Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Fortuna, 1992

objednat
ISBN 80-85298-32-5
000062418
Rekat.
Obsah // í. OBECNÉ POUČENÍ O ŘEČI A JAZYCE (doc. PíiDr. Karel KamiŠ, CSc.) 13 // A. ÉEČ, JAZYK A MLUVA U LIDSKÉHO DRUHU A JEDINCE . 13 // 1. Sdělování jako životní princip... 13 // 2. Sdělování u člověka... 13 // 3. Vývoj řeči u člověka... 13 // 4. Řeč a její obecné vymezení... 14 // B. FUNKCE ŘEČI...14 // C. ZNAKOVÉ PROCESY A JAZYK ...15 // D. ŘEČ, JAZYK A KOMUNIKACE... . 16 // E. SYSTÉMOVÝ CHARAKTER JAZYKA...16 // F. SPOLEČENSKÁ PODSTATA JAZYKA . ...17 // G. VÝVOJOVÉ TENDENCE SPISOVNÉ ČEŠTINY...17 // H. ČESKÝ NÁRODNÍ JAZYK ...18 // ; CH. NORMA A KODIFIKACE SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO 18 // I. ROZVRSTVENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO JAZYKA...19 // 1. Spisovný jazyk...19 // 2. Tradiční územní dialekt...19 // 3. Obecná nářečí ... 19 // 4. Profesionální mluva, slang a argot...20 // J. FUNKČNÍ STYLY SPISOVNÉHO JAZYKA...20 // K. JAZYKOVÁ KULTURA A JAZYKOVÁ VÝCHOVA...20 // L. JAZYKOVĚDA A ZÁKLADNÍ JAZYKOVĚDNÉ DISCIPLÍNY . 21 // II. HLÁSKOSLOVÍ (doc. PhDr. Karel Tahal, CSc.).. 22 // A. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA...22 // B. ZÁKLADNÍ JEDNOTKY MLUVENÉ ŘEČI... 23 // C. VZÁJEMNÝ VZTAH ZVUKOVÉ A GRAFICKÉ PODOBY // JAZYKA... 26 // D. MLUVIDLA...29 // E. SAMOHLÁSKY...31 // F. SOUHLÁSKY . ... 33 // G. SLABIKA...38 // H. NEUTRALIZACE ZNĚLOSTNÍHO PROTIKLADU...39 // I. ASIMILACE ZNĚLOSTI... 40 // J. PŘÍZVUK ... 41 // K. SPISOVNÁ VÝSLOVNOST... 44 // Ill, TVAROSLOVÍ (doc. PhDr. Karel KamiŠ, CSc.)...46 // A. FUNKČNÍ
TVAROSLOVÍ ...46 // AA. Slovní druhy...46 // 1. Klasifikační hlediska slovních druhů...46 // 2. Definiční vymezení slovních druhů ...47 // 3. Slovnědruhové přechody...47 // BB. Mluvnické kategorie...47 // B. FORMÁLNÍ TVAROSLOVÍ...48 // AA. Variantnost tvarových prostředků...48 // BB. Kolísání v rodu...49 // CC. Skloňovací typy...49 // DD. Časovací typy...51 // ??. Vývojové tendence v tvarosloví...51 // FF. Jednotlivé slovní druhy ...51 // (A) Podstatná jména a jejich skloňování...51 // 1. Skloňování substantiv domácích a začlenitelných přejatých . 52 // (1) Podstatná jména rodu mužského...52 // a) Podstatná jména životná...52 // aa) Substantívni typy...52 // I. typ vz. pán, muž...52 // II. ? III. typ vz. soudce a předseda...53 // bb) Adjektivní typy...53 // b) Podstatná jména neživotná...53 // aa) Substantívni typy...53 // Podtyp A vz. hrad...53 // Podtyp ? vz. stroj...53 // bb) Adjektivní typy...55 // (2) Podstatná jména rodu středního...55 // a) Substantivní typy...55 // I. typ vz. město...55 // II. typ vz. moře...55 // III. typ vz. stavení...55 // Vzor smíšený kuře...55 // b) Adjektivní typy ...56 // (3) Podstatná jména rodu ženského...56 // a) Substantívni typy...56 // I. typ vz. žena...56 // II. typ vz. růže...56 // III. typ vz. píseň a kost...56 // b) Adjektivní typy ...57 // 2. Skloňování podstatných jmen cizího původu...57 // (B) Přídavná jména a jejich skloňování ...58
// I. Podtyp A vz. mladý...59 // II. Podtyp ? vz. jarní...59 // Krátké tvary adjektiv vz. šťasten...59 // (C) Zájmena a jejich skloňování...59 // 1. Zájmena bezrodá...59 // 2. Zájmena rodová...60 // (D) Číslovky a jejich skloňování...60 // 1. Skloňování substantívni...61 // 2. Skloňování adjektivní...61 // 3. Skloňování zájmenné...61 // (E) Slovesa a jejich časování...61 // 1. Slovesa plnovýznamová...61 // 2. Slovesa pomocná...62 // 3. Slovesa zvratná...62 // 4. Vid...62 // 5. Slovesné tvary určité a neurčité...63 // 1) Tvary určité...63 // (1) Osoba...63 // (2) Číslo...63 // (3) Čas...63 // (4) Způsob...63 // (5) Rod slovesný...64 // 2) Tvary neurčité ...64 // (1) Infinitiv...64 // (2) Přechodníky... 64 // (3) Příčestí minulé...64 // (4) Příčestí trpné...64 // (5) Podstatné jméno slovesné...64 // 6. Slovesné tvary jednoduché a složené...64 // 7. Třídění sloves...65 // 1) I. třída ...65 // (1) vz. nese...65 // (2) vz. bere...65 // (3) vz. maže ...65 // (4) vz. peče...65 // (5) vz. tře...65 // 2) II. třída...66 // (1) vz. tiskne... 66 // (2) vz. mine...66 // (3) vz. začne...66 // 3) III. třída...66 // (1) vz. kryje...66 // (2) vz. kupuje...66 // 4) IV. třída...66 // (1) vz. prosí...66 // (2) vz. trpí...66 // (3) vz. sází... 66 // 5) V. třída . •... 67 // vz. dělá... 67 // Slovesa nepravidelná... 67 // (F) Příslovce ...* • • • 67 // (G) Předložky... 67 // (H) Spojky... 68
// (CH) Částice...68 // (I) Citoslovce... 68 // IV. SKLADBA (prof. PhDr. Jiří Novotný, DrSc.)... 70 // A. PŘEDMĚT SKLADBY. VĚTA A VÝPOVĚĎ ... 70 // B. MODALITA... 71 // AA. Modalita postojová . ... 71 // 1. Věty oznamovací... 71 // 2. Věty tázací... 71 // 3. Věty rozkazovací... iL // 4. Věty přací... 72 // BB. Modalita jistotní ... 72 // CC. Modalita voluntativní... 73 // DD. Klad a zápor... 73 // C. SYNTAKTICKÉ VZTAHY. ... 74 // AA. V syntaktických dvojicích (predikace, determinace) ... 74 // BB. V syntaktických skupinách...75 // 1. Koordinace...75 // 2. Apozice...76 // D. FORMÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ SYNTAKTICKÝCH VZTAHŮ . . 77 // AA. V syntaktických dvojicích... 77 // 1. Shoda ...77 // a) Shoda v přísudku... 77 // aa) U přísudku slovesného... 77 // bb) U přísudku jmenného se sponou...78 // b) Shoda v přívlastku...78 // aa) U adjektivního přívlastku...78 // bb) U substantivního přívlastku... 78 // c) Shoda v doplňku... 79 // 2. Řízenost... 79 // 3. Přimykání... 8 // BB. V syntaktických skupinách... 80 // 1. Skupina koordinační... 86 // a) Parataktické vyjádření ...86 // b) Hypotaktické vyjádření...81 // 2. Skupina apoziční... 8* // a) Spojení nesplývavé ...81 // b) Spojení splývavé...82 // e. větné Cleny... 82 // AA. Základní větné členy... 82 // 1. Podmět. ... 82 // 2. Přísudek...83 // a) Sémantická stránka přísudku ...83 // Aktualizace a aktualizační kategorie... 83 // aa) Kategorie
osoby ...83 // bb) Kategorie času ... 83 // cc) Kategorie způsobu...84 // dd) Kategorie slovesného rodu ... 84 // b) Formální stránka přísudku ... 85 // aa) Přísudek slovesný...85 // bb) Přísudek slovesně jmenný... 85 // (1) Složený přísudek se slovesem sponovým . . ...85 // (2) Složený přísudek se slovesem modálním ... 85 // (3) Složený přísudek se slovesem fázovým ... 85 // (4) Složený přísudek se slovesy kategoriálními ... 86 // cc) Přísudek neslovesný ...86 // (1) Typ Mladost radost . . . . . , ,... 86 // (2) Typ Myš šup(s) do díry... 86 // (3) Typ s výrazy to, tento ...86 // 3. Základní a základové větné cleny pálence) ...86 // BB. Rozvíjející větné členy...90 // (A) Rozvíjející větné cleny . . . . . . . . . ...90 // 1. Přívlastek ...90 // 2. Předmět...92 // 3. Příslovečné určení... 92 // a) Místa... ¦...92 // b) Času ... 92 // c) Způsobu... 92 // d) Příčiny... 93 // 4. Doplněk... 94 // (B) Rozlišování (určování) rozvíjejících větných členů...95 // (C) Rozvíjející větný clen vyjádřený vedlejší větou ...95 // CC. Slova bez větného členství... 96 // F. POŘÁDEK SLOV. . . ... . . ...96 // AA. Činitel obsahově významový . . ...97 // BB. Činitel gramatický... 97 // CC. Činitel zvukový... 98 // G. ODCHYLKY OD PRAVIDELNOSTI VĚTNÉ STAVBY ... 99 // AA. Elipsa...99 // BB. Anakolut... 99 // CC. Zeugma ... 99 // DD. Kontaminace ... 99 // ??. Atrakce... . ...99 // FF.
Apoziopeze...?0 // GG. Osamostatňování částí věty...100 // HH. Vsouvání ...100 // H. ZVUKOVÁ STRÁNKA VĚTY...101 // CH. VZTAHY MEZI VETAMI...101 // V. SLOVNÍ ZÁSOBA (doc. PhDr. Ludvík Kuba)...103 // A. SLOVNÍ ZÁSOBA...103 // AA. Slovní zásoba a její rozsah...103 // BB. Slovníky a jejich druhy...104 // 1. Slovníky naučné ...104 // 2. Slovníky jazykové...?4 // a) uspořádání slovníku...105 // b) výklad významu...106 // 3. Slovníky speciální...106 // 4. Slovníky pojmové...107 // CO. Pojmenovací jednotky a jejich význam...107 // DD. Změny slovního významu...109 // 1. Změny vzniklé lidským poznáním...109 // a) úžení významu...?9 // b) rozšiřování významu ...?9 // c) zhoršování a zlepšování významu...HO // 2. Přenášení pojmenování ...?0 // a) podle podobnosti: metafora...HO // b) podle souvislosti: metonymie...?1 // 3. Citové důvody změny významu...?2 // ??. Vzájemný vztah slov ...?2 // 1. Slova souznačná (synonyma)...H2 // 2. Slova jednoznačná a mnohoznačná ...?4 // 3. Slova souzvučná (homonyma)...H4 // 4. Slova podobného znění (paronyma)...115 // 5. Slova opačného významu (antonyma)...115 // FF. Slohové rozvrstvení poj menovacích prostředků...116 // 1. Slovní zásoba spisovná...?6 // a) neutrální...?6 // b) slohově zabarvená...?6 // 2. Slovní zásoba nespisovná...118 // 3. Slova podle citového zabarvení...119 // 4. Slova podle dobového výskytu...120 // B. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ
ZÁSOBY...120 // AA. Slovotvorné způsoby...121 // BB. Tvoření slov (slovotvorba)...121 // 1. Odvozování ...122 // a) odvozování příponami...123 // aa) významové skupiny podst. jmen ...125 // bb) významové skupiny příd. jmen...126 // cc) významové skupiny sloves ...126 // b) odvozování předponami...127 // c) odvozování smíšené...127 // 2. Skládání...127 // a) složeniny nevlastní (spřežky)...128 // b) složeniny vlastní... 128 // 3. Tvoření zkratek a zkratkových slov...129 // CC. Tvoření sousloví (víceslovných pojmenování)...129 // 1. Sousloví...129 // 2. Multiverbizace...130 // 3. Univerbizace...130 // DD. Tvoření změnami významu slova...130 // ??. Přejímání slov z cizích jazyků...131 // C. SLOVOTVORBA VE ŠKOLE...133 // 1. Stanovení fází pojmenovacího procesu...133 // 2. Slovotvorný rozbor...134 // 3. Rozbor stavby slova...134 // 4. Tvoření slovních čeledí ...135 // VI. SLOH (PhDr. Alena Debická)...136 // A. STYL A JAZYKOVÝ PROJEV...136 // AA. Nauka o slohu. Stylistika ...136 // BB. Jazykový styl...136 // CC. Slohotvorný proces...137 // DD. Slohotvorní činitelé...138 // 1. Subjektivní slohotvorní činitelé...138 // 2. Objektivní slohotvorní činitelé ...138 // ??. Třídění jazykových projevů...139 // FF. Slohové prostředky a jejich výběr...139 // GG. Slohové normy...140 // HH. Slohové vlastnosti...141 // B. SLOHOVÉ ROZVRSTVENÍ, STYLISTICKÁ DIFERENCIACE // SLOHOVÝCH PROSTŘEDKŮ A JAZYKOVÝCH
STYLŮ 141 // AA. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků...142 // 1. Jazykové prostředky stylově nepříznakové... 142 // 2. Jazykové prostředky stylově příznakové...142 // 3. Systémová a slohová charakteristika jazykového prostředku. . 143 // a) Systémová charakteristika...143 // b) Slohová charakteristika...143 // 4. Variantní jazykové prostředky...144 // 5. Synonymní jazykové prostředky ...145 // BB. Slohové rozvrstvení nejazykových prostředků...146 // 1. Zvukové (fénické) prostředky...146 // 2. Vizuálni prostředky ... 147 // a) Grafické prostředky... 147 // b) Pohybové (kinetické) prostředky ...147 // CC. Výstavba jazykového projevu. Sloh a kompozice ... 148 // 1. Slohové postupy ... 148 // a) Informační slohový postup ... 148 // b) Vyprávěcí slohový postup ... 148 // c) Dialogický slohový postup . . . . . . . . . . . . . . . 149 // d) Popisný slohový postup ...149 // e) Výkladový slohový postup ... 160 // f) Úvahový slohový postup... 151 // 2. Slohové útvary ... . . 151 // 3. Členění textu... 152 // a) Horizontální členění ... 152 // b) Vertikální členění ...153 // DD. Slohové rozvrstvení jazykových stylů ...154 // 1. Styly projevů mluvených a písemných (psaných) . . . . . . 154 // a) Mluvené projevy... 154 // b) Písemné projevy... 155 // 2. Styly subjektivní, individuální, autorské ... 156 // 3. Styly objektivní, interindividuální, funkční ...157 // a) Funkční styl prostě
sdělovací ...158 // b) Funkční styl odborný ...160 // c) Funkční styl publicistiek} ... 162 // d) Funkční styl umělecký... 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC