jiné typy souřadného souvětí...592 // 16.16 Souřadná souvětí s korelativními dvojicemi spojek a spojovacích výrazů . 592 // 16.2 Souvětí podřadné...593 // 16.21 Vedlejší věty obsahové...594 // 16.22 Vedlejší věty vztažné...611 // 16.23 Vedlejší věty příslovečné...627 // 16.3 Souvětí složené (složité)...646 // Literatura...648 // Prameny
dokladů...663 // Rejstřík...665 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC