Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
3. vyd.
Praha : Prometheus, 1995
206 s. ; 26 cm

ISBN 80-85849-84-4 (brož.)
Pomocné knihy pro žáky
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Dotisk v roce 1997
Tabulky - školy střední
000060220
OBSAH // Předmluva... 9 // MATEMATICKÉ TABULKY // 1 Matematické značky...13 // 1.1 Užití typů latinské abecedy...13 // 1.2 Řecká abeceda...13 // 1.3 Logika, množiny...14 // 1.4 Aritmetika a algebra...15 // 1.5 Geometrie...18 // 2 Přehled nejdůležitějších vzorcu a vztahů školské matematiky . 20 // 2.1 Úvod do matematické logiky a teorie množin...20 // 2.2 Aritmetika a algebra...21 // 1 Vlastnosti rovnosti čísel...21 // 2 Vlastnosti operací sčítání a násobení...22 // 3 Komplexní čísla... 2 // 4 Reálná čísla...23 // 5 Mocniny a rozklad mnohočlenů...26 // 6 Rovnice s jednou neznámou...27 // 7 Posloupnosti...28 // 8 Kombinatorika...30 // 9 Statistika a pravděpodobnost...30 // 10 Goniometrické funkce...32 // 2.3 Planimetrie a trigonometrie...34 // 2.4 Stereometrie...38 // 2.5 Vektorová algebra...40 // 2.6 Analytická geometrie...41 // 1 Lineární útvary v rovině a v prostoru...41 // 2 Kvadratické útvary v rovině a v prostoru...44 // 2.7 Diferenciální a integrální počet...47 // 1 Derivace funkce...47 // 2 Primitivní funkce...48 // 3 Určitý integrál...49 // 3 O tabulkách funkcí...50 // 3.1 Tabelování hodnot funkce...50 // 3.2 Lineární interpolace funkcí...51 // 3.3 Vyhledání hodnoty proměnné...52 // 3.4 Aproximace čísel a výpočty s nimi...52 // 3.5 Grafy funkcí a jejich užití...54 // 3.6 Úprava tabulek...54 // 4 Různá čísla ...55 // 4.1 Rozklad čísel v součin prvočísel...57 // 4.2 Hodnoty a logaritmy
hodnot některých konstant...61 // 4.3 Faktoriály...61 // 4.4 Binomičtí součinitelé...62 // 4.5 Mocniny čísla 2... 62 // 5 // 4.6 Pravidelné mnohoúhelníky...63 // 4.7 Formáty papíru...63 // 5 Funkce x1, x?...64. // 5.1 Druhá mocnina a odmocnina...66 // 5.2 Třetí mocnina a odmocnina...68 // 6 Převody jednotek velikostí úhlů...71 // 6.1 Převod stupňů na radiány... // 6.2 Převod stupňů na grady...75 // 6.3 Převod stupňů na dílce...76 // 6.4 Převod minut a vteřin na desetinné zlomky stupné...76 // 7 Goniometrické funkce...77 // 7.1 sin a, cos a...80 // 7.2 tg a, cotg a...82 // 7.3 sin x (x v radiánech)...86 // 7.4 cos x (x v radiánech)...87 // 7.5 tg x (x v radiánech)...88 // 7.6 cotg r(rv radiánech)...88 // 8 Funkce e* K-*...90 // 9 Logaritmy...92 // 9.1 Přirozené logaritmy čísel...94 // 9.2 Logaritmy dekadické...95 // FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY // Úvod...101 // Některé státní normy (ČSN) důležité pro fyziku a chemii...102 // 1 Základní jednotky...103 // 2 Zákonné měřicí jednotky...104 // 3 Definice některých jednotek ...104 // 4 Přehled veličin, značek a hlavních jednotek...106 // 5 Násobky a díly jednotek...109 // 6 Vedlejší jednotky...110 // 7 Jiné jednotky...110 // 8 Mezinárodní praktická teplotní stupnice (1968)... 112 // 9 Řady vyvolených čísel...113 // 10 Acidobazické neutralizační indikátory ...114 // 11 Disociační konstanty kyselin a zásad ve vodných roztocích při 25 °K . 115
// 12 Součiny rozpustnosti látek při teplotě 25 °K ve vodných roztocích ..117 // 13 Prvky a jejich vlastnosti...118 // 14 Obsazení elektronových podslupek v atomech...121 // 15 Stabilní nuklidy a jejich výskyt...124 // 16 Nejdůležitější elementární částice...127 // 17 Hmotnostní schodky jader některých prvků...128 // 18 Radioaktivní přeměnové řady...129 // 19 Hustota, součinitel teplotní délkové roztažnosti a měrná tepelná kapacita některých prvků při teplotě 20 °K... 131 // Vlastnosti důležitých anorganických sloučenin...132 // Vlastnosti důležitých organických sloučenin...134 // Hustoty pevných látek...138 // Mechanické vlastnosti pevných látek...139 // Tvrdost některých látek...140 // Tepelná vodivost některých pevných látek...141 // Složení některých slitin...141 // Rozpustnost pevných látek ve vodě...142 // Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv...143 // Termochemické údaje...144 // Délky, úhly a disociační entalpie vazeb v některých jednoduchých // molekulách...147 // Hustota, dynamická viskozita, tepelná vodivost, objemová roztažnost // a povrchové napětí kapalin při 20 °K...149 // Závislost
tlaku a hustoty sytých vodních par na teplotě...150 // Závislost teploty varu vody na tlaku...151 // Tepelné konstanty kapalin...152 // Molámí hmotnosti, normální hustoty a měrné plynové konstanty // plynů...153 // Tepelné konstanty plynů...154 // Rozpustnost plynů ve vodě za normálního tlaku... 155 // Střední volná dráha molekul a jiné konstanty plynů...155 // Střední kvadratická rychlost pohybu molekul plynů...156 // Vzduch...157 // Rychlost šíření zvuku v různých látkách...159 // Přehled hladin akustického tlaku...160 // Temperované ladění...160 // Součinitelé smykového tření...161 // Ramena valivého odporu...161 // Měrný elektrický odpor vodičů...162 // Elektrické vlastnosti izolantů...163 // Termoelektromotorická napětí ...164 // Polovodivé prvky a látky... 165 // Elektrochemické ekvivalenty...165 // Standardní elektrodové potenciály při 25 °K vztahující se ke standardní vodíkové elektrodě...166 // Měrný elektrický odpor vodných roztoků při 18 °K ...167 // Závislost magnetické indukce a poměrné permeability na intenzitě // magnetického pole...167 // Magnetické permeability neferomagnetických látek...168 // Přehled televizních pásem...168 // Přehled elektromagnetického záření...169 // Doporučená osvětlení...170 // Vlnové délky některých intenzivních čar ve spektrech...171 // Index lomu různých látek ...172 // Ionizační práce volných atomů...173 //
Výstupní práce elektronů z kovů; mezní vlnové délky fotoelektrického jevu...174 // Závislost hmotnosti částice, hmotnosti a energie elektronu na rychlosti 175 // Energie a hmotnosti fotonů...176 // Slunce, Země, Měsíc...177 // Elementy trajektorií planet...178 // Fyzikální charakteristiky planet...178 // Měsíce planet...179 // Údaje o některých významných planetkách Některé komety a meteorické roje // Paralaxy a vzdálenosti blízkých hvězd // Spektrální klasifikace hvězd // Základní fyzikální charakteristiky hvězd // Galaxie (galaktická soustava) // Místní skupina galaxií // Vesmír // Některé důležité astronomické konstanty // Přehled důležitých fyzikálních konstant // Přehled důležitých fyzikálních vzorců // Přehled vzorců pro chemické výpočty // Značky pro elektrotechnická schémata // Rejstřík
(OCoLC)36614251
cnb000105185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC