Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1996
551 s. : il.

ISBN 80-7169-329-4 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 543 - 547
Management marketingový - učebnice vysokošk.
000060222
Předmluva k českému vydání 15 // Část I - Úvod a podstata problému // 1. KAPITOLA // VÝZVA A SPEKTRUM POŽADAVKŮ NA TRŽNĚ ORIENTOVANÉ VEDENÍ PODNIKU 19 // 1.1 Vývoj marketingu 19 // 1.2 Kritika marketingové koncepce 21 // 1.3 Výzvy tržně orientovanému vedení podniku v devadesátých letech.23 // 1.3.1 Politicko-společenské výzvy 23 // 1.3.2 Ekonomické výzvy 25 // 1.3.3 Technologické výzvy 26 // 1.3.4 Ekologické výzvy 26 // 1.3.5 Účinky na chování tržních subjektů 27 // 1.4 Problémové oblasti podnikového vedení orientovaného na trh // v devadesátých letech 30 // 2. KAPITOLA // ROZVOJ STRATEGICKÉHO MARKETINGU 33 // 2.1 Přístupy ? diskusi o strategii v marketingové vědě 33 // 2.2 Stupně vývoje strategického marketingu 34 // 2.3 Evoluční marketing-management 37 // 3. KAPITOLA // PLÁNOVÁNÍ STRATEGICKÉHO MARKETINGU 39 // 3.1 Předmět strategického podnikového a marketingového plánování 39 // 3.2 Fáze marketingového strategického plánování 44 // 3.2.1 Fáze analýzy a prognózy 44 // 3.2.2 Cíle a strategie podnikatelských oborů 46 // 3.2.3 Určení strategie subjektů trhu 48 // 3.2.4 Zhodnocení a volba strategie 49 // 3.2.5 Rozpočtování 49 // 3.2.6 Implementování strategie 49 // 3.2.7 Kontrola strategie 50 // 3.3 Význam podnikového a marketingového plánování 50 // Část II - Informační základy strategického a marketingového plánování // 4. KAPITOLA // DEFINICE POLE PŮSOBNOSTI A STRATEGICKÉ // KONCEPCE PLÁNOVÁNÍ 55 // 4.1 Vymezení relevantních trhů a určení strategických oborů podnikání 55 // 4.2 Strategické plánovací koncepce 59 // 4.2.1 Použití diferenční analýzy 59 // 4.2.2 Plánování cyklu životnosti 60 // 4.2.3 Plánování diskontinuit 62 // 4.2.4 Plánování portfolia 63 // 4.2.5 Analýza hodnotového řetězce 65 // 4.2.6 Analýza strategických skupin 66 // 4.3 Kritické ocenění kocepcí 68 //
5. KAPITOLA // PIMS PROGRAM 71 // 5.1 PIMS program v přehledu 71 // 5.2 Principy PIMS - poznatky strategického empirického významu 72 // 5.2.1 PIMS - paradigma konkurenční strategie 72 // 5.2.2 Tržní pozice a výnosnost 74 // 5.2.3 Relativní kvalita produktu a ziskovost 76 // 5.2.4 Kapitálová intenzita a ziskovost 77 // 5.2.5 Vertikální integrace a výnosnost 79 // 5.2.6 Kritické námitky vůči PIMS 80 // 5.3 Příspěvek programu PIMS jako nástroje strategického plánování 82 // 5.3.1 Model PAR 82 // 5.3.2 Report on Look-Alikes 84 // 5.3.3 Model strategické simulace 86 // 5.4 Závěrečná poznámka 87 // 6. KAPITOLA // STRATEGICKÉ MARKETINGOVÉ CÍLE 91 // 6.1 Koncepční úrovně stanovení marketingových cílů 91 // 6.2 Podniková filozofie, podnikové cíle a korporační identita jako // východisko 92 // 6.2.1 Podniková filozofie a podnikové zásady jako vůdčí linie strategického plánování cílů 92 // 6.2.2 Určení podnikové identity 98 // 6.2.3 Stanovení podnikových strategických cílů 100 // 6.3 Marketingové cíle v rámci podnikového systému cílů 106 // 6.3.1 Integrace a funkce marketingových cílů 106 // 6.3.2 Dimenze marketingových cílů 107 // 6.3.3 Vztahy cílů a systémy strategických cílů v marketingu .. 114 // Část III - Marketingové strategie // 7. KAPITOLA // PŘEHLED: K SYSTEMIZACI MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ 119 // 7.1 Úvod 119 // 7.2 Parciální přístupy v literatuře 119 // 7.2.1 Ansoff (1966) 119 // 7.2.2 Kotier (1988) 121 // 7.2.3 Porter (1983) 123 // 7.2.4 Gilbert a Strebel (1985) 126 // 7.3 Integrované strategické přístupy v literatuře 128 // 7.3.1 Becker (1992) 128 // 7.3.2 Backhaus (1992) 130 // 7.3.3 Haedrich a Tomczak (1990) 130 // 7.4 Požadavky a koncepce strategického systému 132 // 7.4.1 Požadavky na strategický systém 132 // 7.4.2 Koncepce strategického systému 132 //
8. KAPITOLA // KONKURENČNÍ STRATEGIE ZAMĚŘENÉ NA ODBĚRATELE 135 // 8.1 Dimenze konkurenčních strategií zaměřených na odběratele 135 // 8.2 Tvorba a předpoklady úspěchu konkurenčních strategií orientovaných // na odběratele 136 // 8.2.1 Inovační orientace 136 // 8.2.2 Orientace na jakost 138 // 8.2.3 Orientace na značku 142 // 8.2.4 Šíře programu 143 // 8.2.5 Orientace na náklady 144 // 8.3 Výhled 146 // 9. KAPITOLA // STRATEGIE KONKURENČNĚ ZAMĚŘENÉ 147 // 9.1 Faktory určující konkurenci 147 // 9.1.1 Strukturní determinanty intenzity soutěže 147 // 9.1.2 Determinanty intenzity soutěže týkající se podniku ..157 // 9.2 Chování podniku v soutěži 160 // 9.2.1 Typologie podnikového chování 160 // 9.2.2 Chování zaměřené na konkurenci 162 // 10. KAPITOLA // STRATEGIE ZAMĚŘENÉ NA ZPROSTŘEDKOVATELE ODBYTU 167 // 10.1 Oblast strategických problémů ve vztahu "výrobce-obchod" 167 // 10.2 Základní typy strategií zaměřených na zprostředkovatele odbytu.169 // 10.2.1 Strategie přizpůsobení 170 // 10.2.2 Konfliktní strategie 171 // 10.2.3 Kooperační strategie 171 // 10.2.4 Strategie obchvatné a úhybné 172 // 10.3 Koncepce realizace strategií zaměřených na zprostředkovatele // odbytu 174 // 10.3.1 Podstata rozhodování o reaUzaci strategií zaměřených // na zprostředkovatele odbytu 174 // 10.3.2 Prodejní koncepce ? zajištění zvolených strategií // zaměřených na zprostředkovatele odbytu 179 // 10.4 Hodnocení a perspektivy strategií zaměřených na zprostředkovatele // odbytu 186 // 11. KAPITOLA // STRATEGIE ZAMĚŘENÉ NA ZÁJMOVÉ SKUPINY 191 // 11.1 Význam společenských zájmových skupin pro úspěch podniku 191 // 11.2 Vznik a vyjádření společenských požadavků 191 // 11.2.1 Charakteristika společenských zájmových skupin 191 // 11.2.2 Model cyklu životnosti společenského zájmu 194 //
11.2.3 Napětí mezi podnikem a veřejností 195 // 11.3 Podnikové chování vůči zájmovým skupinám 197 // 11.3.1 Základní typy strategií zaměřených na zájmové // skupiny 197 // 11.3.2 Vliv situačních faktorů na volbu strategie 198 // Část IV - Marketingové strategie v rozdílných situacích // 12. KAPITOLA // STRATEGIE NA MLADÝCH TRZÍCH 203 // 12.1 Charakteristika tržní situace 203 // 12.2 Význam technologie jako faktoru strategického úspěchu na mladých // trzích 204 // 12.3 Plánování marketingové strategie na mladých trzích 205 // 12.3.1 Cílové plánování vstupu na trh 205 // 12.3.2 Plánování strategií vstupu na trh 206 // 12.3.3 Plánování okamžiku vstupu na trh (Timing strategie) 208 // 12.3.4 Plánování strategií udržení na mladých trzích 210 // 12.4 Implikace pro technologický marketing 223 // 13. KAPITOLA // STRATEGIE NA STAGNUJÍCÍCH A SMRŠŤUJÍCÍCH SE TRZÍCH 225 // 13.1 Hlediska a příčiny smrštění a stagnace trhu 225 // 13.2 Přizpůsobení systému cílů 227 // 13.3 Základní typy konkurenční strategie na stagnujících a smršťujících se // trzích 227 // 13.3.1 Strategie udržení trhu 228 // 13.3.2 Úhybná a ústupová strategie 236 // 13.3.3 Kooperační strategie 239 // 13.4 Implikace pro nasazení marketingových nástrojů na stagnujících // a smršťujících se trzích 239 // 14. KAPITOLA // STRATEGIE NA RECESIVNÍCH TRZÍCH 243 // 14.1 Recese jako výzva tržně orientovanému vedení podniku 243 // 14.2 Strategické chování podniků během recese 246 // 14.3 Operativní podnikové chování během recese 250 // 14.4 Bariéry realizace opatření za recese 254 // 14.5 Implikace pro tržně orientované podnikové vedení za recese .256 //
15. KAPITOLA // STRATEGIE NA GLOBÁLNÍCH TRZÍCH 259 // 15.1 Úvod do problematiky 259 // 15.2 Konkurenční výhody na základě strategie globalizace 260 // 15.2.1 Globalizace pull a globalizace push 260 // 15.2.2 Cíle strategií globalizace 262 // 15.2.3 Ovlivňující faktory a bariéry globalizačních strategií 263 // 15.3 Strategické opce na globálních trzích 265 // 15.3.1 Strategie internacionalizace 265 // 15.3.2 Konkurenčněstrategický směr 268 // 15.3.3 Standardizace marketingu 274 // 15.4 Implementace strategií globalizace 281 // 15.4.1 Volba vhodné organizační struktury 281 // 15.4.2 Přizpůsobení systému v globální soutěži 284 // 15.4.3 Zaměření podnikové kultury na globální podnikatelskou // činnost 286 // 15.4.4 Management plánovaných změn 289 // 16. KAPITOLA // STRATEGIE NA TRZÍCH SLUŽEB 295 // 16.1 Postavení marketingu služeb v teorii a praxi 295 // 16.2 ? vymezení a systemizaci služby jako objektu odbytu 297 // 16.2.1 Problematika všeobecně platné definice služby 297 // 16.2.2 Koncepce rozsáhlé typologie služeb 298 // 16.3 Zvláštnosti strategického marketingu podniku služeb 303 // 16.3.1 Přizpůsobení systému cílů 303 // 16.3.2 Realizace konkurenční výhody 304 // 16.3.3 Tvorba konkurenčních strategií 308 // 16.3.4 Rozšíření instrumentální strategie a nutnost optimalizace funkcí 309 // 16.4 Implementace strategií marketingu služeb 312 // 16.4.1 Integrace a koordinace jako klíčový problém implementace 312 // 16.4.2 Vytváření specifických typů integrační a koordinační koncepce 314 // 16.5 Výhled a závěrečné teze ? vývoji marketingu služeb 318 // 17. KAPITOLA // TRŽNĚ ORIENTOVANÉ STRATEGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 321 // 17.1 Ekologické problémy jako výzva tržně orientovanému řízení podniku 321 // 17.2 Význam ekologie jako konkurenčního faktoru 325 //
17.3 Východiska ekologicky orientovaného profilování v soutěži 328 // 17.3.1 Cíle a východiska ekologicky orientovaných strategií 328 // 17.3.2 Základní strategie orientované ekologicky 332 // 17.4 Závěrečné teze 342 // Část V - Implementace marketingových strategií // 18. KAPITOLA // ZÁSADY IMPLEMENTACE STRATEGIE 347 // 18.1 Implementace strategií jako výzva marketingu-managementu 347 // 18.1.1 „Skulina v implementaci“ jako strategické dilema.347 // 18.1.2 Pojem a obsah implementace strategie 348 // 18.2 Cíle a předmět implementace marketingové strategie 349 // 18.2.1 Cíle strategické implementace 349 // 18.2.2 Prosazení marketingových strategií 350 // 18.2.3 Specifikace marketingových strategií 352 // 18.2.4 Přizpůsobení podnikového potenciálu 354 // 18.2.5 Principy implementace Total Quality Management ..358 // 18.3 Provádění a předpoklady úspěchu implementace strategie 359 // 18.3.1 Identifikace relevantních nositelů implementace..360 // 18.3.2 Použití adekvátních stylů vedení 361 // 18.3.3 Nasazení účinné organizace implementace 362 // 18.4 Výhled 363 // 19. KAPITOLA // SYSTÉMY POČÍTAČOVÉ PODPORY VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ 365 // 19.1 Význam systémů počítačové podpory při rozhodování ve strategickém // marketingovém plánování 365 // 19.2 Informační systémy pro podporu rozhodování 366 // 19.3 Systémy modelů pro podporu rozhodování 367 // 19.4 Znalostní systémy pro podporu rozhodování 367 // 19.5 Integrované systémy podpory rozhodování 370 // 20. KAPITOLA // KONTROLING V MARKETINGU 373 // 20.1 Stav vývoje a koncepce marketingového kontrolingu 373 // 20.1.1 Aktuálnost marketingového kontrolingu 373 // 20.1.2 Marketingový kontroling jako koncepce řízení // orientovaného na výsledek 374 //
20.2 Funkce marketingového kontrolingu 375 // 20.2.1 Východiska funkčního vybavem 375 // 20.2.2 Druh a předmět funkcí marketingového kontrolingu.375 // 20.3 Strategický a operativní marketingový kontroling 377 // 20.3.1 Strategický a marketingový kontroling 377 // 20.3.2 Operativní marketingový kontroling 380 // 20.4 Kontrolní ukazatele a nástroje marketingového kontrolingu 383 // 20.4.1 Ekonomické a psychografické kontrolní ukazatele 383 // 20.4.2 Ukazatelé a systém ukazatelů 385 // 20.4.3 Marketingový audit 386 // 20.5 Implementace a organizace marketingového kontrolingu 389 // 20.5.1 Nositel marketingového kontrolingu 389 // 20.5.2 Organizační zapojení marketingového kontrolingu 390 // 21. KAPITOLA // PODNIKOVÁ A MARKETINGOVÁ KULTURA 393 // 21.1 Podniková kultura jako faktor úspěšnosti tržně orientovaného řízení podniku 393 // 21.2 Tržně orientované projevy podnikové kultury 394 // 21.2.1 Vymezení podnikové kultury 394 // 21.2.2 Znaky podnikové kultury 396 // 21.2.3 Typologie podnikové kultury 398 // 21.2.4 Vymezení marketingové kultury 400 // 21.2.5 Dynamické aspekty podnikové a marketingové kultury 403 // 21.3 Vliv podnikové kultury na koncepci marketingu 407 // 21.3.1 Podniková kultura v procesu tvorby cílů 407 // 21.3.2 Vztah mezi strategickými zásadami chování a podnikovou kulturou 408 // 21.3.3 Kulturní aspekty při určování marketingových strategií 414 // 21.3.4 Kulturně orientované použití marketingových nástrojů 415 // 21.4 Výhled 418 //
22. KAPITOLA // FLEXIBILITA JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI PODNIKU 419 // 22.1 Rostoucí potřeba flexibility jako výzva vůči podniku 419 // 22.2 Cílová, strategická a situační závislost flexibility 420 // 22.3 Vyjádřem flexibility 420 // 22.3.1 Akční flexibilita k zajištění prostoru pro jednání .423 // 22.3.2 Procesní flexibilita k zajištění rychlosti jednání 425 // 22.3.3 Strukturní flexibilita struktury k zajištění // pohotovosti jednat 427 // 22.4 Určení optimální flexibility 430 // 22.5 Integrace podnikového mixu flexibility 430 // 22.6 Výhled 432 // Část VI - Perspektivy marketingu do budoucnosti // Deset závěrečných tezí 437 // Část VII - Případové studie - úkoly - řešení Strategický marketing // Electro AG 449 // Bonos AG 457 // Výzkum trhu a tržní segmentace // Autodruck GmbH 467 // Super-Food 477 // Výrobková a sortimentní politika // Electric AG 487 // Komunikační politika // Nábytek Neckar 495 // Falke GmbH 507 // Distribuční politika // Macho Motors Corporation 513 // Cenová politika // Soft AG 523 // Institucionální oblast marketingu // Gutenberg Buchgemeinschaft 533 // Seznam literatury 543 // Rejstřík // 548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC