Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
Vyd. 3.
Praha : Academia, 1999
313 s.

ISBN 80-200-0076-3 (brož.)
Bibliografie: s. 310-313.
Němčina - mluvnice - učebnice
000062440
Úvodem ...7 // Hláskoslovný a pravopisný systém současné spisovné némčiny ...9 // Přehled znaků fonetické transkripce podle API a jiných symbolů ...10 // 1. Mluvená forma jazyka ...Il // 2. Psaná forma jazyka ...36 // Morfologie ...43 // 1. Morfologie, jeji předmět ...43 // Sloveso ...49 // 1. Sloveso ...50 // 2. Tvary sloves ...51 // 3. Osoba a číslo ...73 // 4. Cas ...74 // 5. Slovesný způsob ...84 // 6. Slovesný rod ...91 // 7. Vid a způsob slovesného děje ...100 // Podstatné jméno ...109 // 1. Podstatné jméno ...HO // 2. Rod ...Ill // 3. Číslo ...120 // 4. Pád ...129 // 5. Určenost a neurčenost substantiva (Člen) ...140 // Zájmeno ...’52 // 1. Zájmeno ...153 // 2. Osobní zájmena ...’54 // 3. Ukazovací zájmena ...166 // 4. Tázací zájmena ...171 // 5. Vztažná zájmena ...175 // 6. Přivlastňovací zájmena ...179 // 7. Neurčitá zájmena ...183 // 8. Zájmena s významem neurčitě kvantitativním ...188 // Přídavné jméno ...194 // 1. Přídavné jméno ...194 // 2. Tvary adjektiv ...196 // 3. Omezení v syntaktickém fungování adjektiv ...199 // 4. Stupňováni adjektiv ...199 // Příslovce ...202 // 1. Příslovce ...202 // 2. Zájmenná příslovce ...204 // 3. Větná příslovce (modálni slova) ...205 // 4. Modálni částice ...205 // 5. Stupňováni příslovcí ...206 // Číslovky ...208 // i- Číslovky ...208 // 2. Základní číslovky ...208 // 3. Řadové číslovky ...214 // 4. Zlomky ...215 // 5. Druhové číslovky ...216 // 6. Násobné číslovky ...217 // 7. Neurčité číslovky ...218 //
Předložky ...219 // 1. Předložky ...219 // 2. Typy předložek ...220 // 3. Rekce předložek ...221 // 4. Předložky a předpony ...221 // 5. Předložky s pádovou koncovkou ...222 // 6. Postavení předložek ...224 // 7. Významy předložek ...226 // Spojky ...233 // I- Spojky ...233 // 2. Spojky souřadicí ...234 // 3. Spojky podřadicí ...237 // Citoslovce ...246 // 1. Citoslovce ...246 // 2. Citoslovce vyjadřující citovou reakci (expresívni) ...246 // 3. Citoslovce zvukomalebná ...247 // Syntax ...248 // 1. Syntax a její předmět ...250 // 2. Rozdělení vět podle komunikativního záměru ...250 // 3. Neúplné věty // 4. Negace // 5. Slovosled // 6. Větné členy // 7. Souvětí // Seznam zkratek a značek Seznam použité literatury // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC