Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:103x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1986
566 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. [529]-534 a rejstříky
000062403
OBSAH // Předmluva // I. FONETIKA // A. Fonetika ... // 1.0 Vymezení předmětu fonetiky... // 1.1 Fonetika v širším smyslu... // 1.2 Rozdělení fonetiky... // 1.3 Spolupráce fonetiky s ostatními vědními obory // 1.4 Fonetická transkripce... // B. Anatomická, fyziologická a fyzikální podstata sdělování // 2.0 Základní roviny procesu sdělování... // 2.1 Akustický signál řeči... // 2.2 Přenos akustického signálu... // 2.3 Produkce a percepce řeči... // 2.3.1 Produkce řeči ... // 2.3.2 Percepce řeči... // 2.4 Fyziologické podmínky řečového signálu ... // 16 // 16 // 17 // 18 18 18 22 23 // C. Hlásky // 3.0 // 3.1 // 3.2 // Základní třídění hlásek ... // Samohlásky ... // 3.1.1 Třídění artikulační... // 3.1.2 Akustická struktura samohlásek . . . // 3.1.3 Artikulační a akustický popis samohlásek // Popis českých samohlásek... // 3.2.1 [a, á] // 3.2.2 [e, é] // 3.2.3 [i.í] // 3.2.4 [o.ó] // 3.2.5 [u,ú] // 26 // 26 // 27 // 27 // 27 // 28 31 // 31 // 32 // 32 // 33 33 // 560 // 3.2.6 Neutrální samohláska ...34 // 3.2.7 Dvojhlásky...34 // 3.3 Souhlásky...35 // 3.3.0 Podstata souhlásek ...35 // 3.3.1 Třídění podle způsobu tvoření ...36 // 3.3.2 Třídění podle místa tvoření...38 // 3.3.3 Třídění podle znělosti ... 39 // 3.3.4 Třídění podle nosovosti... 39 // 3.3.5 Třídění podle artikulujícího orgánu... 40 // 3.3.6 Akustické složení souhlásek...40 // 3.3.6.1 Trvání...41 // 3.3.6.2 Kmitočtové
složení...41 // 3.3.6.3 Intenzita... 42 // 3.4 Souhlásky závěrové... 42 // 3.4.1 Okluzívy retné [p, b, m]... 42 // 3.4.2 Okluzívy zubodásňové [t, d, n] ... 43 // 3.4.3 Okluzívy předopatrové [ť, ď, ň]... 44 // 3.4.4 Okluzívy velární [k, g]... 45 // 3.4.5 Okluzíva laryngální (tzv. ráz)... 46 // 3.5 Souhlásky úžinové... 47 // 3.5.1 Frikativy retozubné [f, v]...47 // 3.5.2 Frikativy zubodásňové...48 // 3.5.2.1 Přední alveolárni frikativy [s, z]...48 // 3.5.2.2 Zadní alveolárni frikativy [š,ž]...48 // 3.5.3 Frikativa předopatrová [j]... 49 // 3.5.4 Frikativa zadopatrová [x]... 50 // 3.5.5 Frikativa hrtanová [h] ... 51 // 3.5.6 Frikativa boková [1]... 51 // 3.5.7 Frikativy kmitavé [r, ř]... 52 // 3.5.7.1 Souhláska [r]... 52 // 3.5.7.2 Souhláska [ř]... 53 // 3.5.8 Souhlásky polozávěrové [c, č]... 53 // D. Hlásková spojení...55 // 4.0 Charakteristika hláskových spojení...55 // 4.1 Spojení souhlásky se samohláskou... 56 // 4.2 Spojení samohlásky se souhláskou...57 // 4.3 Spojení samohlásky se samohláskou...57 // 4.4 Souhlásková spojení...58 // 4.4.1 Spodoba artikulační...58 // 4.4.2 Spodoba znělostní...59 // 4.4.3 Funkce samohlásky v souhláskových spojeních...60 // 4.4.4 Modifikace charakteristických oblastí souhlásek // v souhláskových spojeních...61 // 4.4.5 Případy zvláštní...63 // 4.4.5.1 Homorgánní spojení [ts], [tš]...63 // 4.4.5.2 Homorgánní spojení [dz], [dž] ...64 // 4.4.5.3 Spojení
souhlásek stejných (geminace)...64 // 4.4.5.4 Spojení souhlásek artikulačně blízkých...65 // 4.4.5.S Modifikace nazální okluzívy [n]...65 // 4.5 Časové členění hláskových spojení... 66 // 4.5.1 Trvání hlásek ve spojení souhlásky se samohláskou...67 // 4.5.2 Trvání hlásek v souhláskových spojeních...67 // E. Zvuková stránka souvislé řeči... 69 // 5.0 Zvukové prostředky souvislé řeči...69 // 5.0.1 Vydělení zvukových jednotek... 70 // 5.1 Slabika...71 // 5.1.1 Slabika v češtině ... 71 // 5.2 Přízvukový takt a slovní přízvuk...72 // 5.2.1 Slovní přízvuk...72 // 5.2.2 Přízvukový takt...73 // 5.2.2.1 Délka přízvukových taktů...73 // 5.2.2.2 Takt a slovo...74 // 5.3 Větný úsek a věta, větný přízvuk...75 // 5.3.1 Větný úsek ...75 // 5.3.1.1 Členění na úseky...76 // 5.3.1.2 Členění na úseky a syntaktická stavba...76 // 5.3.1.3 Členění na úseky a kontext...77 // 5.3.2 Věta jako vyšší jednotka souvislé řeči...77 // 5.3.3 Větný přízvuk...78 // 5.3.3.1 Umístění přízvukových vrcholů...78 // 5.33.2 Tendence umístění větného přízvuku...79 // 5.4 Věta a větná intonace...80 // 5.4.1 Prostředky dynamické...81 // 5.4.2 Prostředky melodické ...81 // 5.4.2.1 Melodie neutrálních vět ukončených...83 // 5.4.2.1.1 Melodie vět oznamovacích, rozkazovacích // a otázek doplňovacích...83 // 5.4.2.1.2 Melodie otázek zjišťovacích...S6 // 5.4.2.2 Melodie před nekoncovou pauzou...88
// 5.4.2.3 Melodie citově zabarvené věty...89 // 5.4.3 Prostředky kvantitativní: Pauzy a frázování. Tempo...91 // 5.4.4 Zvukové prostředky souvislé řeči vcelku...91 // F. Spisovná výslovnost...92 // 6.0 Ortoepie...92 // 6.0.1 Výslovnostní styly...92 // 6.1 Ortofonie...93 // 6.1.1 Samohlásky...93 // 6.1.2 Souhlásky...93 // 6.1.2.1 Odchylky oblastní...95 // 6.1.2.2 Vady výslovnosti...95 // 6.1.2.3 Odchylky v nedbalé výslovnosti...96 // 6.2 Vlastní ortoepie...96 // 6.2.1 Spojování samohlásek...96 // 6.2.2 Spojování souhlásek...97 // 562 // 6.2.2.1 Spodoba artikulační... g7 // 6.2.2.2 Spodoba znělosti... 98 // 6.2.2.3 Souhlásky stejné... gg // 6.2.2.4 Jiné změny souhláskových spojení... gg // 6.2.3 Slovní přízvuk... // 6.3 Spisovná výslovnost slov přejatých...]0I // 6.3.1 Zásady české výslovnosti slov přejatých...]01 // 6.3.2 Samohlásky v slovech přejatých...]02 // 6.3.2.1 Kvalita samohlásek...I02 // 6.3.2.2 Spojení samohlásek...IQ2 // 6.3.2.3 Kvantita samohlásek... // 6.3.3 Souhlásky v slovech přejatých ...104 // 6.4 Spisovná výslovnostní norma a její kodifikace...106 // Il.a FONOLOGIE... |07 // A. Fonologie... J09 // 1.0 Znakový charakter jazyka... // 1.1 Foném jako nositel významu ...?? // 1.2 Fonetika a fonologie... ]? // 1.3 Fonologie a morľonologie... ?? // 1.3.1 Zařazování morfonologickú-h jevů...?? // 1.3.2 Silné a slabé pozice fonému ...U0 // 1.4 inventář fonémů... U! // 1.4.1 Binární protiklady...
// 1.4.2 Distinktivní rysy ... H2 // 1.5 Určování fonémů ... ?? // 1.5.1 Neutralizace a asimilace...114 // 1.5.2 Tzv. komutační testy... // 1.5.3 Periferní postavení segmentálních jednotek...115 // 1.6 Postavení suprasegmentálních jednotek ...115 // 1.6.1 Tónová modulace...U5 // 1.6.2 Segmentace promluvy...116 // 1.7 Fenologická paradigmatika a syntagmatika...116 // 1.7.1 Princip posloupnostní uspořádanosti jednotek...117 // 1.7.1.! Slabika jako jednotka posloupnostní uspořádanosti...117 // 1.7.1.2 Složení slabiky...117 // 1.8 Dynamika fenologických systémů...Hg // 1.8.1 Stylisticky diferencované dublety...Hg // 1.8.2 Postavení znělostního páru/f/—/v/...Hg // 1.8.3 Postavení fonému/r/...?9 // 1.9 Teorie grafických systémů...H9 // 1.9.1 Autonomie grafického systému...120 // 1.9.2 Grafémy projevů psaných a projevů tištěných...120 // 1.9.3 Velká písmena a jiné grafické znaky...12] // 1.9.4 Fenologická transkripce ...121 // 122 // ?. Fonologie spisovné češtiny // 2.0 Formování spisovné češtiny... // 2.0.1 Príznaky fonologické cizosti... // 2.1 Stylistické konfigurace fonémů... // 2.1.1 Proměny fenologického systému - centrum a periférie . . . // 2.1.2 Postavení fonémů /f/. /g/ a /j/, /j/... // 2.1.3 Statistická zjištění a funkční zatížení fonémů... // 2.2 Systémové uspořádání segmentálních jednotek... // 2.2.1 Podsystém souhláskový... // 2.2.2 Kvantitativní korelace samohlásek...
2.2.3 Vztah mezi samohláskovým a souhláskovým podsystémem . . // 2.2.4 Postavení neslabičných samohlásek... ... // 2.3 Systémové uspořádání samohláskových fonémů ... // 2.3.1 Kvantita samohlásek... // 2.3.1.1 Postavení fonému !o-J ... // 2.3.1.2 Postavení fonému/e ... // 2.3.1.3 Postavení fonémů /?/, /? :/... // 23.2 Matrice distinktivních rysů samohlásek... // 2.4 Sonorní souhlásky... // 2.4.1 Nazály/n/./m/... // 2.4.2 Sonory /I/. /r/ a /j/... // 2.4.2.1 Foném /j/... // 2.4.3 Systémové uspořádání sonor... // 2.4.3.1 Matrice distinktivních rysů sonorních fonémů . . . // 2.5 Nesonorní souhlásky ... // 2.5.1 Systémové uspořádání nesonorních fonémů... // 2.5.1.1 Protiklad akutovost-gravisovost... // 2.5.1.2 Protiklady závěrovost-kontinuálnost. znělost-neznělost // 2.5.1.3 Postavení párů/c/—/j/./č/-/š/... // 2.5.1.4 Korelativní vztah kontinuálnost-nekontinuálnost . . // 2.6 Suprasegmentální prostředky... // 2.6.1 Tónová linie českých vět ... // 2.6.1.1 Tzv. polokadence... // 2.6.2 Dynamická linie českých vět... // 2.6.3 Tzv. frázování... // 2.6.4 Tempo řeči... // 122 // 123 // 123 // 124 // 124 // 125 // 126 126 126 127 // 127 // 128 128 128 128 // 129 // 130 // 131 131 // 131 // 132 132 // 132 // 133 // 134 135’ // 135 // 136 // 136 // 137 137 139 // 139 // 140 // 141 // C. // Fenologická kombinatorika (fonotaktika)... // 3.0 Předmět fonotaktiky... // 3.1 Kombinovatelnost fonémů uvnitř
slova... // 3.1.1 Kombinovatelnost fonémů na začátku slova . . . • • // 3.1.2 Kombinovatelnost konsonantických a vokalických fonémů . // 3.1.2.1 Kombinovatelnost konsonantických fonémů // v slovech třífonémových ... • // 3.1.2.2 Kombinovatelnost fonémů v slovech čtyřfonémových // 3.1.2.3 Kombinovatelnost fonémů v slovech pětifonémových // 3.1.3 Fenologická kombinatorika v slovech přejatých... // 3.2 Samohláskové a souhláskové skupiny... // 142 // 142 // 142 // 143 // 143 // 144 // 145 // 145 // 146 146 // 564 // 3.2.1 Samohláskové skupiny...146 // 3.2.1.1 Samohláskové skupiny v slovech přejatých...147 // 3.2.1.2 Samohláskové skupiny v slovech domácích...147 // 3.2.2 Souhláskové skupiny...148 // 3.3 Stavba slabiky...149 // 3.3.1 Souhláskové skupiny na začátku slov...150 // 3.3.2 Slabičná délka slov ...150 // 3.4 Neutralizace, asimilace, disimilace ...151 // 3.4.1 Pojem neutralizace ...151 // 3.4.1.1 Tzv. asimilace na dálku...152 // 3.4.1.2 Neutralizační omezení ve spojení konsonantů stejných...152 // 3.4.2 Znělostní korelace souhlásková...153 // 3.4.2.1 Případy zvláštní: vibranta /ř/ a asimilace před samohláskovými začátky slov ...154 // 3.5 Distribuce neprízvučných slov...154 // 3.5.1 Príklonky...155 // 3.5.2 Předklonky...156 // D. Fonologická stylistika...157 // 4.0 Stylové rozvrstvení zvukových prostředků ...I57 // 4.1 Neobvyklé konfigurace fonémů...158 // 4.1.1 Postavení slabik re.
lé ...159 // 4.1.2 Postavenídvojic/sp/—/šp/,/st/—/št/,/sk/—/šk/...160 // 4.1.3 Jiná stylově příznaková spojení...160 // 4.2 Stylová diferenciace jazykových projevů...161 // 4.3 Větné fonologické prostředky...161 // 4.3.1 Uplatnění rytmizačního principu...162 // 4.3.2 Synonymické dvojice slov...162 // 4.3.3 Stylová platnost některých jiných dvojic...163 // E. Grafický systém spisovné češtiny (grafémika) ...164 // 5.1 Charakteristika české grafické soustavy ...164 // 5.1.1 Grafémy pro obměny fonémů palatálních a retných...164 // 5.1.2 Grafémy pro dlouhé a krátké samohlásky...165 // 5.1.3 Grafém pro foném/x/...165 // 5.1.4 Variantní grafémy t, ?...165 // 5.1.5 Grafémy ú,ů...166 // 5.1.6 Funkční využití variantních grafémů ú, ů;i. l;y, ý...166 // 5.2 Psaní předložek a předpon s, z...166 // 5.2.1 Předložky s. z s genitivem...167 // 5.2.2 Předpony s-, se-, z-, ze...167 // 5.3 Grafika slov přejatých...168 // 5.3.1 Grafické cizosti...168 // 5.3.2 Označování délky samohlásek...168 // 5.3.3 Grafika slov přejatých z francouzštiny a angličtiny...169 // 5.3.4 Grafika cizích vlastních jmen...169 // 5.4 Interpunkce (rozdělovači znaménka) ...170 // 5.4.1 Vykřičník, středník, dvojtečka, trojtečka...170 // 5.4.2 Čárka, pomlčka, závorka... // 5.4.3 Vyznačování hranic slov a jiných útvarů mezerami // 5.4.4 Velká písmena a zkratky ... // . 170 . 171 // . 171 // ll.b ZÁKLADNÍ POJMY MORFONOLOGIE
A MORFÉMIKY // 0. // 1. // 2. // 3. // 4. // 5. // 6. // ? vztahu grafické a zvukové podoby jazyka // Pojem morfu a morfému... // Typy morfů... // Sjednocování morfů... // Alomorfy ... // Varianty... // Morfonologické alternace ... // 175 // 177 // 178 180 181 181 182 // III. TVOŘENÍ SLOV... // A. Obecné pojetí tvoření slov... // 1. Předmět nauky o tvoření slov a její místo v celkovém popisu jazyka... // 2 Zdroje a typy jazykových pojmenování... // 3. Základní pojmy slovotvorby — fundace a motivace... ’ • • // 4. Pojem onomaziologické kategorie a klasifikace onomaziologických kategorií . . // 5. Slovotvorná stavba slova... // 6. Slovotvorný typ a podtyp, slovotvorná kategorie... // 7. Vlastnosti slovotvorných způsobů, typů a prostředků... // 8. Úloha slovotvorného významu slova, idiomatizace a lexikalizace... // 9. Slovotvorný systém a jeho popis ... // B. Odvozování... // 1. Odvozování podstatných jmen... // 1.0 Obecná charakteristika... // 1.1 Odvozování podstatných jmen příponami... // 1.2 Odvozování podstatných jmen předponami a typy smíšené... // 2. Odvozování přídavných jmen ... // 2.0 Obecná charakteristika..._... // 2.1 Přídavná jména odvozená ze sloves (příponami a smíšeným způsobem) . . . // 2.2 Přídavná jména odvozená ze jmen podstatných (příponami)... // 2.3 Přídavná jména odvozená ze jmen přídavných (příponami, // předponami a smíšeným způsobem)... // 2.4 Přídavná
jména odvozená z příslovcí, z příslovečných a jiných určení // (příponami a smíšeným způsobem)... // 2.5 Adaptace cizích přídavných jmen... // 3. Odvozování sloves ... // 3.0 Obecná charakteristika... // 3.1 Odvozování sloves předponami... // 3.2 Odvozování sloves příponami a typy smíšené... // SäŠišSíš ä gSSSSsSSS SSSsSSsšš // 566 // 3.3 Tvoření sloves reflexivizací ...424 // 4. Odvozování příslovcí ...431 // 4.0 Obecná charakteristika...431 // 4.1 Odvozování příslovcí příponami...433 // 4.2 Odvozování příslovcí předponami a smíšeným způsobem..._. 447 // C. Tvoření slov skládáním...451 // 0. Obecná charakteristika...451 // 1. Složená podstatná jména...454 // 2. Složená přídavná jména ...472 // 3. Složená příslovce...485 // 4. Složená slovesa ...485 // D. Přechod slov do jiného druhu...487 // 0. Obecná charakteristika...487 // 1. Zpodstatňování jmen přídavných (substantivizace adjektiv)...488 // 2. Adverbializace (lexikální a frazeologická)...498 // E. Utvářenost ostatních slovních druhů...508 // 0 Obecná charakteristika...508 // 1. Utvářenost číslovek...509 // 2. Utvářenost zájmen...513 // 3. Utvářenost předložek...5,4 // 4. Utvářenost spojek...515 // 5. Utvářenost částic...5,5 // 6. Utvářenost citoslovcí...5,6 // F. Tvoření zkratek a zkratkových slov...517 // 0. Obecná charakteristika...517 // 1. Zkratky čistě grafické...518 // 2. Zkratky graficko-fonické...520
// 3. Zkratky fonické...522 // Seznam zkratek a znaků...527 // Literatura...529 // Rejstříky // 535
(OCoLC)39435398
cnb000019674

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC