Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:42x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Leda, 2002
312 s. : il.

ISBN 80-7335-004-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, věcný rejstřík
Bibliografie: s. 299-300
Francouzština - gramatika - příručky
000060484
Předmluva ...11 // Seznam používaných zkratek a vybrané mluvnické termíny...13 // 1. kapitola: Výslovnost a pravopis (1-19)... 15 // 2. kapitola: Tvoření slov (20-25) ... 27 // 3. kapitola: Morfologie / Tvarosloví ...34 // Podstatné jméno (26)...34 // Podstatné jméno a určovatel (27)...34 // Podstatné jméno a rod (28-34)...35 // Podstatné jméno a číslo (35—39) ... 40 // Členy: Tvary (40)...43 // Užití: Členu určitého (41) ...44 // Členu neurčitého (42) ...45 // Členu dělivého (43)...45 // Vynechávání členů (44)...46 // Přídavná jména (45)...50 // Ženský rod přídavných jmen (46-49)...50 // Množné číslo přídavných jmen (50) ...54 // Postavení přídavných jmen (51)...55 // Stupňování(52-56) ... 57 // Adjektiva místo jiných slovních druhů (57) ...60 // Zájmena (58) ...61 // Osobní zájmena: Tvary (59)...61 // Užití (60-62) ... 62 // Zájmenná příslovce en (63), у (64)...66 // Postavení zájmenných předmětů a zájmenných příslovcí // ve větě (65-69)...69 // Zájmena přivlastňovací (70)...72 // Tvary (71) ...73 // Užití (72) ...74 // Další způsoby přivlastňování (73) ...76 // Zájmena ukazovací (74): Tvary (75) ...77 // Užití (76)...77 // Neutrální ukazovací zájmena ce, ceci, // cela, да (77) ...78 // Zájmena tázací: Quel (78) ...80 // Lequel (79) ...81 // Samostatná tázací zájmena qui, quoi / que // (80) 82 // Zájmena vztažná (81): Jednoduché tvary (82) ...83 // Složené
tvary (83) ...84 // Souvztažná zájmena / zájmenná sousloví // (84, 85) ...84 // Zájmena neurčitá (86): On (87) ...86 // Quelqu’un (88) ...86 // Un(e) (89) ...87 // Personne (90) ...87 // Quelque(s) (91) ...87 // Rien (92) ...89 // Chaque (93)...89 // Chacun(e) (94)...89 // Aucun(e) (95)...89 // Tout (le) / tous (les) (96)...90 // Autre(s) (97) ...91 // Méme(s) (98) ...92 // Certain(e) (99)...93 // Plusieurs (100)...94 // Tel(le) (101) ...94 // Différent(e), divers(e) (102) ...94 // Quelconque (103)...95 // Quiconque (104) ...95 // Zevšeobecňující neurčitá sousloví // (105)...96 // Číslovky ...96 // Číslovky základní (106) ...96 // Číslovky řadové (107)...100 // Číselná adverbia (108)...102 // Číslovky násobné (109) ...102 // Číslovky hromadné (110) ...103 // Zlomky (lil)...103 // Desetinná čísla (112)...104 // Základní početní úkony (113) ...104 // Slovesa (114)...105 // Přehled časů a způsobů (115) ...106 // Přehled časování (116)...109 // Pomocná slovesa (přehled - 117, 118)...109 // Pravidelná slovesa parier, finir (přehled - 119, 120)...111 // Zvratné tvary (přehled - 121)...113 // Trpný rod (přehled) ...114 // Pomocná slovesa avoir a étre (122)...115 // Nepravidelná slovesa ...116 // Trpný rod (123)...116 // Zvratná slovesa (124)...117 // Shoda slovesa s podmětem (125) ...119 // Tvoření a funkce slovesných tvarů a způsobů (126) ...121 // Oznamovací způsob: Přítomný čas (127, 128)... 121
Budoucí čas jednoduchý (129)... 123 // Opisné futurum...124 // Budoucí čas složený (130)...124 // Minulý čas složený (131)...126 // Imperfektum (132) ...126 // Předminulý čas (133)...127 // Minulý čas jednoduchý (134)...128 // Passé antérieur (135)...129 // Blízká minulost ...129 // Rozkazovací způsob: Přítomný (136) ...129 // Minulý (137)...130 // Podmiňovací způsob: Přítomný (138)...131 // Minulý (139)...131 // Spojovací zůsob (140)...133 // Tvary: Přítomný subjunktiv (141) ...133 // Minulý subjunktiv (142)...134 // Subjunktiv imperfekta (143)...134 // Subjunktiv plusquamperfekta // (144)...135 // Užití: Subjunktiv ve větě jednoduché // (146)...135 // Subjunktiv v souvětí (147-151)... 136 Dvojitě složené časy (152)...141 // Neurčitý způsob přítomný, minulý (153, 154) ... 142 // Užití (155)...143 // Příčestí: Příčestí přítomné (156) ...144 // Přídavné jméno slovesné (157) ...145 // Přechodník přítomný (158)...147 // Příčestí minulé (159) ...148 // Shoda příčestí minulého (160)...149 // Příčestí minulé složené (161) ...152 // Způsobová slovesa (162-167) ... 153 // Slovesné opisy (168-187)... 156 // Vid a povaha slovesného děje ve francouzštině (188) ... 163 // Polovětné vazby (189) ...166 // Neosobní slovesa (190) ...166 // Slovesa defektivní (191)...168 // Příslovce (192) ...168 // Příslovce místa (193) ...169 // Příslovce času (194)...169 // Příslovce způsobu
(195) ...168 // Tvoření příslovcí způsobu od přídavných jmen (196) ... 171 // Příslovce množství (197) ...173 // Příslovce srovnávací (198) ...174 // Příslovce vyjadřující souvztažnost (199)...175 // Příslovce tázací (200) ... 175 // Příslovce modálni (201) ...175 // Další prostředky vyjadřování příslovcí (202) ... 176 // Příslovce jako spojovací výrazy (203) ... 177 // Stupňování příslovcí pravidelné (204), nepravidelné (205)... 177 // Postavení příslovcí ve větě (206)... 178 // Příslovce užívaná též jako spojky a předložky (207)... 180 // Předložky (208)... 180 // Předložky jednoslovné (209-232) ... 181 // Předložková sousloví (233)...’...193 // Spojky (234)... 194 // Částice (235) ... 195 // Uváděcí výrazy: Voici, voilä (236) ... 196 // IIу a (237) ... 196 // C’est, ce sont (238) ... 198 // Citoslovce (239)... 198 // 4. kapitola: Syntax / Skladba (240) ...200 // Věta jednoduchá ...200 // Věta oznamovací (241) ... 201 // Věta tázací (242-244) ...202 // Věta rozkazovací (245, 246) ... 206 // Věta zvolací (247)... 209 // Věta přací (248)... 210 // Věta záporná (249-257)...210 // Zdůraznění větných členů (258) ... 216 // Souvětí (259)... 218 // Souvětí souřadné ...219 // Souvětí slučovací (260) ... 219 // Souvětí vylučovací (261)...219 // Souvětí odporovací (262) ...219 // Souvětí důvodové (263)...220 // Souvětí důsledkové (264) ...220 // Souvětí
podřadné (265) ... 220 // Vedlejší věty vztažné / přívlastkové (266)...221 // Vedlejší věty spojkové...219 // Věty podmětné (267) ...222 // Věty předmětné (268)... 225 // Infinitivní vazby (269) ...226 // Souslednost časů v indikativu (270)...226 // Souslednost časů ve spojovacím // způsobu (271)...227 // Věty příslovečné...228 // Věty časové (272) ...228 // Věty příčinné a důvodové (273)... 232 // Věty účelové (274)... 234 // Věty výsledkové a účinkové (275)... 236 // Věty podmínkové (276)... 238 // Věty přípustkové (277)...242 // Věty způsobové (278)...245 // Věty srovnávací (279)... 245 // Přímá a nepřímá řeč (280) ... 246 // Polopřímá řeč (281) ...249 // 5. kapitola: Přílohy...251 // Fonetický přepis (282) ...251 // Podstatná a přídavná jména ...253 // Názvy zemí, světadílů, ostrovů s předložkami a názvy // obyvatel (283) ... 253 // Přídavná jména, názvy obyvatel odvozené od názvů měst / // míst (284) ...254 // Přídavná jména odvozená od vlastních jmen známých // osobností (285) ... 255 // Slovesa...255 // Nepravidelná slovesa: Přehled časování (286) ... 256 // Nepravidelná slovesa abecedně (287) ... 270 // Předložkové slovesné konstrukce (288) ...273 // Nejběžnější slovesa 2. třídy (289)... 296 // Slovesa, po nichž následuje infinitiv bez předložky // a s předložkami á, de (290) ...296 // Slovesa myšlení, názoru, sdělování (291) a výrazy vyjadřující jistotu, skutečnost, pravděpodobnost, po nichž následuje // indikativ...297 // Nejběžnější slovesa, adjektiva, substantiva a neosobní výrazy, // po nichž následuje subjunktiv (292)...298 // Literatura ...299 // Věcný rejstřík...301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC